Budget 2021-2024

Høringen er afsluttet

Høring af forslag til budget 2021-2024 for Randers Kommune

Den 27. august blev budgetforslaget for 2021-2024 præsenteret for Byrådet. Budgetforslaget kaldes også basisbudgettet og er direktionens forslag til et budget i balance for Randers Kommune.

Budgetforslaget sendes nu i offentlig høring frem til og med 11. september.

Den 14. september behandler Byrådet budgetforslaget, som er 1. behandlingen. De politiske forhandlinger om dette forslag vil foregå d. 17.-18. september. Den 8. oktober vedtages budgettet endeligt til 2. behandlingen.

Forslaget til budget 2021-2024 kan findes her.

Forvaltningen præsenterer altid et forslag til budget, som spænder over fire år. I Randers Kommune kaldes det for basisbudgettet. Et basisbudget tager afsæt i det budget, der blev vedtaget sidste år plus de økonomiske konsekvenser af beslutninger, der er truffet på byrådsmøder i løbet af det seneste år, og som rækker ind i årene efter. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen er også indregnet i basisbudgettet. Samtidig har forvaltningen til opgave, at udforme et basisbudget i økonomisk balance.

Med andre ord er et basisbudget udtryk for et forslag til et budget med afsæt i de beslutninger og de vilkår, der allerede eksisterer. Det er et krav, at budgettet behandles 2 gange i byrådet. Ved den første behandling drøfter byrådet budgetforslaget. Ved 2. behandlingen drøfter byrådet budgetforslaget samt eventuelle ændringsforslag.

Imellem 1. og 2. behandling af budgettet er der politiske forhandlinger om ændringsforslag til basisbudgettet. Resultatet af forhandlingerne er en politisk budgetaftale. På baggrund af den politiske aftale tilretter forvaltningen budgettet. Det tilrettede budget bliver 2. behandlet af byrådet og herefter er det vedtaget, og det, der gælder.

Alle har mulighed for at afgive høringssvar

Høringssvar kan kun afgives fra d. 28. august til og med d. 11. september 2020 via denne side. Høringssvar modtaget efter d. 11. september kommer ikke i betragtning. Alle kan afgive høringssvar.

Sådan afgiver du dit høringssvar

Klik på ”Afgiv høringssvar” her på siden. Log derefter ind med nem-id. Har du et medarbejder-id kan dette også bruges, hvis du afgiver svaret på vegne af din organisation. Når du er logget ind, udfyld da kontaktoplysninger. Hvis du angiver, at du har adressebeskyttelse, bliver dine kontaktoplysninger ikke offentliggjort på hjemmesiden.

Du kan skrive høringssvaret i tekstfeltet eller vedhæfte et dokument. Du behøver ikke gøre begge dele, hvis teksten er identisk.

Når du har afgivet dit svar, modtager du en kvittering i e-boks (som er knyttet op på det nem-id, du loggede ind med). Dit høringssvar vil bliver offentliggjort på hjemmesiden – forventet inden for 2 arbejdsdage.

Bemærk: Hvis dit svar indeholder følsomme personoplysninger, bliver høringssvaret ikke offentliggjort på hjemmesiden. Høringssvaret bliver dog stadig fremsendt til Byrådet.

Følsomme personoplysninger er f.eks. helbredsoplysninger; race og etnisk oprindelse; politisk, religiøs og filosofisk overbevisning; fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Hvad sker der med høringssvarene?

Alle høringssvar bliver offentliggjort herunder (forventet inden for 2 arbejdsdage). Hvis dit svar indeholder følsomme personoplysninger, bliver høringssvaret ikke offentliggjort på hjemmesiden.

Alle høringssvar inkl. svar med følsomme personoplysninger bliver fremlagt for Byrådet inden de politiske forhandlinger.

Ved spørgsmål kontakt Budgetkontoret på mail eller telefon 8915 1108.

Høringssvar

47 svar
- Blanketnummer: 7656

Høringssvar til Budget 2021

Se vedhæftede høringssvar. 

MED og Dagtilbudsbestyrelse i Dagtilbud Sydvest 8900 Randers C
- Blanketnummer: 7627

Specialskole

Randers Specialskole gør et helt unikt stykke arbejde for børn med særlige behov. Jeg savner en anerkendelse af deres store indsats i hverdagen, og ikke mindst den store indsats specialskolen gør, for de børn, som er gået ned med belastningsreaktioner og stress i almenskolen. Det tager meget lang tid for især disse børn, at komme i trivsel i skolen igen. 

Der er sparet mere end rigeligt på specialskolerne nu, og vi er mange der ønsker at børnehandicapområdet fik væsentlig større bevågenhed og at børnenes skoletilbud får tilført midler, frem for at dræne specialskolerne fuldstændig.

Jeg ønsker for børnene, at de også betragtes som ligeværdige borgere, som deres ligesindede i almenskolerne, for børn med særlige behov har meget at bidrage med, hvis de sikres en god skolegang med rige muligheder for faglig, personlige og social udvikling. Det sker ikke med yderligere besparelser, men kun ved at tilføre midler.

 

  Bettina Saugstrup Götsche 8940 Randers SV
  - Blanketnummer: 7625

  Skolebestyrelsen Munkholmskolen

  Skolebestyrelsen har orienteret sig i basisbudget og tager udkastet til budgetet til efterretning.

