Boliger nord for Nordskellet, etape 1

Høringen er afsluttet

Høring om forslag til Lokalplan 654 og Forslag til Tillæg 44 til Kommuneplan 2017 – Boliger nord for Nordskellet, etape 1.

Byrådet har den 07.10.2019 godkendt "Forslag til Lokalplan 654 og Forslag til Tillæg 44 til kommuneplanen –Boliger nord for Nordskellet, etape 1" til offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter et område nord for Nordskellet, og udlægger området til boligformål med mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Der udlægges areal til grønne kiler som skaber luft og plads til forbindelser og områder til leg og ophold.
Lokalplanen sikrer, at der etableres støjvold mod Nordskellet.

Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg

Planloven giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre planlægningen.

I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af udvidelse af Mastruphøjvej og Højmarksvej samt etablering af svingbaner ved de to vejes tilslutning til Nordskellet.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med retningslinjen om rækkefølge for udbygning i Kommuneplan 2017, da en del af lokalplanens område ligger i etape 4 og dette område medtages i 1. etape for at sikre diget, der ellers vil ligge delvist i etape 1 og delvist i etape 4.

Der er derfor udarbejdet Tillæg 44 til Kommuneplan 2017. Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen mellem de to rammer som udgør etape 1 og 4, så hele diget indgår i etape 1.

Der er udelukkende tale om en mindre geografisk ændring mellem de to rammer.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagenes redegørelser.

 

 

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

15 svar
- Blanketnummer: 2038

Bekymringer i forhold til Lokalplan 654

Bedre til- og frakørselsforhold. Det kan være meget svært at komme ud i myldretiden.
Vi har en bekymring om, at den øgede trafik, der vil komme på Nordskellet kan besværliggøre passage af vejen som fodgænger. Det kan sandsynliggøres, at der tilflytning af ny beboere skabes relationer til de nye personer og familier – herunder børn imellem. Vores største bekymring vil være, hvis der ikke bliver lavet foranstaltninger, der gøre passagen af Nordskellet nemmere.
Aktuelt eksisterer der udelukkende et fodgængerfelt på Nordskellet på strækningen mellem Agerskellet og Skelvangsvej. Vi foreslår, at der etableres enten tunnel/gangbro/fodgængerfelt over/under Nordskellet.

Vi kan være bekymrede for, at det ikke bliver lettere at komme ud på Nordskellet fra de tilstødende veje og, a et fodgængerfelt ikke er hensigtsmæssigt ved øget trafik på Nordskellet, hvis ikke der gøres noget for at reducere trafikken på Nordskellet eller gøre Nordskellet mere tilgængelig for de tilstødende veje. Vi foreslår derfor lysregulering, rundkørsler, fartbegrænsning eller at den
gennemgående, tunge trafik føres uden om Nordskellet.
Vi foreslår, at vejtræer videreføres langs udstykningen, for at skabe sammenhæng med resten af Nordskellet.
Vi ønsker større tilgængelighed til dagligvarebutikker og anser den øgede belastning på de nærmeste dagligvarebutikker som en ulempe for at strukturen og kvaliteten i vores hverdag, hvis vi skal bruge længere tid på indkøb, som vi i forvejen har en betydelig afstand til.

  Borger med navne og adressebeskyttelse .
  - Blanketnummer: 2036

  Gennembrud af beskyttet jorddige

  I lokalplanen er der beskrevet to gennembrud af et beskyttet dige. Disse gennembrud bør først ske ved en evt. etablering af etappe 4 i kommuneplanen. 

  Er der lavet en plan for de beboer og bruger der anvender Højmarksvej og Mastruphøjvej i anlægsperioden. Dette gælder daglig trafik gennem anlægsområdet, og en sikring af teknikske anlæg der er etableret og i brug (Vand, vandafledning, el, tele osv.)? De to "vejovergange" der er beskrevet i Udbygningsaftalen, må ikke hindre eller besværliggøre den daglige brug mht. bla. dagrenovation, post samt leveringer til de ejendomme der er beliggende på Højmarksvej og Mastruphøjvej.

   

   

  Thomas Hovendahl

  Randers NV

   

   Thomas Brøndum Hovendahl 8920 Randers NV
   - Blanketnummer: 2034

   Kæmpe problem med så mange nye boliger i området i forhold til Nordskellet.

