Til virksomheder

Erhvervsservice og lokale tiltag målrettet virksomheder

Randers Kommune er opmærksom på situationens alvor for det lokale erhvervsliv og er i dialog med arbejdsmarkedets parter om tiltag, der kan bidrage til at mindske konsekvenserne. Nogle tiltag er allerede trådt i kraft og flere kan komme til.

Husk at du kan kontakte Erhvervsservice, hvis du har brug for effektiv, serviceorienteret og professionel hjælp - fx hvis du er i tvivl om, hvilke tilladelser, du skal søge, ønsker at købe erhvervsjord, fastholde medarbejdere eller noget helt fjerde.

Læs mere og kontakt Erhvervsservice  

Lokale tiltag målrettet virksomheder

Erhvervstaskforce Randers er etableret med afsæt i byrådets politiske aftale ”Sammen om vores by og vores lokalsamfund” og består blandt andet af repræsentanter for erhvervslivet, kulturlivet, og cityforeningen. Formålet er i fællesskab og på tværs af brancher at skabe ideer til initiativer, der kan afhjælpe de negative konsekvenser af coronapandemien for det lokale erhvervsliv.

LÆS OGSÅ: Politisk aftale om initiativer på grund af COVID-19

Siden taskforcen blev nedsat i maj, har gruppen mødtes efter behov - og på baggrund af gruppens erfaringer og analyser af de lokale konsekvenser af Corona-restriktionerne, har taskforcen iværksat en række her-og-nu initiativer til gavn for det lokale erhvervsliv.

 1. I første omgang er der blevet etableret et "Corona-team", der er i gang med at hjælpe lokale virksomheder med at fastholde medarbejdere og undgå fyringer, når det ikke længere er muligt at få lønkompensation fra staten.
 2. For det andet er der igangsat at initiativ, der skal informere virksomheder om finansieringsmuligheder i forbindelse med etablering af lære- og praktikpladser.
 3. Et tredje initiativ er at få balanceret offentlige investeringer for at undgå, at økonomien og dele af arbejdsmarkedet koger over. Dette sker via løbende overvågning af økonomi og ledighedstal samt dialog med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner om forventninger til fremtiden.
 4. Endelig vil der afsøges muligheder for at udvikle detail- og servicebranchens omstillingsparathed ved bl.a. at øge branchens kendskab til erhvervsfremmesystemets tilbud og muligheder, der kan hjælpe de hårdt ramte virksomheder ud af krisen.

Erhvervstaskforce Randers består af: Borgmester Torben Hansen, formand for Udviklingsudvalget, Christian Brøns, formand for Miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, LO, Erhverv Randers, Randers Cityforening, to kulturrepræsentanter, kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, direktør for Udvikling, Miljø og Teknik, Jens Heslop, chef for Jobcenter Randers Erhverv Tine Arensbach samt chef for Erhverv og Bosætning, Alex Weinreich.

Randers Kommune er gået med i et projekt, som vil give et bedre overblik over coronakrisens konsekvenser for det lokale erhvervsliv. Formålet er at hjælpe de lokale virksomheder bedst muligt gennem krisen.

LÆS MERE: Analyse er med til at sikre den rette hjælp til erhvervslivet

For at reducere coronavirussets konsekvenser for erhvervslivet ophæver Randers Kommune de normale betalingsfrister til kommunens leverandører. Hvis en virksomhed ønsker det, kan betalingstidspunktet for virksomhedens fakturaer således blive fremrykket, så betalingen sker umiddelbart efter kommunens godkendelse.

Den reducerede betalingsbetingelse vil være gældende for alle betalinger til den pågældende leverandør.

Randers Kommune har generelt stort fokus på rettidig betaling af kommunens fakturaer, men vil i den kommende tid opprioritere hurtig fakturabehandling.

I forhold til rentetilskrivning og fremsendelse af rykkere og rentenotaer, vil det være de nuværende betalingsbetingelser, der vil være gældende. Som udgangspunkt vil rentetilskrivning først ske efter 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. Såfremt en faktura mod forventning betales for sent, følger Randers Kommune rentelovens bestemmelser.

Sådan gør du for at få fremrykket en betaling

Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingsbetingelserne, kan kontakte Randers Kommune på Corona.Betalinger@randers.dk.

Henvendelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • firmanavn
 • cvr-nummer
 • e-mail til brug ved information
 • kontaktperson
 • telefonnummer

Ovenstående træder i kraft med øjeblikkelig virkning (16. marts 2020), og vil være gældende så længe det vurderes nødvendigt.

