Boligplan 2023-2033 på omsorgsområdet

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til boligplan 2023-2033 på omsorgsområdet. Sikring af pleje- og demensboliger samt midlertidige opholdspladser til ældre borgere de næste 10 år.

Boligplanens overordnede formål er at sikre bemandede boliger og midlertidige opholdspladser til ældre borgere i Randers Kommune de næste 10 år. Den overordnede ramme som boligplanen er udarbejdet indenfor er:

 • Økonomisk bæredygtighed
 • Volumen ift. antal boliger, boligtype og specialtilbud
 • Faglig bæredygtighed herunder specialiseringsgrad
 • Geografi

I relation til den økonomiske bæredygtighed er der udarbejdet analyser, der peger på, hvor mange boliger, der kan skabe de bedste vilkår for en økonomisk bæredygtig drift på et plejecenter. Boligplanens analyse peger også på ændringer i fordelingsmodellens økonomiske tildeling til de forskellige boligtyper med henblik på at skabe gode økonomiske rammer for den faglige indsats. Boligplanens analyse peger på, at der er behov for ca. 500 ekstra plejeboliger inden 2033. Derfor vil det også være økonomisk bæredygtigt at udnytte den nuværende boligkapacitet bedre ved at omdanne nogle af de nuværende ældreboliger med mulighed for kald til plejeboliger.

Faglig bæredygtighed skal forstås som faglig robusthed i personalegruppen. Særligt for specialiserede enheder relaterer det sig til volumen, da der skal være en hvis mængde for at kunne opretholde et specialiseringsniveau. Ligeledes relaterer det sig også til den økonomiske bæredygtighed, da der skal være et vist økonomisk råderum, for at kunne ansætte specialiserede og tværgående funktioner. Derfor anbefales det, at specialiserede demenspladser bør samles i større enheder og at der skal arbejdes med at koncentrere flere midlertidige opholdspladser på lidt færre lokationer.

Den geografiske bæredygtighed har spillet en rolle i anbefalingerne om placering af aflastningspladser. Selvom det vurderes, at der er behov for en øget koncentration af aflastningspladser for at styrke den faglige bæredygtighed, anbefales det også, at få aflastningsboliger placeres geografisk spredt. Hensyn til geografisk nærhed har også haft betydning for de skitserede muligheder, der er i relation til de centre, hvor det vurderes, at det ikke er muligt at opretholde en økonomiske bæredygtig drift.

Læs hele forslaget til boligplan 2023-2033 for omsorgsområdet.

Her præsenteres boligplanens samlede anbefalinger.

Samlede anbefalinger for bemandede boliger:

 • At en dækningsgrad på 15,9% for 80+ årige for pleje- og demensboliger benyttes som pejlemærke.
 • At denne boligplan revideres eller at der udarbejdes en boligplan for en ny 10-årig periode i den næste byrådsperiode for derved at opfange evt. ændringer i dækningsgrad mv.
 • At understøtte forberedelse af privat etablering af seniorbofælleskaber gennem råd og vejledning i et samarbejde med udvikling, miljø og teknik.
 • At demensboliger i skærmede enheder og plejeboliger får en ny og ens økonomisk tildeling i ny fordelingsmodel.
 • At, der arbejdes med en højere økonomisk tildeling til specialiserede demensboliger i ny fordelingsmodel.
 • At, der etableres et 4. specialiseret demenscenter.
 • At omklassificere ældreboliger med mulighed for kald til plejeboliger (omhandler ca. 200 ældreboliger med mulighed for kald, der er egnet til omklassificering).
 • At den økonomisk tildeling til ældreboliger med mulighed for kald vurderes i forbindelse med ny fordelingsmodel.
 • At nyt byggeri består af omkring 75 boliger af hensyn til økonomisk og faglig bæredygtighed.

Samlede anbefalinger for midlertidige opholdspladser:

 • At fastholde nuværende antal specialpladser (akutpladser, Randers Hospice, Træningshøjskolen og Døgngenoptræningen).
 • At benytte nuværende dækningsgrad for 80+ årige på 0,7% for som pejlemærke ift. aflastningspladser og korttidspladser.
 • At styrke den faglige bæredygtighed ved at koncentrere flere aflastnings- og korttidspladser på færre enheder, da en større volumen vil styrke den faglige bæredygtighed.
 • At bevare enkelte aflastningspladser geografisk spredt for at bevare geografisk nærhed.
 • At etablere 6 demensaflastningspladser på ét af de specialiserede demenscentre.

