Boliger ved Tjærbyvangsvej i Dronningborg

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 742 - Boliger ved Tjærbyvangsvej i Dronningborg samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport.

Erhvervs- og planudvalget vedtog den 10.08.2023 Forslag til Lokalplan 742 med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter et ubebygget område ved Tjærbyvangsvej i Dronningborg, og giver mulighed for etablering af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse med krav om etablering af bl.a. fælles opholdsarealer og stiforbindelser samt tilbageholdelse af overfladevand. Der er i lokalplanen fokus på tilpasning til landskabet og udformning af bebyggelsen, så der bl.a. sikres gode udsigtsmuligheder i området.

Forslaget lægger op til, at der kan etableres 36 åben-lav boliger i sydlige delområder samt omkring 49 tæt-lav boliger i den nordlige del.

Læs Forslag til Lokalplan 742 her

Miljøvurdering

Erhvervs- og planudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 13. september 2023.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

14 svar
- Blanketnummer: 55750

Fortov og belysning på Gammel Gimmingvej

Jeg synes, at det er rigtigt fint at bydelen bliver udviklet og der kommer flere boliger. 


Jeg vil dog godt opponere imod at adgangen til delområde II vil blive via Gammel Gimmingvej.

 

Jeg tænker, det ikke giver mening at lede biler væk fra Tjærbyvangsvej (læs. Omvej) for derefter at køre af Gammel Gimmingvej og ind til delområde II. Delområde II (Vej C-CB) kunne med fordel betjenes fra Tjærbyvangsvej og derved kunne Hjertegræsbakken spares for en del trafikstøj.


Hvis man fastholder at delområde II skal betjenes fra Gammel Gimmingvej mener jeg bestemt, at der skal laves en form for fortov på vej A-A og B-B således fodgængere kan bevæge sig sikkert ind til Hjertegræsbakken og til delområde II

BEMÆRK også at der ifølge lokal planen ikke er skrevet om der skal være vejbelysning på stykket.

Dette tænker jeg klart er en forglemmelse da område er meget mørkt når solen ikke er oppe,


 (Se punkt 5.5 og 5.6 fra lokalplan nedenstående) 5.5 Vejudlæg til stamvejen A-A, som er markeret på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på mindst 8 meter. Vejen skal udvides mod vest så den har en kørebanebredde på mindst 6 meter og en græsrabat på kørebanens vestlige side på mindst 2 meter.

 5.6 Vejudlæg til boligvejen B-B, som er markeret på Kortbilag 2, skal udlægges i en bredde på mindst 6,5 meter. Vejen skal udvides mod vest så den har en kørebanebredde på mindst 5 meter og en græsrabat på kørebanens vestlige side på mindst 1,5 meter.


Ole Palner Jensen

Hjertegræsbakken 7

  Ole Palner 8930 Randers NØ
  - Blanketnummer: 55685

  Indsigelse mod Lokalplan 742 samt aflysning af lokalplan 335

  Indsigelsen begrundes af manglende opfyldelse af formålsparagraffen og Naturbeskyttelsesloven.


  formålsparagraffen, som ikke kan afviges, står der bl.a.


  1.2 At områdets landskabelige karakter respekteres, og den nye bebyggelse og de nye veje tilpasses det eksisterende terræn.


  1.4 At en del af byggeriet indpasses i landskabet, så der skabes udsigt fra de bagvedliggende arealer:


  1.5 At der skabes en harmonisk overgang til det åbne land; 


  I lokalplanen 335 står følgende: Bebyggelserne, som kan gennemføres ifølge lokalplanen, vil imidlertid ikke have nogen visuel effekt på landskabsindtrykket set fra Randers Fjord, idet bakkerne og naturen udgør det væsentlige, og bebyggelsen er lav og tilpasset området.