Kollektiv trafikplan 2020

Randers Kommune er i gang med at lave en kollektiv trafikplan, som skal kortlægge det nuværende og fremtidige serviceniveau med kollektiv trafik i Randers Kommune.

Midttrafik har i samarbejde med Randers Kommune udarbejdet en kollektiv trafikplan for kommunens samlede kollektive trafiknet.

Trafikplanen er som udgangspunkt bygget op om et ensartet serviceniveau og et ønske om at binde kommunen bedre sammen. Dette gøres med mere direkte ruter mellem de store byer, Flexbusser i mindre byer og muligheden for at komme på tværs af kommunen ved brug af Flextur. Trafikplanen indeholder forslag til nye linjeføringer på regional- og lokalruter samt en omlægning af bybusnettet i Randers by.

I foråret 2019 var trafikplanens principper, herunder nye linjeføringer og betjeningsomfang i og udenfor Randers by, i offentlig høring. Midttrafik og Randers Kommune modtog i alt 158 høringssvar i forbindelse med høringen. Høringssvarene gav anledning til mindre justeringer på ruterne. I juni 2019 blev den kollektive trafikplan vedtaget i Byrådet.

Midttrafik og Randers Kommune sender nu de nye køreplaner i offentlig høring i perioden 20. december 2019 til den 22. januar 2020. Du kan afgive dine kommentarer til Midttrafik i perioden ved at følge dette link: https://www.midttrafik.dk/horinger/trafikplan-randers-horing-20-december-2019-22-januar-2020/

randerstrafik.dk kan du desuden se de nye ruter og også her klikke dig frem til køreplanerne for de enkelte ruter.

Når høringen af køreplanerne er slut vurderes alle høringssvarene i forhold til udformningen af de endelige køreplaner. Den kollektive trafikplan og køreplanerne vil herefter blive behandlet endeligt i byrådet inden køreplanerne forventes at kunne træde i kraft i slutningen af juni 2020 - bybusser og lokalruter dog først i midten af august 2020.