Socialområdet

Botilbud, væresteder og aktivitetstilbud for udsatte borgere og handicappede

Besøgsforbud

Den 13. maj er har Socialministeriet udsendt en ny bekendtgørelse, der indebærer en lempelse af det besøgsforbud, der er på botilbud og døgninstitutioner.

Hovedlinjen er fortsat, at der er midlertidigt besøgsforbud, men at der fortsat kan aftales besøg.

Der kan aftales besøg af 1-2 nærtstående pårørende (pårørende i lige linje) på udearealer og efter aftale. I botilbud hvor borgerens bolig har egen indgang fra udearealer, kan besøg finde sted i boligen. Det er således boligernes udformning, der er afgørende for det konkrete besøgs gennemførelse. Retningslinjer om hygiejne og afstand skal fortsat overholdes ifm. besøget. Hvis pårørende selv har symptomer på sygdom, må de ikke komme på besøg.

Det er den lokale leder, der træffer beslutning om, hvordan besøg rent praktisk kan foregå indenfor bekendtgørelsens rammer. Det er dermed den lokale leder, du skal tage kontakt til som pårørende. Kontaktinformation finder du længere nede på denne side.

Læs mere her (åbner pdf)

 

CSV

Telefon: 8915 7575

Daglig skolegang er tilpasset Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Familiekonsulenter og terapeuter

Telefon: 8915 9737

Familiekonsulenterne: Der er virtuel og telefonisk vejledning. Der er åbnet op for fysisk fremmøde i forhold til vejledning, når det skønnes nødvendigt.

Terapeuterne: Der er virtuel og telefonisk vejledning. Der er åbnet op for fysik fremmøde i forhold  til vejledning og behandling, ved kritisk behov.

Fremskudt rådgivning

Socialområdet genåbner nu delvist de fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid. Kontaktoplysninger findes her.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Holbergkollegiet

Kollegiet er stadig tilpasset i forhold til nogle aktiviteter. 

Holbergstien

Telefon: 8915 7400

Opretholder normal drift.

Lucernevejens Børnehave

Telefon: 8915 9737

Åben fra den 15. april 2020

Markedsgade

Boliger: Tilpasset aktivitet jf. retningslinjer og anbefalinger som følge af COVID-19

Café/ samvær: Lukket indtil retningslinjer for denne type tilbud forelægger

Mellerup

Telefon: 8915 6400

Botilbud: Opretholder drift

Aflastning: Opretholder drift efter nærmere aftale.

Interne skole: Åben fra den 15. april 2020

Mestringsvejledningen Autisme

Telefon: 4070 9575

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på mestringsvejledningstilbuddet eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2011 9930

Myndighedsafdelingerne på socialområdet genåbner delvist for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk tilstede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk.
Hvis du skal mødes med din rådgiver på Laksetorvet, vil du blive hentet udenfor hovedindgangen.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Nørresundbyvej

Tilpasset aktivitet jf. retningslinjer og anbefalinger som følge af COVID-19.

Aktivitetscenter Randers

Telefon: 8915 7470 / 2323 0712

Der åbnes gradvist fra tirsdag den 26. maj 2020. Medarbejdere tager telefonisk kontakt til alle hjemmeboende borgere og/eller deres pårørende og giver uddybende information om genåbningsdagen. Borgere i botilbud får et dagtilbud, som fysisk er udlagt i botilbuddet.

Der er i genåbningen reduceret åbningstid fra kl. 09.00-15.00 mandag-torsdag og kl. 09.00-14.30 fredag.

På Dagtilbuddet Aktivitetscenter Randers inddeles huset i mindre grupper, og borgerne vil tilhøre en fast gruppe hver dag. Det tilstræbes at aktiviteter udenfor, så vidt det er muligt. Der er fokus på at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Forenings- og frivilligaktiviteter på Aktivitetscenter Randers er endnu ikke genåbnet. Aktivitets- og fritidskoordinatoren tager kontakt til alle, når vi må påbegynde genåbningen for denne niche.

Bifrost

Telefon: 2811 6364

Åben for alle borgere

Bostedet Høvejen

Telefon: 8915 7350 / 3056 7839

Opretholder drift.

Bostedet Neptunvej

Telefon: 8915 7373 / 2372 5290

Bostedet opretholder normal drift.

Knasten på Neptunvej 4 er delvis åbnet. Borgerne kommer i Knasten på nogle aftalte hold, og der skiftes i løbet af ugen. Vi opholder os udenfor, så vidt det er muligt i forhold til vejret, og fordeler os, så vi følger de sundhedsfaglige retningslinjer.

Vi har fokus på afstand og hygiejne, som vi også taler med borgerne om. Er der spørgsmål, er du velkommen til at kontakte bostedet.

Bocenter Harridslev

Telefon: 8777 0800 / 6114 9949

Opretholder drift

Bocenter Marienborgvej

Telefon: 8915 7090 / 2399 7776

Opretholder drift

CBR

Telefon: 8915 8400 / 2916 1859

Borgere, der har tilbud om beskyttet beskæftigelse på CBR, kan starte gradvist op i uge 22 fra tirsdag den 26. maj 2020, herunder borgere i ekstern beskyttet beskæftigelse og i løntilskudsjob med støtte fra CBR.

