Børn i skole

Skoler, SFO’er, Fritidshjem, Klubtilbud og Ungdomsskole er åbne.

Mundbind

Det er ikke et krav at børn eller forældre, som henter og afleverer børn, skal bære mundbind. 

Retningslinjer

Vi følger myndighedernes retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen har samlet information til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole. Materialet indeholder blandt andet information om, hvad forældre skal gøre, hvis deres barn har symptomer på COVID-19 eller bliver sendt hjem ved smittetilfælde i klassen eller daginstitutionen. Find materialet fra Sundhedsstyrelsen her.

(Revideret 20. oktober 2020)

Der gøres opmærksom på, at retningslinjerne revideres, såfremt der kommer ændrede anbefalinger/retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen eller KL.

Retningslinjer
1. Passagerer befordres som samkørsel og med serviceniveau jf. kontrakten med Randers Kommune.
2. Chauffører skal i samarbejde med institutionernes personale instruere passagererne i, at de skal se fremad under kørsel.
3. Chauffører skal tilstræbe, at kørestrækninger med passagerer, der er placeret sæde ved sæde, er så korte som muligt.
4. Vogne aftørres på håndtag og andre flader, der berøres af mange, efter hver udført tur eller rengøres grundigt 1-2 gange dagligt (desinficerende eller almindeligt rengøringsmiddel kan anvendes).
5. Chauffører og passagerer fra 12 år og opefter skal bære mundbind eller visir jf. nationale/regionale retningslinjer for anvendelse af værnemidler i kollektiv trafik, medmindre de er fritaget.
6. Passagerer anbefales at spritte hænder ved indstigning i vognen (håndsprit medtages af chaufføren).
7. Under kørsel med passagerer skal chaufføren – under hensyntagen til vejrlig – løbende sikre god ventilation i vognen. I forbindelse med stop for opsamling og afsætning af passagerer sikrer chauf-føren herudover i muligt omfang god udluftning af vognen.

Eventuelle spørgsmål til retningslinjerne sendes til koerselskontoret@randers.dk, som vil sende svar til relevante parter.