Høring om boligplan på omsorgsområdet

Høringen er afsluttet

Randers Kommune har udarbejdet en ny boligplan for årerne 2020-2025, som Byrådet har valgt at sende i høring. Det er muligt at indgive høringssvar frem til høringsfristen 24. oktober 2019.

Byrådets behandling af sagen kan findes på byådets referat fra d. 9. september 2019.

Det er muligt at indgive høringssvar frem til 24. oktober. Vær dog opmærksom på, at der træffes beslutning om de budgetmæssige konsekvenser beskrevet i boligplanen allerede den 22. oktober af Byrådet.

Boligplanen

Den nye boligplan omhandler permanente boliger og midlertidige opholdspladser. Boligplanen har til formål at sikre, at Randers Kommune kan matche fremtidens behov for permanente boliger og midlertidige opholdspladser. Boligplanen skal erstatte den tidligere boligplan fra 2012.

Permanente boliger betegner de boliger, man visiteres til af Visitationsenheden og er fortrinsvis boliger med døgnbemanding. I dag omhandler det boligtyperne ældrebolig med mulighed for kald, plejebolig og demensbolig. Boliger, der ikke er fast tilknyttet personale, der dækkes af fritvalgsområdet kaldes i dag ældre-/handicapbolig.

De midlertidige opholdspladser omfatter Døgngenoptræningen, Træningshøjskolen, Hospice Randers, Tryghedshotellet samt centrale og decentrale aflastningspladser.  

I boligplanen præsenteres der en række anbefalinger og implementeringsmuligheder indenfor fire følgende hovedspor:

  • Antallet af plejeboliger reguleres her og nu grundet friplejehjem
  • Løbende omdannelse af ældreboliger med mulighed for kald til enten plejeboliger eller ubemandede boliger
  • Bevarelse af specialenhederne
  • Samling af midlertidige opholdspladser

De fire hovedspor, der præsenteres i boligplanen er udtryk for drøftelserne på temamøde omkring boligplanen afholdt den 28. marts. Til temamødet var følgende inviteret: Byrådet, Ældreråd, repræsentanter fra Handicapråd, Udsatteråd samt medarbejderrepræsentanter. 

Fremsendelse af høringssvar

Boligplanen 2020-2025 er i høring med høringsfrist den 24. oktober.

Høringssvar sendes pr. mail til camilla.lyby.laursen@randers.dk eller med post til Randers Kommune, Sundhed, Kultur og Omsorg att. Camilla Lyby Laursen, Laksetorvet 1, 8900 Randers.

Omsorgsudvalget vil få fremlagt alle høringssvar sammen med boligplanen til behandling den 21. november. Endelig behandling vil finde sted i Byrådet den 9. december.

Bemærk, at høringssvarene i deres helhed vil være tilgængelig på Randers Kommunes hjemmeside idet de vedlægges som bilag til sagen ved den politiske beslutning. Vær derfor opmærksom på, om der er oplysninger i dit høringssvar, som du ikke ønsker offentliggjort.

Boligplanen 2020-2025 er sendt i høring hos følgende parter:

  • Borgere via Randers Kommunes hjemmeside
  • Ældrerådet
  • Handicaprådet
  • Udsatterådet
  • MED-organisationen på omsorgsområdet

 

 

Randers Kommune er ved at implementere en ny høringsportal, hvor høringssvarene løbende bliver offentliggjort. Høringssvar til denne høring er dog ikke omfattet, og høringssvarene vil derfor først blive offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af høringen.

Feltet herunder vil derfor forblive tomt.

Høringssvar

0 svar