Socialområdet

Botilbud, væresteder og aktivitetstilbud for udsatte borgere og handicappede

Krav om mundbind m.v. på sociale tilbud for besøgende og ansatte

Sundheds- og Ældreministeriet har udstedt en bekendtgørelse om krav om mundbind m.v., hvilket betyder at ansatte og besøgende skal bære mundbind eller visir på sociale tilbud, hvis der er brugere eller beboere i risikogruppen. Ledelsen på de sociale tilbud skal løbende vurdere, om der er beboere eller brugere, som er i risikogruppen, og som derfor kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Er dette tilfældet, skal der være krav om mundbind eller visir på tilbuddet.

Kravet gælder på sociale tilbud som fx herberger, væresteder og botilbud. Kravet gælder ikke beboere og brugere.

Kravet om mundbind eller visir gælder indendørs i alle lokaler med adgang for offentligheden, men ikke på beboerens eget værelse eller bolig. Det er tilbuddets ledelse, der træffer beslutning om, hvilke indendørs fællesareal f.eks. lokaler, gangarealer m.v., hvor de ansatte og besøgende skal bære mundbind eller visir på det lokale tilbud. Hvis et tilbud er omfattet af krav om mundbind eller visir, er der en række undtagelser. Fx gælder kravet ikke for personer under 12 år og mennesker, som på grund af fysisk eller psykisk svækkelse ikke er i stand til at bære mundbind, under samtale, hvor det er nødvendigt at mundaflæse eller hvis mundbind er en hindring for at yde omsorg til borgere med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse.

Vær opmærksom på, at der på de sociale tilbud kan ske bortvisning af besøgende, der uberettiget undlader at bære mundbind eller visir, jf. bekendtgørelsens § 2, stk.2.

Du finder Sundheds- og Ældreministeriets bekendtgørelse her: Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet

I den aktuelle status på de specifikke tilbud under overskriften "Status socialforvaltningens tilbud" kan du se, om der på et konkret tilbud vil være krav om mundbind m.v. Det er op til det enkelte tilbud at beslutte, hvilke indendørs arealer/lokaler på stedet der er omfattet af krav om mundbind. Hvis du har spørgsmål eller , så hvis du har spørgsmål eller ønsker nærmere information om kravene til mundbind på et tilbud, så kan du kontakte det konkrete tilbud på det oplyste tlf. nummer.

Besøg på botilbud og i døgninstitutioner

Beboere på botilbud og på døgninstitutioner kan få besøg som normalt.

Når du besøger et botilbud er det vigtigt, at du:

 • Holder afstand.
 • Vasker hænder/bruger håndsprit ofte.
 • Undgår håndtryk, kindkys og kram.
 • Hoster og nyser i dit ærme.
 • Følger det konkrete tilbuds retningslinjer for, i hvilke lokaler du som besøgende skal bære mundbind eller visir, medmindre du er undtaget fra at skulle bære mundbind m.v

Hvis du har symptomer på COVID-19 må du ikke komme på besøg.

Vi opfordrer til, at du aftaler besøg med det enkelte botilbud eller døgninstitution. På den måde kan vi passe mest muligt på hinanden.

Mulighed for fastsættelse af midlertidige restriktioner for besøg

Midlertidige restriktioner for besøg kan indføres på for eksempel særlige dagtilbud, særlige klubtilbud, egne værelser, kollegier, opholdssteder for børn og unge, døgninstitutioner for børn og unge, midlertidige og permanente botilbud osv. Se udtømmende liste i § 1 i bekendtgørelse nr. 1510 af 25. oktober 2020

Midlertidige restriktioner kan blive fastsat af et konkret tilbud, hvilket du kan læse mere om under "Lokale restriktioner", eller af Social- og Indenrigsministeriet i form af generelle restriktioner for visse tilbud i kommunen eller som et forbud mod besøg på tilbud i kommunen, hvilket du kan læse mere om under "Generelle restriktioner".

