Trafikplan for Kristrup

Borgere inviteres med til analyse af trafikken i Kristrup i forbindelse med den nye havnevej og Klimabroen.

Kristrup bydel set fra oven. (Baggrundskort: Kortforsyningen)

Flere borgere har udtrykt bekymring for den trafikale situation i Kristrup, når den nye havnevej og Klimabroen er etableret. Derfor er alle i Kristrup blevet inviteret med til at deltage i et analysearbejde, der har afdækket behovet for forbedringer af de trafikale forhold. Miljø- og teknikudvalget sagde ja til at arbejdet gik i gang, på mødet den 14. december 2020.

Tak for jeres engagement!

Det har trods restriktioner været en fornøjelse, at have denne proces med jer borgere i Kristrup. Der er kommer en masse gode input og der har været god deltagelse til alle arrangementer i forbindelse med processen.

Processen med borgerdialog er efter webinaret 11. maj 2021 færdig og vi bruger alle indkomne kommentarer og input til det videre arbejde.

Den politiske proces

Processen med trafikplanen for Kristrup er mundet ud i en liste over tiltag, der kan være med til, at afværge de trafikale gener der kan komme af Ny Havnevej og Klimabroen. Listen med projekter er præsenteret for byrådet der den 14. juni 2021 godkendt igangsætning af projekterne der er uafhængige af Klimabroen. Randers Kommune arbejder på diverse projekter og vil kontakte relevante grundejere i forløbet. 

Når tiltagene skal udføres ud for din matrikel

Som en del af etableringen af tiltagene på vejnettet, vil omkringliggende husstande blive orienteret, når/hvis der laves ændringer på vejnettet.

Processen

Processen for arbejdet

  1. Alle borgere i Kristrup blev inviteret til at lave registreringer over den oplevede tryghed/utryghed på vejnettet i Kristrup. Registreringen afsluttede i januar og der blev indsendt 181 registreringer.
  2. På et webinar den 10. februar præsenterede Randers Kommune bl.a. de indsendte registreringer og de trafikale forhold i Kristrup. Webinaret kan genses på siden. Der var 49 tilmeldte til webinaret.
  3. Randers Kommune udarbejder ideer til tiltag på vejnettet ud fra indsendte registreringer, kommentarer fra webinaret og borgerhenvendelser fra de seneste 5 år.
  4. På gåturene den 28. april fik interesserede mulighed for at komme i dialog om problemstillinger, ønsker, prioriteringer og mulige tiltag til vejnettet i Kristrup. 
  5. På 2. webinar den 11. maj fik Randers Kommune samlet op på al information. Kommunen præsenterede idekataloget med mulige tiltag, der siden præsenteres for politikerne.

Borgerinddragelse (historisk)

Borgere får brev med invitation

Alle borgere i Kristrup har modtage et brev i deres e-boks om, at analysearbejdet af trafikken i Kristrup nu bliver sat i gang. Samtidig vil brevet indeholde informationer om, hvornår og hvordan det er muligt at deltage i arbejdet.

Alle borgere er inviteret til et onlinemøde, hvor forvaltningen vil præsentere resultatet af trafiktællinger, uheldsstatistik og lignende. Samtidig får borgerne mulighed for at komme med input til det videre arbejde med analysen og hvilke udfordringer, der er de vigtigste at få løst. Derudover vil forvaltningen arrangere temagåture hvor mulige tiltag kan diskuteres. 

De mange input bliver samlet i en opsamling, der afdækker problemer, potentialer og mulige handlinger. Opsamlingen bliver først præsenteret for borgerne på et møde, hvor den vil være mulig at kommentere. Til sidst vil trafikanalysens samlede resultater blive fremlagt for politikerne.

Registreringer af trygge og utrygge steder på vejnettet i Kristrup

Alle borgere i Kristrup har gennem e-boks modtaget informationsbrev om processen, hvortil der er link til registrering af trygge og utrygge steder på vejnettet i Kristrup. Registreringen er lukket - perioden for indsendelse af trygge og utrygge steder var 18-12-2020 til og med 22-01-2021. Tak for jeres registreringer! Registreringerne kan ses på kortet herunder. 

1. online borgerdialog (webinar)

1. online webinar blev afholdt onsdag den 11. februar 2021. Se eller gense webinaret, hent præsentationen og se de indkomne input herunder. 

Gåture

Interesserede borgere havde onsdag den 28. april mulighed for, at komme på gåture i Kristrup. Gåturene var til for at komme i dialog om problemstillinger, ønsker, prioriteringer og mulige tiltag til vejnettet i Kristrup. Med udgangspunkt i skitser af mulige tiltag, der var udarbejdet på forhånd, fik alle muligheden for, at kommenterer, pege og snakke om problemstillinger og eventuelle løsninger.

Resultatet af gåturene vil blive brugt i det videre arbejde. 

2. online borgerdialog (webinar)

2. online webinar blev afholdt tirsdag den 11. maj 2021. Se eller gense webinaret og hent præsentationen herunder.

Sidst opdateret 11-06-2021.