Planen for gradvis opstart er følgende:

  • Maskinfabrikken – tirsdag den 26. maj (produktion fra onsdag)
  • Montagen – onsdag den 27. maj (produktion fra torsdag)
  • Snedkeriet – torsdag den 28. maj (produktion fra fredag)
  • Kantine/rengøring – fredag den 29. maj (produktion fra mandag)

Overholdelse af hygiejne- og afstandskrav betyder nye rutiner i både arbejde og pauser. Derfor starter vi den første dag på hvert værksted med et hygiejnekursus om håndvask, brug af spritstandere, toiletter, afstandskrav på værkstederne og lignende. Dagen efter hygiejnekurset kan man starte på værkstedet. Aktiviteterne på værkstederne sker i et reduceret omfang og følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

De små bofællesskaber

Telefon: 2916 1849

Normal drift hvor der kan forekomme ændringer.

Fremskudt rådgivning

Socialområdet genåbner nu delvist de fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid.
Kontaktoplysninger findes på Hjernecenter Randers' hjemmeside og Aktivitetscenter Randers' hjemmeside.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

GAIA

Telefon: 8915 8338 / 2047 8832

GAIA Museum og GAIA Akademi er delvist åbne fra tirsdag den 26. maj. Alle er velkomne tilbage, men med forskudt mødetid. Museum, særudstilling, butik og café åbner også for gæster.

Ved spørgsmål kontakt venligst GAIAs leder Anna Noe Bovin på tlf. 8915 8330 eller skriv til gaia@randers.dk.

Hjernecenter Randers

Hjernecenter Randers er påbegyndt en gradvis genåbning. Der er åbnet for specialundervisning, neuroundervisning og logopædi for de borgere, hvor undervisningen ikke kan gives på anden vis f.eks. via onlineundervisning
Fra den 12. juni møderne eksterne borgere til fra Lene Bredahlsgade på hjernecenteret.

Kastanjebo

Telefon: 8915 7356 / 6114 9949

Opretholder drift.

Klub 85

Telefon: 21 24 82 14

Klub 85 genåbner gradvist tirsdag d. 26. maj i tidsrummet 16.00-20.30.

I første omgang vil der blive åbnet stille og roligt på en kontrolleret måde for borgere, som bor i selvstændig bolig uden at være tilknyttet et bofællesskab, døgntilbud eller er hjemmeboende hos forældre.

Personalet vil ringe til de pågældende, som der bliver åbnet for, så ingen er i tvivl, om man må fremmøde og på hvilket tidspunkt.

Her vil vi også informere om, at vi deler os i to mindre enheder med fast personale tilknyttet. Der vil ikke være salg af mad og drikkevarer, men du er hjertelig velkommen til at tage en madpakke og lidt drikkevarer med. Klubben vil være vært ved vand, saft, kaffe og te. Der vil være ekstra opmærksomhed på, at vi alle overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så det er trygt for os at være sammen igen, omend det er på en anden måde, end vi plejer.

Vi må desværre savne vores venner, som bor i bofællesskaber, døgntilbud og er hjemmeboende lidt endnu. Vi håber meget snart også at kunne åbne for dem. Der vil være mulighed for, at ringe til personalet tirsdage og torsdage fra kl. 15.00-21.00, hvis du har brug for en snak.

Spørgsmål kan stilles til Vibbe på Tlf. 2124 8214.

Ledsagerordningen

Der åbnes for ledsagelse igen i uge 23. Hvis du allerede har en bevilling til ledsagelse, bliver du kontaktet personligt af ledsagekorpset med henblik på genoptagelse. Hvis du har en ny bevilling bliver du kontaktet i den kommende tid for at aftale en startdato for ledsagelse.

Ledsagelsen er tilrettelagt, så den følger Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens anbefalinger.

Yderligere spørgsmål kan rettes til telefon 2916 1861.

Lene Bredahls Gade

Telefon: 8915 6700 /2974 5040

Botilbud: Opretholder drift

Dagtilbud: For interne borgere er der normal drift. Eksterne borgere møder fra den 12. juni på Hjernecenter Randers.

Mestringsvejledningen senhjerneskade

Telefon: 2477 5437

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på mestringsvejledningstilbuddet eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Mestringsvejledningen udviklingshæmmede

Telefon: 2916 1859

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, Mestringsvejlederhuset på Stenaltvej eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2942 4314

Myndighedsafdelingen genåbner delvist for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk tilstede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk. Hvis du skal mødes med din rådgiver på Laksetorvet, vil du blive hentet udenfor hovedindgangen.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Fremskudt rådgivning

Socialområdet genåbner nu delvist de fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid. Kontaktoplysninger for fremskudt rådgivning for Center for Psykiatri findes her.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Infanterivej

Telefon: 8915 7138

Normal drift.

Mestringsvejledning psykiatri

Telefon: 2383 8778

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 2383 8778

Myndighedsafdelingen genåbner delvist for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk tilstede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Nørrebrogade

Telefon: 8915 7127

Normal drift.

Paderuphus

Telefon: 8915 7380

Normal drift.

Psykiatriens hus

Telefon: 8915 7100 / 2383 8778

Psykiatriens Hus er så småt begyndt med nogle af tilbuddets aktiviteter. Peer-uddannelsen er igangsat.

Sjællandsgade

Telefon: 8915 7126

Normal drift.

Solsorten

Telefon: 8915 2625

Normal drift.

Vester Tværvej

Telefon: 8915 7106

Normal drift.

Blommevej

Telefon: 8915 7189

Opretholder drift

Cafe Rusfri

Der afholdes udendørs aktiviteter. Fra uge 23 påbegynder indendørs aktiviteter for under 10 personer.

Fremskudt rådgivning

Socialområdet genåbner nu delvist de fremskudte rådgivninger for fysiske aftaler for borgere. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Du bestiller tid ved at ringe eller maile til den fremskudte rådgivning, som du vil i kontakt med. De kan kontaktes i den sædvanlige telefon og åbningstid. Kontaktoplysninger for fremskudt rådgivning for Center for Socialt Udsatte findes her.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere, er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Hjørnestenen

Telefon: 8915 7310

Opretholder drift med minimumsbemanding

Ladegården

Telefon: 8915 7330

Opretholder drift

Mestringsvejledning socialt udsatte

Telefon: 8915 7070

Alle borgere, der modtager mestringsvejledning, tilbydes mestringsvejledning med fysisk fremmøde. Borger og mestringsvejleder vurderer sammen, hvordan støtten skal gives i den kommende periode. Det kan f.eks. være i borgers hjem, på mestringsvejledningstilbuddet eller udendørs, f.eks. gennem walk and talks. Mestringsvejledning kan også ydes virtuelt i de tilfælde, hvor denne støtteform er egnet.

Myndighedsafdelingen

Telefon: 8915 7070

Myndighedsafdelingen genåbner delvist for fysiske møder. Det er også fortsat en mulighed med telefonisk eller videomøde. Fysisk fremmøde er kun muligt, hvis du har bestilt tid. Der aftales tid og form ved, at du kontakter din rådgiver. Grundet lokaler og sikring af afstandskriterier er det ikke muligt for alle medarbejdere at være fysisk til stede samtidig. Rådgiverne møder ind på forskellige tidspunkter, hvorfor du skal aftale nærmere med din rådgiver telefonisk.

Du vil fortsat have mulighed for at have en bisidder med fysisk – dog kun én af hensyn til sikring af afstandskriterier. Ved ønske om flere er de velkomne til at deltage via video. Det aftales ved tidsbestilling.

Der er sikret afstand i både venteområdet og lokalet, og der er hånddesinfektion til rådighed.

Perron 4

Telefon: 89157 000

Åben fra den 26. maj kl. 10.00-14.00, hvor der mulighed for at få en snak, hjælp og støtte, samvær og få noget at spise.

Der er i alt plads til 9 siddende indenfor og ca. 9 siddende udenfor.

Rusmiddelcenter Randers

Telefon: 8915 7070

Rusmiddelcenteret er i gang med at genåbne. Der er derfor igen mulighed for fysisk fremmøde, dog kun efter aftale. Behandlingsforløbet planlægges i samarbejde mellem borger og behandler, og for nogle vil telefon- og skype samtaler fortsat være en del af behandlingsforløbet ligesom walk and talk møder også prioriteres, så vidt muligt. Ved fysisk fremmøde vil der være fokus på at overholde de sundhedsfaglige retningslinjer, herunder håndhygiejne, at der holdes afstand, ekstra rengøring mv.

Slotsgården

Telefon: 8915 7301

Åbningstider i Slotsgården
08.30-10.00 Morgenmad
12.00-13.00 Middagsmad ud af huset
08.30-11.00 Der er 8 pladser indenfor og begrænsede siddepladser udenfor

Kl. 11.00 lukker udendørs og indendørs pladser.

Ungetilbuddet

Telefon: 8915 7310

De unge tilbydes mestringsvejledning virtuelt på Skype eller telefon, hvis det vurderes at denne støtteform er egnet. Støtten kan også være med fysisk fremmøde, og foregår fortrinsvis udenfor gennem walks and talks. I det tilfælde at det er nødvendigt at mestringsvejledningen finder sted i borgers eget hjem, er der særlig opmærksomhed på de sundhedsfaglige retningslinjer, herunder håndhygiejne, at der holdes afstand, ekstra rengøring mv. Mestringsvejlederne støtter også den unge i forhold til myndighed og kan deltage i møder her, i det omfang det er sundhedsfagligt forsvarligt og efter kommunens anvisninger.

Mad

Madservice leverer som vanligt til hjemmeboende borgere.

Vi opretholder den vanlig madproduktion på bostederne. Der kan ske ændringer.