Selvom om der indføres midlertidige lokale eller generelle restriktioner, så vil der fortsat være mulighed for besøg i visse situationer. Dette kan du læse mere om under "Mulighed for besøg under besøgsbegrænsninger". 

Hvis den lokale ledelse vurderer, at det er nødvendigt, kan der igen blive indført lokale besøgsrestriktioner i botilbud og døgninstitutioner for børn og unge for at minimere risiko for smitte for en eller flere borgere på grund af et konkret smitteudbrud eller hvis en eller flere borgere tilhører en risikogruppe. (Se § 4 i bekendtgørelse nr. 1386 af 23 september 2020).

Lokale begrænsninger kan indføres af tilbuddets ledelse. Der kan træffes beslutning om begrænsning/restriktioner for besøg. Det kan vedrøre

 • En eller flere konkrete besøgssituationer
 • En eller flere borgere på tilbuddet
 • Hele tilbuddet

Ledelsen skal tydeligt kommunikere:

 • Hvilke besøgssituationer eller borgere, der omfattet.
 • Hvilke arealer der er omfattet af begrænsningerne indendørs og udendørs fællesarealer
 • Hvilke dele af borgerens eget område i botilbuddet, der er omfattet

Besøgsrestriktioner skal offentliggøres på en måde, så borgere og medarbejdere og andre der kunne overveje et besøg, kan få kendskab til beslutningen. Det kan fx være på tilbuddets hjemmeside og ved opslag på indgangsdøre.

Beboere skal orienteres om besøgsrestriktionerne. Endvidere har Randers Kommune den praksis at pårørende orienteres ved direkte kontakt.

Social- og Indenrigsministeriet har mulighed for at indføre generelle midlertidige restriktioner, således at besøgende forbydes midlertidigt adgang til indendørs arealer, på sociale tilbud beliggende i én kommune, hvis tilbuddene har beboere i risikogruppe. De generelle restriktioner vil derfor ikke nødvendigvis gælde for alle tilbud i en kommunen. I bilag 1 til bekendtgørelse nr. 1510 kan man finde en udtømmende liste over de kommuner, hvor ministeriet har indført generelle midlertidige restriktioner. Randers Kommune er pt. ikke på denne liste, men Social- og Indenrigsministeriet kan tilføje Randers Kommune på listen, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge risikoen for smitte i forbindelse med et konkret smitteudbrud i kommunen.

Social- og Indenrigsministeriet har også mulighed for at indføre et midlertidigt forbud mod besøg, således at besøgende forbydes midlertidigt adgang til offentlige og private anbringelsessteder og botilbud, beliggende i én kommune, hvis tilbuddene har beboere i risikogruppe. Et generelt forbud mod besøg vil derfor ikke nødvendigvis gælde for alle tilbud i en kommunen. Forbuddet mod besøg omfatter indendørs og udendørs fællesarealer samt den eller de dele af tilbuddet, som beboeren selv råder over. I bilag 2 til bekendtgørelse nr. 1510 kan man finde en udtømmende liste over de kommuner, hvor ministeriet har indført et midlertidigt forbud mod besøg.

Randers Kommune er pt. ikke på denne liste, men Social- og Indenrigsministeriet kan tilføje Randers Kommune på listen, hvis det vurderes nødvendigt for at forebygge risikoen for smitte i forbindelse med et konkret smitteudbrud i kommunen. Når Social- og Indenrigsministeriet indfører eller ophæver generelle restriktioner for en kommune udsendes altid en orienteringsskrivelse, hvor man kan læse nærmere om bl.a. omfanget af de generelle restriktioner og betydningen heraf. Alle orienteringsskrivelser kan findes på ministeriets hjemmeside.