Såfremt ovenstående anbefalinger i boligplanen følges, vurderes det at medføre følgende afledte økonomiske anlægsbehov (der tages forbehold for prisudvikling, ændringer i dækningsgrad mv.):

 • 136 mio. kr. til etablering af ca. 300 nye plejeboliger.
 • 36 mio. kr. til etablering af servicearealer i forbindelse med omklassificering af ca. 200 ældreboliger med mulighed for kald til plejeboliger.
 • 2 mio. kr. årligt de næste 10 år til vedligehold af servicearealer.
 • Investering af velfærdsteknologi i forbindelse med etablering af nye plejeboliger.
 • Etablering af areal til bl.a. træning, sundhedsklinikker, hjemmepleje og sygepleje for borgere i eget hjem.

Høringssvar

4 svar
- Blanketnummer: 33946

Bygnings optimering

Thors bakke

Inden man begynder med at kigge på servicearealer, så skal der sættes midler af til implementeringen af en ekstra elevator.

I forbindelse med byggeriet blev der valgt/sparet en ekstra elevator væk.

Boligerne indeholder heller ikke forhold som vil kræves af plejeboliger; ingen gennemført liftsystem, samt manglende plads forholde på badeværelserne.

 

  Rikke Koch Jensen 8900 Randers C
  - Blanketnummer: 33944

  Medarbejder

  Det er en ambitiøs plan at skabe så mange plejeboliger.

  Men

  Et større problem er bemandingen til disse boliger. idag flygter sosu assistenter fra faget grundet dårlige arbejdsvilkår og stressede miljø.

  De får ikke lov til at bruge deres faglighed, grundet travlhed da bemanding er langt under det rimelige eller de bruges til de forkerte opgaver.

   

  Man kan ikke skabe 500 plejeboliger, hvis der ikke er nok faglige medarbejder.

   

   Rikke Koch Jensen 8900 Randers C
   - Blanketnummer: 33920

   Boligplanen 2023-2033

   Sektor-MED-udvalget for omsorgsområdet har holdt møde den 10. august 2022 og har følgende kommentarer til boligplanen 2023-2033.

   Overordnet set er der en generel opbakning og ros til boligplanen, med ønske om skærpet opmærksomhed på nedenstående punkter:

   • Fokus på at de øvrige funktioner på Tirsdalens Plejecenter fastholdes, eksempelvis den vedligeholdende træning og fysioterapi/ergoterapi, sundhedsklinik, cafe m.v. såfremt man vælger, at det skal omdannes til specialiseret tilbud til borgere med demens.
   • Fokus på fagligheden omkring de midlertidige pladser. Der er stor opbakning til at samle aflastningspladserne på få matrikler  - fx  lave et aflasningshotel/-center, hvor der kan være bred faglighed tilstede.
   • Fokus på andre målgrupper udover borgere med demens – eks. etablere specialiserede pladser til senhjerneskadede
   • Fokus på at få definitionen på servicearealer gjort tydelig og præcis ift etablering af nye servicearealer. Eksempelvis køkken, cafe, spise- og opholdsrum, personalekontor, personalerum/mødelokale, personaletoilet, omklædning, træning, udgang til terrasse, der laves så bred og plan, at borger selv kan køre derud, indeklima, lys der selv skifter til nattelys m.m.
   • Fokus på klimarigtige løsninger ved nybyggeri. Fx blive selvforsynende i elektricitet
   • Fokus på at der også er mange borgere med meget stort pleje- og omsorgsbehov i plejeboliger, i forbindelse med at der fremadrettet kun vil være 2 takster
   • Fokus på forebyggelse, anskaffelse og anvendelse af hjælpemidler og teknologi til brug af både borgeren selv og personalet – med fokus på arbejdskraftudfordringer i omsorgsområdet.

    

   Lene Jensen

   Formand

   Gitte Mygind

   Næstformand

    Sektor-MED, omsorg - medarbejdersiden 8900 Randers C
    - Blanketnummer: 33897

    Høringssvar fra Ældrerådet i Randers Kommune

    Ældrerådet har udarbejdet vedlagte høringssvar. 

    Ældrerådet 8900 Randers C