   Jeg synes det bliver en kæmpe udfordring med så mange nye boliger i området, når området i forvejen er hårdt belastet af især morgen og aftentrafik. Både fra de husstande, der i forvejen benytter Nordskellet og ikke mindst når Nordskellet også benyttes som omfartsvej for trafik fra henholdsvis Hobro og Mariager siden.

   Prøv i dag at køre ud fra én af sidevejene mellem 6-8 morgen tidlig. Det kan til tider være nærmest helt umuligt at komme ud. Eller prøv at komme hjem fra motorvejssiden omkring 16:00. Ved afkørselsrampen, ved Randers Nord, holder man til tider næsten helt ud på motorvejen.

   Med udsigt til i første omgang 170 nye husstande i etape 1 og efterfølgende omkring 250 husstande i etape 2,3 og 4 (jf. lokalplanforslaget) vil området fremadrettet blive trafikmæssigt belastet på en måde som ingen kan forstille sig konsekvensen af. Og med anslået mellem 1-3 biler pr. husstand = helt umuligt!

   Derfor Randers Kommune – løs den trafikmæssige umulighed i skaber, førend i planlægger så mange nye boliger i området!

   På forhånd tak - Preben Nørlund - 8920 Randers NV

    Preben Nørlund 8920 Randers NV
    - Blanketnummer: 2021

    Udstykningsfelter samt mulighed for etablering af fælleshus

    Se vedlagte dokument

    Årstiderne Arkitekter A/S 8600 Silkeborg
    - Blanketnummer: 2018

    Trafikale problemer og manglende indkøbsmuligheder

    Når den nye bebyggelse langs Nordskellet bliver en realitet, betyder det en øget belastning på Nordskellet. Som det er idag, er det allerede vanskeligt at komme fra Fyrkat Allé og ud på Nordskellet i morgentrafikken. Når busserne holder ind ved stoppestederne, holder en lang kø af biler bagved og blokerer for udkørslen fra sidevejene til Nordskellet. Det bliver kun værre og der bør findes en løsning i form af rundkørsler eller lysregulering. 
    Herudover betyder de mange nye huse mange flere husstande, der får brug for indkøbsmuligheder. I dag er der i forvejen tryk på parkeringspladserne ved fx Rema1000 på Hobrovej og Lucernevej og der er forholdsvist langt til Netto, Aldi og Fakta. Der bør indtænkes nye indkøbsmuligheder ifm med det nye byggeri.

    Mvh 
    Bettina, FKA

     Bettina Louise Hvidberg Neess
     - Blanketnummer: 2001

     Trafikforhold og støj-gener

     På nuværende tidspunkt fungerer Nordskellet i praksis som omfartsvej for trafik (herunder tung trafik) til Randers N/NØ, Mariager og Hadsund. Desuden vil trafik til og fra de omkringliggende boligområder selvfølgelig også foregå via Nordskellet. Alt i alt er der allerede nu i perioder tæt trafik på Nordskellet, med deraf følgende vanskelige tilkørselsforhold fra sidevejene samt forringet trafiksikkerhed - specielt for de "bløde trafikanter". Den megen trafik på Nordskellet belaster endvidere området med støj-gener (uanset etablerede støjvolde).

     Alt dette vil blive betydeligt værre, hvis trafikmængden øges på grund af etablering af yderligere bebyggelse i området. For at fastholde området som et attraktivt område for nybyggeri, samt for, i videst muligt omfang, at sørge for en god trafiksikkerhed samt mindske støj-generne, bør etablering af yderligere bebyggelse i området afvente etablering af den allerede planlagte ringvej nord om området!

      Carsten Udsen 8920 Randers NV
      - Blanketnummer: 1963

      Afledning af regnvand

      Vandmiljø Randers har overordnet vurderet på afvandingen i området.  Af hensyn til den fremtidige håndtering af regnvand (Regnvandsafledning til afløbssystem, afstrømningsforholdene ved ekstremregn, forholdene ved vand på terræn) i området og for at forberede til kommende yderligere områder [Desuagtet at der pt. i kommuneplanen ikke belæg for disponering af områder nordvest for det aktuelle område. Der er dog fremtidige byvækstområder lagt ud både vest for Helsted Husevej og sydvest for krydset Hobrovej/Nordskellet. Sidstnævnte vil også give udfordringer, når det kommer på tale.], har VMR ønske om at få grundlaget for den fremtidige afvandingsstruktur i området sikret i forbindelse med lokalplanen og spildevandsplantillæg.  Der er i dag ikke tilstrækkelig kapacitet i de eksisterende afvandingsanlæg til at sikre den fremtidige håndtering af regnvand fra området.