Hvis Randers Kommune skulle blive tilføjet til listen i enten bilag 1 eller 2, så vil de tilbud, hvor der er beboere eller brugere i risikogruppe derfor være omfattet, således at besøgende forbydes midlertidigt adgang til indendørs arealer, hvis der er tale om generelle midlertidige restriktioner, mens et generelt forbud vil gælde for hele tilbuddet. Eventuelle restriktioner for besøg vil udover anbringelsessteder og botilbud også gælde for f.eks. gælde for Lucernevejens børnehave (særligt dagtilbud), CBR (beskyttet beskæftigelse), de visiterede aktivitets- og samværstilbud, da der vil være brugere i risikogruppe. Besøg på tilbud vil dog fortsat kunne ske i de situationer nævnt under Mulighed for besøg under besøgsbegrænsninger.

I den aktuelle status på de specifikke tilbud under Status socialforvaltningens tilbud kan du se, hvis der på et tilbud er indført midlertidige restriktioner for besøg. Hvis du som besøgende har spørgsmål eller ønsker nærmere information om eventuelle besøgsrestriktioner, så kan du kontakte det konkrete tilbud på det oplyste tlf. nummer.

Hvis der indføres generelle eller lokale restriktioner er der fortsat mulighed for at få besøg i kritiske situationer og besøg af udpegede besøgspersoner.

Her gælder:

 • Et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller døende person
 • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos et barn under 18 år
 • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg
 • Besøg af 1-2 faste besøgspersoner, blandt de nære pårørende
 • Som udgangspunkt skal besøg fra faste besøgspersoner foregå på tilbuddets udendørs arealer, men tilbuddets ledelse kan efter en konkret vurdering beslutte, at besøg tillige kan foregå på den del eller de dele af tilbuddets arealer, som en beboer selv råder over. Her vil der bl.a. skulle tages hensyn til, om beboeren har egen indgang fra udendørsarealer
 • Hvis ledelsen har besluttet at besøg fra faste besøgspersoner kan foregå på den eller de dele af tilbuddets arealer (indendørs), som beboeren selv råder over vil dette som udgangspunkt også fortsat kunne ske, selvom der indføres midlertidige restriktioner

Beslutning om, hvorvidt der i de i situationer, der er nævnt ovenfor, foreligger en kritisk situation, træffes af tilbuddets ledelse. En person, som borgeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering kunne anses for nær pårørende. I ledelsens beslutning skal det tillægges betydning, hvem borgeren opfatter som nær pårørende.

Tilbuddets ledelse udpeger efter anmodning fra den enkelte borger eller dennes nære pårørende og i samråd med disse 1-2 faste besøgspersoner.

Besøg i kritiske situationer og fra faste besøgspersoner skal ske under iagttagelse af sundhedsmyndighedernes gældende retningslinjer og efter anvisninger fra tilbuddets ledelse. Tilbuddets ledelse kan udskyde besøg, hvis det konkret vurderes, at besøget ikke kan gennemføres på forsvarlig vis, herunder hvis den enkelte borger eller de besøgende ikke har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring eller hvis besøget ikke kan gennemføres uden at udsætte borgere i særlige risikogrupper for smittefare.

Der kan ikke klages over ledelsens beslutninger til Ankestyrelsen, fordi der ikke træffes en afgørelse. Du kan altid kontakte kommunen gennem centerlederne og socialchefen, i nævnte rækkefølge (link til kontakt). Du kan også kontakte Socialtilsyn Midt samt det kommunale tilsyn hos Ankestyrelsen.

Besøg hos borgere der ikke er særligt sårbare

Hvis borgerne ikke hører til gruppen af særligt sårbare (kritiske) kan der modtages besøg. Der er ikke særlige vilkår der skal overholdes. For at mindske risikoen for smitte, kan det være en god ide at udtænke hvorledes smitterisikoen kan mindskes. Det kan eksempelvis være at besøgende anvender borgerens terrassedør som indgang, i stedet for fællesarealerne. Andre frivillige, men hensigtsmæssige tiltag kan aftales på det enkelte tilbud.

Besøg hos særligt sårbare borgere

Hvis der fastsættes restriktioner vil besøg fortsat kunne ske indendørs, når besøget er omfattet af kritiske situationer eller i de situationer, hvor tilbuddets ledelse har besluttet at besøg af faste besøgspersoner kan ske på den eller de dele af tilbuddets arealer, som beboeren selv råder over.

