Svinget 65, 8930 Randers NØ - landzonetilladelse til at opføre et fritidshus på ca. 95m² med et overdækket areal på ca. 8m² og et udhus på ca. 21m²

Randers Byråd har i henhold til planlovens § 35 meddelt landzonetilladelse til at opføre et fritidshus på ca. 95m² med et overdækket areal på ca. 8m² og et udhus på ca. 21m² på matr. nr. 30P Hestehave, Albæk Tilladelsen er offentliggjort den 9. november 2023

Illustration af byggetegninger og model af hus.

Klagemulighed

Enhver med retlig interesse i sagen kan klage over beslutningen. Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Klagen skal være indgivet inden fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog fra tidspunktet for bekendtgørelse. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyret er forskelligt for private og virksomheder. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage.

Du kan læse mere om klagens behandling ved Planklagenævnet, Nævnenes Hus.

En landzonetilladelse, eller tilladelse efter planlovens § 5u, må ikke udnyttes inden klagefristens udløb. I tilfælde af klage må tilladelsen ikke udnyttes, før sagen er afgjort af Planklagenævnet, medmindre nævnet bestemmer andet. Hvis du vil indbringe sagen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.

Fritagelse for brug af Klageportalen

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning herom til Randers Kommune via e-mail landzone@randers.dk. Randers Kommune videresender anmodningen til Planklagenævnet, som beslutter, om du kan blive fritaget.