Vintertjeneste på veje og stier

Læs om hvordan Randers Kommune rydder sne og salter på kommunevejene. Hvad er kommunens pligt og hvad er andres pligt?

Generelt om vintertjeneste 

Hvordan rydder Randers Kommune sne og salter på kommunevejene? Hvad er kommunens pligt og hvad er andres pligt? Det kan du læse mere om i "Regulativ for vintertjeneste og renholdelse af veje, stier og pladser", hvor du kan finde oplysninger om vintertjenesten og vintertrafik i Randers Kommune. 

Kommunens vintertjeneste bliver udført efter "Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser", der er en strategi, som Byrådet har vedtaget. Disse beslutninger bliver forhandlet med politiet. Alle kommuneveje er prioriteret efter den vedtagne strategi.

Målet med kommunens snerydning og saltning er at sikre trafikkens fremkommelighed, så den kommunale indsats kommer flest mulige til gode.

Hvordan gør kommunen?

Snerydning udføres med sneplov på lastbil eller stor traktor. På stier og fortove udføres det enten med kost eller plov på lille traktor.

Saltning bliver primært foretaget med befugtet salt og væske. På klasse I veje vil der blive saltet før der bliver glat. På de øvrige vejklasser først efter at der er blevet konstateret glatføre.

Hvis du har en klage til vintertjenesten, kan du sende den her. 

Prioritering af kommunale veje og stier 

Af økonomiske årsager er det nødvendigt at prioritere indsatsen for snerydning og saltning. Byrådet har derfor vedtaget en strategi som opdeler kommunens veje i 4 vejklasser, og kommunens stier i 2 stiklasser.

Aktuel trafiksituation

Vintervejret kan påvirke både fremkommeligheden og sikkerheden i trafikken. Det er derfor vigtigt, at du tager ekstra forbehold, når du færdes i trafikken om vinteren.

'Klasse I' er trafikveje, som har afgørende betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik. Det tilstræbes, at disse veje holdes farbare døgnet rundt, bl.a. ved præventiv saltning. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller ved et 4 - 7 cm jævnt lag sne.

'Klasse I' saltes/ryddes 50 - 80 gange pr. vinter. Det kan tage op til 2 timer at køre hver rute igennem.

'Klasse II' er trafikveje, der har betydning for afvikling af den lokale nærtrafik f.eks. fordelingsveje i bolig- og industriområder, samt busveje. Saltning og snerydning forventes normalt kun udført i tidsrummet kl. 03.00 - 18.00. Der saltes ved konstateret glatføre og ryddes sne ved drivedannelse, et ca. 10 cm jævnt snelag, eller ved varsling om mere end 10 cm snefald. Der kan forekomme både glat føre og sne på kørebanen. Der kan også forekomme perioder, hvor der kun ryddes i et spor.

'Klasse II' saltes/ryddes 35 - 60 gange pr. vinter. Det kan tage op til 4 timer at køre hver rute igennem.

'Klasse III' er lokalveje som har mindre betydning for afvikling af trafikken. Saltning og snerydning forventes kun udført inden for normal arbejdstid, og kun hvis vagten vurderer, at vejene ikke lever op til den strategi Byrådet har vedtaget. Disse veje bliver altså ikke altid ryddet eller saltet, selvom klasse I og klasse II vejene er ryddet eller saltet.

'Klasse III' saltes/ryddes 10 - 25 gange pr. vinter.

'Klasse IV' veje er lokalveje til enkeltbrugerområder og mindre bolig- og industriveje. Disse veje har laveste prioritet og saltes/ryddes kun i ekstreme vejrsituationer.

'Klasse IV' saltes/ryddes 0 - 10 gange pr. vinter.

'Klasse I stier' er stier med afgørende betydning for gående og cyklende færdsel. De tilstræbes holdt farbare i tidsrummet mellem kl. 03.00 og 18.00, men visse gener kan forekomme. Snerydning igangsættes ved ca. 10 cm sne eller ved varsling om mere end 10 cm snefald.

'Klasse II stier' er rekreative stier. De ryddes og saltes ikke.

Hvis der kommer så meget sne, at kommunen ikke kan følge med, vil kun det overordnede vejnet blive ryddet, og bussernes nødruteplaner vil så træde i kraft.

Kommunens største veje saltes præventivt - inden vejene bliver glatte. De bliver saltet stort set samtidig med statens veje. De øvrige kommuneveje bliver saltet i henhold til den vedtagne strategi, når der er konstateret glatte veje - normalt dog ikke i tidsrummet mellem kl. 18.00 – 03.00.

Tilsyn og udkald

Kommunens vintervagt kører typisk et tilsyn omkring kl. 02.00 for at konstatere, om der skal kaldes ud til saltning kl. 03.00.

Hvis der ikke konstateres glatte veje imellem kl. 02.00 og kl. 04.00, bliver der normalt ikke saltet på klasse II, III og IV vejene.

Hvis der sker et skift i vejret - typisk mellem kl. 06.00 og kl. 07.00 - der bevirker glatte veje, vil vintervagten vurdere, om der skal saltes i myldretiden. Hvis prognoserne for vejtemperaturen og vejret viser plusgrader, regn eller opklaring, så vil man typisk vælge ikke at salte. Det skyldes, at der kan gå op til 4 timer, inden saltbilerne kommer hele ruten igennem. De glatte veje vil derfor være forsvundet, allerede inden saltningen er blevet gennemført.

Hvornår ryddes der sne? Kommunens veje ryddes efter den strategi, der er vedtaget af Byrådet.

Ulemper ved kommunens snerydning

Når der ryddes sne, kan det ikke undgås, at sneplovene efterlader en snevold foran indkørsler og på fortove. Kommunen er ikke forpligtet til at fjerne disse volde, og kan af ressourcemæssige årsager heller ikke påtage sig opgaven. Det må derfor overlades til den enkelte grundejer selv at fjerne sneen, hvor det er nødvendigt af hensyn til postbud, renovationsarbejder og kørsel til og fra ejendommen.

Da det kan tage op til 4 timer at køre hver enkelt klasse II rute igennem, kan der gå op til 4 timer fra udkaldet starter til din vej bliver ryddet. Hvis der er fygning, kan der gå yderligere tid, da ploven kan blive bedt om at koncentrere sin indsats på udsatte vejstrækninger.

Staten har flere veje beliggende i Randers Kommune, blandt andet motorvejen, Viborgvej, Ringboulevarden og Hadsundvej. Det er Vejdirektoratet, der har ansvaret for, at disse veje og cykelstierne langs dem saltes og ryddes for sne.

Her kan du se, hvilke veje der er statsveje.

Klager over vintertjeneste på disse veje, samt stier og fortove langs dem kan ske til TIC@vd.dk