Afgørelse om ikke miljøvurdering af projekt for varmeforsyning

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at det konkrete projekt for etablering af et anlæg med elektrisk varmepumpe ved Mejlby ikke medfører krav om miljøvurdering og tilladelser efter Miljøvurderingsloven.

Projektet omfatter etablering af en varmepumpe med tilhørende tekniske anlæg samt en tilbygning til det eksisterende varmeværk på Dyssevej i Mejlby.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3b: Industrianlæg til transport af gas, damp og varme vand. Der er, jf. lovens § 21, foretaget en screening, som danner grundlag for en vurdering af, om projektet er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Randers Kommune vurderer, at etablering af det konkrete projekt ikke medfører krav om miljøvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingsloven.

Projektet er ikke omfattet af miljøvurdering og tilladelse, idet omfanget af påvirkningerne af miljøet vurderes at være af en sådan karakter eller grad, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Afgørelsen er truffet på baggrund af anmeldelsen. Omfang af miljøpåvirkninger er vurderet i forhold til kriterierne i lovens bilag 6.

Du kan læse afgørelsen her.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Der kan kun klages over retlige spørgsmål jf. Miljøvurderingslovens § 49.

Klagen skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af screeningsafgørelsen.

Der klages via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af denne afgørelse. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail plan@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til klagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.

Søgsmål

Ifølge Miljøvurderingslovens § 54 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.