Afgørelse om at restaurering af Svejstrup Bæk ikke kræver yderligere miljøvurdering

Randers Kommunes vandløbsgruppe ønsker at gennemføre en restaurering i Svejstrup Bæk. Restaureringen omfatter udlægning af gydegrus og større skjulesten.

Den smukke Svejstrup Bæk slynger sig gennem landskabet med frodige enge.

Randers Kommunes vandløbsgruppe ønsker at gennemføre en restaurering i Svejstrup Bæk. Restaureringen omfatter udlægning af gydegrus og større skjulesten. Projektstrækningen er vist på bilag 1.

Jævnfør bilag 2 punkt 10 f i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer[1][2], er det angivet at vandløbsreguleringer/vandløbsrestaureringer er omfattet denne bekendtgørelse. Et projekt ikke må påbegyndes før myndigheden skriftligt har meddelt bygherren, at projektet ikke antages at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.  Projektet er fremsendt til berørte myndigheder samt offentliggjort på Randes Kommunes hjemmeside i 8 uger, i perioden 26. april til 21. juni 2021. Offentliggørelsen kan ses her: https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/annonceringer/offentliggoerelse-af-vandloebsprojekt-i-svejstrup-baek/

Afgørelse

Randers kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt). Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Afgørelsen er truffet efter §21 i Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

I afgørelsen er det især lagt vægt på: 

  • At udlægning af gydegrus og større skjulesten bl.a. forbedrer levevilkårene for ørreder, makrofytter og vandløbsinsekter.
  • At afvandingen opstrøms ikke reduceres eller påvirkes.
  • At samtlige involverede lodsejere er positivt indstillede overfor projektet

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en VVM-proces. Der skal efterfølgende træffes afgørelse efter Vandløbsloven.

Sagens oplysninger

Randers Kommunes Planafdeling har modtaget ansøgning efter § 18 i VVM bekendtgørelsen. Ansøger (Randers Kommunes vandløbsgruppe) er bygherre på projektet. Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 10 f: ”Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb” i VVM-bekendtgørelsen[3]

Formålet med restaureringsprojektet er at forbedre de fysiske forhold for fisk, planter og vandløbsinsekter. Projektet er en del af Vandområdeplan 2 under Statens Vandhandleplaner. 

Miljømæssige forhold

Svejstrup Bæk er § 3 beskyttet og udgør en økologisk forbindelse i Randers Kommunes Kommuneplan 2017, for at sikre spredningsmuligheder af planter og dyr gennem landskabet.

Vandløbet er et offentligt vandløb omfattet af Regulativ for Svejstrup Bæk fra 1999. 

Rismølle Bæk er omfattet af Vandområdeplan 2015 – 2021, og derfor er der fastsat et miljømål for vandløbet. Vandløbet er målsat til god økologisk tilstand. I henhold til Miljømålsloven må den aktuelle tilstand i vandløbet ikke forringes.

Vandløbet er desuden omfattet af Vandløbslovens regler og bestemmelser.  

Randers Kommunes vurdering

Naturbeskyttelsesloven

Det vurderes, at gennemførelsen af projektet, medfører en forbedring af den aktuelle naturtilstand, der findes i det § 3 beskyttede vandløb. 

Vandløbet gennemløber en eller flere strækninger, der er registeret som beskyttet natur i form af §3 eng. De beskyttede områder bliver ikke påvirket af projektet, da vandstanden ikke hæves eller ændres væsentligt. De resterende arealer består af ikke beskyttede græsarealer og villahaver.

Der fastsættes en årlig skånsom vedligeholdelse på projektstrækningen, således vandafledningsevnen og projektdimensionerne kan opretholdes samt opnåelsen af miljømålet jf. Statens Vandområdeplaner kan imødekommes.

De eksisterende afvandingsforhold forbliver uændret, da der i forbindelse med etablering af gydebankerne, er mulighed for at grave af vandløbsbunden de steder, hvor der er behov for det. Der udlægges en række gydebanker og samt større skjulesten på projektstækningen.

Tiltagene vurderes at medføre en markant forbedring af de eksisterende fysiske forhold.

Natura 2000 

Det er Randers kommunes vurdering, at der ikke skal foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på det nærmest beliggende Natura 2000-område eller konkrete Bilag IV arter.  

Det skyldes, at udlægning af grus og skjulesten ikke vurderes at påvirke nærmeste Natura 2000 område. Habitatområde nr. 14 omhandlende Ålborg Bugt, Mariager- og Randers Fjord er beliggende ca. 13,5 km nordøst for projektets slut punkt. Det vurderes, at der ved gennemførelsen ikke vil ske en forringelse af levestederne for Bilag IV arter.

Bilag 4- arter

Det ansøgte afvander til Randers Fjord, der efter Randers Kommunes kendskab kan være yngle- eller rasteområde for følgende bilag IV-dyrearter:

Odder

Odderen forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder. Det forventes at den forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre vandløb. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen.

Da projektet vil skabe bedre fysiske forhold og et mere varieret vandløbsforløb og øge bestanden af fisk, vurderes det, at projektet er positivt for odderen.

Padder

Projektet forventes ikke at have en negativ indvirkning på padder og vil ikke påvirke paddernes yngle- og rasteområde negativt.  

Flagermus

Der er registeret Brunflagermus og Troldflagermus i et område ca. 400 m nordvest for projektstækningen nedstrøms Viborgvej. Projektet vurderes ikke at påvirke flagermusenes yngle og rasteområde negativt, da der ikke fældes træer.

Samlet vurdering

Samlet set vurderes anlægget dermed ikke at ville påvirke de potentielle bilag IV-arter i området i et negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

Det er således vurderet, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter i området vil påvirke Natura 2000-området, Bilag IV-arter eller § 3 beskyttede områder eller vandløb i en negativ retning. 

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i den fremsendte ansøgning og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Ændringer og bortfald 

Hvis projektet ændres, er du forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. § 18 i Lovbekendtgørelse 2020-06-25 nr. 973 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), med henblik på at få afgjort om ændringen udløser yderligere krav om miljøvurdering.

For tilladelser eller dispensationer efter Planloven[4] gælder, at de bortfalder, hvis de ikke er udnyttet, inden 3 år efter at de er meddelt, eller ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år, jf. planlovens § 56, stk. 1. En screeningsafgørelse om ikke yderligere krav om miljøvurdering antages som hovedregel at følge dette forældelsesprincip i planlovens § 56, stk. 1.

Hvis der går længere tid, inden I udnytter en for projektets påbegyndelse nødvendig meddelt tilladelse eller dispensation, bør I foretage fornyet anmeldelse af projektet efter miljøvurderingsreglerne for at sikre, at forudsætningerne for afgørelsen fortsat er gældende. 

Høring 

Randers Kommune har som nævnt i starten af afgørelsen, igangsat en høring af berørte myndigheder i perioden 26. april til 21. juni 2021. Det forventes, at Fiskeristyrelsen har i sit høringssvar vil anbefale projektet udfra, at tiltagende vil medfører yderligere forøgelse at havørredbestanden.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres den 8. juni 2021 på Randers Kommunes hjemmeside. www.randers.dk.

Klageadgang

Afgørelsen om, at Randers Kommune ikke skal gennemføre en miljøvurdering af projektet kan påklages til Planklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Planklagenævnet, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet af adressaten og enhver, der må antages at have en retslig interesse i sagens udfald og visse landsdækkende foreninger og organisationer[5].

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Planklagenævnet via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk eller på www.borger.dk og www.virk.dk, søg efter ”klageportalen”. Du skal logge på med NEM-ID.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret for privatpersoner er 900 kr. og for virksomheder og organisationer 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales hvis du får medhold i klagen.

Du kan læse mere om klagens behandling på Planklagenævnets hjemmeside https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/  

Klagefristen udløber 4 uger efter at denne afgørelse er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.  Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal ifølge planlovens bestemmelser være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Kan jeg blive fritaget for brug af Klageportalen?

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klagen, hvis den sendes uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail natur@randers.dk eller med almindelig post til Randers Kommune, Teknik og Miljø, Laksetorvet, 8900 Randers C, att. Natur. Randers Kommune videresender anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

 Må tilladelse udnyttes, hvis jeg klager?

En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre Planklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, førend klagefristen udløbet, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Planklagenævnets afgørelse foreligger.

Bilag 1 - Oversigtskort

Bilag 2 - Ansøgningsskema

[1] Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter nr. 2020-06-25 nr. 973

[3] Lovbekendtgørelse 2018-10-25 nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 

[4] Lovbekendtgørelse 2020-07-01 nr. 1157 om planlægning

[5] Lovbekendtgørelse 2018-10-25 nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter § 50