Børn i dagtilbud

Vuggestue, børnehave, dagpleje. Genåbning og svar på ofte stillede spørgsmål

Institutioner og dagpleje er nu åbne og vi bevæger os mod en normal hverdag

Vi følger Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer som er blevet oversat til dagtilbudsområdet af Sundhedsstyrelsen

Ved genåbningen (første fase) i april udarbejdede dagtilbuddene videohilsner. Se videohilsen fra dagtilbudene

Information til medarbejdere findes under emnet "Til medarbejdere i Randers Kommune".

Må mit barn komme i daginstitution/dagpleje?
Børn må komme i daginstitution/dagpleje, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom - også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i daginstitution/dagpleje igen. 

Regeringen har ud fra et forsigtighedsprincip truffet den beslutning, at børn, der bor i husstand med en person, der er påvist med COVID-19, ikke skal komme i dagtilbud.

Hvis man er utryg ved at sende sit barn i dagtilbud, kan man tage en snak med barnets læge. .

Se mere information i Sundhedsstyrelsens vejledning, der løbende opdateres.

Mit barn er ny i dagtilbud og skal "køres ind". Hvordan gør vi det? 
Hvis dit barn skal begynde i et nyt dagtilbud, skal du kontakte dagtilbuddet for at aftale nærmere om den konkrete opstart.

Hvordan skal jeg aflevere mit barn i institutionen?
Se oplysningerne om aflevering i dit barns institution på institutionens Tabulex

Må mit barn have sit sovedyr med i dagtilbuddet?
Der står i sundhedsstyrelsen vejledning, at børn ikke må medbringe legetøj. Barnet må gerne medbringe sovedyr, hvis det medbringes i en plasticpose, og det kun bruges ved søvn. Det vil sige ikke tages med rundt før/efter søvn, men bliver i barnevognen/krybben. Sovedyret skal lægges tilbage i plastikposen efter søvnen, og der udføres korrekt håndhygiejne efterfølgende hos både barn og den voksne.

Kan jeg opsige mit pasningstilbud til mit barn i en periode?
Ja, forældre kan søge et såkaldt orlovsbevis. Reglerne for et orlovsbevis er, at forældrene udmelder deres barn af dagtilbuddet for en periode på mindst 8 uger. Forældrene er samtidig sikret en plads i samme institution, men ikke på samme stue, når barnet vender tilbage efter de 8 uger eller mere. Muligheden findes også i dagplejen, men her er man ikke sikret at komme tilbage til samme dagplejer.

Forældrene har en måneds varsel til den 1. eller den 16. i måneden til at søge orlovsbeviset.

Forældrene skal kontakte Pladsanvisningen på telefon 8915 1515, hvis de er interesserede i et orlovsbevis.

Hvordan vil Randers Kommune sørge for, at dagligdagen for mit barn bliver forudsigeligt og overskueligt?
Den enkelte institution har planlagt en genåbning af institutionen. Dagligdagen bliver anderledes end normalt i institutionen. Der arbejdes ud fra at sikre, at barnet oplever en forudsigelig og overskuelig hverdag.

Kan jeg være sikker på, at min barn får sin faste pædagog?
Institutionen forsøger i vidst muligt omfang at sikre, at den enkelte børnegruppe har tilknyttet en kendt voksen.

Får jeg et overblik over den legegruppe, som mit barn bliver en del af?
Du kan tale med medarbejderne i dit barns daginstitution omkring organiseringen af dagligdagen, herunder sammensætningen af legegrupper.

Må vi som forældre lave legeaftaler? kan jeg tage et barn med hjem, hvis det er clearet med en anden forælder?
Sundhedsstyrelsen anbefaler følgende omkring legeaftaler: "Raske børn må gerne lege med raske børn. At lege med andre børn er vigtigt for børns mentale helbred. Vi anbefaler dog, at legeaftaler holdes med 1-2 børn, og at børnene er de samme fra aftale til aftale. Legeaftalen skal helst holdes udenfor - det mindsker risikoen for smitte og gør det lettere at holde afstand". Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under "Særligt til børn og forældre".

I forbindelse med begyndende genoptagelse af visiteret kørsel onsdag den 15. april 2020 efter COVID-19-lukkeperioden i marts/april 2020 har Randers Kommune besluttet, at kørsel skal gennemføres i henhold til nedenstående retningslinjer.

Der gøres opmærksom på, at retningslinjerne revideres, såfremt der kommer uddybende anbefalinger/retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen eller KL.

  1. I minibusser må der maksimalt placeres 4 siddende passagerer eller maksimalt 1 kørestol og 2 siddende passagerer, idet 1 kørestol tæller som 2 almindelige siddende passagerer.
  2. I små vogne (taxa) må der maksimalt placeres 2 siddende passagerer.
  3. I mellemstore vogne (normalt 7 siddepladser + fører) må der maksimalt placeres 3 siddende passagerer.
  4. Vogne aftørres på håndtag og andre flader, der berøres af mange, efter hver udført tur (desinficerende eller almindeligt rengøringsmiddel kan anvendes).
  5. Det er valgfrit for chaufførerne, om de vil bære værnemidler (maske og handsker).
  6. Institutionernes personale henter/bringer passagererne ude ved/i vognen og forestår fastspænding af sikkerhedssele ved hjemkørsel.
  7. Passagerer og personale spritter hænder, inden de går ind i vognen (sprit medtages af chaufføren).
  8. Passagerer må samkøre på tværs af institutioner/delaftaler, jf. gældende retningslinjer for visiteret personbefordring i Randers Kommune. Omfanget af samkørsel på tværs af institutioner søges dog minimeret via planlægningen af kørsel.

Eventuelle spørgsmål til retningslinjerne sendes til koerselskontoret@randers.dk, som vil sende svar til relevante parter.

Øvrige spørgsmål og svar for forældre med børn i dagtilbud

Randers Kommune afventer yderligere information fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Børne- og undervisningsministeren har på pressemødet den 12. marts sagt, at regeringens udgangspunkt er, at forældre ikke får tilbagebetalt betalingen for daginstitutionspladser, SFO, klubber med videre.

Ja. Børne- og Undervisningsministeriet har udmeldt, at frokostordninger fortsat indgår i forældrebetalingen.

Børne- og Undervisningsministeriet har også udmeldt, at hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, så har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier.

Ja. Det er muligt at søge om økonomisk friplads ud fra de gældende regler. Læs mere om økonomisk friplads her. Her kan du også sende ansøgningen om økonomisk friplads via den digitale pladsanvisning.

Økonomisk friplads er et tilskud, der gør, at du ikke skal betale fuld pris for en plads i et dagtilbud.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at søge om økonomisk friplads med tilbagevirkende kraft. Søger du fx om økonomisk friplads for april måned, skal du ansøge inden den 1. april.

Ja.

Nej. De almindelige regler for udmeldelse og opsigelse er fortsat gældende.

Ja. Pladsanvisningen kan som vanligt kontaktes på telefon 8915 1515 i tidsrummet kl. 9.00 til 13.00 på alle hverdage. Det er for nuværende ikke muligt at møde op i Pladsanvisningen for personlig betjening.