Nedlæggelse af offentlig vejareal - Brotoften

Kortbilag der viser hvilket vejareal der nedlægges på Brotoften

I henhold til vejlovens § 15 træffer kommunen hermed afgørelse om, at Brotoften markeret med grønt på kortbilaget skal nedlægges som offentlig vej. Arealerne skal indgå i byudviklingsprojektet Flodbyen Randers.

Der vil fortsat være adgang på stierne i den periode, hvor hovedstien til den blå bro er afbrudt som følge af Storkeengsprojektet. Ligeledes bliver det sikret at der også fremover er adgang for cyklende og gående fra krydset ved Grenåvej til hovedstien over til den blå bro.

Parkeringsarealerne vil blive opretholdt så lang tid som muligt.

Ledningsejere kan ved nedlæggelse af vejarealer kræve, at kommunen lader en ledningsdeklaration tinglyse på arealet. Ledningsejeren afholder udgifterne forbundet hermed.

Da kommunen ejer alle omkringliggende matrikler og ingen derved afskæres fra adgang til sin ejendom, vurderes ingen at være part i sagen.

Klagevejledning

Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet, Carsten Niebuhrsgade 43, 5. sal, 1577 København V.

Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske klageblanket på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder – Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over afgørelser på vejområdet.

Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig, men ikke til kommunens skøn indenfor lovens rammer – undtaget ekspropriationssager, hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af denne afgørelse og klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af denne frist.

Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis du har udnyttet din klagemulighed.

Uddrag fra vejloven:

Nedlæggelse af kommuneveje

§124

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til arealets fremtidige status, når den efter § 15 har bestemt, at en kommunevej skal nedlægges.

Stk. 2.

Vejen skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis den efter matrikelkort er eneste adgangsvej til en ejendom eller nogen af ejendommens lodder og der ikke samtidig etableres anden vejadgang. Vejen skal endvidere helt eller delvis opretholdes som vej, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at vejen er vigtig for en ejendom.

Stk. 7.

Planlægges vejen eller dele af denne ikke opretholdt som privat fællesvej eller privat vej for en enkelt ejendom, skal der gives en frist på mindst 8 uger til over for kommunalbestyrelsen at fremsætte krav om, at vejen opretholdes i medfør af stk. 2. Afviser kommunalbestyrelsen kravet, kan grundejeren kræve, at vejmyndigheden indbringer afgørelsen for de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.