I forhold til ledelsens anvisninger for, hvordan besøg skal foregå i disse situationer vil det indgå i ledelsens vurdering, om besøg fortsat kan foregå i beboerens egen lejlighed eller om besøg mere hensigtsmæssigt kan foregå på fællesarealer indendørs af hensyn til øvrige beboere og overholdelse af sundhedsmyndighedernes retningslinjer, herunder kravene til rengøring.

For nogle beboere vil besøg fortsat alene kunne ske i deres lejlighed. Her vil det fortsat være vigtigt, at tilbuddets ledelse anviser, hvordan besøget i egen lejlighed kan foregå samt hvordan de besøgende nødvendige færden på fællesarealer skal ske i forbindelse med ankomst og afslutning på besøg.

Besøgsfaciliteter for særligt sårbare borgere

Hidtil har det været muligt at få midler til besøgsfaciliteter udendørs. Med udendørs menes der besøgsfaciliteter der er uafhængig af borgernes bo enhed.

Det vil være individuelt for de enkelte tilbud, hvilke besøgsfaciliteter, der kan etableres.

Personer, der er i øget risiko for alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 er sårbare. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at det for en del af sygdommene kun gælder, hvis sygdommen har et kraftigt tag i borgeren. Der skal ikke tages hensyn til andre lidelser, borgeren kan have.

Lederen foretager en kritisk gennemgang af, om en borger kan være særlig sårbar. Ved tvivl kontaktes borgerens egen læge. Det er vigtigt at slå fast at der ikke er tale om et skøn, idet der er tale om objektive målbare tilstande. Her bortses fra bedømmelsen af socialt og økonomisk udsatte personer, der selvfølgelig er et skøn.

Følgende sygdomme og forhold tages i betragtning (udtømmende liste)

Personer med høj alder

 • Personer over 70 år og særligt personer over 80 år
 • Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

Beboere i plejebolig

 • Plejehjemsbeboere er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 grundet en kombinationen af høj alder, typisk en eller flere kroniske sygdomme og nedsat funktions- og aktivitetsniveau.

Personer med overvægt

 • Personer med svær overvægt med BMI over 35
 • Personer med svær overvægt med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom
 • Risikoen ved overvægt skal også ses i sammenhæng med den samtidige tilstedeværelse af andre kroniske sygdomme, som fx ved overvægt kan være diabetes eller hjertekarsygdom.

Personer med visse sygdomme eller tilstande

 • Sygdomme med nedsat immunforsvar, fx primær immundefekt, myelomatose, seglcelleanæmi, vaskulit mv
 • Hiv-positive med udtalt immundefekt
 • Immunhæmmende behandling, herunder kemoterapi, steroidbehandling og behandling med biologiske lægemidler
 • Transplantation foretaget inden for de seneste seks måneder
 • Svær hjertekarsygdom, fx svært hjertesvigt, alvorlig arvelig eller medfødt hjertesygdom, nylig blodprop i hjertet mv
 • Svær lungesygdom, fx svær astma eller KOL, alvorlige lungesygdomme eller voksne med kronisk respirationsinsufficiens tilknyttet respirationscenter (dog ikke patienter med velbehandlet søvnapnø) mv
 • Udbredt (metastatisk) kræft uanset kræfttype samt kræft i nylig (<1 år) eller aktuel behandling
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion (eGFR <15, plasma albumin <20)
 • Kronisk leversygdom med komplikationer
 • Dårligt reguleret diabetes med HbA1c> 70 mmol/mol, uanset diabetes-type
 • Tilstande med nedsat ernæringstilstand og påvirket almentilstand, fx svære mavetarmlidelser, korttarmssyndrom
 • Muskulære, neuromuskulære og neurodegenerative sygdomme og tilstande, der medfører nedsat hostekraft eller problemer med at komme af med slim fra luftvejene, fx ALS, myasteni, svære myositter og bindevævslidelser, senfølger til apopleksi mv
 • Fremskreden demenssygdom, uanset baggrund for denne, og personer med let til moderat kognitiv svækkelse og samtidig høj alder og ko-morbiditet

