Til medarbejdere på dagtilbudsområdet

Her finder medarbejdere instrukser og vejledninger om dagtilbud. Siden opdateres løbende.

Hvornår må ansatte i dagtilbud komme på arbejde?

Ansatte må komme på arbejde i dagtilbud, når de ikke har symptomer på sygdom. Det betyder, at hvis man har symptomer på sygdom, skal man blive hjemme, indtil man er rask. I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme på arbejde igen.

Nogle mennesker, især yngre, kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. På nuværende tidspunkt vurderes det, at man kan smitte 48 timer før symptomdebut. Derfor skal personer, der ikke har tegn på sygdom, også følge de generelle  forholdsregler for at forebygge smitte.

Hvis du har milde symptomer på både øvre luftvejsinfektion eller svær nedre luftvejsinfektion, det kan fx være hoste, feber, ondt i halsen, muskelsmerter eller vejtrækningsbesvær, skal du mistænke COVID-19. For de, der udvikler symptomer, er det karakteristisk, at man til at begynde med har milde symptomer som ondt i halsen, muskelsmerter og evt. tør hoste. I dette stadium har man ofte let eller ingen feber. Andre typiske symptomer er feber og hovedpine. Ved forløb med forværring kan der tilkomme åndenød, herunder hurtig vejrtrækning.

Stoppet næse eller løbenæse - uden andre symptomer - er ikke typisk for COVID-19, dvs. det er ikke sandsynligt, at symptomerne skyldes COVID-19.

Man vurderes som syg når der er symptomer på sygdom, også ved milde symptomer. Det betyder, at man ved symptomer på sygdom skal blive hjemme fra arbejde.

Det anbefales, at personer med påvist COVID-19 i så høj grad som muligt isolerer sig i hjemmet væk fra andre i husstanden og ikke har fysisk kontakt med personer i hjemmet. Ansatte, der bor i husstand med en person der er påvist med COVID-19, skal være særligt opmærksomme på at efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger for adfærd, herunder at personen med COVID-19 er isoleret fra andre i husstanden, samt være særligt opmærksomme på  symptomer på sygdom og blive hjemme, hvis man får symptomer. Personer, der forlader husstanden, skal vaske hænder lige inden hjemmet forlades.

Hvis du er dagplejer eller privat passer i en privat pasningsordningen i eget hjem, og én i din husstand er påvist med COVID-19 og opholder sig hjemme, må du ikke passe børn i dit hjem.

Hvis man er i en risikogruppe skal man generelt være opmærksom på at sikre god håndhygiejne, undlade at give hånd, sikre afstand og have fokus på rengøring. Man behøver ikke at blive omplaceret eller at arbejde hjemmefra. Det skyldes, at smitterisikoen ikke vurderes at være større i dagtilbud end den er i det omgivende samfund.

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år fra graviditetsuge 28 (28+0) have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet.

I de særlige tilfælde, hvor der pga. særlige forhold alligevel kan være behov for omplacering eller hjemmearbejde for medarbejderen, anbefales ledelsen i dagtilbuddet at tage en dialog med den enkelte medarbejder mhp. at lave en konkret og individuel vurdering for medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe.

I den konkrete og individuelle vurdering for medarbejdere skal det bl.a. inddrages hvilke muligheder der er for omplacering til arbejdsforhold uden fysisk kontakt med andre, samt medarbejderens egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion. Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at det vil være ganske få ansatte i risikogruppen, som ikke skal møde på arbejde. For eksempel vil velbehandlet diabetes ikke være en hindring for at udføre sit arbejde i et dagtilbud.

Eventuelt begrænsede muligheder for at omplacere medarbejderen skal løses lokalt. De konkrete forhold på arbejdspladsen, herunder muligheden for at opretholde god håndhygiejne og afstand til andre, skal vurderes i dialog mellem personen i risikogruppen og lederen i dagtilbuddet.

Bor man i husstand med en person, der er i særlig risiko, kan man efter en konkret og individuel vurdering som udgangspunkt godt komme på arbejde eller i dagtilbuddet. Særlige forhold som fx igangværende kemoterapibehandling, kan dog betyde, at der skal tages særlige hensyn. Er man i tvivl, kan man kontakte den behandlende læge.

I dagplejer, eller private pasningsordninger i hjemmet, hvor der i husstanden bor en person, der er i særlig risiko, skal der være særligt fokus på at følge de skærpede retningslinjer og personen skal holde så vidt mulig opholde dig i andre rum end børnene, og som minimum med to meters afstand. Yderligere opfordres der til særligt fokus på rengøring af kontaktpunker før børnene kommer og umiddelbart lige efter de er hentet igen. Er man i tvivl, kan man kontakte den behandlende læge og lave en konkret og individuel vurdering i hjemmet.

Se Sundhedsstyrelsens ”Vejledning for gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud” for yderligere information. Vejledningen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vejledningen opdateres løbende.

Sundhedsstyrelsen har samlet information til forældre til børn, der går i dagtilbud eller skole. Materialet indeholder blandt andet information om, hvad forældre skal gøre, hvis deres barn har symptomer på COVID-19 eller bliver sendt hjem ved smittetilfælde i klassen eller daginstitutionen

Pjecen er skrevet til forældre, men kan også læses af pædagoger og lærere og andre, der arbejder med børn

Find materialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Her finder du svar på en masse spørgsmål leveret af BUPL.

I forbindelse med genåbningen af dagtilbud har Sundhedsstyrelsen udgivet de sundhedsfaglige retningslinjer for, hvordan pædagogisk personale, børn og forældre skal omgås for at begrænse smitten. Sideløbende udgiver Sundhedsstyrelsen faghæfter til dagtilbudsområdet. Det drejer sig om følgende materiale:

Et faghæfte som beskriver nogle af de praktiske, kommunikative og pædagogiske udfordringer, som personalet i dagtilbud kan møde i den nye hverdag. Find faghæftet "Det pædagogiske arbejde i dagtilbud under corona­epidemien" her.

Et inspirationskatalog der beskriver hvordan man kan arbejde inden for de seks læreplanstemaer under de nye forhold samt relatere til emner som smittespredning og hygiejne på en pædagogisk relevant måde. Find "Inspirationskatalog til pædagogiske aktiviteter under corona­epidemien" her.