Leverandører, der har henvendt sig om fremrykket betaling, får direkte besked ved ophør.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du som leverandør har spørgsmål til status på en fremsendt faktura, eller hvis spørgsmålet vedrører en konkret bestilling/ordre, skal du kontakte den ordregivende enhed/institution direkte.

Hvis du har spørgsmål af generel karakter til kommunens betalingsfrister og behandling af fakturaer, kan du kontakte kommunens økonomiafdeling på tlf. 23816043 eller 51562141.

Randers Byråd har fremrykket en lang række vedligeholdelsesopgaver.

LÆS OGSÅ: Politisk aftale om initiativer på grund af COVID-19

Ønsker din virksomhed at komme i betragtning til opgaver inden for bygge og anlæg kan du skrive dig op på håndværkerlisten. At stå på listen er dog ingen garanti for at få opgaver.

Læs mere om håndværkerlisten

Et samlet byråd er enige om at udskyde opkrævningen af 2. rate af dækningsafgiften for forretningsejendomme i 2020. Udskydelsen sker til 2021 og raten skal i stedet betales samtidig med 1. rate for 2021 (dvs. pr. 1.februar 2021).

LÆS OGSÅ: Politisk aftale om initiativer på grund af COVID-19

Byrådets partier og lister opfordrer i forlængelse heraf ejerne af erhvervslejemålene til at gå i dialog med deres lejere om husleje, således at udskydelsen af dækningsafgiften i størst muligt omfang kan komme de lejende virksomheder til gode.

Desuden anmoder byrådets partier og lister forvaltningen om at etablere en mulighed for, at virksomheder, der ikke er likviditetsmæssigt berørt af coronakrisen, og derfor gerne vil undgå negativ forrentning af indestående i pengeinstitut, kan foretage deres indbetaling af 2. rate af dækningsafgiften for 2020 i overensstemmelse med de hidtidigt gældende betalingsfrister.

Endelig er byrådet enige om, at følge KL’s anbefalinger om udskydelsen. Det indebærer følgende:

 • Forfaldstidspunktet udsættes til 1. december 2020 samtidig med, at det meddeles de private
  virksomheder, at betaling kan foretages rettidigt sammen med betaling af 1. rate for
  dækningsafgiften i 2021.
 • Fravalg af rentetilskrivning fra forfaldstidspunktet 1. december 2020 og indtil betalingsfristen for at betale dækningsafgift for 1. rate 2021.

Randers Byråd har besluttet at fremrykke investeringer i Randers Midtby. Derudover er der lempet på krav til restaurationer i forbindelse med udeservering og åbningstider.

LÆS MERE:
Mere udeservering og to millioner kroner er på vej til Randers Midtby

Restaurationer i Randers Midtby må udvide åbningstiden

Regional og national hjælp til at håndtere situationen

Virksomhedsguiden er den fællesoffentlige vejledningsside med vigtige informationer til virksomheder om coronavirus/covid-19.

Virksomhedsguidens vejledning om coronavirus

Virksomheder kan, udover at kontakte det lokale jobcenters erhvervsafdeling, kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på tlf. 72 200 350, hvis der er uddybende spørgsmål til fx arbejdsfordeling, varsling eller øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af coronavirus (COVID-19).

Oplever du, at Coronavirus har økonomiske konsekvenser for dig og din virksomhed?

Early Warning, Erhvervshus Midtjylland tilbyder rådgivning og sparring om, hvordan du kommer bedst igennem krisen. Hjælpen er gratis, uvildig og fortrolig.

Gratis rådgivning til økonomisk trængte virksomheder

Omstillingspuljen er en ny pulje med kr. 115 mio. Ansøgningsrunde 2 åbner 29. januar 2021. Puljen har særligt fokus på virksomheder inden for turisme- og oplevelseserhverv, men alle virksomheder, der er hårdt ramt af COVID-19-pandemien kan søge på tværs af geografi og brancher.

Læs mere på Erhvervshus Midtjyllands hjemmeside, eller tilmeld dig et af deres webinarer, hvor de fortæller meget mere om dine muligheder.

Kundernes købsvaner og loyalitet er under forandring, og coronakrisen har gjort tingene endnu mere udfordrende for de lokale detailbutikker.

Erhvervshus Midtjylland tilbyder en række forskellige webinarer særligt målrettet detailhandlen.

Læs mere om de forskellige webinarer og tilmeld dig på Erhvervshus Midtjyllands hjemmeside