Visse børn med kronisk sygdom

Visse børn med kronisk sygdom eller særlige tilstande kan have en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb. Det er typisk børn, der under omstændigheder uden epidemi med COVID-19, også har særlige foranstaltninger fx særlige forhold i forbindelse med skolegang eller pasning i dagtilbud. Disse børn har sygdomme eller tilstande, der vanligt følges i specialambulatorier i sygehusregi, og får derigennem individuel vurdering og rådgivning.

Socialt og økonomisk udsatte personer

Personer med lav indkomst, fattigdom, dårlige boligforhold samt etnisk minoritetsbaggrund, fx personer uden fast bopæl, kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb på grund af social ulighed i sundhed.

Personer, hvor der alene er tale om et forsigtighedsprincip

Gravide

Alvorlige luftvejsinfektioner giver generelt øget risiko for komplikationer hos gravide grundet et ændret immunforsvar som følge af graviditeten. Data fra udlandet tyder på en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19 hos gravide med sygdomme eller tilstande, som medfører øget risiko, fx samtidig kronisk sygdom og svær overvægt. Der er ikke fundet øget risiko for abort, medfødte misdannelser eller anden sygdom hos det ufødte barn. De få udenlandske tilfælde af smitteoverførsel til det ufødte barn medførte kun forbigående symptomer, der gik over af sig selv

Status socialforvaltningens tilbud

Driften på kommunens botilbud har været normal gennem corona-nedlukningen (dog med restriktioner på besøg indtil 24. juni 2020).

Kommunens visiterede dagtilbud er gradvist genåbnet, hvor hverdagen tilpasses Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og der arbejdes hen imod normal drift. Det samme gælder en række af kommunens uvisiterede tilbud. Imidlertid afventer nogle tilbud en lempelse af forsamlingsforbuddet for at kunne genoptage en række af aktiviteterne.  Socialområdets myndighedsfunktioner genåbner også delvist for fysiske møder. Samtidig er det også fortsat muligt med telefoniske eller videomøder.

Herunder beskrives den aktuelle status på de specifikke tilbud nærmere, og det fremgår, om der på et tilbud kan være krav om mundbind m.v. eller fastsat restriktioner for besøg. Hvis du ønsker nærmere information om et konkret tilbuds krav om mundbind eller eventuelle besøgsrestriktioner, så skal du som oplyst ovenfor kontakte tilbuddet på det oplyste telefonnummer.

Autismecenter Randers

Telefon: 4070 9575

Adresse: Gammel Stationsvej 3, 2 sal, 8940 Randers SV

Cafe: Åben tirsdag og onsdag 13.00-15.30

Samvær: Åbent med tilpasset aktivitet, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind.

CSV

Telefon: 8915 7575

Daglig skolegang er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Familiekonsulenter og terapeuter

Telefon: 8915 9737

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind, hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Her vil Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges. 

Fremskudt rådgivning

Socialområdet har delvist genåbnet fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid. Kontaktoplysninger findes her.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind.

Holbergkollegiet

Telefon: 2943 4810

Kollegiet er fortsat tilpasset i forhold til nogle aktiviteter.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind.

Holbergstien

Telefon: 8915 7404

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Lucernevejens Børnehave

Telefon: 8915 9737

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Markedsgade

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind.

Specialindsats for Børn & Unge – Mellerup

Telefon: 8915 6400

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19 Konkrete aftaler omkring besøg laves med en af tilbuddets ledere.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Mestringsvejledningen Autisme

Telefon: 4070 9575

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på mestringsvejledningstilbuddet eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind mv., hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Her vil Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2011 9930

Myndighedsafdelingerne på socialområdet er delvist genåbnet for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk tilstede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk.
Hvis du skal mødes med din rådgiver på Laksetorvet, vil du blive hentet udenfor hovedindgangen.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind, hvis du skal deltage i et møde på Laksetorvet. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges ved møder på både Laksetorvet og i borgerens eget hjem. Ved møder på botilbud vil sagsbehandleren følge anvisninger fra det konkrete botilbud.

