Lokalplan 659 og Tillæg 34 til Kommuneplan 2017 - Møllestensgrunden

Endelig vedtagelse af Tillæg 34 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 659 – Møllestensgrunden - Boligbebyggelse ved Møllestensvej, Blegen og Hviidsvej i Vorup og sammenfattende miljøredegørelse

Byrådet vedtog den 7.9.2020 Tillæg 34 til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 659 – Møllestensgrunden - Boligbebyggelse ved Møllestensvej, Blegen og Hviidsvej i Vorup og tilhørende sammenfattende miljøredegørelse.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 10.9.2020, jf. planlovens § 30.

Ændringer i planforslaget


Planforslagene har været i offentlig høring fra den 20.1.2020 til den 16.3.2020.

I forbindelse med den endelige vedtagelse har Byrådet vurderet de indkomne bemærkninger og ændringsforslag.

Der blev på baggrund af høringssvarene indarbejdet følgende væsentlige ændringer i lokalplanen:

  • at den private fællesvej Blegen forbedres, så der ved Blegen gives mulighed for fortov i vejens ene side samt stiplet striber i begge sider af vej til cyklister.
  • at der gives mulighed for integreret solceller på udvalgte tagflader, hvor solceller ikke er synlige fra nabobebyggelse eller naturområdet ved Storkeeng

Miljøvurdering


Der er i forbindelse med planlægningen udarbejdet en miljøvurdering og sammen med lokalplanen offentliggøres hermed en sammenfattende miljøredegørelse, jf. § 9, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer.