Sammenhængen mellem sundhedskompetence og fysisk aktivitet

Speciale af Christina Brandt Søndergaard

Din evne til at forstå og efterleve sundhedsinformationer er i centrum for dette speciale skrevet i Folkesundhedsvidenskab. Og sundhedskompetence er et relevant begreb at bide mærke i – for det kan have stor betydning for dit helbred. I specialet undersøges sammenhængen mellem niveau af sundhedskompetence og mængde af fysisk aktivitet blandt inviterede til Tjek dit helbred i 2012-2013.

Det er vigtigt at være fysisk aktiv i hverdagen. Fysisk inaktivitet fører til livsstilsrelaterede sygdomme og i værste tilfælde en for tidlig død. Der er derfor noget om snakken, når eksperterne siger, at vi gerne skal røre os mindst 30 min. dagligt ved moderat til høj intensitet. Men hvad påvirker, hvor fysisk aktive vi er?

Et ord, der dukker op flere og flere steder i forskningen i dag, er sundhedskompetence. Det kan beskrives som din evne til at indsamle, forstå og anvende information på måder, der kan fremme og vedligeholde et godt helbred. Og din sundhedskompetence har faktisk betydning for dit helbred.

Selvom begrebet "sundhedskompetence" er populært, er det stadig uklart, om det har betydning for dit niveau af fysisk aktivitet – altså om du generelt hellere ser en film i sofaen end løber en tur i skoven. Men det er en relevant undersøgelse at lave, så sundhedsfremmende aktiviteter kan blive endnu skarpere rettet mod målgruppen i fremtiden.

Omdrejningspunktet for specialet blev derfor borgernes sundhedskompetence, og hvorvidt denne påvirkede niveauet af fysisk aktivitet i hverdagen. Helt konkret blev der arbejdet ud fra følgende problemstilling:

Hvad var niveauet af health literacy blandt en population af voksne, danske borgere målt på dimensioner relateret til informationsindsamling og håndtering af sundhed, og hvordan var sammenhængen mellem niveauet af health literacy målt på de to dimensioner og fysisk aktivitet?

Herudfra var der to hypoteser for undersøgelsen:

  1. Borgere, der havde lettere ved at finde sundhedsinformation, var mere fysisk aktive.
  2. Borgere, der aktivt tager hånd om sin egen sundhed, var mere fysisk aktive.

Formålet var desuden at lave forskning i sundhedskompetence på dansk jord, hvilket er et sparsomt område på nuværende tidspunkt.

I Tjek dit helbred inviteres borgere mellem 30-49 år til helbredstjek i årene 2012-2018. De borgere, der fik en invitation til helbredstjek i perioden 2012-2013, blev udvalgt som undersøgelsesgruppe for dette speciale. Undersøgelsen bestod dermed af 1174 borgere. Et år efter deres invitation udfyldte disse et spørgeskema (HLQ) om blandt andet sundhedskompetence og fysisk aktivitet.

Hvor "sundhedskompetente" borgerne var, blev målt ud fra deres egne svar på spørgsmål om deres evner til at indsamle god information om sundhed og aktivt at tage hånd om egen sundhed.

Analysen af besvarelserne viste, at cirka 11 % af borgerne havde svært ved at finde god information om sundhed. Herudover synes 33 %, at det var vanskeligt at tage aktiv hånd om egen sundhed. Det var overvejende mænd og borgere med dårligt selvvurderet helbred, der oplevede disse vanskeligheder.

Undersøgelsen tog også fat i sammenhængen mellem niveau af sundhedskompetence og intensitet af fysisk aktivitet. Her viste resultaterne, at borgere, der havde nemt ved at finde god information om sundhed, også var mere tilbøjelige til at være fysisk aktive (ved moderat eller høj intensitet).

Desuden viste analysen, at der ikke var forskel på sundhedskompetencen på baggrund af, hvorvidt borgeren havde deltaget i helbredstjekket eller takket nej til invitationen.

I dette speciale blev det tydeligt, at begrebet "sundhedskompetence" er værd at tage fat i.

Undersøgelsen viste nemlig, at sundhedskompetence kan have en reel betydning for mængden af fysisk aktivitet hos den enkelte borger – dermed blev de to hypoteser bekræftet. At vi har en god forståelse for sundhed, og at vi selv kan finde informationer om sundhed, hjælper os derfor til en sundere hverdag, ifølge denne afhandling.

I fremtiden kan studier med fordel undersøge, om sundhedskompetence kan inddrages i arbejdet med at fremme fysisk aktivitet.

Specialet er med til at understrege vigtigheden af, at man som sundhedsvæsen er nødt til at inddrage borgernes sundhedskompetence, når der arbejdes med sundhedsfremme – såsom i Tjek dit helbred og de opfølgende tilbud.

  • Forfatter: Christina Brandt Søndergaard
  • Kandidat i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet
  • Original titel: Health Literacy og fysisk aktivitet - En tværsnitsundersøgelse blandt voksne danskere fra projekt "Tjek dit helbred"