Til virksomheder

Erhvervsservice, fremrykning af betalinger, Jobcenter Erhverv, byggesager, genbrugspladser

Randers Kommune er opmærksom på situationens alvor for det lokale erhvervsliv og er i dialog med arbejdsmarkedets parter om tiltag, der kan bidrage til at mindske konsekvenserne. Nogle tiltag er allerede trådt i kraft og flere kan komme til.

På områder, der er kritiske for virksomhederne, opretholder Randers Kommune så vidt muligt driften. Det gælder fx i forhold til byggesager og myndighedsbehandling, ligesom det fortsat er muligt at aflevere erhvervsaffald på genbrugspladserne. Du kan også fortsat komme i kontakt med både Jobcenter Erhverv og Erhvervsservice.

Lokale tiltag og konsekvenser for kommunens service til virksomheder

Erhvervsservice kan fortsat kontaktes på tlf. 8915 1600 alle hverdage fra kl. 08.00-15.00.

Læs mere om Randers Kommunes Erhvervsservice

Jobcenter Erhverv har indsat et virksomhedsrettet nødberedskab, der sikrer den nødvendige betjening af dig og din virksomhed.

Det kan du få hjælp til

 • Rekruttering af nye medarbejdere – også inden for de sundhedsfaglige områder
 • Arbejdsfordeling
 • Varslingssager
 • Sygedagpengerefusion og øvrige økonomiske anliggender
 • Vejledning i hvordan du skal forholde dig til ansatte i løntilskud, fleksjob og voksenlære.

Kontakt din daglige virksomhedskonsulent, skriv til os på jobcenter.erhverv@randers.dk eller ring til os på vores nødberedskabstelefon 89157990 – men du skal forvente længere svartid end normalt

Begrænsninger i vores service som følge af nødberedskabet 

 • Du kan ikke få besøg af en medarbejder fra jobcentret
 • Der afholdes ikke netværksmøder, jobdating eller speedsparring
 • Alle øvrige møder udsættes eller aflyses

Hvis du har virksomhedspraktikanter

Alle borgere i virksomhedspraktik vil blive hjemsendt i perioden.

Refusion/Sygedagpenge

 1. Arbejdsgivere og selvstændige får ret til refusion eller sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis uarbejdsdygtigheden, efter sygedagpengelovens § 7, skyldes COVID-19. Arbejdsgivere bliver fritaget for udgiften til sygedagpenge i de første 30 kalenderdage. Selvstændige bliver fritaget for udgiften til sygedagpenge i de første to uger.

 2. Arbejdsgivere og selvstændige får også ret til refusion eller sygedagpenge for den periode, hvor lønmodtageren eller den selvstændige ikke er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom, men hvor uarbejdsdygtigheden skyldes, at den pågældende efter en anbefaling fra sundhedsmyndighederne skal opholde sig i hjemmet i karantæne, da borgeren antages at kunne være smittebærer af COVID-19. Hvis borgeren helt eller delvist kan varetage sit arbejde hjemmefra, vil retten til sygedagpenge dog helt eller delvist bortfalde.

Læs mere om det på star.dk.

De kommunale sagsbehandlere arbejder hjemmefra, og aflyser derfor alle møder, men de fleste sager kan vi behandle alligevel.

Spørgsmål om byggesagsbehandling, der kan ikke vente til vi kommer tilbage på kontoret, kan stilles via vores digitale selvbetjeningsløsning Spørg om byggeri.

Hvis du har spørgsmål til en igangværende byggesag, skal du rette henvendelse direkte til byggesagsbehandleren eller sende din forespørgsel via www.bygogmiljoe.dk.

Erhvervsdrivende har adgang til Randers Genbrugsplads via Affaldsterminalen alle hverdage 7-16 og fredag 7-15 med gyldigt erhvervsmærkat eller sms. Læs mere om at købe adgang her.

De øvrige genbrugspladser er åbne, men med begrænset adgang. Læs mere her.

Hvis du har brug for nye adgangsmærkater

Personalet på genbrugspladserne kan udlevere mærkater. Du kan ikke betale på genbrugspladsen, så vi sender en regning.

For at reducere coronavirussets konsekvenser for erhvervslivet ophæver Randers Kommune de normale betalingsfrister til kommunens leverandører. Hvis en virksomhed ønsker det, kan betalingstidspunktet for virksomhedens fakturaer således blive fremrykket, så betalingen sker umiddelbart efter kommunens godkendelse.