       

      Regnvandsafledning fra de kommende områder, som ligger nord for og op til Nordskellet forslås overordnet ledt til Oks Bæk, via et forløb langs Nordskellet med tre forbindelser til Oks Bæk gennem de grønne korridorer i de eksisterende boligområder i Helsted.

      Der forventes at være behov for på sigt fire bassinanlæg langs Nordskellet. Til håndtering af de senere kommende udbygninger i området forudses et behov for en yderligere afvandingslinje nord for med forventeligt tre regnvandsbassiner.

      De østligste bassiner (B1 og B2) er omtrent sammenfaldende med de i lokalplansforslaget/spildevandsplanudkast skitserede bassiner (det allerede placerede bassin i første etape og det skitserede (B2) til de kommende etaper). De øvrige bassiner forslås med en beliggenhed ved Højmarksvej, Helsted Husevej og Borup Kirkevej.

       

      Den overordnede struktur er skitseret på vedhæftede tegning og er et udtryk for de forhold, som VMR for nuværende ønsker medtaget i det omfang, det er sammenhængende med lokalplanen og spildevandsplantillæg, men også at de indgår i kommunens overvejelser for helhedsplanlægningen i området. Dette gælder især de skitserede hovedvandveje/transportkorridorer og bassinplaceringer. Særligt vigtigt er i første omgang at der skabes mulighed for at sikre at korridoren og bassinanlæggene langs Nordskellet kan etableres på et senere tidspunkt.

      Vandmiljø Randers A/S 8900 Randers C
      - Blanketnummer: 1924

      Sikker vej til skole, børnehave, vuggestue og natur

      På foranledning af Randers Kristne Friskole's bestyrelse og ledelse, indsendes dette høringsvar til lokalplansforslaget 654.
      Bevæggrunden for indsigelsen omhandler et ønske fra Randers Kristne Friskole, herunder såvel skole som dagtilbud(integreret vuggestue og børnehave), at blive en i endnu højere grad integreret del af lokalområdet, samt Randers by. Fra skolens perspektiv ses to centrale faktorer, der kan imødekomme denne vision. I begge tilfælde omhandler det infrastukturalle adgangsmuligheder.
      Punkt 1: En adgangsmulighed imellem Skolen og det nyudstykkede område(1.etape). Ønsket er et "cykelvenligt" stisystem i forlængelse af Moseskellet og igennem den grønne kile øst for 1. etape.
      Ved dette forslag ser Randers Kristne Friskole en mulighed for i højere grad at blive integreret i lokalområde bl.a. ved at der med denne adgang, er større tilgængelighed for områdets beboere til at benytte sig af skolen rekreative faciliteter.
      Punkt 2: Omhandler sikre skoleveje. I forbindelse med stisystemet omtalt ovenfor, ønskes der en sikker sammenfletning herfra og til en sikret overgang af Nordskellet. Dette vil give et alternativ til, og muligheden for at flytte en væsentlig del af den nuværende trafik af cyklende/gående børn fra industriområdet langs Agerskellet og over til et lukket stisystem med en sikker overgang på Nordskellet. Vi vil tillade os at påstå at en sådan løsning vil øge trygheden for skolens forældre til cyklende børn og derfor komme mange til gavn.
      Med dette høringssvar ønskes det at lokalplanen indregner Randers Kristne Friskole's tilstedeværelse i lokalområdet, som et aktiv i den forestående byudvikling.

      Bestyrelse og ledelse for Randers Kristne Friskole Vuggestue og Børnehave

       Skolens bestyrelse 8920 Randers NV
       - Blanketnummer: 1923

       Trafikforhold og skalering

       De trafikale forhold i området er allerede en udfordring for de nuværende beboere. Ved etablering af et stort antal nye boliger nord for Nordskellet er der stort behov for at skalere trafikforholdene på Nordskellet og Hobrovej/motorvejstilkørslen til at kunne rumme de mange nye beboere.

       • Der er brug for en forbedring af til- og frakørselsforhold ved motorvejstilslutningen. Såvel i morgentrafikken som i myldretiden om eftermiddagen er det meget vanskeligt at komme på og af motorvejen ved tilkørslen Randers N. 
        • Udkørsel på Hobrovej fra afkørselsrampen ved Randers N i sydgående retning kommer ofte i karambolage med biler, som forlader den interimistiske penderplads.
        • Udkørsel på Hobrovej fra afkørselsrampen ved Rander N i nordgående retning forhindres, da Hobrovej er pakket med biler, som skal op på motorvejen.
        • Der holder mange biler langs Hobrovej mellem motorvejen og rundkørslen ved Nordskellet - formentlig for at aflevere/opsamle passagerer. Det skaber farlige situationer, når bilerne igen skal ud på en tæt pakket Hobrovej.
       • Der bør etableres en rigtig pendlerplads med sikre til- og frakørselsforhold, belysning og et underlag, der kan holde til at blive kørt/parkeret på. Lige nu er der en plads, hvor det vilde vesten regerer parkeringsmæssigt, og hvor der er meget dybe huller i underlaget. Der er helt evident brug for en pendlerplads, for den selvbestaltede, som nu findes på stedet, vokser og vokser for hvert år, der går. Med endnu flere boliger i området, bliver presset på pladsen endnu større. 

       Endelig foreslår vi, at vejtræer på Nordskellets nordlige side videreføres langs udstykningen for at skabe flot visuel sammenhæng. 

        Ulla Bo Gjørling 8920 Randers NV
        - Blanketnummer: 1914

        Trafikforhold ifm. udstykning Nord for Nordskellet

        Med en ny udstykning mod Borup vil det være nødvendigt at se på trafiksikkerheden på Nordskellet samt fremkommeligheden. Der køres hurtigt på vejstrækningen og der kører mange tunge køretøjer. Trafiklys/rundkørsler og lavere fart må være nødvendigt at tænke ind i udstykningen. Når vi skal ud på Nordskellet, især om morgenen, kan vi ofte vente længe for at komme ud, skal trafikken nu øges, er vi stærkt bekymret for hvordan dette vil indvirke i dagligdagen for os alle her i Kongelunden.

         Mette Mortensen 8920 Randers NV
         - Blanketnummer: 1913

         Kørselsforhold og adgang

         At trafikken vil stige på Nordskellet er vi meget bekymret over, der har længe været en snak om en omfartsvej længere udenfor byen/tættere på motorvejen, ved Borup, denne kunne være tiltrængt til at lede alt den tunge trafik væk. Der er mange pendlere der bruger Nordskellet til passage fra motorvejen til byer nord for Randers, samt mange tunge køretøjer. 
          

         når vi skal ud på Nordskellet, især om morgenen, kan vi ofte vente længe for at komme ud, skal trafikken nu øges, er vi stærkt bekymret for hvordan dette indvirke i dagligdagen for os alle her i Kongelunden.

          

         tænk trafikken ind i planerne, er dette kun første etape for hele strækningen nord for Nordskellet, så er det nu der skal reageres fra kommunens side.

         hilsen nogle bekymrede borgere.

          Kim Kvist Hansen 8920 Randers NV
          - Blanketnummer: 1789

          Sikker vej og nem adgang til Skole og nørreskov

          Jeg har et ønske om, at der tænkes sikre krydsningsmuligheder over Nordskellet for de børn der går på RKF Randers kristne friskole/ vuggestue og børnehave),nu hvor trafikken på Nordskellet naturligt stiger i forbindelse med nye boliger. Det kunne desuden være dejligt, hvis der kunne tænkes en nem sammenhæng fra det nye boligområde til at have adgang til vuggestue, børnehave og skole på Moseskellet. Kan se der i forvejen tænkes i stisystem for at forbinde til Markskellet og Nørreskoven.

          Det kunne give oplagt mulighed for, at gøre det nemt for nye tilflyttere at have sikker vej til daginstitutioner i nærområdet og sikkert at kunne gøre brug af natur/ skov.

