Tilladelse efter vandløbsloven til restaurering af Rismølle Bæk

Randers Kommune har udarbejdet tilladelse efter Vandløbsloven til restaurering af Rismølle Bæk. Restaureringsprojektet omfatter 2 delstrækninger, hvor der etableres 12 gydebanker og udlægges skjulesten. Projektet er en del af Statens indsatsprogram for vandområder, hvor Rismølle Bæk er udpeget til den anvendte indsats. Formålet med restaureringsprojektet er at forbedre de fysiske forhold for vandløbets flora og fauna, hvilket vil betyde bedre forhold for fisk, smådyr og vandplanter tilknyttet vandløbet. Dermed kan vandområdeplanens miljømål for vandløbet opfyldes. Afgørelsen kan påklages frem til den 24. november 2021.

Rismølle Bæk snor sig gennem det åbne landskab en vinterlig dag.

Randers Kommune meddeler hermed tilladelse efter vandløbslovens §37, Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb, samt kapitel 7 i Bekendtgørelse om vandsløbsregulering og restaurering mv. Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 til gennemførsel af vandløbsrestaureringsprojekt i Rismølle Bæk. Vandløbet er offentligt og beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3, samt målsat til god økologisk tilstand i Statens Vandplaner.

Restaureringsprojektet omfatter strækningerne fra station 1.400-2.610 (Delstrækning 1) samt fra station 4.386-4.610) Delstrækning 4.  Restaureringsprojektet omhandler udlægning af grus i form af gydebanke og skjule sten. Projektet er en del af indsatsprogrammet for vandområder, hvor Rismølle Bæk er udpeget til den anvendte indsats.

Formålet med projektet er at skabe opfyldelse af vandløbets miljømål, jf. vandplanerne 2015-2021, https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/vandomraadeplaner/

Der gives tilladelse til følgende:

 • Udlægning af 41 m3 gydegrus på udvalgte lokaliteter (12 gydebanker)
 • Udlægning af 1,5 m3 skjulesten

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

 1. Restaureringen af vandløbet skal udføres i overensstemmelse med principperne i nærværende tilladelse, og efter de beskrivelser der er anført i den tekniske forundersøgelse inkl. detailprojektering af 18. maj 2021.
 2. Der må ikke ske terrænændring som følge af arbejdskørsel i projektområdet.
 3. Der skal anvendes køreplader, de steder der er angivet i projektforslaget.
 4. Dræn og andre rørudløb må ikke dækkes og påvirkes med grus.
 5. Sammensætningen af gydegrus skal være 85% valnøddesten (16-32 mm) og 15% singles og håndsten (32-80 mm).
 6. Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og der ikke er indkommet klager.

Lovgrundlag:

Tilladelsen er givet efter:

 • § 37 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb)
 • Kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Beskrivelse af projektet og baggrund for tilladelsen

Formålet med det ansøgte restaureringsprojekt er at forbedre de fysiske forhold for vandløbets flora og fauna, hvilket vil betyde bedre forhold for fisk, smådyr og vandplanter tilknyttet vandløbet. Dermed kan vandområdeplanens miljømål for vandløbet opfyldes.

Fysiske forhold

De fysiske forhold på hovedparten af projektstrækningen vurderes at være gode. Der observeres et terrænnært vandløb med lave og naturlige brinkanlæg og et gode faldforhold.

I umiddelbar tilknytning til dele af projektstrækningerne til Rismølle Bæk, findes der §3 beskyttede eng, mose og overdrev. Vandløbet er sammen med flere tilløb ligeledes § 3 beskyttet. Her udover er der i nær tilknytning til projektstrækningerne omdriftsarealer, permanent græs, og mindre udyrkede arealer ved delstrækning 1. Der er i forbindelse med den ejendomsmæssige undersøgelse hos lodsejerne, forespurgt om drænoplysninger og disse oplysninger efterfølgende indtegnet på projektkortene, bilag til detailprojektet. Der er ved projekteringen af gydebankerne taget højde for placeringen af dræn således, at gydebankerne ikke giver en reduktion rent afvandingsmæssigt. 

Der er projekteret en række tiltag, der har til formål at øge mængden af groft substrat. Dette gøres i form af udlægning af grus og større sten. Gydegruset og de større skjulesten, har til formål at skabe et mere dynamisk strømningsmønster og samtidig give gode gydebetingelser for ørred.

Vandstandsforhold

Ved anlæggelse af gydebanker skabes en mindre stuvning opstrøms gydebanken. Der har under projekteringen været taget hensyn til at registrerede drænudløb, broer eller overgange friholdes fra stuvninger fra gydebanker. De afvandingsmæssige konsekvenser for anlæggelse af gydebankerne er belyst i bilag 11 til detailprojektet, hvor der er vist to beregnede afstrømninger; sommermiddel og vintermedianmaksimum. Det fremgå af denne, at påvirkningen ved projektforslaget vil være størst ved mindre afstrømninger som f.eks. sommermiddel. Udover de angivne stuvningszoner, vurderes det ikke at projektet vil medfører afvandingsmæssige påvirkninger. Yderligere oplysninger fremgår af projektforslaget, se link sidst i afgørelsen.

