Til medarbejdere i Randers Kommune

Følg med i relevant information for dig som medarbejder her, hvis du ikke har adgang til Broen.

Den 31. maj udløb fælleserklæringen mellem KL og Forhandlingsfællesskabet. Fællesforståelsen i Randers Kommune er udfærdiget på baggrund af fælleserklæringen med samme udløbsdato.

Fælleserklæringen og fællesforståelsen er ikke blevet forlænget. Såfremt der efter den 31. august 2020 opstår en ny bølge af COVID-19 vil KL og Forhandlingsfællesskabet optage drøftelser af håndteringen.

Ifølge fælleserklæringen kan medarbejdere, der varetager andre opgaver, fortsætte med dette til den 14. juni 2020. Det vil sige, at medarbejdere der allerede er anvist til andet arbejde, kan fortsætte med dette til den 14. juni 2020. Medarbejdere kan ikke på ny anvises til andet arbejde efter den 31. maj 2020.

De normale kanaler som bruges til henvendelser vedr. behov for IT-support opretholdes. Dvs. at supporttelefonen er bemandet og henvendelser via TOPdesk vil blive behandlet.

Ferie ved hjemsendelse eller karantæne pålagt af sundhedsmyndigheder

Medarbejdere, der er sendt hjem og fortsat skal blive hjemme, skal holde ferie som planlagt. Hvis en medarbejder ønsker at afholde yderligere ferie i hjemsendelsesperioden, skal dette aftales med nærmeste leder.

Karantæne pålagt af sundhedsmyndighederne anses som en feriehindring. Såfremt feriehindret ferie ikke kan afholdes inden for ferieåret, vil ferien blive overført til efterfølgende ferieår eller blive udbetalt.

Udskydelse af ferie

For at sikre fleksibilitet og den nødvendige arbejdskapacitet under den nuværende krise med COVID-19, har Folketinget vedtaget en lovændring, der giver arbejdsgivere en midlertidig adgang til at udskyde medarbejdernes ferie til den efterfølgende afholdelsesperiode. Lovændringen gælder for ferie, som skulle have været afholdt i ferieåret 2019/2020 og for miniferieåret fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020.

Muligheden for at udskyde ferie omfatter både fastlagt og ikke-fastlagt ferie. Udskydelse kan kun ske i ganske særlige tilfælde. Det er muligt at udskyde ferie, når:

 • der er tale om væsentlige driftsmæssige hensyn.
 • den opståede situation er upåregnelig for arbejdsgiveren.
 • det er nødvendigt at ændre ferien for netop den pågældende medarbejder.

I forhold til den nuværende situation med Coronavirus kan det være muligt at udskyde ferie. Allerede påbegyndt ferie kan ikke inddrages og udskydes til næste ferieår. Lider medarbejderen et økonomisk tab som følge af udskydelsen, skal arbejdsgiveren dække tabet.

Såfremt det bliver nødvendigt at udskyde ferien, skal det så vidt muligt ske efter dialog med medarbejderen. Udskydelse kan ske ved aftale med medarbejderen, men hvis der ikke kan opnås enighed, kan udskydelse ske efter pålæg fra leder.

Øvrig frihed

Øvrig frihed som omsorgsdage, seniordage osv. afholdes som planlagt i perioden. Afholdelse aftales med nærmeste leder og planlægges under hensyn til driften.

I perioden gælder de sædvanlige regler i forhold til sygefravær. Dette gælder både sygemelding og leders opfølgning på fravær.

Bliver du som medarbejder syg på grund af coronavirus, gælder de samme regler som ved anden sygdom. Du har dog pligt til at oplyse din leder om, at din sygemelding skyldes fravær på grund af coronavirus eller hvis du har mistanke om dette.

Symptomer på COVID-19

Typiske symptomer på COVID-19 er: feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen. Der kan i nogle tilfælde tilkomme åndenød og hurtig vejrtrækning.

Ved symptomer der kan give mistanke om COVID-19 skal du

 • Isolere dig i eget hjem.
 • Tage telefonisk kontakt til læge/vagtlæge for at blive henvist til test for coronavirus.
 • Medarbejdere i sundhed, omsorg og social kan henvises direkte til test efter aftale med nærmere leder.
 • Kontakte nærmere leder.

Henviser din læge dig til test, skal du holde dig isoleret i eget hjem, indtil du får svar. Ved positivt testresultat, skal du fortsætte selv-isolation i eget hjem. Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvis du er testet positiv.

Til dig, der er en nær kontakt til en person, der er smittet med ny coronavirus: Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kan COVID-19 anmeldes som en arbejdsulykke?