           Henriette Hummelshøj Rostved 8920 Randers NV
           - Blanketnummer: 1734

           Dagligvareforsyningen bør indtænkes i den overordnede planlægning

           Randers Kommune fik i 2017 udarbejdet en rapport af Cowi omhandlende dagligvareforsyningen i Randers Nordvest. Rapporten var en del af byrådets dagsordenspunkt 147, 19. marts 2018 "Ny dagligvarehandel i Nordbyen". Af side 16 fremgår det:

           "Hvis der påtænkes yderligere boligudvikling i Helsted vil det være hensigtsmæssigt at planlægge for endnu en dagligvarebutik i den nordlige del af bydelen. For ikke at reducere muligheden for dagligvareforsyningen i oplandsbyerne nord for Randers kan det overvejes at planlægge for en evt. butik på en placering, der er trukket værk fra Hobrovej, men som stadig har god tilgængelighed. Det kunne eksempelvis være en placering langs Nordskellet eller Enghøj Allé."

           Den politiske dagsorden vedrørende dagligvareforsyningen har været præget af mange stedfortrædere, og det kunne være hensigtsmæssigt, om man politisk formåede i denne omgang at tilsidesætte egne personlige interesser i spørgsmålet, således der opnås en hensigtsmæssig byudvikling i Helsted og NV.

           Området er blandt dem i Randers Kommune, som har længst til dagligvareindkøb. For at sikre at området er attraktivt også i fremtiden, og for flere forskellige befolknings- og aldersgrupper, bør der planlægges for en ny dagligvarebutik langs Nordskellet. Dette er også endnu mere relevant, efter etablering af det nye plejehjem. Efter min opfattelse vil det være hensigtsmæssigt(også de dyrt betalte konsulenter fra Cowi), hvis der blev planlagt for etablering af en dagligvarebutik langs Nordskellet, således boligerne i de nye områder får kortere afstand dagligvareindkøb - og gerne gåafstand, som kan tilbagelægges i en hverdagssituation.

           Simon Fonseca Ullits Christensen 8920 Randers NV
           - Blanketnummer: 1728

           Trafiksikkerhed og dagligevarebutikker

           Med en ny udstykning mod Borup vil det være nødvendigt at se på trafiksikkerheden på Nordskellet samt fremkommeligheden. Der køres hurtigt på vejstrækningen og der kører mange tunge køretøjer på strækningen. Det gør det allerede nu problematisk at komme over Nordskellet fra strækningen fra Hobrovej og op til Skelvangsvej både for børn og voksne.

           En ny udstykning vil give flere biler og det er allerede nu problematisk at komme ud fra sidevejene i myldretiden.  

           Trafiklys/rundkørsler og lavere fart må være nødvendigt at tænke ind i en udstykningen. Vi har rigtig mange børn i området og de skal kunne komme sikkert i skole, til sport og rundt blandt deres venner. 

           Derudover vil en dagligvarebutik tættere på Nordskellet også være et essentielt når der kommer flere beboere til området. 

            Lykke Tovgaard 8920 Randers NV
            - Blanketnummer: 1207

            Trafiksikkerhed for børn og adgang ud til nordskellet med rundkørsler

            Der bør etableres rundkørsler/lyskyds ved trelleborg allé, fyrkat allé og ved moseskellet, så vi kan komme ud fra sidevejene til nordskellet, da trafikken allerede er blevet øget markant på nordskellet. En ny udstykning (og de 4 nye udstykninger der forventes på sigt), vil øge trafikken meget. Det er allerede nu enormt problematisk at køre ud fra sidevejene.

            Lyskryds og/eller rundkørsler vil også hjælpe på trafiksikkerheden for børnene. Børnene er allerede nu enormt udsat, når de skal krydse nordskellet for at komme med bus eller for at komme i institution. Det er farligt for både dem der er på gåben og dem der er på cykel. Vi er først og fremmest nød til at tage hensyn til de små i denne høring, både dem der allerede bor her og dem flytter til. Der kommer til at bo mange børn i de nye boligere med den nye udstykning, og de skal krydse nordskellet mange gange om dagen.

            I det mindste bør der laves broer, viadukter og fodgængerovergange, så vores børn kan komme sikkert over vejen.

            Yderligere bør der etableres dagligvareforsyning ved den nye udstykning.

             Nanna Lindhard 8920 Randers NV