Boliger ved Gjerlevvej og Åløbet i Øster Tørslev

Høringen er afsluttet

Høring af Forslag til Lokalplan 730 samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport

Udviklingsudvalget vedtog den 16.12.2021 Forslag til Lokalplan 730 med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter to grunde inde midt i Øster Tørslev med mulighed for hhv. 4 og 8 tæt-lave boliger bygget som dobbelthuse på relativt små grunde og med fælles opholdsareal og parkering. Det nye byggeri tilpasses det eksisterende bymiljø og stedlige byggeskik i farver og udformning.

Læs Forslag til Lokalplan 730 her

Miljøvurdering

Udviklingsudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes til ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 07.02.2022.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 21752

Forberedelse til el-biler.

Randers Kommune har som mål at reducere CO2-udledningen, også fra transport. Det er en målsætning, vi fra Danmarks Naturfredningsforening bakke op om. Randers kommune bør derfor med lokalplaner understøtte muligheden for, at beboere kan vælge el-biler i stedet for ICE-biler.

Derfor foreslår vi, at der i lokalplanen stilles krav om forberedelse til etablering af ladestandere på parkeringspladsen i delområde I, hvor der kun etableres 6 parkeringspladser. Derimod er det uden betydning, at der stilles krav herom for parkeringspladsen i delområde II hvor der etableres 14 pladser. For denne plads fremgår kravet direkte af ladestanderbekendtgørelsen.

På vegne af Danmarks Naturfreningsforening, Randers afdeling

Christian Halgreen

 

    Christian Halgreen 8870 Langå