Til medarbejdere i Randers Kommune

Følg med i relevant information for dig som medarbejder her, hvis du ikke har adgang til Broen.

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du kontakte din nærmeste leder.

Covid-19 medfører at vi som arbejdsplads står i en helt særlig situation, hvor omstændighederne ikke er som vi har prøvet det før.

Derfor har KL og Forhandlingsfællesskabet indgået en fælleserklæring om mere fleksibilitet i perioden, som i Randers Kommune er udmøntet i Fællesforståelse Randers Kommune. Begge kan findes på nedenstående link

KL og Forhandlingsfællesskabets erklæring

Fællesforståelse Randers Kommune

 

Det kan under de særlige omstændigheder, vi står i lige nu, blive nødvendigt at pålægge medarbejdere varetagelse af opgaver, som de ikke sædvanligvis varetager. Medarbejdere kan endvidere blive pålagt at arbejde udover og udenfor normal arbejdstid eller at varetage opgaver ved et andet arbejdssted/område end de er vant til. Det er i disse situationer lederen, som fordeler og planlægger opgaverne, dette så vidt muligt med inddragelse af medarbejderen og det er leders ansvar at sikre, at opgaverne løses både sundhedsmæssigt og fagligt forsvarligt.

Hvis du er sendt hjem og skal arbejde hjemmefra får du sædvanlig løn. I I forbindelse med arbejdet skal du på sædvanlig vis følge lederens instruktioner og stå til rådighed i arbejdstiden. Som medarbejder skal du være klar til at møde på arbejde, hvis der bliver behov for din arbejdskraft på arbejdspladsen. 

Hvis du i forhold til dit job og arbejdsopgaver ikke kan arbejde hjemmefra, så er du også sendt hjem. Du får løn i perioden. Du skal være klar til at møde på arbejde, hvis der bliver behov for din arbejdskraft på arbejdspladsen

Der er følgende muligheder:

  1. Adgang til Outlook (mail og kalender) fra privat PC

Hvis man har en privat PC, så kan man få adgang til sin mail og kalender. Se hvordan på kommunens intranet, broen eller kontakt din leder. 

Der gøres opmærksom på, at muligheden af sikkerhedsmæssige årsager kun kan benyttes fra PC’er i Danmark.

Der gøres også opmærksom på, at der er funktionalitet som man ikke har. Det drejer sig bl.a. om journalisering af mails i SBSYS direkte fra Outlook og send sikker post.

  1. Adgang via kommunal bærbar PC:

Kommunen har øget sin kapacitet, så der kan være 5000 samtidige brugere på via VPN. Dermed er der en god margin også ved spidsbelastning. 

  1. Adgang til mail og kalenderoplysninger via tablets, fx iPad, og smartphones, fx iPhone, er uændret.

Hvis man i dag har en tablet, fx iPad, og smartphone, fx iPhone, med adgang til mail og kalender, vil adgangen være uændret.

De normale kanaler som bruges til henvendelser vedr. behov for IT-support opretholdes. Dvs. at supporttelefonen er bemandet og henvendelser via TOPdesk vil blive behandlet.

Er dine børn blevet sendt hjem fra daginstitution eller skole, har du som udgangspunkt ikke fri med løn til pasning af børn. Det forventes, at medarbejdere varetager deres arbejde som hidtil. 

Kommunen er klar over, at lukningen af daginstitutioner og skoler medfører en stor udfordring for nogle medarbejdere. Har du en aktuel udfordring kontaktes din leder for en løsning. Løsningen kan for eksempel søges ved hjælp til prioritering af arbejdsopgaver, fleksible arbejdstidspunkter eller aftaler om afspadsering, omsorgsdage, ferie eller tjenestefri uden løn. 

Medarbejdere der har vitale opgaver og skal møde fysisk på arbejde er omfattet af mulighed for nødpasning.

Ferie ved hjemsendelse eller karantæne pålagt af sundhedsmyndigheder

Medarbejdere der sendes hjem skal holde ferie som planlagt. Dette gælder også for allerede påbegyndt ferie. Hvis en medarbejder ønsker at afholde yderligere ferie i hjemsendelsesperioden skal dette aftales med nærmeste leder.

Karantæne pålagt af sundhedsmyndighederne anses som en feriehindring. Såfremt feriehindret ferie ikke kan afholdes indenfor ferieåret vil ferien blive overført til efterfølgende ferieår eller blive udbetalt.

