Afgørelse om at fjernelse af vulk langs Fuglsø Bæk ikke kræver yderligere miljøvurdering

Randers Kommune har truffet afgørelse om at fjernelse af vulk langs med Fuglsø Bæk ikke kræver yderligere miljøvurdering.

Kortet viser strækningen hvor vulken skal graves af

Afgørelse om at ansøgning om fjernelse af vulk langs med Fuglsø Bæk bestående af opgravet materiale, ikke kræver yderligere miljøvurdering

Ejer af matr. 1ad, 1a, 1au, 1at, 1ao, 1ar, 1ap, 1as alle Fuglsø, Udbyneder ansøger om, at få lov til at fjerne en vulk/forhøjning af tidligere tiders opgravede materiale fra Fuglsø Bæk langs med vandløbet. Vulken er flere steder beliggende inden for 2 m bræmme, hvorfor der skal meddeles en reguleringstilladelse efter vandløbsloven til fjernelse af denne.

I bilag 2 punkt 10 f i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer[1][2], er det angivet at vandløbsreguleringer er omfattet denne bekendtgørelse. Et projekt ikke må påbegyndes før myndigheden skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.  Sagen har ikke været sendt i høring hos berørte myndigheder, da det vurderes, at fjernelsen af vulken ikke har miljømæssige eller afstrømningsmæssige konsekvenser.   

[1] Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 2020-06-25 nr. 973

Afgørelse

Randers kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Afgørelsen er truffet efter §21 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

I afgørelsen er det især lagt vægt på: 

  • At forlægningen genskaber de hydrauliske forhold
  • At afvandingen opstrøms ikke reduceres eller påvirkes.
  • At fjernelsen af vulken ikke har miljø og naturmæssige konsekvenser.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Der skal efterfølgende træffes afgørelse efter Vandløbsloven.

Sagens oplysninger

Randers Kommune har modtaget ansøgning efter § 18 i VVM bekendtgørelsen. Ansøger er bygherre på projektet. Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10 f: ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb” i VVM-bekendtgørelsen[1]

Formålet med reguleringsprojektet er genskabe den naturlige hydraulik langs med Fuglsø Bæk. Der ansøges om, at fjeren en vulk langs ca. 550m af vandløbet.

[1] Lovbekendtgørelse 2018-10-25 nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

Se oversigtskort på ovenstående kortfoto.

Miljømæssige forhold

Fuglsø Bæk er § 3 beskyttet og udgør en økologisk forbindelse i Randers Kommunes Kommuneplan 2017, for at sikre spredningsmuligheder af planter og dyr gennem landskabet.

Vandløbet er et offentligt vandløb omfattet af Regulativ for Fuglsø Bæk. Regulativet er vedtaget af Randers Kommune af 4. januar 1996. Der er fastlagt krav til vandløbets vandføringsevne ved en teoretisk geometrisk skikkelse. Regulativet er medstrøms stationeret.

Fuglsø Bæk er omfattet af Vandområdeplan 2015 – 2021 og derfor er der fastsat et miljømål for vandløbet. Vandløbet er målsat til godøkologisk tilstand. I henhold til Miljømålsloven må den aktuelle tilstand i vandløbet ikke forringes. 

 

Miljømæssige forhold

Fuglsø Bæk er § 3 beskyttet og udgør en økologisk forbindelse i Randers Kommunes Kommuneplan 2017, for at sikre spredningsmuligheder af planter og dyr gennem landskabet.

Vandløbet er et offentligt vandløb omfattet af Regulativ for Fuglsø Bæk. Regulativet er vedtaget af Randers Kommune af 4. januar 1996. Der er fastlagt krav til vandløbets vandføringsevne ved en teoretisk geometrisk skikkelse. Regulativet er medstrøms stationeret.

Fuglsø Bæk er omfattet af Vandområdeplan 2015 – 2021 og derfor er der fastsat et miljømål for vandløbet. Vandløbet er målsat til godøkologisk tilstand. I henhold til Miljømålsloven må den aktuelle tilstand i vandløbet ikke forringes. 

Randers Kommunes vurdering

Det vurderes, at fjernelsen af vulken/forhøjningen af gammelt materiale langs vandløbet, ikke medfører en forringelse af den aktuelle naturtilstand der findes i det § 3 beskyttede vandløb.

Vedligeholdelsen vil fortsat kunne udføres, således de årlige grødeskæring ikke ændres.

