Offentliggørelse af vandløbsprojekt i Svejstrup Bæk

Offentliggørelse af vandløbsprojekt i Svejstrup Bæk Randers Kommune offentliggør hermed restaureringsprojekt i Svejstrup Bæk. Projektet fremlægges for offentligheden i 8 uger.

Bækken risler henover stenene i bækken -- der kan ses en bro i baggrunden

Vandområdeplan 2 - Restaurering af Svejstrup Bæk

Randers Kommune har gennemført en forundersøgelse samt fået udarbejdet et detailprojekt for restaurering af Svejstrup Bæk - projekt nummer o88813. Forundersøgelsen samt detailprojektet er finansieret gennem Det danske Hav– og fiskeriudviklingsprogram. Programmet er en udmøntning af midlerne fra den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), der er en del af EU's fælles fiskeripolitik. Programmet finansieres i 2021 af den danske stat, via den nationale tilskudsordning.

I forbindelse med gennemførelse af restaureringen forventer Randers Kommune, at der ansøges om tilskud via nævnte ordning. En forventet igangsætning af anlægsarbejdet vil blive efteråret 2021 - en nærmere tidsplan vil blive aftalt med de berørte lodsejere.  

Offentliggørelse af projektet

I forbindelse med gennemførelse af Vandområdeplan 2 projekt "Restaurering af Svejstrup Bæk", fremlægges projektet hermed i minimum 8 uger. Hvis du har kommentarer eller bemærkninger til projektet, bedes disse være Randers Kommune i hænde senest den 21. juni 2021. Kommentarer og bemærkninger skal fremsendes på natur@randers.dk

I forbindelse med forundersøgelsen har samtlige lodsejere, som er berørt af projektet været kontaktet eller interviewet. Alle lodsejere indenfor projektstrækningen har tilkendegivet, at de kan støtte op om restaureringsprojektet. 

Hvad skal der laves

I Svejstrup Bæk udlægges gydebanker og skjulesten på udvalgte steder, og enkelte steder udskiftes der vandløbsbund, som vist i nedenstående projekt og kortbilag. 

På nedenstående dokumenter kan ses selve projektet med bilag.

Svejstrup Bæk projekt med forundersøgelse og detailprojekt og bilag kan ses her

Logo for Hav og Fisk samt EU