  Vi noterer os, at udligningsreformen giver mulighed for et større økonomisk råderum, så skolerne ikke skal spare yderligere end de i forvejen kendte besparelser.

   

  Hans Jørgen Dam                                     Birgitte Davidsen

  Formand for skolebestyrelsen                   Skoleleder

   Skolebestyrelsen Munkholmskolen 8870 Langå
   - Blanketnummer: 7623

   Høringssvar fra Dansk Socialrådgiverforening, Randers klubben

   Socialrådgiverne i Randers kommune ser frem til, at budget 2021, hvor der er et økonomisk råderum og en meget mere solid økonomisk forudsætning, giver mulighed for politisk prioritering af socialfaglighed i kommunen.

   Socialrådgiverne i myndighedsafdelingerne, herunder både på beskæftigelses- og socialområdet har i længere tid oplevet et øget arbejdspres. Der er ikke tilstrækkelig tid til ordentlige faglige be­skrivelser og vurderinger samt at arbejde tilstrækkeligt forebyggende, som vi ved virker både fag­ligt, menneskeligt og økonomisk. Dansk socialrådgiverforening har for kort tid siden sænket de anbefalede sagstal på en række fagområder, idet sagsbehandlingen bliver tiltagende kompleks og dermed kræver sagsbehandlingen for hver enkel borgere mere tid end tidligere. Fakta som Randers kommune også bør være opmærksom på for at sikre, at ressourcer og opgaver hænger sammen i de forskellige afdelinger.

   I denne forbindelse vil vi især nævne jobcenteret og Børnehandicap. Jobcenterets arbejdspres er øget væsentligt grundet stigning i ledigheden pga. corona, og det er desværre ikke nok at lave politiske prioriteringer, der er behov for, at der er socialrådgivere nok til at kunne løfte den lovgivningsmæs­sige og faglige opgave omkring disse borgere. Børnehandicap har gennem længere tid været under et meget stort arbejdspres, og sagstallet i afdelingen er dobbelt så højt, som det Dansk Socialrådgiverforening anbefaler på området. Der sker lovbrud, er meget lange sagsbehandlingsfrister, mange klager til overliggende niveau samt ikke mindst arbejdsbetingede sygemeldinger mv – der er behov for en væsentlig tilførsel af ressourcer til afdelingen nu, for at sikre både borgernes sagsbehandling og medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø. Borgerne skal have den hjælp de har behov og ret til, og medarbejderne skal ikke blive syge af at gå på arbejde.

   Vi vil stærkt anbefale, at Randers kommune lader sig inspirere af andre kommuner, og tænker i investering i socialt arbejde til gavn for både borgere, socialrådgivere og kommunens økonomi på den lange bane. Flere steder har man med god effekt valgt at investere i flere socialrådgivere på myndighedsområderne, som på den lange bane har vist en økonomisk gevinst på udgifterne til indsatser. Det er nu der er et økonomisk råderum til at sikre et ordentlig fundament for socialfaglig­hed i Randers kommune.

   Vi står selvfølgelig til rådighed, såfremt I ønsker yderligere information eller drøftelse af dette høringssvar.

    

   Med venlig hilsen

   På vegne af Dansk socialrådgiverforenings tillidsrepræsentanter i Randers kommune

   Betina Agger, socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant

    Dansk Socialrådgiverforening, Randers klubben 8900 Randers C
    - Blanketnummer: 7622

    Handicaprådets høringssvar til budgetforslag 2021-2024

    Vedhæftet er handicaprådets høringssvar til budgetforslag 2021-2024

    Handicaprådet 8541 Skødstrup
    - Blanketnummer: 7621

    Høringssvar til budget fra sektor Med –Skole

    Randers Kommune står i en helt ny økonomisk situation, hvor man for første gang i mange år, har man midler til at udvide serviceniveauet i forhold til året før.

    Vi opfordrer til:

    • At man genindfører prisfremskrivningen.
    • At man gennemfører forslaget om vejledning af de uddannelsesparate (1,1 millioner).
    • At man investerer i inklusionsopgaven gennem tilførsel af personale, således at opgaven kan varetages i elevernes nærområde, som besluttet af Skole og Uddannelsesudvalget i maj 2019
    • At man fortsat holder fokus på inklusionsopgaven gennem investeringer, således at inklusionsopgaven løses bedre på de enkelte folkeskoler.
    • At man udarbejder en fastholdelsesstrategi, således at eleverne går i folkeskolen fra 0.-10. klasse.
    • At man sikrer, at der er mulighed for en reel toning af de forskellige skoler, således at man arbejder mod målet om ”Folkeskolen som 1. valg”.
    • At man investerer i at styrke de kreative/praktisk musiske fag.
    • At man holder øje med hvordan tildelingen og de allerede vedtagne besparelser påvirker Randers Specialskole og om de mål, man har vedtaget, kan indfries med de reducerede tildelinger.
    • At man anlægsmæssigt sikrer såvel vedligeholdelse som nybygning i forhold til de eksisterende skoler.

    På vegne af Sektor-MED Skole

    Jesper Kousholt                                                                                                                 Leif Plauborg
    Formand                                                                                                                            Næstformand
    Sektor-MED Skole                                                                                                             Sektor-MED Skole

     Sektor MED Skole 8920 Randers NV
     - Blanketnummer: 7620

     Fælles høringssvar fra Randers Ungdomsskoles bestyrelse og MED-udvalg

     Fælles høringssvar fra Randers Ungdomsskoles bestyrelse og MED-udvalg til budgetforslag 2021-24.

