Afgørelse om at etablering af minivådområde ikke er omfattet af krav om miljøvurdering ved Langå Mark

Randers kommune har på baggrund af en screening vurderet, at etablering af en minivådområde ved Langå Mark 4, Dagsvad, ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet.

Her ses marken en smuk forårs dag med drivende skyr. På marken ska minivådområdet anlægges.

Afgørelse om at ansøgning om etablering af minivådområde, ikke er omfattet krav om miljøvurdering

Oplandskonsulenterne har den 8. marts 2021 søgt Randers Kommune om tilladelse til at etablerer et minivådområde på ejendommen Langå Mark 4, Dagsvad, 8870 Langå beliggende på matrikel 3f Ø. Velling By, Ø. Velling.

Det ansøgte omhandler bl.a. en regulering efter vandløbslovens   §17, Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb. I bilag 2 punkt 10 f i Lovbekendtgørelse 2020-06-25 nr. 973 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), er det angivet at vandløbsreguleringer er omfattet denne bekendtgørelse. Endvidere punkt 1C i nævnte bekendtgørelse, Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter. Et projekt ikke må påbegyndes før myndigheden skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.  Randers Kommune har vurderet, at ansøgningen ikke skal i høring hos berørte myndigheder, jf. § 17 jf. Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2016 om vandløbsregulering og restaurering. Årsagen er, at projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Afgørelse

Randers kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

(ikke VVM-pligt). Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Afgørelsen er truffet efter §21 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

I afgørelsen er det især lagt vægt på:

  • At minivådområder forventes at reducerer kvælstoftabet fra drænvand med mellem 20-30 % og fosfortab med mellem 30-56 %.
  • At afvandingen fra drænsystemet opstrøms ikke reduceres eller påvirkes.
  • At udløb fra vådområdet løber frit over en iltningstrappe inden udløb i Farbæk.
  • At sandtransport fra oplandets drænsystemet til Farbæk, reduceres i forhold til nuværende forhold, da der etableres sedimentationsbassin.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Der skal efterfølgende træffes afgørelse efter Vandløbsloven samt Planloven.

Sagens oplysninger

Randers Kommune har modtaget ansøgning efter § 18 i VVM bekendtgørelsen. Ansøger er bygherre på projektet. Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10 f: ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb” samt punkt 1c  Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter, i VVM-bekendtgørelsen.

Projektet omhandler etablering et minivådområde på 6700 m2 vandspejl med et drænopland på 64 ha. Anlægget er beliggende på matrikel 3f, Ø. Velling By, Ø. Velling.

Her ses placering af det dobbelt nyreformede minivådområde syd for ejendommen Langå Mark 4 i Dagsvad.

Formålet med minivådområdet er tilbageholde nitrat og fosfor fra landbrugsarealet og forventes at have en positiv påvirkning på slutrecipienten Randers Fjord.

Udformning af minivådområdet tilpasses, så det følger højdekurverne i landskabet – og placeret i en lavning i landskabet. Minivådområdet anlægges og dimensioneres således, at den gennemsnitlige minimumsopholdstid ved daglig vintervandføring er på 1 døgn.  Efter drænvandet har passeret minivådområdet, ledes det frit ud over en iltningstrappe, som består af stenudlæg alternativ etableres iltningsbrønd. Anlægget etableres således, at der ikke sker forringede afvandingsforhold for de opstrøms liggende matrikler. For yderligere oplysninger henvises der til ansøgningsmateriale fra Oplandskonsulenterne, vedlagt som bilag. 

Konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Miljømæssige forhold

Det vurderes, at etableringen af minivådområdet, ikke medfører en forringelse af tilstanden i nærmeste målsatte vandløb, Farbæk beliggende ca. 50 m fra vådområdet. Ved besigtigelsen af området den 15. marts 2021 blev det konstateret, at hoveddrænledningen fra oplandet, afvander til en mindre grøft med forbindelse til vandløbet Elbæk, beliggende ca. 100 m syd for det kommende minivådområde. Elbæk er §3 beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven. Nærmeste registeret §3 natur er et engareal ca. 30 m syd minivådområdet. Minivådområdet vurderes ikke, at kunne medfører en tilstandsændring af §3 områderne.  §3 arealet og græsarealet, hvor minivådområdet anlægges, er ”botanisk” besigtiget den 27.  maj 2021.

