Boliger nord for Nordskellet, etape 1

Høring om forslag til Lokalplan 654 og Forslag til Tillæg 44 til Kommuneplan 2017 – Boliger nord for Nordskellet, etape 1.

Byrådet har den 07.10.2019 godkendt "Forslag til Lokalplan 654 og Forslag til Tillæg 44 til kommuneplanen –Boliger nord for Nordskellet, etape 1" til offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter et område nord for Nordskellet, og udlægger området til boligformål med mulighed for åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Der udlægges areal til grønne kiler som skaber luft og plads til forbindelser og områder til leg og ophold.
Lokalplanen sikrer, at der etableres støjvold mod Nordskellet.

Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg

Planloven giver mulighed for, at kommunen og grundejeren kan indgå en aftale om hel eller delvis finansiering af infrastrukturanlæg, som skal etableres i eller uden for lokalplanområdet for at virkeliggøre planlægningen.

I forbindelse med denne lokalplan er der indgået aftale med grundejeren om finansiering af udvidelse af Mastruphøjvej og Højmarksvej samt etablering af svingbaner ved de to vejes tilslutning til Nordskellet.

Kommuneplantillæg

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med retningslinjen om rækkefølge for udbygning i Kommuneplan 2017, da en del af lokalplanens område ligger i etape 4 og dette område medtages i 1. etape for at sikre diget, der ellers vil ligge delvist i etape 1 og delvist i etape 4.

Der er derfor udarbejdet Tillæg 44 til Kommuneplan 2017. Med kommuneplantillægget ændres afgrænsningen mellem de to rammer som udgør etape 1 og 4, så hele diget indgår i etape 1.

Der er udelukkende tale om en mindre geografisk ændring mellem de to rammer.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagenes redegørelser.

 

 

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 1207

Trafiksikkerhed for børn og adgang ud til nordskellet med rundkørsler

Der bør etableres rundkørsler/lyskyds ved trelleborg allé, fyrkat allé og ved moseskellet, så vi kan komme ud fra sidevejene til nordskellet, da trafikken allerede er blevet øget markant på nordskellet. En ny udstykning (og de 4 nye udstykninger der forventes på sigt), vil øge trafikken meget. Det er allerede nu enormt problematisk at køre ud fra sidevejene.

Lyskryds og/eller rundkørsler vil også hjælpe på trafiksikkerheden for børnene. Børnene er allerede nu enormt udsat, når de skal krydse nordskellet for at komme med bus eller for at komme i institution. Det er farligt for både dem der er på gåben og dem der er på cykel. Vi er først og fremmest nød til at tage hensyn til de små i denne høring, både dem der allerede bor her og dem flytter til. Der kommer til at bo mange børn i de nye boligere med den nye udstykning, og de skal krydse nordskellet mange gange om dagen.

I det mindste bør der laves broer, viadukter og fodgængerovergange, så vores børn kan komme sikkert over vejen.

Yderligere bør der etableres dagligvareforsyning ved den nye udstykning.

    Nanna Lindhard 8920 Randers NV