Udskydelse af ferie

For at sikre fleksibilitet og den nødvendige arbejdskapacitet under den nuværende krise med COVID-19, har Folketinget vedtaget en lovændring, der giver arbejdsgivere en midlertidig adgang til at udskyde medarbejdernes ferie til den efterfølgende afholdelsesperiode. Lovændringen gælder for ferie, som skulle have været afholdt i ferieåret 2019/2020 og for miniferieåret fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Muligheden for at udskyde ferie omfatter både fastlagt og ikke-fastlagt ferie. Udskydelse kan kun ske i ganske særlige tilfælde. Det er muligt at udskyde ferie, når:

  • der er tale om væsentlige driftsmæssige hensyn
  • den opståede situation er upåregnelig for arbejdsgiveren
  • det er nødvendigt at ændre ferien for netop den pågældende medarbejder

I forhold til den nuværende situation med Coronavirus kan det være muligt at udskyde ferie.

Allerede påbegyndt ferie kan ikke inddrages og udskydes til næste ferieår.

Lider medarbejderen et økonomisk tab som følge af udskydelsen, skal arbejdsgiveren dække tabet.

Såfremt det bliver nødvendigt at udskyde ferien skal det så vidt muligt ske efter dialog med medarbejderen. Udskydelse kan ske ved aftale med medarbejderen, men hvis der ikke kan opnås enighed kan udskydelse ske efter pålæg fra leder.

Øvrig frihed

Øvrig frihed som omsorgsdage, seniordage osv. afholdes som planlagt i perioden. Afholdelse aftales med nærmeste leder og planlægges under hensyn til driften.

Trepartsaftale om afvikling af ferie/frihed i forbindelse med hjemsendelse

På pressemøde den 27. marts præsenterede regeringen sammen med det offentlige arbejdsmarkeds parter en trepartsaftale, der skal medvirke til at hjemsendte medarbejdere afvikler ferie/frihed i perioden indtil den 14. april.

Du kan læse mere om aftalen og om Randers Kommunes håndtering af aftalen via følgende link Afvikling af ferie/frihed i henhold til trepartsaftalen.

 

Sygdom

I perioden gælder de sædvanlige regler i forhold til sygefravær. Dette gælder både sygemelding og leders opfølgning på fravær.

Bliver du som medarbejder syg på grund af coronavirus, så gælder de samme regler som ved anden sygdom. Du har dog pligt til at oplyse din leder om, at din sygemelding skyldes fravær på grund af coronavirus eller hvis du har mistanke om dette.

Kan COVID-19 anmeldes som arbejdsulykke?

Det kan i helt særlige tilfælde være relevant at anmelde COVID-19 som en arbejdsulykke. Som udgangspunkt er fravær med baggrund i COVID-19 ikke at betragte som en arbejdsskade, men som almindelig sygefravær.

Anmeldelse kan ske hvis: 

  • Diagnosen COVID-19 (corona) er stillet.
  • Der er sandsynlighed for, at medarbejderen er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde.
  • Der er udsigt til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, eller hvis medarbejderen er sygemeldt mere end 5 uger.
  • Der skal ikke ske anmeldelse alene på grund af smitterisiko eller karantæne på virksomheden.

Det anbefales, at man inden anmeldelse orienterer sig på følgende hjemmeside Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor du også kan finde link til arbejdsskadesikringsloven.

Barn syg

Der er fortsat mulighed for barns sygedage. Dette aftales med nærmeste leder og under hensyn til driften.

Det er et krav at barnet skal være syg, for at benytte muligheden. I tilfælde hvor barnet skal passes fordi daginstitutionen eller skolen er lukket, kan der ikke benyttes barn sygedage.

I forbindelse med de særlige omstændigheder som COVID-19 medfører, kan der være konkrete arbejdspladser, hvor ledelsen af hensyn til den driftsmæssige situation er nødsaget til at afvise barns 1. og 2. sygedag. Dette kan ske efter en konkret vurdering af den driftsmæssige situation sammenholdt med barnets alder og sygdommens karakter i hvert enkelt tilfælde og bør ske i dialog med den enkelte medarbejder.  

Der skal være særlige driftsmæssige grunde til at afvise barns 1. og 2. sygedag, og ledelsen vil derfor være forpligtet til løbende at tage bestik af den driftsmæssige situation på arbejdspladsen.

 

Både det gamle rådhus og Laksetorvet vil indtil videre være låst af for borgere.

Indtil videre vil der være et nødberedskab af vagter på Laksetorvet, Kasernen, Rusmiddelcentret og i Borgerservice.