Kommunens forberedelse til vinter

Vintertjenestens opgaver er fordelt på flere forvaltninger og samarbejdspartnere. Her kan du se, hvem der har ansvar for hvad.

Miljø og Teknik tager sig af at lave udbud, ruter og kontrakter.  Det er også forvaltningen, der sammen med politiet og Byrådet fastlægger strategien for vintertjenesten – og prioriterer indsatsen på de kommunale veje i forhold til strategien. På de private fællesveje er det grundejerne selv, der har pligten til at salte og rydde sne - også på kørebanerne.

Kommunens driftsafdeling står for kontakten til borgerne.

Kommunens driftsafdeling stiller hver vinter med fire vintervagter. Vagterne arbejder på skift og er på vagt en uge af gangen. Hvis der ikke har været travlt i weekenden eller ugen før, går vagten over til sit vanlige arbejde i de uger, han ikke har vintervagt. Vagten har en bærbar computer til rådighed med mobilinternetforbindelse, som bruges til at følge vejrmeldinger og prognoser om vejenes temperaturer. Vintervagten har mulighed for at kalde en tilsynsvagt ud til at køre rundt i kommunen for at tjekke vejenes fremkommelighed.

Driftsafdelingen har tilknyttet godt 55 ansatte til vintertjenesten. På værkstedet er der ansatte, der straks er klar til at reparere, hvis der sker nedbrud af materiellet. Derudover varetager de en del af opgaven med at salte og rydde sne på stier- og fortove samt på en del af kørebanerne i byerne. Driftsafdelingen laver selv deres egne ruter. Det er også Driftsafdelingen, der sørger for at bestille salt hjem til salthallen, så der er nok et stykke tid frem. 

Ved meget snefald vil andet personale, som ikke har vinterruter, blive sendt ud for at håndskovle ved fodgængerfelter, trapper og lignende.

Når der kan afses mandskab til det, er det Driftsafdelingen der kontrollerer klager over grundejernes manglende opfyldelse af deres pligter til at rydde og salte fortovene ud for egen ejendom. 

I vinterperioden varetager mandskabet deres normale opgaver for Driftsafdelingen, hvis det er muligt på grund af vejret. Ved et udkald står de til rådighed for vintertjenesten. Hvis der er mange udkald uden for normal arbejdstid, og de ikke kan udføre deres normale opgaver på grund af vejret, sendes medarbejderne eventuelt hjem på afspadsering.  

Alle landruter på kørebaner og ti stiruter køres af eksterne entreprenører.  De eksterne entreprenører bliver fundet ved EU-udbud, hvor de afgiver tilbud.

Entreprenørerne udfører vintertjenesten med både traktorer og lastbiler. Vintertjeneste på ”klasse 1- vejene” udføres dog udelukkende med lastbil. Entreprenørerne består af eksempelvis maskinstationer, vognmænd, entreprenører, landmænd og anlægsgartnere. 

De entreprenører, som kører med lastbiler, er underlagt køre- og hviletidsbestemmelser på den måde, at selvom vintertjeneste er undtaget fra bestemmelserne, så skal den øvrige kørsel indgå, så der holdes hviletid mindst en gang om ugen i 48 timer. Alle køretøjer er dog underlagt arbejdstidsreglerne, og skal selv ved kraftigt snefald overholde disse regler.

Når der kommer meget sne, kontaktes også andre vognmænd, entreprenører og maskinstationer, som selv kan stille med vintermateriel i form af plove. De sættes ind på udvalgte strækninger. Derudover kontaktes entreprenører med gummigeder og rendegravere til at skubbe sneen væk fra kørebanerne.

Efter en periode med meget snefald kan det være nødvendigt at køre sne væk fra mindre boligveje, når det skønnes nødvendigt af hensyn til redningskøretøjer. Hertil indkaldes sneslynger og lastbiler. 

I Randers er der flere vejstrækninger, som hører under Vejdirektoratet. Det er derfor Vejdirektoratets entreprenører, som udfører opgaver med vintertjeneste på deres veje. Det er også Vejdirektoratet, som beslutter hvad og hvornår der skal ske noget på deres veje.

Randers Kommune har lavet aftaler med nabokommunerne omkring vintertjeneste på vejstrækninger, som krydser kommunegrænserne. Derfor kan vintertjeneste på nogle vejstrækninger udføres af nabokommunens entreprenører, ligesom Randers Kommunes entreprenører udfører opgaver i nabokommunerne.

Ved ekstremt snefald samarbejdes med både Brandberedskabet, ældreområdet, madservice og skolebusserne. Der er lavet aftaler for hvert enkelt område, så der assisteres i akutte tilfælde for både beredskabet, ældreområdet og madservice. Ældreområdet og madservice skal dog have taget deres egne forholdsregler, når der meldes om kraftigt snefald. Det kan f.eks. være at flytte de svageste borgere ind på plejecentrene. Der meldes til skolebusserne via mail, når der er problemer på bestemte strækninger, så de selv kan træffe beslutning om ophør med skolebuskørsel. Derudover kan de inden for normal arbejdstid kontakte forvaltningen, såfremt der er strækninger, der skal gøres mere på.