De eksisterende afvandingsforhold vil ikke at blive påvirket, da de eksisterende bundkoter bibeholdes og der ikke gøres noget i selve vandløbsprofilet.  

Vandløbet er beliggende i et intensivt område med dyrkede marker, hvorved der ikke er registreret § 3 naturarealer langs med bækken på projektstrækningen.

Natura 2000 

Det er Randers kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmest beliggende Natura 2000-område eller konkrete Bilag IV arter.  

Det skyldes, at forlægningerne ikke vurderes at påvirke nærmeste Natura 2000 område, Habitatområde nr. Natura 2000-område nr. 14 omhandlende bl.a. Mariagerfjord. N2000 område nr. 14 er beliggende ca. 350 m nedstrøms projektets slut punkt. Det vurderes, at der ikke vil ske en forringelse af levestederne for Bilag IV arter.

Bilag 4- arter

Det ansøgte afvander til Mariagerfjord, der efter Randers Kommunes kendskab kan være yngle- eller rasteområde for følgende bilag IV-dyrearter:

Odder

Odderen forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder. Det forventes at den forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre vandløb. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen.

Da der ikke findes en væsentlig fiskebestand i vandløbet, vurderes fjernelsen af den forhøjning/vulk af opgravet materiale langs vandløbet ikke, at påvirke odderens yngle- og rasteområde negativt.

Padder

Projektet forventes ikke at have en negativ indvirkning på padder og vil ikke påvirke paddernes yngle- og rasteområde negativt.   

Flagermus

Der er ikke kendskab flagermus i området. Fjernelsen af vulken vurdes ikke at påvirke flagermusenes yngle og rasteområde negativt.

Samlet vurdering

Samlet set vurderes anlægget dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i et negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Øvrige forhold

Fuglsø Bæk er beliggende i det åbne land. Bækkens offentlige del løber ca. 4 km i nordlig retning fra Havndal og med udløb til Mariagerfjord. Vandløbet er reguleret og påvirket af bl.a. sandflugt fra de omkringliggende marker med meget lette jorder. Ligeledes sker der en tilledning af sand fra dræn. Disse 2 forhold i kombination med erosion af brinker betyder, at vandløbet hovedsageligt har sandet bund på næsten hele strækningen fra Havndal og til udløbet i Mariagerfjord. Vandløbet afvander et opland på ca. 13,5 km2. I oplandet er tilknyttet store landbrugsinteresser. Der er ikke § 3 beskyttede arealer forbundet med vandløbet og projektet vurderes derfor ikke at have påvirkning af disse.

Det er således vurderet, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter i området vil påvirke Natura 2000-området, Bilag IV-arter eller § 3 beskyttede områder eller vandløb i en negativ retning. 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Ændringer og bortfald 

Hvis projektet ændres, er du forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. § 18 i Lovbekendtgørelse 2020-06-25 nr. 973 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), med henblik på at få afgjort om ændringen udløser yderligere krav om miljøvurdering.

For tilladelser eller dispensationer efter Planloven[1] gælder, at de bortfalder, hvis de ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. planlovens § 56, stk. 1. En screeningsafgørelse om ikke yderligere krav om miljøvurdering antages som hovedregel at følge dette forældelsesprincip i planlovens § 56, stk. 1.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en for projektets påbegyndelse nødvendig meddelt tilladelse eller dispensation, bør I foretage fornyet anmeldelse af projektet efter miljøvurderingsreglerne for at sikre, at forudsætningerne for afgørelsen fortsat er gældende. 

Høring 

Randers Kommune har valgt ikke at foretage en høring af berørte myndigheder i perioden (Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen), da projektet ikke har afstrømningsmæssige og miljømæssige konsekvenser.   

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 19. november 2020 på Randers Kommunes hjemmeside. www.randers.dk.

Klageadgang

Afgørelsen om, at Randers Kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af projektet kan påklages til Planklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Planklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages at have en retslig interesse i sagens udfald og visse landsdækkende foreninger og organisationer[2].

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.kpo.naevneneshus.dk eller på www.borger.dk og www.virk.dk, søg efter ”klageportalen”. Du skal logge på med NEM-ID.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret for privatpersoner er 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales hvis du får medhold i klagen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/  

Klagefristen udløber 4 uger efter at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.  Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge planlovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail natur@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Natur. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Må tilladelse udnyttes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Planklagenævnets afgørelse foreligger.

[1] Lovbekendtgørelse 2020-07-01 nr. 1157 om planlægning

[2] Lovbekendtgørelse 2018-10-25 nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 50