Boliger og erhverv ved Rosenørnsgade i Randers - Valsemøllen

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 687 - Boliger og erhverv ved Rosenørnsgade i Randers - Valsemøllen - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Udviklingsudvalget vedtog den 16.01.2020 Forslag til Lokalplan 687 - Boliger og erhverv ved Rosenørnsgade i Randers, Valsemøllen - med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanen udlægger området til bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser.

Det primære formål med lokalplanen er at sikre et forbud mod nedrivning af den bevaringsværdige bygning, Valsemøllen og de andre bevaringsværdige bygninger i området. Lokalplanen sikrer, at udvendige facadeændringer sker med respekt for bygningerne og at facadeændringer på bevaringsværdige bygninger skal godkendes af Randers Kommune.

Miljøvurdering

Udviklingsudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 14.02.2020.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 2517

Vedr. ejendommen Mediehuset Niels Brocks Gade 8 - 19, 8900 Randers C

Lokalplan nr. 687

Vi har følgende indsigelse mod lokalplan nr. 687.

 

Vi har indsigelse vedr. Ejendommen Niels Brocks Gade 8 - 16, 8900 Randers C, som vi er ejer af.

Der er § 8 Skiltning som vi har følgende kommentarer til:

 

8.2

Det er uhensigt uhensigtsmæssigt at det skal være enkeltbogstaver direkte på gavlen.    

Begrundelse: Hvis firmanavnet er så langt at det vil strække sig hen over et af de lodrette/vandrette bånd (over to vinduer/ to af de fire felter).   

Hvis bogstaverne skal monteres direkte på gavlen vil der være et ”afstands-spring”.

Vi vil allerhelst montere bogstaverne på 4x4 cm aluminiumsskinner, således at man undgår afstandsspring og ledninger til lys kan fremføres via skinnen til alle bogstaver og således skal                              der kun bores ét hul i gavlen, hvorfra ledninger kan trækkes. Aluminiumsskinnen vil blive betrukket med folie i samme farver som muren/baggrunden, således at den vil være usynlig på afstand. 

        

8.4:

Der står, at skilte/bogstaver bl.a. ikke må dække vandrette og lodrette bånd. Det er et problem, hvis det betyder, at der ikke må være et bogstav på det vandrette eller lodrette bånd.

Begrundelse: Hvis firmanavn er for langt til kun at dække et fag, og hvis firmanavn skrives ud i et og derfor er for langt til at være mellem de lodrette bånd, vil det ikke komme til at se godt ud at skulle dele et firmanavn, som er for langt.

 

8.10:

Bagudrettet lys/spotbelyst.

Begrundelse: Bagudrettet belysning er udelukket, idet man ikke vil kunne skelne bogstaverne på afstand. Spotbelyst er efter al sandsynlighed heller ikke en gangbar løsning. Det vil som                           minimum kræve, at bogstaverne er monteret på skinne, således at der ikke er afstandsspring til muren. Derudover er spotbelysningen en kompleks (og dermed meget dyr) løsning, hvor

vores kontakt til skiltemanden ikke vil garantere, at bogstaverne/skiltet kan læses på afstand.

Fremadrettet lys: er det fremherskende i området, både Thomsen Fysioterapi og Netto har fremadrettet lys – og de ligger langt tættere på trafik og beboelse. Et gavlskilt med fremadrettet lys vil ikke kunne være til gene for hverken trafik eller beboelse.   

Konklusionen er derfor:

De 3 nævnte punkter skal ændres, for at det giver mening for nogle af vores lejere at sætte et skilt op.

Med den nuværende tekst i forslaget til lokalplan, vil det være muligt at lave noget frygteligt grimt eller  uharmonisk, som vil skæmme bygningen. De ændringer som vi foreslår, vil ikke skæmme bygningen, så vi opfordre til at tage vores forslag med i den endelige tekst.

Vi vedhæfter et forslag til skilt som vi tidligere har modtaget fra FysioDanmark, som illustrer ovennævnte forslag.

Ejendomsselskabet NB Gade 8600 Silkeborg