Børn i skole

Skoler, SFO’er, Fritidshjem, Klubtilbud og Ungdomsskole

Genåbning for 0.-4. klasse fra den 8. februar

Retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Medarbejdere på skoleområdet Pr. 8. februar genåbnes skoler, SFO´er, fritidshjem og klubtilbud i 0.- 4. klasse. Det betyder, at 5.- 10 klasse fortsat undervises virtuelt med undtagelse af de børn og unge, der er undtaget fra hjemsendelse. Det vil sige specialklasse. eller specialskoleelever, samt børn og unge med særlige sociale eller pædagogiske behov.

Mundbind

Fra den 14. juni 2021 er der ikke længere krav om, at man skal bære mundbind eller visir, når man færdes på skolen eller inden for i SFO’en, fritidshjemmet eller klubtilbuddet.

(Revideret 14. juni 2021)

Der gøres opmærksom på, at retningslinjerne revideres, såfremt der kommer ændrede anbefalinger/retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen eller KL.

Retningslinjer

 1. I minibusser skal passagerer tildeles et dobbeltsæde eller en vinduesplads, og der skal altid være et frit sæde imellem passagerer, som sidder i samme række.
 2. I små vogne (taxa) må der maksimalt befordres 3 passagerer placeret med 2 på bagsædet og 1 på forsædet forudsat, at der er afskærmning mellem forsædepassager og chauffør samt til bagsædet.
 3. I mellem store vogne (normalt 7 siddepladser + fører) skal passagerer tildeles et dobbeltsæde eller en vinduesplads, og der skal altid være et frit sæde imellem passagerer, som sidder i samme række.
 4. Chauffører skal i samarbejde med institutionernes personale instruere passagererne i, at de skal se fremad under kørsel.
 5. Vogne aftørres på håndtag og andre flader, der berøres af mange, efter hver udført tur eller rengøres grundigt 1-2 gange dagligt (desinficerende eller almindeligt rengøringsmiddel kan anvendes).
 6. Chauffører og passagerer fra 12 år og opefter skal bære mundbind eller visir jf. nationale/regionale retningslinjer for anvendelse af værnemidler i kollektiv trafik, medmindre de er fritaget (se også nedenstående tekst vedrørende brug af mundbind).
 7. Passagerer anbefales at spritte hænder ved indstigning i vognen (håndsprit medtages af chaufføren).
 8. Under kørsel med passagerer skal chaufføren – under hensyntagen til vejrlig – løbende sikre god ventilation i vognen. I forbindelse med stop for opsamling og afsætning af passagerer sikrer chaufføren herudover i muligt omfang god udluftning af vogne.
 9. Der skal planlægges med størst mulig grad af ruter med de samme passagerer i de samme vogne med den samme chauffør, så der ikke løbende bliver byttet rundt fra dag til dag. Dette er af hensyn til at minimere smitterisiko for både passagerer og chauffører.

Retningslinjer for brug af mundbind pr. 14. juni 2021:

Passagerer:

 • Passagerer skal anvende mundbind eller visir ved ind- og udstigning i vognen
 • Der er ikke krav om mundbind/visir, når passagerer sidder på deres plads i vognen

Chauffører skal fortsat anvende mundbind eller visir i forbindelse med:

 • At passagerer følges til og fra vognen
 • At passagerer hjælpes ind og ud af vognen
 • At passagerer fastspændes med sikkerhedssele, og når kørestole og andre hjælpemidler fastspændes

Chauffører er fritaget for at anvende mundbind eller visir, når chaufføren sidder på førersædet. Der gøres opmærksom på, at kørselsleverandørerne kan have supplerende interne procedurer og retningslinjer for deres chauffører.

Eventuelle spørgsmål til retningslinjerne sendes til koerselskontoret@randers.dk, som vil sende svar til relevante parter.