     I forbindelse med sidste års budget 2020 skulle skoleområdet samlet udmønte 0,5% i rammebesparelse, der blev fundet på basis-budgettet. Udmøntningen blev ”skævt” fordelt, og servicen i Randers Ungdomsskolen reduceret med 1.000.000kr. Randers Kommunes økonomi var presset.

     Bestyrelse og MED-udvalget skrev blandt andet i deres fælles høringssvar:

     Randers Ungdomsskole ser sig selv som en del af Randers Kommunes store fællesskab, også når vi taler om økonomi.

     Randers Ungdomsskole ser, også i relation til budget2021, stadigvæk sig selv som en del af det store fællesskab, men bestyrelsen og MED-udvalget opfatter den økonomiske situation anderledes nu:

     • Udligningsreform og årets økonomiaftale har givet kommunen et solidt økonomisk grundlag for budgetlægningen.

      

     • Det gælder på den korte bane B2021-2024, men også i forhold til en styring af økonomien, der er holdbar på længere sigt
     • Vi har fået den hjælpende hånd permanent (udligningssystemet er ændret i vores favør, og finansieringstilskuddet er gjort permanent og er låst fast)

     Ungdomsskolens bestyrelse og MED-udvalg foreslår, at man tilbagefører besparelsen vedtaget i budget2020, og midlerne investeres i / understøtter et yderligere udbygget samarbejde mellem ungdomsskolen og folkeskolerne om:

     • Fællesskaber for alle sigtende mod læring, trivsel og livsduelighed
     • Valgfag og understøttende undervisning, der som den succesrige Fodboldlinje, giver mulighed for flere linjer inden for blandt andet det kreative, praktiske og musiske
     • Muligheden for at understøtte den enkelte profil-skole - toning af de forskellige skoler
     • Det forebyggende arbejde (SSP) målrettet elever og forældre i overbygningen, samt relationsmedarbejdere på gaderne i midtbyen og lokalområderne
     • Forøgede elev-fremmøde-indsatser (Fremmøde-Inklusions- og Trivsels-teamet) i elevernes nærområder.

     Nikolaj Høegh Skjøde                                                                      Steffen Ludvigsen

     Næstformand, MED                                                                          Bestyrelsesformand

     Randers Ungdomsskole                                                                                       Randers Ungdomsskole

     Randers Ungdomsskole MED udvalg og bestyrelse 8920 Randers NV
     - Blanketnummer: 7617

     Overskrift Høringssvar fra medarbejdersiden i hovedudvalget

     Høringssvar fra Hoved MED-udvalget medarbejder siden til budget 2021.

     Randers kommune har fået flere penge, de nye gunstige, solide økonomiske forudsætninger, vækker naturligvis store forventninger til,

     at kommunens arbejdspladser tildeles midler i væsentligt omfang. Igennem rigtig mange år, har budgettene været underlagt kontinuerlige reduktioner år for år.

      bevæggrunden herfor var, at kommunens økonomi var presset og defor var reduktioner nødvendige.

     Nu er de økonomiske forudsætninger blevet markant forbedrede.Derfor er det ikke længere nødvendigt med kontinuerlig rammereduktioner(0.5%).

     Vi ser derfor frem til, at vi langt om længe kan påbegynde en væentlig forøgelse af budgetterne, til glæde for borgerne og til glæde for de ansattes arbejdsmiljø.

     Vi har følgende kommentar tol budgetlægningen for 2021.

     Der er ikke længrer økonomisk begrundelse for, at den manglede prisfremskrivning fastholdes.

     Der er ikke længere økonomisk begrundelse for at den vedvarende 0,5% reduktion af budgetterne fortsætter.

     Der er nu økonomisk fundament til,at budgetterne øges væsentligt.

     Den nye økonomiske forbedrede virklighed, giver os håb og ønske om flere kollegare på kommunes arbejdspladser - til glæder for borgerne samt til gavn for de ansattes arbejdsmiljø.

     Med venlig hilsen

     Medarbejder siden i HU

     Marianne Dalby møller Næstformand  HU.

      Hoved MED-udvalget medarbejdersiden 8900 Randers C
      - Blanketnummer: 7609

      Høringssvar fra sektorMED administrationens medarbejderside til budget

      Randers Kommune har fået flere penge, og de økonomiske forudsætninger er blevet markant forbedrede.

      Vi ser derfor frem til, at vi – i stedet for kontinuerlige reduktioner år for år - kan forøge budgetterne, til glæde for borgerne og til glæde for de ansattes arbejdsmiljø.

      Vi har derfor følgende kommentarer til budgetlægningen for 2021-2024:

      • Vi foreslår, at fuld prisfremskrivning på serviceudgifter genindføres i 2021-2023 og fortsætter fremadrettet
      • Vi foreslår, at det indarbejdede effektiviseringsbidrag på 0,5% årligt i 2021-2023 tilbageføres og fjernes fremadrettet
      • Vi foreslår, at der afsættes yderligere midler til forbedring af administrationsbygninger, således at f.eks. den plan der ligger for Laksetorvet med fokus på at opretholde et godt fysisk arbejdsmiljø de næste 10-15 år kan fremmes (indeklima, sollys, varme).
       Ligeså for Kasernen, bl.a. gener i form af træk, varme (solfilm), isolering og nedslidte toiletter.