Nørresundbyvej

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind.

Specialgruppen Marienborgvej

Telefon: 8915 7499

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Aktivitetscenter Randers

Telefon: 8915 7475 eller 2323 0712

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Bifrost

Telefon: 2811 6364

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer og restriktioner for besøgende på udstillinger m.v.

Bostedet Høvejen

Telefon: 8915 7350 / 3056 7839

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Bostedet Neptunvej

Telefon: 8915 7373 / 2372 5290

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Bocenter Harridslev

Telefon: 8915 6901

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Bocenter Marienborgvej

Telefon: 8915 7220

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

CBR

Telefon: 8915 8400 eller 2916 1861

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

De små bofællesskaber

Telefon: 2916 1859

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Nordstjernen: Der er pt. ikke krav om mundbind.

Præstevænget: Krav om mundbind på visse arealer

Rebslagervej: Krav om mundbind på visse arealer.

Skelvangvej: Der er pt. ikke krav om mundbind.

Vedøvej: Der er krav om mundbind på visse arealer.

Grenåvej: Krav om mundbind på visse arealer

Bofællesskabet Niels Brocks Gade: Krav om mundbind på visse arealer

Fremskudt rådgivning

Socialområdet har delvist genåbnet fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid.

Kontaktoplysninger findes på Hjernecenter Randers' hjemmeside og Aktivitetscenter Randers' hjemmeside.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer, da fremskudt rådgivning foregår i samme fysiske rammer som Specialundervisning på Hjernecenter Randers.

GAIA

Telefon: 8915 8338

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Hjernecenter Randers

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Kastanjebo

Telefon: 8915 7356 / 6114 9949

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Klub 85

Telefon: 2124 8214

Klub 85 har normal åbningstid

Play back grupper er ikke opstartet

Krav om mundbind på fællesarealer for besøgende og personale.

Ledsagerordningen

Telefon: 2916 1861

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges. Vær opmærksom på kravene om mundbind ved ledsagelse i kollektiv transport, på restauranter, detailhandel mv.

Lene Bredahls Gade

Telefon: 8915 6700 /2974 5040

Botilbud: Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Dagtilbud: For interne borgere er der normal drift. Eksterne borgere møder fra den 12. juni på Hjernecenter Randers.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Mestringsvejledningen voksenhandicap

Telefon: 2916 1859

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, Mestringsvejlederhuset på Stenaltvej eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind mv., hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2942 4314

Myndighedsafdelingerne på socialområdet er delvist genåbnet for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk tilstede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk. Hvis du skal mødes med din rådgiver på Laksetorvet, vil du blive hentet udenfor hovedindgangen.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind, hvis du skal deltage i et møde på Laksetorvet. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges ved møder på både Laksetorvet og i borgerens eget hjem. Ved møder på botilbud vil sagsbehandleren følge anvisninger fra det konkrete botilbud.

Fremskudt rådgivning

Fra uge 47 er fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Det er fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde.
Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning.

Kontaktoplysninger for fremskudt rådgivning for Center for Psykiatri findes her.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Infanterivej

Telefon: 8915 7138

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Mestringsvejledning psykiatri

Telefon: 2325 0691

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind mv., hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges.

Myndighedsafdelingen

Myndighedsafdelingerne på socialområdet er delvist genåbnet for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind, hvis du skal deltage i et møde på Gl. Hadsundvej. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges ved møder på både Gl. Hadsundvej og i borgerens eget hjem. Ved møder på botilbud vil sagsbehandleren følge anvisninger fra det konkrete botilbud.

