Børn i skole

Skoler, SFO’er, Fritidshjem, Klubtilbud og Ungdomsskole er åbne, og vi bevæger os mod en normal hverdag.

Vi følger myndighedernes retningslinjer.

Læs mere om skole og uddannelse på kommunens hjemmeside.

Hvornår genåbner skolerne?
Der bliver tale om en gradvis genåbning. 

Hvornår får jeg konkret information om, hvornår og hvordan genåbningen vil foregå på min skole?
Du vil som forælder snarest muligt modtage en besked i AULA. Den får du, når den konkrete plan for det sted, dit barn hører til, er færdig. Åbningsplanen for den enkelte skole kan indeholde oplysninger om, hvordan børnene skal afleveres og hentes på skolen eller i SFO’en, hvordan den enkelte klasse opdeles, hvornår man skal møde ind mv.

Hvordan vil dagen være i SFO?
Vi tilrettelægger en hverdag i SFO og førskole, som nok er anderledes, og hvor vi hjælper børnene med at følge retningslinjer, men hvor der stadig bliver fokus på pædagogik, leg og positiv SFO-tid. Børnene vil møde kendt personale i SFO.

Hvor mange elever må der være i klasserne?
Sundhedsstyrelsens retningslinje siger ikke noget om, hvor mange elever, der må være i klasserne. Ifølge retningslinjen skal elever dog placeres ved borde, så der er en meter i mellem eleverne. 

Kan mit barn blive trøstet, når nu der er krav om at holde afstand?
Ja. Hvis et barn har brug for trøst i form af kram eller anden kontakt, må læreren eller pædagogen gerne gøre det. 

Vil mit barn få en lærer de kender i skolen
Skolerne tilstræber, at børnene møder kendte lærere 

Hvad er nødundervisning?
Undervisningen sker efter bekendtgørelsen om nødundervisning, der også gjaldt under lukningen. Det betyder, at eleverne ikke følger det almindelige skema og ikke nødvendigvis får undervisning i alle fag. Det er op til den enkelte skole at tilrettelægge undervisningen. Fagene dansk, matematik og engelsk har højeste prioritet.

Hvem skal fortsat modtage nødundervisning hjemmefra?
Elever i 6.-10. klasse kan på nogle skoler fortsat modtage fjernundervisning hjemme i nogle dage. Se nærmere på de enkelte skoler. 

Hvad sker der, hvis jeg holder mit barn hjemme?
Børn i den undervisningspligtige alder har pligt til at deltage i undervisningen, og det er barnets forældre, der har ansvar for, at barnet møder frem til og deltager i undervisningen. Møder barnet ikke op, registreres barnet som fraværende. Elevers fravær fra nødundervisning indgår ikke i opgørelsen over ulovligt fravær, der kan betyde stop i børne- og ungeydelsen.

Kan mit barn tage bussen i skole, som det plejer?
Busserne kører efter normal køreplan fra og med onsdag den 15. april. 

Hvad gør skolen for at mindske smittespredning?
Vi følger alle anvisninger fra nationale myndigheder. Se Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Vi sørger for tid og mulighed for at vaske hænder og forventer også, at jeres børn har vasket hænder som det sidste, inden I tager hjemmefra om morgenen.

Der vil være tydelige instrukser i form af plakater mv. på skolen med hensyn til hygiejne og omgangsform.

Hvis jeg er utryg ved at sende mit barn i skole, hvor kan jeg så henvende mig?
Du kan henvende dig til ledelsen på dit barns skole og italesætte, hvad der gør dig utryg og eventuelt spørge ind til de ting, du er usikker på. Måske kan du få et dybere kendskab til skolens håndtering af genåbningen og dermed blive mere tryg ved at sende dit barn i skole.

Mit barn udviser milde symptomer på sygdom. Hvad gør jeg?
Børn må kun komme i skole, når de ikke har symptomer på sygdom. For yderligere information, se Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvad sker der, hvis mit barn får symptomer på sygdom i løbet af skoledagen?
Hvis et barn får symptomer på sygdom, mens det er i skole, skal det hurtigst muligt tage hjem eller hentes. For yderligere information, se Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Hvordan skal børn i risikogruppen forholde sig i forbindelse med genåbningen?
Du kan se, om dit barn er i "særlig risiko" på Dansk Pædiatrisk Selskabs hjemmeside. Se således "Anbefalinger fra Dansk Pædiatrisk Selskab om børn med kroniske sygdomme og start i dagtilbud og skole ifm. ny coronavirus epidemi".