Den reducerede betalingsbetingelse vil være gældende for alle betalinger til den pågældende leverandør.

Randers Kommune har generelt stort fokus på rettidig betaling af kommunens fakturaer, men vil i den kommende tid opprioritere hurtig fakturabehandling.

I forhold til rentetilskrivning og fremsendelse af rykkere og rentenotaer, vil det være de nuværende betalingsbetingelser, der vil være gældende. Som udgangspunkt vil rentetilskrivning først ske efter 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura. Såfremt en faktura mod forventning betales for sent, følger Randers Kommune rentelovens bestemmelser.

Sådan gør du for at få fremrykket en betaling

Leverandører, der ønsker at få fremrykket betalingsbetingelserne, kan kontakte Randers Kommune på Corona.Betalinger@randers.dk.

Henvendelsen skal indeholde følgende oplysninger:

 • firmanavn
 • cvr-nummer
 • e-mail til brug ved information
 • kontaktperson
 • telefonnummer

Ovenstående træder i kraft med øjeblikkelig virkning (16. marts 2020), og vil være gældende så længe det vurderes nødvendigt.

Leverandører, der har henvendt sig om fremrykket betaling, får direkte besked ved ophør.

Hvis du har spørgsmål

Hvis du som leverandør har spørgsmål til status på en fremsendt faktura, eller hvis spørgsmålet vedrører en konkret bestilling/ordre, skal du kontakte den ordregivende enhed/institution direkte.

Hvis du har spørgsmål af generel karakter til kommunens betalingsfrister og behandling af fakturaer, kan du kontakte kommunens økonomiafdeling på tlf. 23816043 eller 51562141.

Randers Kommune fortsætter ufortrødent med at bestille vedligehold af bygninger og varetagelse af opgaver, ligesom kommunalt byggeri fortsætter. Er der opgaver i bygninger som er lukkede, vil der blive set på, om man kan åbne for enkeltstående opgaver lige som i en normal driftssituation.

Et samlet byråd er enige om at udskyde opkrævningen af 2. rate af dækningsafgiften for forretningsejendomme i 2020. Udskydelsen sker til 2021 og raten skal i stedet betales samtidig med 1. rate for 2021 (dvs. pr. 1.februar 2021).

Byrådets partier og lister opfordrer i forlængelse heraf ejerne af erhvervslejemålene til at gå i dialog med deres lejere om husleje, således at udskydelsen af dækningsafgiften i størst muligt omfang kan komme de lejende virksomheder til gode.

Desuden anmoder byrådets partier og lister forvaltningen om at etablere en mulighed for, at virksomheder, der ikke er likviditetsmæssigt berørt af coronakrisen, og derfor gerne vil undgå negativ forrentning af indestående i pengeinstitut, kan foretage deres indbetaling af 2. rate af dækningsafgiften for 2020 i overensstemmelse med de hidtidigt gældende betalingsfrister.

Endelig er byrådet enige om, at følge KL’s anbefalinger om udskydelsen. Det indebærer følgende:

 • Forfaldstidspunktet udsættes til 1. december 2020 samtidig med, at det meddeles de private
  virksomheder, at betaling kan foretages rettidigt sammen med betaling af 1. rate for
  dækningsafgiften i 2021.
 • Fravalg af rentetilskrivning fra forfaldstidspunktet 1. december 2020 og indtil betalingsfristen for at betale dækningsafgift for 1. rate 2021.

Regional og national hjælp til at håndtere situationen

Virksomhedsguiden er den fællesoffentlige vejledningsside med vigtige informationer til virksomheder om coronavirus/covid-19.

Virksomhedsguidens vejledning om coronavirus

Virksomheder kan, udover at kontakte det lokale jobcenters erhvervsafdeling, kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings landsdækkende hotline til virksomhedsservice på tlf. 72 200 350, hvis der er uddybende spørgsmål til fx arbejdsfordeling, varsling eller øvrige midlertidige ændringer på beskæftigelsesområdet som følge af regeringens initiativer for at begrænse spredningen af coronavirus (COVID-19).

Oplever du, at Coronavirus har økonomiske konsekvenser for dig og din virksomhed?

Early Warning, Erhvervshus Midtjylland tilbyder rådgivning og sparring om, hvordan du kommer bedst igennem krisen. Hjælpen er gratis, uvildig og fortrolig.

Gratis rådgivning til økonomisk trængte virksomheder