Separatkloakering i Neder Hornbæk. Spildevandsplanen er vedtaget

Tillæg nr. 49 til spildevandsplanen giver grundlaget for, at grundejere i området skal foretage separatkloakering (adskillelse af regnvand og spildevand) på egen grund.

Område i Neder Hornbæk, der separatkloakeres.

Spildevandsplan

Spildevandsplan om separatkloakering af et område i Neder Hornbæk har været i offentlig høring i 8 uger i perioden 7. maj - 4. juli 2020. Kommunen har ikke modtaget kommentarer til planforslaget. Planen er nu vedtaget jf. Byrådets beslutning den 27. april 2020.

Planen giver grundlaget for, at grundejere i området skal foretage separatkloakering (adskillelse af regnvand og spildevand) på egen grund.

Projektet er første etape af separatkloakering af hele Neder Hornbæk og forbedring af den eksisterende udledning regn- og spildevand til Svejstrup bæk. Projektet er igangsat i første etape i 2018, hvor der også blev gennemført en større fjernvarme-ledningsrenovering i samme område. Nærværende tillæg omhandler udelukkende det omtalte område, hvor separatkloakeringen blev udført i 2018. Etablering af regn- og spildevandsledninger kan medføre rådighedsindskrænkninger på de berørte matrikler. Såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale med grundejer, kan erhvervelse af arealer eller rådighed over arealer ske ved ekspropriation i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelsesloven.

I et kommende tillæg til spildevandsplanen forventes det planlagt, at de resterende fælleskloakerede områder i Neder Hornbæk skal separatkloakeres og regnvandet fra det samlede område skal renses i et regnvandsbassin.

Den endelige vedtagelse er offentligt bekendtgjort den 27. juli 2020. Vedtagelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Planen kan indbringes for domstolen efter de generelle regler om domsprøvelse jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, dvs. senest den 27. januar 2020. 

Læs planen her Tillæg 49