Børne- og ungepolitik 2023-2026

Høringen er afsluttet

Randers Kommune har udarbejdet et udkast til kommunens nye børne- og ungepolitik, som fremlægges til høring.

Børn- og ungepolitikken beskriver den overordnede retning for arbejdet med alle børn og unge i Randers Kommune i alderen 0-18 år, herunder også børn og unge med særlige behov. Børne- og ungepolitikken sætter fokus på, hvordan vi skaber et solidt fundament for børn og unges videre liv. Alle børn og unge skal trives, lære og udvikle sig så meget som muligt, uanset deres særlige talenter, udfordringer eller baggrund.

Børne- og ungepolitikken sætter retning for det sammenhængende arbejde med børn og unge i Randers Kommune, ligesom den sigter mod et tværgående samarbejde med andre kommunale, regionale og nationale samarbejdspartnere.

Læs udkastet til børne- og ungepolitikken.

Høringssvar

10 svar
- Blanketnummer: 49775

Trekløverskolen, Randers Høringssvar til Børn- og ungepolitik: SB 8.maj'23

Trekløverskolens skolebestyrelsen læser glædelig udkastet til Børn- og ungepolitikken fra Randers Kommune. Det er skønt med ambisjoner på det gode børnelivs vegne.

Vi ser at der også har været tanke på vores skole og den børneflokken som vi huser når børn med særlig behov tages med i de målrettede indsatser som I har i tankerne. 

MEN:

Når vi læser under Dannelse at :”Du skal møde inspirerende, eksperimenterende og kreative børne- og undervisningsmiljøer, som giver lyst til at lære, skabe og opleve mere”. Ja så ved vi at der kalder på økonomi. Både i forhold til etablering, men også vedligehold. Noget vi ser er at kommunen ønsker at tage fra skolerne nu; hvor ejendomsservice opgaver skal genfinansieres af skolernes budget. Det peger den modsatte retning og får os til stærkt at tvivle på at ønsket om “forvaltningen at udarbejde planer for, hvordan børne- og ungepolitikken skal realiseres og forankres i de forskellige fagområder og på tværs af forvaltningen.” er noget som helt er gennemtænkt. Skolernes økonomi skal stå for undervisningen og omend det ikke ville blive godt understøtte at jeres beskrevne rammer, så kan det ikke byttes ud. Rammer kan ikke undervise børn!

Gennem politikken ser vi fokus på trygge og nærværende relationer. Bl.a. “Forældre, pædagoger, lærere, dagtilbuds- og skoleledere, psykologer og andre fagfolk har været med til at folde det gode børneliv". Vi hæfter os ved fagfolk og vil understrege, at de mange nedslag i politikken beror på uddannet personale. Personale der ikke bare ved hvad et godt børneliv er, men også ved hvorledes man understøtter det. Her er økonomi ligeledes en nødvendighed, således at elever kan imødekommes i deres behov og opleve læring og trivsel.

  Trekløverskolen, Randers Skolebestyrelsen 8940 Randers SV
  - Blanketnummer: 49772

  Høringssvar vedr. Børne- Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik 2023-2026

  Høringssvar vedr. Børne- og ungepolitik 2023-2026 samt Uddannelsespolitik 2023-2026 fra Assentoftskolens skolebestyrelse og MED-udvalg.

  Skolebestyrelsen og MED-udvalget bemærker at, det er gode og overordnede hensigter der flugter med skolebestyrelsens og MED-udvalgets indsendte input til begge politikker - men savner en tydeliggørelse af succeskriterierne.

  Skolebestyrelsen og MED-udvalget kunne ønske en uddybning vedrørende realiseringsplanerne.

  På vegne af skolebestyrelsen og MED-udvalget på Assentoftskolen

  Anne-Mette Thorsen                                                                                                                                                                                                                                                          Skoleleder

   Skolebestyrelse og MED-udvalg på Assentoftskolen 8960 Randers SØ
   - Blanketnummer: 49760

   Høringssvar til udkast for ny børn og unge politik.

   Medudvalget dagtilbud nordvest glæder sig over at der i politikken er et stort fokus på trivsel, læring og fælleskaber for alle børn og unge i Randers kommune.

   Vi er specielt glade for de fire fokusområder, medindflydelse, trivsel, fælleskaber og dannelse.

   Samtidig anerkender vi at man i politikken har en grundlæggende tro på, at møde alle børn og unge med et fælles børne og unge syn.

   Vi oplever imidlertid nogle faktore der kan udfordre eller at vi kan nå disse målsætninger.

   - Vi ved at lege- og læringsmiljøer af høj kvalitet har stor betydning for børns forudsætninger for trivsel,læring ,udvikling og dannelse.