       

      Med venlig hilsen medarbejdersiden i sektorMED administrationen

       Medarbejdersiden sektorMED administrationen 8900 Randers C
       - Blanketnummer: 7608

       Høringssvar til Randers budgetforslag 2021-2024:

       Høringssvar fra Skolebestyrelsen på Vestervangsskolen.

       Det er dejligt, at vi i forbindelse med udligningsreformen har fået et større økonomisk råderum, således at der ikke er nye besparelser på vej på skoleområdet.

       Skolebestyrelsen har drøftet basisbudgettet og bemærker den forholdsvis store pulje der de næste 4 år er afsat til coronaudgifter. Vi anerkender at Corona er vores skjulte klassekammerat og at beløbet derfor er baseret på et skøn, kunne der måske afsættes et mindre beløb?
        

       Skolebestyrelsen synes, at de forslag som er kommet fra udvalget er gode forslag og vi anerkender især puljen til anlæg på skoleområdet til indeklima og fysiske rammer. Vi ser gerne, at de påpegede udfordringer på indeklima og fysiske rammer bliver udbedret så hurtigt så muligt.

       Derudover har vi følgende opmærksomhedspunkter:

       Beløb til klasser med høj klassekvotient (Mere pædagogiske personale på skolerne
       Vi ved hvor vigtigt relationerne mellem voksne og elever er for vores børns trivsel. Det betyder noget hvor mange voksne der er i klasserne. På Vestervangsskolen har vi høje klassekvotienter og det at kunne lave holddelingstimer og timer med to voksne betyder noget både for børnenes trivsel og faglige udvikling. Vi har set under Corona, hvordan små klasser med få kendte voksne har nedsat konflikt niveauet, der har været mere ro og flere elever har haft mulighed for at være tilstede i klasserne.

       Udviklingspulje til inklusion
       Derudover ser vi gerne, at I på skoleområdet vil prioritere kompetenceudvikling af vores pædagogiske personale. På Vestervangsskolen har vi de sidste 3 år etableret plus-klasser men har også et øget fokus på at kunne skabe og give rammer så flere børn og unge har mulighed for at være en del af vores skolens fællesskab og her har rammerne på skolen en betydning. Vi ser derfor gerne at der afsættes ressourcer både til kompetenceudvikling og til møbler, som fordrer inkluderende læringsmiljøer.

       Prioritering af skolernes IT-udstyr
       På Vestervangsskolen har vi en del dyrt udstyr, smartboard som bruges dagligt i undervisningen. It er en stor forudsætning for den undervisning vores personale hver dag giver til vores børn. Derfor er det en forudsætning at det virker og er UP to date. Vores it-udstyr er ved at være af ældre dato og derfor vil vi gerne at der er fokus på at afsætte ressourcer både til vedligeholdelse men også udskiftning af IT-udstyr. Vi kan se at der i 2024 er afsat et beløb - er det tilstrækkeligt? Og hvad med årene 2021-2023?

        

       Bevægelse i undervisningen
       Vi ved at bevægelse i undervisningen er godt og mere bevægelse er bedre. Muligheden for at give flere idrætstimer til vores elever, ala idrætsskoler fx. Svendborgprojektet.

       Prisfremskrivning
       Det er dejligt at der er indlagt prisfremskrivning fra 2024. Vi ser dog gerne at prisfremskrivningen allerede igangsættes i 2021.

       Høringsfrist
       Vi vil gerne påpege den meget korte høringsfrist for budgettet. Det er en stor udfordring både at nå og sætte sig ind i materialet, samle bestyrelsen, drøfte og diskutere høringssvaret og efterfølgende lave det, når fristen er så kort.

        

        

       Britta Snog                                               Elsebeth Andersen

       Formand for skolebestyrelsen                 Skoleleder

        

        


        
        

        Skolebestyrelsen Vestervangsskolen 8920 Randers NV
        - Blanketnummer: 7607

        Høringssvar vedr.. budget 2021 - 2024

        Se vedhæftede høringssvar.

        Med Venlig hisen

        Medarbejdersiden for Arbejdsmarkedsafdelingens Medudvalg

        Arbejdsmarkedsaddelings MED udvalg 8930 Randers NØ
        - Blanketnummer: 7602

        Høringssvar fra BUPL Østjylland

        0-6 årsområdet
        I Randers Kommune er der en bekymrende lav pædagogandel. Kun knap 54 procent er uddannede pædagoger. Det placerer kommunen som nr. 8 af 11 østjyske kommuner. BUPL anbefaler en pædagogandel på minimum 80 procent, da al forskning viser, at denne investering på alle parametre kan betale sig.

         

        Udligningsreformen har forbedret Randers Kommunes økonomi betragtelig – og de skal bruges fornuftigt Midlerne fra regeringens minimumsnormeringsaftale hjælper et stykke af vejen, men er desværre ikke tilstrækkeligt til at løfte Randers Kommune op på normeringen 1:3 og 1:6. Derfor er det nødvendigt, at byrådet af eget budget, tilfører midler og investerer i børnene. Det vil være den mest fornuftige måde at bruge de midler, man har fået gennem udligningsreformen.

        Den manglende prisfremskrivning er ikke længere økonomisk nødvendig, da kommunen har luft i budgettet nu.

        Dagtilbudsområdet har ikke noget anlægsbudget. Midler til anlæg, fx ny legeplads skal opspares gennem reduktioner i personalets tid til børnene. Det er en utilstedelig og uholdbar model, som de ansvarlige byrådspolitikere kan gøre noget ved nu.

         

        6- 18 årsområdet

        Slå ring om specialskolerne
        Besparelserne på specialskolerne bør fjernes, da området allerede er barberet grundig ned i forbindelse med struktur og omfordelingsprocessen i 2019.

         

        Ungdomsskolen bør have midler, der tilgodeser mangfoldigheden i opgaverne: Undervisning, specialklasse, klub, Kaos-ambassaden, fodbold-linjen mm. Det er alt sammen vigtige aktiviteter, der understøtter de større børns udvikling, læring og trivsel.

         

        Venlig hilsen

        Ann S. Pedersen

        Næstformand i BUPL Østjylland

        BUPL Østjylland 8250 Egå
        - Blanketnummer: 7601

        Høringssvar vedrørende budget 2021

        Område-MED-udvalget ved område VEST har drøftet budgetoplæg og har følgende kommentar:

         

        Udligningsreformen har tilført Randers Kommune økonomiske midler, som vi håber, vil betyde en mere stabil økonomi for kommunens borgere og medarbejdere.

        Som medarbejder er det meget frustrerende med besparelser hvert eneste år, det påvirker arbejdsmiljøet negativt, hvilket har betydning for kerneopgaven hos de ældre borgere.

         

        Effektiviseringskravet på 0,5 % over flere år præger vores hverdag og kerneopgaven. Vi står med ansvaret for at udmønte byrådets prioriteringer hver dag i forreste række hos borgerne, hvor vi også oplever fortvivlede borgere og pårørende. Vi ønsker at hjælpe og øge livskvaliteten hos de ældre borgere og være med til at skabe rammen for en værdig alderdom. Det forsøger vi hver dag med smil, vi griber hvert minut til at synge, danse, gå tur, holde i hånd og disse stjernestunder bliver vanskelige at nå i hverdagen.

        Omsorgsområdet har de seneste år været igennem store forandringer, og dette vil fortsætte de kommende år både grundet den kraftige stigning i antallet af ældre samt udviklingen i det nære sundhedsvæsen.

        Især oplever vi sygeplejen får flere opgaver f.eks. intravenøs behandling fra regionen samt måltagning til støttestrømper. Begge er store opgaver der er tilført området uden tilsvarende økonomi.

         

        Omsorgsområdet har besparelser, som tidligere er besluttet men ikke udmøntet, og vi har følgende kommentar:

         

        Klippekort:

        Klippekort for de svageste ældre borgere er meget værdifuldt, og udvalget ønsker dette bevaret. Klippekortet giver borgeren mulighed for indflydelse på eget hverdagsliv samt selv at bestemme, hvad tiden skal bruges til. Dette er medvirkende til at styrke borgerens ressourcer, være aktiv i hverdagen, få oplevelser der ikke vil være muligt uden klippekort. Det er her, der er tid til stjernestunder med den ældre, det styrker relationen til den ældre og forbygger ensomhed.

        De ældre på plejecentrene får i tiden med Corona ikke så ofte besøg, ligesom de frivillige ikke kommer. Her er det afgørende med klippekort til de ekstra oplevelser.

         

        Besparelse af 2. hjælpertimer:

        Her stiller vi spørgsmålstegn ved, om det er muligt at hente en besparelse, da der i forvejen er meget opmærksomhed på effektivisering og hjælpemidler, så 2. hjælper ikke er nødvendig. I de situationer, hvor der visiteres 2. hjælpertimer, er det af arbejdsmiljømæssige hensyn for personale samt tryghed for borgerne.

        Desuden vil en reduktion ofte betyde behov for yderligere hjælpemidler, hvortil der så kommer udgiften, og hjælpemidler har i forvejen et øget udgiftsniveau. Det er på det område ikke realistisk at blive ved med at finde besparelser år efter år.

         

        Tryghedshotel og aflastningspladser:

        Vi ønsker ikke nedlæggelse af pladser her, da vi oplever et stort behov og pres på pladserne. Der er flere ældre, og borgerne udskrives tidligere fra hospitalet, hvilket bevirker et øget behov for intensiv pleje. Især på Tryghedshotellet oplever vi en stigning i antallet af borgere med komplekse og ustabile forløb.

        Hvis borgeren ikke kan få en aflastningsplads og akutplads, kan det betyde udeområdet vil få flere timer eller en indlæggelse på hospital. Desuden betyder et aflastningsophold meget for den ældre borger og ikke mindst de pårørende med muligheden for ekstra hjælp og tryghed i en sårbar periode.

         

        Prisfremskrivning: Igennem flere år har der ikke været prisfremskrivning i budgetterne, hvilket presser økonomien bl.a. grundet øget udgifter til sygeplejeartikler, madvarer til køkkener og bo-enheder, alt IT, telefoner, licenser, arbejdsbeklædning osv. Alle udgifter der så må tages af lønkronerne, som bevirker et øget pres i kerneopgaven. Vi ønsker en prisfremskrivning fra 2021.

         

        Demografien: 

        Vi ønsker at gøre opmærksom på vigtigheden af, at demografireguleringen tilføres omsorgsområdet. Der er tidligere reduceret i midlerne svarende til 33 mil., hvilket har stor betydning for kerneopgaven og serviceniveauet til de ældre borgere. Skal det nuværende serviceniveau opretholdes hos de mange flere ældre borgere, så er demografimidlerne altafgørende. Det er vigtigt, vi har tid og mulighed for at forebygge og arbejde rehabiliterende, så vi kan reducere udvikling i behovet for ydelser i fremtiden til de mange flere ældre borgere. 

         

        Covid-19 betyder øget behov for værnemidler og kræver mere tid til bl.a. rengøring, og hertil kommer test af alle medarbejdere hver 6. eller 2. uge. Alt sammen noget der kræver ressourcer og tid, som går fra borgerne.

         

        Tilføres området ikke demografimidlerne vil konsekvensen bl.a. være et større belastet arbejdsmiljø, da vi så skal betjene flere borgere for de samme ressourcer. Alternativt er det nødvendigt, at byrådet tager stilling til dette og beslutter nye kvalitetsstandarder for de ældre borgere.

         

        Vi håber på et budget i balance, så vores ressourcer svarer til opgaverne, hvilket bevirker færre syge medarbejdere, mere effektivitet, glade medarbejdere og herved at rekrutteringen af nye medarbejdere bliver nemmere.

         

        Vi ønsker desuden at gøre byrådet opmærksom på behovet for gensidig tillid. Omsorgsområdet har især nu brug for tillid fra vores politikere – tillid til her er mange medarbejdere, der dagligt går på arbejde med glæde og gør et godt stykke arbejde for alle ældre borgere, der har behov for vores hjælp. Det er vigtigt, vi sammen fortæller positivt og bakker op om vores virksomhed.

         

         

         

         

        Venlig hilsen

         

         

        Pernille Schou Pedersen                             Marianne Høegh

        Næstformand                                               Områdeleder                                                             

         Område VEST 8920 Randers NV
         - Blanketnummer: 7600

         Høringssvar til Budget 2021 - 2024

         Lokal Område-MED i Område SYD har den 8. september 2020, afholdt møde for at afgive høringssvar til budget 2021 – 2024 og har følgende kommentarer:

         Budgetforslaget for 2021 på Omsorgsområdet er gennemgået og drøftet.

         Område SYD tilkendegiver, at det er en ny situation vi står i og glæder os over at udligningsreformen er vedtaget og kommer Randers Kommune positivt til gode. Område SYD ser frem til at få en andel af de midler, der udmøntes. Det er dog vigtig at få præciseret, om der vil ske fuld demografiregulering? Omsorgsområdet og dermed Område SYD oplever et vedvarende stort pres på økonomien, som hænger sammen med et stigende antal ældre, og at vores ældre generelt har et stigende behov og en større grad af kompleksitet.

         Område Syd er enig i, at der skal midler til de forslag, som Omsorgsudvalget har fremsat, og som omhandler følgende:

         • Klippekortordning
         • Ældreboliger med kald
         • IV behandling
         • Hjælpemidler

         Der kan dog yderligere nævnes følgende emner, der bør tages i betragtning i forhold til fordeling af midler til omsorgsområdet:

         • Flere hænder, således at basis er på niveau og matcher den udvikling og det pres, der hver dag er på omsorgsområdet. Det kan give et bedre overskud til vores personale og en god kommunikation.
         • Uddannelse og kompetenceudvikling for at kunne højne fagligheden og kvaliteten af plejen og behandlingen af vores ældre borgere.

         Ovennævnte fokusområder som mere tid og overskud til personalet vil kunne reducere utilsigtede hændelser og situationer, hvor der kan ske arbejdsskader, da der er bedre tid til introduktion i opgaven og til at løse opgaven. Samtidig vil det være et middel i forhold til rekruttering og fastholdelse af personale, som på nuværende tidspunkt er en udfordring i hverdagen.

         Plejepersonalet definerer selv hverdagens udfordring således:

          ”ønsker tid og mulighed for at gøre små ting i hverdagen, som gør en stor forskel for borgeren også uden at der skal bruges klippekort… At have tid til lige at kunne sætte sig på sengekanten og lytte, når livet gør lidt ondt. At følges sammen med borgeren til fællesarealerne, stoppe op og kigge på årstidsændringer ud af vinduerne, eller måske ligefrem bevæge sig ud i naturen. At have tid til at sætte sig ned og kommunikere med den døve mand, som på mange måder er afskåret fra omverdenen og som kun kommunikerer gennem det skrevne sprog og synet…  tiden hvor vi ikke er sammen med borgeren bliver ædt op af dokumentation”.

         Endvidere kan nævnes:

         • Teknologisk udvikling, - For at undgå for stor slid på træningsmaskiner, kunne udviklingen ske i en virtuel hjemmetræning for de friske pensionister, der kommer til selvtræning. Derudover er der et stigende behov for devices til plejepersonale, hvilket vil kunne give en større fleksibilitet og effektivitet.
         • Plejeboliger, - det opleves, at der er flere ægtepar i forhold til tidligere, som flytter ind. Begge ægtefæller er plejekrævende, hvilket gør opgaven mere kompleks og fordyrer driften.
         • Ernæring, - øget behov for indsats på dysfagi. Flere og flere borgere har synke-, spise- og drikkebesvær. Der er i den forbindelse behov for korrekt undervisning og vejledning, for at kunne afhjælpe dette.