Biologiske forhold

 På baggrund af den fysiske vandløbsgennemgang i forbindelse med forundersøgelse og detailprojektet, vurderes manglen på groft substrat og den begrænsede fysiske variation, at være årsag til den manglende målopfyldelse.  I det følgende beskrives, hvordan det forventes, at de projekterede tiltag vil være medvirkende til at forbedre disse forhold.

Fisk

Generelt for hele projektstrækningen er, at der findes egnede grus og stenmaterialer, men disse er ikke alle tilgængelige for ørredernes gydning, da materialerne er sammenkittede. Det vurderes, at gennemførelse af projektforslaget vil sikre væsentligt bedre yngle- og opvækstområder for særligt ørreder. Ved anlæggelse af 12 gydebanker i Rismølle Bæk øges det tilgængelige gydeareal i vandløbssystemet betragteligt. Det forventes tilstrækkeligt gydeareal til at projektstrækningen vil kunne opnå målopfyldelse i forhold til fisk.

Smådyr (DVFI): Vandløbets økologiske tilstand bedømt ud fra smådyr, og er ifølge Vandområdeplan 2015-2021 vurderet til god økologisk tilstand. Gennemførelse af indsatsen vil sikre et bedre habitat for vandløbets smådyrsfauna. Bundforholdene forbedres, da sten og grus udlægges.

Planter

Indsatsen forventes at have en mindre betydning for vandplanter, da der ikke foretages større strækningsbaserede indsatser såsom brinkregulering, træplantning/fældning eller andet der kan ændre på lysindfald, temperatur m.v. som har en større betydning for vandplanter end udlægning af grus. Lokalt på gydebankerne, hvor der udlægges skjulesten, vil dannes nye mikrohabitater med lavere vanddybde, frisk strømmende vand m.v., som forventes at favorisere de vandløbsplanter der trives i hurtigt strømmende vand. Da der ikke udføres fysiske tiltag af betydning til at ændre på vandløbets forekomst og sammensætning af vandplanter, vil den vigtigste faktor være planlægning og udførelse af vandløbsvedligeholdelsen.

Hovedparten af projektstrækningen ligger i skygge, hvilket medfører en begrænset udvikling af vandplanter og tilsvarende et mindre behov for vedligeholdelse. Begrænset udvikling og udbredelse af vandløbsplanter vil have en hæmmende effekt på smådyrene og deres udbredelse. Som en del af vandløbsvedligeholdelsen kan overvejes at åbne nogle delstrækninger ved at fælde træer og evt. lade nogle stammer og evt. rodkager forblive på strækningen ved at fastgøre dem i brinken.

Restaureringsprojektet består konkret af følgende tiltag, se placering af vedlagte kortbilag. 

Delstrækning 1 - Udlægning af gydegrus mellem station 1.400 – 2.610 - i alt 10 gydebanker (Nr. 1-10)

Under den ejendomsmæssige forundersøgelse har lodsejeren på matr. 6g og 6f anvist 3 drænudløb, som har udløb under vandløbsbunden. Disse fremgår af tegning 001A som bilag til detailprojektet. Som del af projektet skal disse drænudløb frit graves og sikres afvanding, hvilket foretages ved lokalisering af drænudløbene og en lokal uddybning, ca. 10-30 cm af vandløbsbunden på en ca. 5-10 m strækning nedstrøms drænudløbet. Det oprensede materiale oplægges langs vandløbet, uden for § 3-beskyttede arealer (bilag 2). Udgifter til oprensningen afholdes for egne midler, da oprensning ikke er et tilskudsberettiget virkemiddel. Strækningerne markeret til oprensning fremgår af tegning 002 til detailprojektet.

Mængder og materialer:

Gydegrus, type I:                                                    ca. 30 m3

Enkeltsten og håndsten:                                      ca. 1 m3

Oprensning af vandløb:                                        ca. 8 – 12 m3

Delstrækning 4 - Udlægning af gydegrus Rismølle Bæk – st. 4.386 – 4.610 I alt 2 gydebanker (nr. 25-26)

Mængder og materialer:

Gydegrus, type I:                                                    ca. 11 m3

Enkeltsten og håndsten:                                      ca. 0,5 m3

Udlægningen fortages på lokaliteter, hvor faldet, bundforholdene og adgangsmulighederne gør det hensigtsmæssigt. Gydebankerne udlægges efter vejledning fra kommune, grundejer og efter DTU-AQUA’s retningslinjer i form af 10 meter lange og 20-30 cm tykke banker, som udlægges med et fald på 5 ‰. Gydegruset består af 85 % nøddesten på 16-32 mm og 15 % singels, som er sten på 33-64 mm. Der skal så vidt muligt tilstræbes, at der ikke er flintesten og/eller kalk i stenblandingerne. Placeringen af de enkelte gydebanker fremgår af kortbilag til den tekniske forundersøgelse og detailprojekt, som kan tilgås via link sidst i tilladelsen.