   På dagtilbudsområdet arbejdes der med justeringer af læringsmiljøer, der understøtter barnets trivsel og deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet

   Dette aspekt kan imidlertid blive udfordret af mangelfuldt bygningsvedligehold, som i sidste ende får betydning for det læringmiljø vi kan tilbyde vores børn

    

   I institutionerne erfarer vi også at det pædagogiske arbejde og arbejdet med vores forpligtigende inklusionsopgave, i højrere grad en før fordrer

   specialpædagogisk faglig viden. vi samarbejder ofte og tæt med PPR, men da vi er mange og stadig flere om budet, kan der gå længe imellem at vi har

   mulighed for at få faglig sparring til det pædagogiske personale samt familien, som kan understøtte en tidlig forbyggende indsats og mistrivsel hos barnet.

   På vejne af medudvalgte dagtilbud nordvest

   Næstformand Marianne Dalby Møller..

    

    Marianne Dalby Møller 9550 Mariager
    - Blanketnummer: 49676

    Høringssvar omhandlende Børn og ungepolitik

    Vestervangsskolen er meget positive overfor den samlede børn og ungepolitik. Skolen er især begejstrede for denne passus:

                                      

    At være barn eller ung er en værdi i sig selv. Alle børn og unge har kompetencer og gør det bedste de kan. Derfor vil vi være anerkendende og have fokus på barnets og den unges ressourcer og udviklingspotentialer. Vi tager udgangspunkt i, at alle børn og unge gør det bedste de kan, hvis de kan.

     

    Skolen undrer sig dog over valget med at opremse Dannelsen som den sidste del som herunder:

     

    Medindflydelse - Børn og unges stemmer skal høres

    Trivsel - Børn og unge skal opleve trygge og nærværende relationer

    Fællesskaber – Børn og unge skal være en del af meningsfulde fællesskaber

    Dannelse – Børn og unges nysgerrighed, fantasi, kreativitet og gåpåmod skal fremmes

     

    Slutteligt vil vi tilkendegive opbakningen til denne politik

     

    På vegne af Vestervangsskolen

    Ledelse, MED og skolebestyrelse

     

     

    Jakob Voldby

    Skoleleder

     Vestervangsskolen 8920 Randers NV
     - Blanketnummer: 49645

     Høringssvar Børne- og ungepolitik samt uddannelsespolitik

     Høringssvar fra Søndermarkskolens MED 

     Søndermarkskolen 8940 Randers SV
     - Blanketnummer: 49530

     Høringssvar fra Trekløverskolens MED-udvalg vedr. Børn og Ungepolitik

     Af materialet fremgår det at politikken danner rammen for efterfølgende mål i budgetter og aftaler, der vedrører børn og unge, hvilket vi inden for specialområdet ikke oplever gør sig gældende.

     Intentionerne skal stemme overens med virkeligheden.

     Er der penge i kommunen til at realisere dette?

     På baggrund af de allerede udmøntede og kommende besparelser er det vanskeligt at efterkomme de kvalitetskrav, der er beskrevet i politiken.

      

     Dannelse: Du skal møde inspirerende, eksperimenterende og kreative børne- og undervisningsmiljøer, som giver lyst til at lære, skabe og opleve mere. Dette ser vi som værende svært at opnå. Når vi ser os omkring, ser vi trætte, nedslidte og langtfra inspirerende bygninger og ejendomme. Så vores undren går på, om kommunen vil sætte en betragtelig sum af til udbedringer og optimering af de samlede skolebygninger, for at kunne lave inspirerende børne- og undervisningsmiljøer.

      

     I praksis ser vi store udfordringer med samarbejdet mellem de forskellige forvaltninger, som er involveret i barnets, den unges eller familiens trivsel. Så endnu en gang må vi konstatere, at intentionerne er gode, men oplever en anden virkelighed.

      Trekløverskolen 8920 Randers NV
      - Blanketnummer: 49521

      MED UU Randers høringssvar: Børne- og ungepolitik samt Uddannelsespolitik

      Børne- og ungepolitik 2023-2026:

      MED i UU Randers bemærker særligt børne- og ungepolitikkens betoning af at udgøre ”fundamentet for uddannelsespolitikken” og at børn og unge ”mødes af fælles børne- og ungesyn på tværs af de forskellige arenaer”.

      MED opfordrer til, at forventningerne til et tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltningerne formuleres eksplicit, da erfaringen er, at netop dette samarbejde er afgørende for at børn og unge i sårbare situationer lykkes i forhold til uddannelsespolitikkens mål om gode og trygge overgange til ungdomsuddannelse.

       

      Uddannelsespolitik 2023-2026:  

      MED i UU Randers anerkender, at UUR står centralt i forhold til at sikre unge en god vej videre i livet efter folkeskolen. Det skal tilføjes, at UUR har ansvaret for alle grundskoleelever i Randers kommune.

      MED gør opmærksom på, at der med den netop indgåede aftale om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen forestår et arbejde med at udarbejde og fastlægge en lokalt tilrettelagt vejledningsindsats forud for ikrafttrædelse af den nye lovgivning pr. skoleåret 2024/25.

      (https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/april/230421-bred-politisk-aftale-om-at-afskaffe-uddannelsesparathedsvurderingen)

      I den forbindelse henviser MED til nylige undersøgelser foretaget af bl.a. VIVE (Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd) og EVA (Danmarks Evalueringsinstitut), der peger på, at unge og forældre efterspørger øget og bedre vejledning til alle elever og unge og opfordrer til, at dette inddrages i de lokale overvejelser om den fremtidige vejledningsindsats.  

       

      På vegne af MED i UU Randers

      Morten Skivild

      Formand for MED og leder af UU Randers

       

      Mads Møller

      TR i UU Randers og næstformand i MED

       Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers - MED-udvalg 8900 Randers C
       - Blanketnummer: 49259

       Høringssvar fra MED-udvalget på Munkholmskolen

       Høringssvar vedrørende Uddannelsespolitik og Børne- & Ungepolitik


       MED-udvalget på Munkholmskolen glæder sig over, at der er i politikkerne er et stort fokus på trivsel og fællesskaber.
       Vi kan dog være bekymrede for, om vi kan leve op til de gode intentionerne med de midler og ressourcer vi tildeles.


       Kåre Printz Ringbæk
       Næstformand i MED


       Anne Rafn
       Konstitueret skoleleder
       Formand MED

        Munkholmskolen 8870 Langå
        - Blanketnummer: 49253

        Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen

        Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen ift. Børn- og Ungepolitikken.

         

        Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen har med stor interesse læst og drøftet udkastet Børn- og Ungepolitikken 2023-2026.

        Vi finder uddannelsespolitikken ambitiøs og god, og vi mener, at der med politikken er et godt fundament for det videre arbejde med at sikre, alle børn og unge lige muligheder for at mestre eget liv og være en del af et fællesskab.

         

        Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen.

         

        Jan Rasmussen                   

        Skolebestyrelsesformand   

        Nørrevangsskolen              

         Skolebestyrelsen på Nørrevangsskolen 8930 Randers NØ
         - Blanketnummer: 48929

         Høringssvar til Børn- og Ungepolitikken

         Randers Lærerforening har følgende kommentarer til Børn- og Ungepolitikken: 
          

         Forordet er fint og bredt, så alle kan se sig som en del af det. 

         Til enkelte afsnit har vi en konkret kommentar: 
         Politisk grundlag. Linje 1 – 2, når der skrives alle børn mellem 0 – 18 år, virker det forkert, at de udpensles ”herunder også  børn og unge med særlige behov for hjælp.” – de er jo allerede en del at målgruppen. 

         Afsnit 5 i værdigrundlaget ”det er altså kommunens opgave at skabe rammerne for et godt børne- og ungeliv”. Vi mener, at det er forælderens opgave, som kommunen dog skal understøtte. Kommunen er fundamentet – så sætningen trænger til en præcisering.  

         Hvis børn og unger skal have løfter om at noget skal ske, bør medarbejderne også have løfter om, at ressourcerne er til stede. Det betyder, at der er stor ressourcebinding i politikken. Er den økonomiske ressource til stede? 

         Medindflydelse 
         Barnets perspektiv er ikke nødvendigvis det somme som det bedste for barnet. Det er ikke anstændigt at give barnet det ansvar for sit eget liv. Den voksnes erfaring og viden skal anerkendes. 

         Dot 1. – det er ikke en ligeværdig dialog, der foregår mellem barnet og den voksne. Men barnet skal ses og lyttes til. Igen har den voksne viden og erfaring, der ikke gør relationen ligeværdig. 

         Trivsel 
         Måske skal afsnit 2 udelades, da det handler om mistrivsel – og trivsel er overskriften. Der henvises til en trappemodel og oplysningen om 1000!! dage, som stor betydning, hvilket kræver at man læser andre steder. 

         Afsnit 3 – Man skal i en politik ikke love sammenhæng mellem sagsbehandlerskifte eller andre fagprofessionelle, da der er mange benspænd i det arbejde. Det kunne være optimalt, men virkeligheden viser noget andet – bare GDPR-problematikken, gør opgaven svær. 

         Fællesskaber 
         Hvad er de gode meningsfulde fællesskaber og rammer? Hvem har lov til at definere dette? 

         Dannelse 
         ”Vi vil hele tiden stå på tæer for at sikre kvaliteten” – det fordrer en stor indsprøjtning af økonomiske ressourcer.  

         Dot 3 – I forhold til folkeskoleloven er det dannelse og uddannelse, der er målet. Leg er ikke et middel i sig selv.  

         Fra vision til politik 
         Dialogen med aftaleenheder, fagprofessionelle, fagområder m.fl. kræver mere specifikke dagsordener, hvis man forventer, at det skal handle om politikker mv. 

         Generelt kunne man undvære teksten mellem overskriften og de afsluttende Dots. Det vil gøre politikken skarpere, og man vil kunne undlade at love for meget. 

          

         På vegne af Randers Lærerforening

         Leif Plauborg
         Formand

          Randers Lærerforening 8900 Randers C