Det kan i helt særlige tilfælde være relevant at anmelde COVID-19 som en arbejdsulykke. Som udgangspunkt er fravær med baggrund i COVID-19 ikke at betragte som en arbejdsskade, men som almindelig sygefravær.
Anmeldelse kan ske, hvis:

 • Diagnosen COVID-19 (corona) er stillet.
 • Der er sandsynlighed for, at medarbejderen er blevet smittet i forbindelse med sit arbejde.
 • Der er udsigt til ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, eller hvis medarbejderen er sygemeldt mere end 5 uger.
 • Der skal ikke ske anmeldelse alene på grund af smitterisiko eller karantæne på virksomheden.

Det anbefales, at man inden anmeldelse orienterer sig på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor du også kan finde link til arbejdsskadesikringsloven.

Både det gamle rådhus og Laksetorvet vil indtil videre være låst af for borgere.

Indtil videre vil der være et nødberedskab af vagter på Laksetorvet, Kasernen, Rusmiddelcentret og i Borgerservice.

Nogle personer er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver syge med COVID-19. Det betyder, at de vil få behov for indlæggelse og evt. intensivbehandling. De personer, der er i øget risiko, er personer i forvejen har en sygdom eller tilstand, som gør, at de har en øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Se nærmere om, hvem der er i risikogruppen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om personer i øget risiko.

Medarbejdere der er utrygge ved at gå på arbejde bør tage kontakt til egen læge for en vurdering. Hvis lægen vurderer, at der er en sundhedsmæssig risiko ved at gå på arbejde, skal medarbejder og leder drøfte mulighederne for omplacering til andre opgaver eller andre mulige tiltag.

Medarbejdere i risikogruppen skal være ekstra opmærksom på at undgå smitte. Medarbejdere i risikogruppen kan som udgangspunkt gå på arbejde, medmindre lægen vurderer noget andet. Det beror derfor på en lægefaglig vurdering, om medarbejderen kan gå på arbejde, skal omplaceres eller sendes hjem med løn.

Pårørende, der deler husstand med en person i øget risiko, skal ikke i sit arbejde have kontakt med patienter eller borgere, der er mistænkt for at have COVID-19. I sådanne tilfælde skal medarbejderen flyttes til en anden opgave eller funktion uden denne smitterisiko.

Særligt omkring gravide beskæftiget på dagtilbud (0-6 år) social-, sundheds- og ældreområdet.

Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside om COVID-19 for de seneste opdateringer.

Undgå smittespredning

Medarbejdere i risikogruppen skal være særligt opmærksom på at undgå smitte. Sundhedsstyrelsens generelle råd er:

 • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit.
 • Host eller nys i dit ærme.
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns en fysiske kontakt.
 • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen.
 • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Derudover er det muligt at benytte eventuelle barrierer for dråbespredning, som f.eks. mundbind, hvis man har ansigt-til-ansigt kontakt af over 15-minutters varighed eller korterevarende ansigt-til-ansigt kontakt med mange forskellige personer på en arbejdsdag.

Medarbejdere i risikogruppen skal drøfte med nærmeste leder, hvordan sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes bedst muligt ved varetagelsen af arbejdsopgaver.

Hvem vurderer, om medarbejderen er i øget risiko?

Medarbejderens læge vurderer, om medarbejderen er i øget risiko. Medarbejderen der er i tvivl om, hvorvidt vedkommende er i risikogruppen, kan tage kontakt til egen læge og herefter drøfte muligheder for varetagelse af arbejdsfunktioner med nærmere leder. Lederen kan anmode om en mulighedserklæring, hvis der er behov for yderligere sundhedsfaglig vurdering.

Lederen kan i øvrigt altid bede om lægelig dokumentation for, at medarbejderen konkret tilhører en risikogruppe. Se information ved behov for dokumentation for tilhørsforhold til risikogruppe under epidemi med corona-virus. Har du som leder behov for yderligere dokumentation i forhold til, hvilke funktioner/foranstaltninger, der skal til for, at medarbejderen kan møde fysisk på arbejde, kan du anmode om en mulighedserklæring.

Kan arbejdsgiveren ikke med respekt af mulighedserklæringen finde funktioner, hvor medarbejderen kan møde fysisk på arbejde, og medarbejderen ikke kan arbejde hjemmefra, skal vedkommende sendes hjem med løn.

Vurderer lægen, at medarbejderen ikke er i særlig risiko, skal medarbejderen møde fysisk på arbejde.

Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko.

Hvis du har yderligere spørgsmål kan du kontakte din nærmeste leder.