Børn i dagtilbud

Vuggestue, børnehave, dagpleje og nødpasning

Fra mandag den 16. marts er alle dagtilbud i Randers Kommune, herunder også den kommunale dagpleje, lukket. På nuværende tidspunkt gælder lukningen til og med mandag den 13. april. Du har mulighed for at få nødpasning af dine børn, såfremt du ikke har nogen mulighed for at passe dem selv.

Nød- og døgnpasning i påskens helligdage

Ud over nødpasning på hverdagene, tilbyder Randers Kommune nød- og døgnpasning fra Skærtorsdag den 9. april til og med 2. Påskedag mandag den 13. april for de familier, hvor forældrene kaldes på arbejde til samfundskritiske opgaver i sundhedssektoren, på ældreområdet, socialområdet, hos politi og beredskab og lignende, og som ikke kan løse udfordringen med pasning med familie og venners hjælp.

Nødpasningen i perioden fra skærtorsdag den 9. april til og med 2. påskedag mandag den 13. april vil foregå i Børnehuset Bækkestien og den vil have åbent alle døgnets timer.

Forældre, som udfører samfundskritiske funktioner og som har behov for nødpasning i påsken skal henvende sig i den institution eller skole, deres barn normalt går i. Af hensyn til planlægningen, herunder hvor mange medarbejdere, der skal på arbejde i helligdagene, er forældrene blevet bedt om at give besked snarest muligt og senest tirsdag den 7. april.

Spørgsmål og svar om nødpasning

Der vil være mulighed for nødpasning af børn i dagtilbud og kommunal dagpleje, såfremt forældre ikke har mulighed for at passe dem selv.

Da personale i sundhedssektoren, ældresektoren, politi og mennesker der arbejder med socialt udsatte samt andre kritiske funktioner ikke sendes hjem, vil der være særligt fokus på at sikre nødpasning af børn til de personer, der har sådanne funktioner. Der sikres nødpasning til alle forældre, der ikke har mulighed for at passe deres børn.

Det er vigtigt at begrænse smitten af coronavirus ved, at vi ikke længere er så mange mennesker samlet. Derfor henstilles til, at man anvender nødpasning, hvis man har et behov herfor og ikke kan finde andre muligheder for pasning af barnet.

Hvis dit barn går i daginstitution

Kontakt den daginstitution, dit barn normalt går i.

Forældre bedes hver dag inden kl. 16.00 orientere barnets daginstitution om, om de har brug for nødpasning af deres barn den efterfølgende dag, herunder inden for hvilket tidsrum forældrene har brug for nødpasningen.

Spørgsmål om nødpasning skal rettes til barnets almindelige daginstitution.

Hvis dit barn går i dagpleje

Har du barn i dagpleje, og har brug for nødpasning, så aftales det med den dagplejer, hvor barnet er indmeldt.

Hvis du har spørgsmål i den forbindelse, kan dagplejeformidlingen kontaktes på tlf. 8915 1409 og 8915 1898.

Som udgangspunkt er der nødpasning i alle institutioner. Hvis der kun er meget få børn til stede i en institution, er det muligt at samle børn fra flere institutioner på en adresse. Nødpasningen bliver tilrettelagt, så der tages de nødvendige hensyn for at undgå smitte. Der kan således være børn der er ude, mens andre børn er inde, ligesom institutionen kan inddeles i zoner. Det sikres dog, at der højest er 10 personer samlet på en gang.

Daginstitutionerne vil bestræbe sig på, at det er de samme medarbejdere, der over en periode på fx en uge er til stede i nødpasningen. Men Randers Kommune kan ikke garantere, at personale fra barnets normale daginstitution deltager i nødpasningen, idet den enkelte leder vil fortage en konkret afvejning af, hvilket og hvor meget personale, der skal deltage i nødpasningen.

Nødpasningen bliver tilrettelagt, så der tages de nødvendige hensyn for at undgå smitte. Der kan således være børn der er ude, mens andre børn er inde, ligesom institutionen kan inddeles i zoner. Vi efterlever altid sundhedsmyndighedernes krav om, at der højest er 10 personer samlet på én gang.

Spørgsmål om nødpasning skal rettes til barnets almindelige daginstitution.

Hvis dit barn går i dagpleje, skal du kontakte barnets almindelige dagpleje. Du kan også kontakte Dagplejeformidlingen på telefon 8915 1409 og 8915 1898.

Randers Kommune har desuden oprettet en hotline "Dagtilbud Nødpasning Hotline". På alle hverdage i tidsrummet kl. 09.00-15.00 kan hotlinen kontaktes på telefon 8915 1415. Det henstilles til, at hotlinen kun anvendes, hvis barnets daginstitution eller Dagplejen ikke kan kontaktes.

Øvrige spørgsmål og svar for forældre med børn i dagtilbud

Randers Kommune afventer yderligere information fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Børne- og undervisningsministeren har på pressemødet den 12. marts sagt, at regeringens udgangspunkt er, at forældre ikke får tilbagebetalt betalingen for daginstitutionspladser, SFO, klubber med videre.

Ja. Børne- og Undervisningsministeriet har udmeldt, at frokostordninger fortsat indgår i forældrebetalingen.

Børne- og Undervisningsministeriet har også udmeldt, at hvis dagtilbud, SFO og klubtilbud fortsat er lukkede efter påske, så har regeringen forpligtet sig til at forhandle en løsning på plads vedrørende forældrebetaling til de nævnte ordninger med folketingets partier.

Ja. Det er muligt at søge om økonomisk friplads ud fra de gældende regler. Læs mere på kommunens hjemmeside på: https://www.randers.dk/borger/boern-unge-og-familie/dagtilbud-og-pasning/takster-og-tilskud/oekonomisk-friplads Her kan du også sende ansøgningen om økonomisk friplads via den digitale pladsanvisning.

Økonomisk friplads er et tilskud, der gør, at du ikke skal betale fuld pris for en plads i et dagtilbud.

Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at søge om økonomisk friplads med tilbagevirkende kraft. Søger du fx om økonomisk friplads for april måned, skal du ansøge inden den 1. april.

Ja.

Nej. De almindelige regler for udmeldelse og opsigelse er fortsat gældende.

Ja. Pladsanvisningen kan som vanligt kontaktes på telefon 8915 1515 i tidsrummet kl. 9.00 til 13.00 på alle hverdage. Det er for nuværende ikke muligt at møde op i Pladsanvisningen for personlig betjening.