         Omsorgsområdet har været igennem store omlægninger på mange områder og vil fortsat de kommende år blive udsat for et stort pres, hvilket den seneste mediefokus viser. Det må derfor politisk være vigtigt af forbedre omsorgsområdet, så vi kan give vores borgere den bedste behandling og service.

         Der bør fra politisk side sikres en kompetent og kvalificeret indsats på omsorgsområdet.

         Slutteligt ønsker vi at nævne natcenteret decentralt i de 3 områder, - vi ser, at det giver mulighed for en bedre kvalitet og sammenhængende pleje, da natpersonalet kommer tættere på samarbejdspartnere (dag- og aftenvagter) og at de kan blive mere involveret i og deltagende i DTR-møderne.

          

         På vegne af lokal Område MED – Område SYD

         Erling Lemming                                                                Gitte Mygind

         Formand                                                                          FTR for sygeplejersker

          Lokal Område MED Område SYD 8900 Randers C
          - Blanketnummer: 7597

          forbedring af arbejdsområde

          Høringsvar budget

          Vores arbejdsområde samt arbejdsplads har i en nu efterhånden lang periode været meget udskældt og været rigtig meget i fokus, både af pårørende, andre kolleger i landet samt politikere. Af samme årsag er vores arbejdsmiljø meget negativt påvirket. Hvis vi skal have flyttet fokus, vendt det hele til noget positivt, have højnet fagligheden og dermed kvaliteten af plejen har vi brug for de rette kompetancer – altså kompetent personale i form af mere uddannelse/kompetanceudvikling kombineret med flere hænder. Det vil også betyde, vi kan møde pårørende og de mange krav fra disse, uden at tiden går fra borgerne og igen får vi højnet den faglige indsats. Derfor – send flere hænder!

           Huset Nyvang 8930 Randers NØ
           - Blanketnummer: 7590

           Høringssvar til budget2021 fra medarbejderne i Sektor MED Børn.

           I budgettet for 2021, er der ikke nye forringelser på børneområdet – udover manglende prisfremskrivning. Der udmøntes i stedet de vedtagne initiativer fra budget2020. Se i øvrigt høringssvar hertil, fra sektor MED børn for budget2020.

            

           Vi har følgende bemærkninger til budgetforslag for 2021:

            

           • Vi undrer os over nødvendigheden af at indskrive endnu en 0,5% reduktion af budgetterne, når der nu og fremadrettet, er gunstige økonomiske vilkår for Randers kommune qua den nye udligningsreform, permanentgørelse af finansieringstilskud med mere. Vi bemærker derudover, at der videreføres ”manglende prisfremskrivning”, som også reducerer budgetternes værdi, på trods af de generelle gunstige økonomiske forudsætninger for Randers Kommune som helhed.
           • Vi fremsender igen i år opmærksomhed på, at dagtilbud IKKE har anlægsmidler. Forbedringerne på bygninger mv, skal findes via forringelser og besparelser på driften og dermed på kvaliteten og omfanget af de pædagogiske indsatser for børnene. Det finder vi uheldigt.
           • Slutteligt skal her formidles ønsket om løft af normeringerne. En investering der betaler sig! Selvom der fra staten tildeles midler til at indfase minimumsnormeringer, vil det stadig være nødvendigt, at byrådet i Randers selv af egen drift opprioriterer området. Ellers vil børnene i Randers ikke kunne nyde godt af 3:1 og 6:1, idet de tildelte midler ikke vil være tilstrækkelige til, at løfte kommunens normeringer til dette niveau.

            Sektor MED Børn
            - Blanketnummer: 7586

            Sektor-MED, omsorg - Budgetforslag 2021-2024

             

             

            Sektor-MED, omsorg 8900 Randers C
            - Blanketnummer: 7580

            Høringssvar LMU – mestringsvejlederteamet/de små bofællesskaber/ledsagerne

            Høringssvar fra LMU – mestringsvejlederteamet/de små bofællesskaber/ledsagerne vedr. budget 2021-2024

            LMU har på ekstraordinært møde d. 9.9.2020 behandlet forslag til basisbudget for 2021-2024. I behandlingen er indgået input fra medarbejdere på Aktivitetscenter Randers.

            Et samlet LMU bemærker særligt forslag fra Socialudvalget om at prioritere en sanering af gælden over en tre-årig periode. LMU vil gerne med dette høringssvar anerkende den klare prioritering fra Socialudvalgets side.

             

            Med venlig hilsen

            Thomas Borup                                                               Ulla Vibæk

            Formand                                                                        Næstformand

             LMU - De små bofællesskaber, mestringsvejlederteamet og ledsagerne - Voksenhandicap 8930 Randers NØ
             - Blanketnummer: 7579

             Høringssvar budget 2021-2024, LMU på CBR

             Høringssvar budget 2021-2024, LMU på CBR

             LMU på CBR har på ekstraordinært møde d. 10.9.2020 drøftet budgettet 2021-2024.

             Et samlet LMU bemærker forslag fra Socialudvalget om at prioritere en sanering af gælden over en tre-årig periode. LMU vil gerne med dette høringssvar anerkende den klare prioritering fra Socialudvalgets side.

             Derudover bemærkes forslaget fra Beskæftigelsesudvalget om etablering af Møbelcirklen. LMU finder at forslaget er visionært med dets fokus på bæredygtighed, såvel økonomisk, ressourcemæssigt og i forhold til beskæftigelse for borgere langt fra arbejdsmarkedet.

