Ændringer i vejbyggelinjer langs Clausholmvej

Kommunen overvejer at aflyse de omfattende § 41 vejbyggelinjer (tidsbegrænsede) og i stedet pålægge § 40 vejbyggelinjer på langs Clausholmvej.

Udsnit af kort fra Clausholmvej

Kommunen overvejer at aflyse de omfattende § 41 vejbyggelinjer (tidsbegrænsede) og i stedet pålægge § 40 vejbyggelinjer langs Clausholmvej.

Hvad er forskellen

§ 41 vejbyggelinjer skal fornyes hvert 10. år. Vejbyggelinjerne skal sikre muligheden for at lave en forlægning af Clausholmvej samt nye adgangsveje. På de fleste ejendomme omfatter § 41 vejbyggelinjen et større areal end den kommende § 40 vejbyggelinje.

§ 40 vejbyggelinjer ligger på ejendommen, indtil kommunen aflyser dem. Vejbyggelinjen skal sikre muligheden for at udvide Clausholmvej, hvis det på et tidspunkt bliver nødvendigt.

Hvad betyder det for de berørte grundejere

Det betyder, at grundejerne skal have kommunens tilladelse, hvis de, inden for det areal som pålægges en § 40 vejbyggelinje, vil:

  • opføre ny bebyggelse
  • opføre tilbygning til eksisterende bebyggelse
  • lave væsentlige forandringer i eksisterende bebyggelse
  • genopføre nedbrændt eller nedrevet bebyggelse.
  • etablere andre anlæg eller indretninger af blivende art

Vejbyggelinjen forhindrer ikke en allerede lovlig etableret anvendelse af et areal, eksempelvis til bolig eller have. Det er tilladt at plante på vejbyggelinjeareal.

Vejbyggelinjen tinglyses på ejendommene, så både nuværende og fremtidige grundejere hele tiden er klar over, at der er en mulighed for at kommunen skal bruge noget af ejendommen til vejformål.

Du kan se alle vejbyggelinjerne på kort ved at følge dette link.

De nye § 40 vejbyggelinjer

Den 31. januar 1977 tinglyste Århus Amt vejbyggelinjer på en række ejendomme ved Clausholmvej efter vejlovens § 41. Den type vejbyggelinjer udløber efter 10 år, men Byrådet har ad flere omgange besluttet at forlænge den periode for 10 år ad gangen. Perioden blev sidst forlænget den 1. juli 2019.

Som følge af vedtagelsen af lokalplan 717 Ny Havnevej har kommunen vurderet, at der ikke længere er behov for § 41 vejbyggelinjer langs Clausholmvej. I stedet skal alle ejendomme pålægges en § 40 vejbyggelinje.

Den nye vejbyggelinje pålægges i en afstand af 10 meter fra Clausholmvejs vejmidte. Dertil skal lægges et højde- og passagetillæg, hvis en bygning eller et anlæg ikke kan placeres i niveau med Clausholmvejs midte.

Tillægget beregnes efter vejlovens § 40 stk. 5 sådan, at nye bygninger eller anlæg ikke må opføres i vejbyggelinjearealet uden vejmyndighedens tilladelse, men skal rykkes så meget længere tilbage, at det svarer til to gange højdeforskellen mellem bygningens eller anlæggets jordlinje og vejhøjden samt nødvendig bredde til passage foran bygningen eller anlægget på mindst 1,5 m.

Hvis de nye vejbyggelinjer forhindrer en økonomisk rimelig og forsvarlig udnyttelse af ejendommen i forhold til, hvad der er normalt for ejendomme i området, kan ejeren forlange ejendommen eller en del af denne overtaget af kommunen.

Ejeren af et areal, der i ikke uvæsentligt omfang er pålagt vejbyggelinjer, kan tillige begære arealet overtaget af kommunen mod erstatning, hvis vejbyggelinjerne hindrer afhændelse af arealet, og der foreligger særlige personlige grunde hos ejeren til at begære arealet overtaget. Udgør arealet kun en del af en ejendom, kan ejeren kræve hele ejendommen overtaget, hvis den tilbageværende del af ejendommen bliver så lille, at det ikke skønnes hensigtsmæssigt at bevare den som selvstændig ejendom.

Begæring om overtagelse af arealer, der er pålagt vejbyggelinjer efter § 40, skal fremsættes, inden 6 måneder efter at ejeren har fået meddelelse om vejbyggelinjepålægget eller endelig afgørelse om en indgivet klage over pålægget er meddelt ejeren.

Hvordan sker det

Beslutningen offentliggøres hermed og skal fra dags dato respekteres af ejere, brugere, panthavere og andre indehavere af rettigheder over ejendommene. De berørte grundejere partshøres direkte.

Lovhjemmel

Afgørelse træffes med hjemmel i Vejlovens §40, lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.