Arealanvendelse

De projekterede tiltag resulterer i meget begrænsede vandspejlsændringer. Ved store afstrømningshændelser vil forskellene blive endnu mindre. På den baggrund vurderes det, at de projekterede tiltag har en minimal effekt på de ånære arealer og dermed arealanvendelsen. Dette er under forudsætning af, at der ved udlægning af materialer tages hensyn til drænudløb, som beskrevet ovenfor.

Beskyttet natur

Som tidligere nævnt er Rismølle Bæk, samt enkelte af de vandløbsnære arealer beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er den 6. juli 2021 meddelt dispensation til restaurering af vandløbet. Projektet forventes ikke at ændre omgivende natur, men vil skabe ny og forbedret vandløbsnatur i det naturfattige projektområde. Projektet vil ikke være i konflikt med eksisterende naturinteresser.

Vurdering af virkning på miljø

Projektet er omfattet af Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)), bilag 2 nr. 10, f – Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. Kommunen skal efter modtagelse af ansøgning i medfør af bekendtgørelsens § 21 bilag 2 vurdere, om anlægget på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, så der skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport.

I afgørelse af 1. juni 2021 har Randers Kommune meddelt, at det aktuelle projekt ikke antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurderingsrapport.

Økonomi

Der er søgt om finansiering via Miljøstyrelsens Nationale pulje for vandløbsprojekter.  Vandløbsrestaureringen finansieres af offentlige midler. Såfremt der ikke opnås tilskud, overvejes det om vandløbsrestaureringen skal finansernes for kommunale midler.

Høringssvar

Randers Kommune har i forbindelse med offentliggørelsen af projektet, modtaget et høringssvar fra Fiskeristyrelsen, hvoraf Styrelsen den 26. april 2021, skriver følgende:

Høringssvar vedr. Restaureringsprojekt Rismølle Bæk

Fiskeristyrelsen har i forbindelse med høringen rådført sig med DTU Aqua.

Herunder fremgår DTU Aquas bemærkninger;

Ved projektet skal der udlægges op til 12 gydebanker med 15-20 meters længde og et fald på 5 promille. Der udlægges også større sten. Gydegruset udlægges i et lag på ca. 20 cm og består af 75 % nøddesten (d= 16-32 mm) og 25 % singels (32-64 mm).

Anlæggelsen af gydebankerne følger således anbefalingerne i DTU Aquas vejledning i udlægning af gydestryg.

Hvis projektet gennemføres, vil det få stor positiv betydning for fiskebestanden m.m. i Rismølle Bæk, herunder også havørredbestanden i Randers Fjord/Kattegat.

 Fiskeristyrelsen kan på ovennævnte baggrund anbefale projektets gennemførsel.

 Lodsejerne

I forbindelse med gennemførsel af lodsejerinddragelse/undersøgelse, har der på de to projektstrækninger, (Strækning 1 og 4), været en positiv stemning og tilslutning til gennemførsel af projektet.

Orientering af Museum Østjylland ved fund

Der kan i området være fund af betydning for den arkæologiske kulturarv. Forud for iværksættelse af jordarbejde skal man orientere sig om museumslovens §§ 25-27. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Yderligere oplysninger om loven kan findes på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Findes der under jordarbejdet spor af fortidsminder skal arbejdet straks standses i det omfang det berører fortidsmindet. Fundet skal straks anmeldes til museet.

Spørgsmål herom kan rettes til Museum Østjylland Museum Østjylland, Arkaeolog@museumoj.dk

Offentliggørelse

Projektet har været offentliggjort på Randers Kommunes hjemmeside i en 8 ugers høring i perioden 5. marts 2021 til 30. april 2021 jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. Der er ikke indkommet forslag til ændringer af projektet.

Afgørelsen efter vandløbsloven offentliggøres den 27. oktober2021 på Randers Kommunes hjemmeside.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelse.

Klage

 Afgørelsen kan påklages af:

 • Den, afgørelsen er rettet til
 • Enhver, der må have en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen
 • En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker (jf. vandløbslovens §84)

Såfremt der bliver klaget over afgørelsen, må den ikke udnyttes medmindre Miljø og

Fødevareklagenævnet opretholder afgørelsen. Miljø- og Fødevareklagenævnet kan dog i særlige tilfælde ophæve denne opsættende virkning.

Klager kan indsendes via Klageportalen, som du finder et link til på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside Her kan du også læse mere om klagenævnets sagsbehandling. Klageportalen kan også findes på Borger og virksomhed hvor du kan logge på med NEM-ID. Klagen sendes via Klageportalen til Randers Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Kommunen i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du på grund af særlige forhold ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Kommunen, som har truffet afgørelse i sagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som afgør, om anmodningen kan imødekommes.

Gebyr

Det koster et gebyr at klage over afgørelsen. Gebyrets størrelse er pt. 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

Klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller

Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Spørgsmål om betaling og tilbagebetaling af gebyr afgøres af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnets afgørelser kan ikke anbringes for anden administrativ myndighed.