Nørrebrogade

Telefon: 8915 7127

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Paderuphus

Telefon: 8915 7380

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Psykiatriens hus

Telefon: 8915 7100 eller 4027 5882

Aktiviteter i Psykiatriens Hus er igangsat i begrænset omfang for at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, herunder Recoveryskolen, kreative- og malerværksteder, Nada akupunktur, samværstilbud, Ungestedets tilbud samt muligheden for gåture flere gange om ugen.

Køkkenet og caféen er fortsat lukket, og der er ikke opstartet fællesspisning endnu.

Åbningstider opdateres løbende på hjemmesiden og facebooksiden.

Mundbind: Krav om mundbind på gangarealer, hvor der færdes borgere, i samværstilbuddene samt NADA

Sjællandsgade

Telefon: 8915 7126

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Solsorten

Telefon: 8915 2625

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Vester Tværvej

Telefon: 8915 7106

Normal drift med undtagelse af enkle gruppeaktiviteter, som ikke er genoptaget på nuværende tidspunkt.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Blommevej

Telefon: 8915 7189

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Cafe Rusfri

Café Rusfri er igen åben. Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afstand mv. følges, hvorfor der er begrænsninger på antallet af borgere, der kan være i caféen.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Fremskudt rådgivning

Socialområdet har delvist genåbnet fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid. Kontaktoplysninger for fremskudt rådgivning for Center for Socialt Udsatte findes her.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere, er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind.

Hjørnestenen

Telefon: 8915 7310

Grundet den nuværende situation er besøg midlertidigt ikke muligt.

Mundbind: Krav om mundbind for gæster på visse arealer

Ladegården

Telefon: 8915 7330

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Mestringsvejledning socialt udsatte

Telefon: 8915 7070

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på mestringsvejledningstilbuddet eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind mv., hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Her vil Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 8915 7070

Myndighedsafdelingerne på socialområdet er delvist genåbnet for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk til stede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Mundbind: Der er pt. ikke krav om mundbind, hvis du skal deltage i et møde på Gl. Hadsundvej. Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges ved møder på både Gl. Hadsundvej og i borgerens eget hjem. Ved møder på botilbud vil sagsbehandleren følge anvisninger fra det konkrete botilbud.

Perron 4

Telefon: 8915 7000

Drift er tilpasset retningslinjer for COVID-19. For at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring afstand er der kun plads til 14 indenfor, men samtidig er der plads til mange udenfor.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Rusmiddelcenter Randers

Telefon: 8915 7070

Normal drift, som er tilpasset retningslinjer for COVID-19. Fysisk fremmøde foregår kun efter aftale.

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Slotsgården

Telefon: 8915 7301

Åbningstid: 08.00-13.45.

 • 08.00-10.00: Morgenmad (indenfor og udenfor eller to-go)
 • 12.00-13.30: Middagsmad (indenfor og udenfor eller to-go)
 • 13.45: Varmestuen lukker

Mundbind: Krav om mundbind på visse arealer

Ungeherberget UP

Telefon: 8915 7310

De unge tilbydes mestringsvejledning ved fysisk fremmøde enten i borgerens bolig eller uden for. Vejledningen kan også foregå virtuelt på Skype eller telefon, hvis det vurderes, at denne støtteform er egnet. I det tilfælde at mestringsvejledningen finder sted i borgers eget hjem, er der særlig opmærksomhed på håndhygiejne, og at der holdes afstand, ekstra rengøring mv.

Mundbind: Der er ikke krav om mundbind mv., hvis støtten ydes i borgers eget hjem. Her vil Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger og retningslinjer følges.

Mad

Madservice Kronjylland har normal drift med en række forholdsregler. Chaufførerne, som leverer maden, er påpasselige på samme måde som kommunens medarbejdere, ved at:

 • spritte hænder før og efter hvert besøg holde afstand til borgerne (og påtale det, hvis nødvendigt).
 • pakke maden ud af kasserne (så vidt muligt), sætte det på køkkenbordet,og bede de borgere, der selv kan, om at sætte maden i køleskabet.
 • ikke tage efterladte papkasser retur.
 • løbende spritte kontaktflader på bilerne af.

Der er normal madproduktion på bostederne.