Offentliggørelse af vandløbsprojekt i Øster Tørslev Å

Randers Kommune offentliggør hermed restaureringsprojekt i Øster Tørslev Å. Projektet fremlægges for offentligheden i 8 uger.

Her ses logoet for Eu samt Hav og fisk

Vandområdeplan 2 - Restaurering af Øster Tørslev Å

Randers Kommune har gennemført en forundersøgelse samt fået udarbejdet et detailprojekt for restaurering af Øster Tørslev Å - projekt nummer o8852. Forundersøgelsen samt detailprojektet er finasieret gennem Det danske Hav– og fiskeriudviklingsprogram. Programmet er en udmøntning af midlerne fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), der er en del af EU's fælles fiskeripolitik. Programmet finansieres af EU og den danske stat. EU's medfinansiering er på 1,55 mia. kr. for perioden 2014-2020 og svarer generelt til en EU-andel af tilskuddet på 75%. 

I forbindelse med gennemførelse af restaureringen forventer Randers Kommune, at der ansøges EU og den danske stat om finansiering. En forventet igangsætning af anlægsarbejdet vil blive efteråret 2021 - en nærmere tidsplan vil blive aftalt med de berørte lodsejere.  

Offentliggørelse af projektet

I forbindelse med gennemførelse af Vandområdeplan 2 projekt "Restaurering af Øster Tørslev Å", fremlægges projektet hermed i minimum 8 uger. Hvis du har kommentarer eller bemærkninger til projektet, bedes disse være Randers Kommune i hænde senest den 3. maj 2021. Kommentarer og bemærkninger skal fremsendes på natur@randers.dk. 

I forbindelse med forundersøgelsen har samtlige lodsejere, som er berørt af projektet været interviewet. Alle lodsejere har tilkendegivet, at de kan støtte op om restaureringsprojektet. 

Hvad skal der laves

I Øster Tørslev by udlægges 2 gydebanker. Nedstrøms byen udvides vandløbet og der udlægges gydegrus og skjulesten på strækningen. Nederst på projektstrækningen genslynges vandløbet. Projektet medfører en bedre afvanding for de berørte lodsejere, da profilet udvides. 

På nedenstående dokumenter kan ses selve projektet med bilag.

Projekt

Teknisk forundersøgelse og detailprojektering

Bilag

BiIlag 1-15

Tegningsbilag

 

Den smukke ådal med afgræssede jordlodder.