Skolens ledelse følger Sundhedsstyrelsens anvisninger. Sundhedsstyrelsen anviser, at børn i risikogruppe som udgangspunkt kan gå i skole, men der skal være særlig opmærksomhed på, at de skærpede forholdsregler efterleves af dem. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at skolens ledelse i dialog med forældre laver en konkret og individuel vurdering. I vurderingen kan der lægges vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende elev kommer i skole.

Skal børn starte i skole, hvis de har et familiemedlem, der er særligt udsat for at blive alvorligt syg ved smitte med COVID19?
Skolens ledelse følger Sundhedsstyrelsens anvisninger. Sundhedsstyrelsen anviser, at bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man som udgangspunkt godt komme i skole. Det anbefales, at man løbende holder sig orienteret om Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Hvad sker der med afgangsprøverne for 9. og 10. klasse?
Afgangsprøverne for 9. og 10. klasserne aflyses i år. I stedet bliver elevernes afsluttende standpunktskarakterer ophøjet til prøvekarakterer, så eleverne får et fuldt eksamensbevis.

Kan I garantere, at alle Sundhedsstyrelsens retningslinjer bliver overholdt?
Skolens lærere, pædagoger og ledelse vil gøre alt, hvad de kan, for at sikre, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes. Dette skal ske via tydelig kommunikation og hjælp tilpasset elevernes alder.

Hvem skal sikre, at retningslinjen bliver overholdt i løbet af dagen?
Skolens ledelse har til ansvar at tilrettelægge en genåbning af skolen, der kan afvikles sådan, at retningslinjerne overholdes. 

Lærerne har til ansvar at planlægge en undervisning, der kan afvikles inden for retningslinjernes rammer. Lærerne har via kendskabet til retningslinjerne også til opgave at sikre, at de bliver overholdt.

Kan jeg opsige mit pasningstilbud i SFO for en periode og tilmelde mig igen, når Covid19 restriktionerne er ophævet?
Børn kan udmeldes midlertidigt i perioden 1. juni til 31. juli uden de almindelige udmeldelsesfrister. Børnene kan indmeldes igen fra dag til dag. Læs mere om midlertidig udmeldelse og søg om det digitalt her.

Du kan også kontakte Pladsanvisningen på tlf. 8915 1515.

Mit barn har diabetes – hvordan får det hjælp i skoletiden til målinger og andet?
Selv om der er krav om at holde afstand til hinanden, er der i vurderingen af det sundhedsmæssige forsvarlige ved genåbningen taget højde for, at børn er børn og ikke små voksne. Det betyder, at vi i skolen hjælper børn i det omfang, de har brug for det. Det sker selvfølgelig ved samtidig opmærksomhed på hygiejnen. Se mere om skoleopstart for børn med diabetes.

I forbindelse med begyndende genoptagelse af visiteret kørsel onsdag den 15. april 2020 efter COVID-19-lukkeperioden i marts/april 2020 har Randers Kommune besluttet, at kørsel skal gennemføres i henhold til nedenstående retningslinjer.

Der gøres opmærksom på, at retningslinjerne revideres, såfremt der kommer uddybende anbefalinger/retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen eller KL.

  1. I minibusser må der maksimalt placeres 4 siddende passagerer eller maksimalt 1 kørestol og 2 siddende passagerer, idet 1 kørestol tæller som 2 almindelige siddende passagerer.
  2. I små vogne (taxa) må der maksimalt placeres 2 siddende passagerer.
  3. I mellemstore vogne (normalt 7 siddepladser + fører) må der maksimalt placeres 3 siddende passagerer.
  4. Vogne aftørres på håndtag og andre flader, der berøres af mange, efter hver udført tur (desinficerende eller almindeligt rengøringsmiddel kan anvendes).
  5. Det er valgfrit for chaufførerne, om de vil bære værnemidler (maske og handsker).
  6. Institutionernes personale henter/bringer passagererne ude ved/i vognen og forestår fastspænding af sikkerhedssele ved hjemkørsel.
  7. Passagerer og personale spritter hænder, inden de går ind i vognen (sprit medtages af chaufføren).
  8. Passagerer må samkøre på tværs af institutioner/delaftaler, jf. gældende retningslinjer for visiteret personbefordring i Randers Kommune. Omfanget af samkørsel på tværs af institutioner søges dog minimeret via planlægningen af kørsel.

Eventuelle spørgsmål til retningslinjerne sendes til koerselskontoret@randers.dk, som vil sende svar til relevante parter.

Genåbningsplaner for skolerne

Find her genåbningsplaner for 6.-10. klasse for alle folkeskolerne samt specialskoler