Det vurderes at sedimentationsbassinet, placeret ved indløbet til minivådområdet, vil have en positiv indvirkning på Elbæk, i form af tilbageholdelse af sediment fra drænsystem. Endvidere tilbageholder minivådområdet nitrat og fosfor fra landbrugsarealet og forventes, at have en positiv påvirkning på slutrecipienten Randers Fjord. Etableringen af minivådområdet vurderes ikke, at være til hindrer for god økologisktilstand i Elbæk, eller medfører en påvirkning af vandtilførslen i vandløbet.

Natura 2000

Det er Randers kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmest beliggende Natura 2000-området eller konkrete Bilag IV arter. 

Det skyldes, at minivådområdet ikke vurderes at kunne påvirke nærmeste Natura 2000 område, Habitatområde nr.14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord, som det kommende minivådområdet og drænsystem afvander til. Det vurderes, at projektet har en positiv indvirkning på habitatområdet/vandmiljøet, da minivådområdet tilbageholder og reducerer nitrat og fosfor fra et 64 ha stor landbrugsareal.

Etablering af minivådområdet vurderes derfor ikke at kunne påvirke ovennævnte Natura 2000 område, (EF-fuglebeskyttelsesområde) beliggende ca. 21 km øst for  projektområdet. Det er Randers kommunes vurdering, at der derfor ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmest beliggende Natura 2000-område.

Bilag 4- arter

Det ansøgte afvander som beskrevet til Elbæk, der efter Randers Kommunes kendskab kan være yngle- eller rasteområde for følgende bilag IV-dyrearter:

Odder

Odderen forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder. Det forventes at den forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre vandløb. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen.

Etableringen af minivådområdet vurderes ikke at påvirke odderens yngle- og rasteområde negativt. Endvidere forventes anlægget, at have en positiv indvirkning for f.eks. padder, da indretningen af minivådområdet med forskellige dybdezoner, kunne skabe leve- og ynglelokaliteter for padder.

Flagermus

Der er ikke registeret flagermus i nærmeste skov, men der er forventeligt at de finde i gamle træer. Etableringen af minivådområdet vurderes ikke at påvirke udbredelse eller levesteder for arterne, da der ikke fældes ældre træer men tværtimod kan forbedre forholdene i og med området tilføres en ny biotop i form af minivådområdet.

Samlet set vurderes anlægget dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Det er således vurderet, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter i området, vil påvirke Natura 2000-området, Bilag IV-arter eller § 3 beskyttede områder i en negativ retning.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Ændringer og bortfald

Hvis projektet ændres, såvel dimensioner eller placering, og det kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, er I forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. § 18 i Lovbekendtgørelse 2020-06-25 nr. 973 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), med henblik på at få afgjort om ændringen udløser VVM-pligt.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en for projektets påbegyndelse nødvendig meddelt tilladelse eller dispensation, bør I foretage fornyet anmeldelse af projektet efter VVM-reglerne for at sikre, at forudsætninger for afgørelsen om ikke VVM-pligt fortsat er gældende.

For tilladelser eller dispensationer efter Planloven[1] gælder, at de bortfalder, hvis de ikke er udnyttet, inden 5 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i fem på hinanden følgende år, jf. planlovens § 56, stk. 2. En screeningsafgørelse om ikke VVM-pligt antages som hovedregel at følge dette forældelsesprincip.

Høring

Randers Kommune har valgt ikke, at foretaget en høring af berørte myndigheder (Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen). Årsagen er, at det ansøgte ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold. Jf. § 17 i Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 11. juni 2021 på Randers Kommunes hjemmeside. www.randers.dk.

Klageadgang

Afgørelsen om, at Randers Kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af projektet kan påklages til Planklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Planklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages

at have en retslig interesse i sagens udfald og visse landsdækkende foreninger og organisationer[2].

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.kpo.naevneneshus.dk eller på www.borger.dk og www.virk.dk, søg efter ”klageportalen”. Du skal logge på med NEM-ID.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret for privatpersoner er 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales hvis du får medhold i klagen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/

Klagefristen udløber 4 uger efter at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.  Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

 Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge planlovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

 Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail natur@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Natur. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

 Må tilladelse udnyttes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Planklagenævnets afgørelse foreligger.

[1] Lovbekendtgørelse 2020-07-01 nr. 1157 om planlægning

[2] § 50, Lovbekendtgørelse 2020-06-25 nr. 973 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Spørgsmål til afgørelsen og projektet kan ske til Esben Husted Kjær på natur@randers.dk