Børn i skole

Skoler, SFO’er, Fritidshjem, Klubtilbud og Ungdomsskole

Genåbning for 0.-4. klasse fra den 8. februar

Retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Pr. 8. februar genåbnes skoler, SFO´er, fritidshjem og klubtilbud i 0.- 4. klasse. Det betyder, at 5.- 10 klasse fortsat undervises virtuelt med undtagelse af de børn og unge, der er undtaget fra hjemsendelse. Det vil sige specialklasse. eller specialskoleelever, samt børn og unge med særlige sociale eller pædagogiske behov.

Mundbind

Myndighederne har opdateret kravene om mundbind i dagtilbud. Det betyder, at der fra mandag den 8. februar er krav om, at forældre bærer mundbind eller visir, hvis de færdes på skolen eller inden for SFO’en, fritidshjemmet eller klubtilbuddet.

(Revideret 20. oktober 2020)

Der gøres opmærksom på, at retningslinjerne revideres, såfremt der kommer ændrede anbefalinger/retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen eller KL.

Retningslinjer
1. Passagerer befordres som samkørsel og med serviceniveau jf. kontrakten med Randers Kommune.
2. Chauffører skal i samarbejde med institutionernes personale instruere passagererne i, at de skal se fremad under kørsel.
3. Chauffører skal tilstræbe, at kørestrækninger med passagerer, der er placeret sæde ved sæde, er så korte som muligt.
4. Vogne aftørres på håndtag og andre flader, der berøres af mange, efter hver udført tur eller rengøres grundigt 1-2 gange dagligt (desinficerende eller almindeligt rengøringsmiddel kan anvendes).
5. Chauffører og passagerer fra 12 år og opefter skal bære mundbind eller visir jf. nationale/regionale retningslinjer for anvendelse af værnemidler i kollektiv trafik, medmindre de er fritaget.
6. Passagerer anbefales at spritte hænder ved indstigning i vognen (håndsprit medtages af chaufføren).
7. Under kørsel med passagerer skal chaufføren – under hensyntagen til vejrlig – løbende sikre god ventilation i vognen. I forbindelse med stop for opsamling og afsætning af passagerer sikrer chaufføren herudover i muligt omfang god udluftning af vognen.

Eventuelle spørgsmål til retningslinjerne sendes til koerselskontoret@randers.dk, som vil sende svar til relevante parter.