              

             Med venlig hilsen

              

             Thomas Borup                                                                                     Mogens Andersen

             Formand                                                                                              TR

              LMU på CBR 8920 Randers NV
              - Blanketnummer: 7576

              Budget 2021-24 - Sektor-MED social

              Se vedhæftet høringssvar.

              Sektor-MED social 8900 Randers C
              - Blanketnummer: 7573

              Høringssvar fra Område MED, Center for Psykiatri

              Høringssvar til budget 2021-2024 fra Område – MED; Center for Psykiatri

              Vi bemærker at der i budgetmodellen arbejdes med en model der arbejder langsigtet og bakker derfor op om modellen.

              Vi bemærker også at der foreslås at der arbejdes med en gældsafvikling. Vi ønsker at få eftergivet vores gæld.

              Vi har arbejdet målrettet med at få en økonomi i balance og har i den forbindelse flyttet vores underskud til et overskud. I den forbindelse har vi udviklet faglige modeller, hvor vi støtter borgerne hurtigere og bedre og betjener betydelig flere borgere end tidligere.

              Vores nuværende gæld er relativt stor i forhold til centerets budget. For at kunne gældsafvikle yderligere vil et kræve en omlægning og reduktion af hele vores tilbudsvifte og faglige retning.

              Dette vil have konsekvenser arbejdsmiljøet i Center for Psykiatri og ikke mindst de ydelser vi vil kunne tilbyde borgere vi servicerer i center for Psykiatri.

              Vh

              Lars Thomsen, Næstformand

              Agnete Etzerodt Lund, Formand

               

               Område MED Center for Psykiatri 8900 Randers C
               - Blanketnummer: 7572

               Socialområdet skal på dagsorden og prioriteres

               Som supplement til det fælles høringssvar fra Sektor MED social, ønsker medarbejdersiden at komme med følgende høringssvar til budget 2021:

               Det er af væsentlig betydning for socialområdet, såfremt man vælger at eftergive gælden på socialområdet, som ønsket er fra socialudvalget, og som et samlet MED-udvalg støtter op om i høringssvar. Dette er dog ikke tilstrækkeligt alene. Socialområdet skal på dagsorden og prioriteres på lige fod med de andre velfærds­områder i kommunen. Det skylder vi både borgere, medarbejdere og pårørende.

               Nu er Randers kommune i en situation, hvor der er et godt økonomisk råderum, og derfor er det også af­gørende, at der er fokus på, at socialområdet gennem mange år er blevet udhulet økonomisk samtidig med, at målgruppen som har behov for områdets ydelser er øget og blevet mere kompleks. Det er nu, at der er mulighed for, at man politisk sikrer, at områdets budget fremadrettet harmonerer med de handi­cap­pede, psykiske syge og udsatte borgers behov for støtte i hverdagen. Samt at medarbejdernes psykiske arbejds­mil­jø bedres ved, at ressourcer og opgaver er i balance.

               Den manglende prisfremskrivning og en fortsættelse af 0,5% besparelsen (effektiviseringsbidrag) er be­sparelser, som vil ramme området. Set i lyset af de nuværende gunstige økonomiske forhold i Randers budget 2021, anbefaler vi, at disse besparelser fjernes fra budgettet.

                

               Med venlig hilsen

               Medarbejdersiden i Sektor MED social

                Sektor MED social - medarbejdersiden 8900 Randers C
                - Blanketnummer: 7571

                Høringssvar fra Randers Specialskole

                Høringssvar fra Randers Specialskoles MED-udvalg:

                Vi har med interesse læst notat vedr. ”Basisbudget 2021-24”, og det er med stor beklagelse, at vi noterer os, at Randers Kommune ønsker at fastholde betydelige økonomiske besparelser på Randers Specialskole fra budget 2020-23.

                Vi er af den opfattelse, at det vil medføre væsentligt forringede betingelser for at udnytte og fremme vores elevers potentialer både fagligt, socialt og personligt. Vi undrer os fortsat over, at Randers Kommune ønsker at bespare så voldsomt på børn og unge med særlige behov, som ellers med den rette støtte og hjælp vil kunne blive livsduelige og aktive samfundsborgere i deres voksenliv. Denne opgave vil vi med forringede økonomiske vilkår have langt sværere ved at lykkes med. Det forekommer os derfor at være kortsigtede løsninger, der tænkes i, som ikke vil være holdbare på lang sigt.

                Alle børn bør have lige rettigheder og muligheder for at blive livsduelige borgere og komme ud af skolen som helstøbte mennesker. Det kræver ressourcer, når børnene har særlige behov – ressourcer, vi nu igen bliver beskåret på.

                Vi gør opmærksom på, at vi af Byrådet i Randers Kommune er blevet givet en politisk opgave, der består i dels at sammenlægge 3 skoler og dels at optimere driften af specialskoleområdet, og vores arbejdsgrundlag er derfor følgende 6 politisk bestemte områder:

                1. Frigørelse af midler fra specialområdet til almenområdet.
                2. Større fokus på specialskolers evne til at sikre elevernes faglige niveau.
                3. Øget fokus på de langsigtede pædagogiske mål.
                4. Overgang til ungdomsuddannelse/arbejde.
                5. Øget sammenhæng mellem almen- og specialområdet.
                6. Sammenhæng i indsatser.

                Det bekymrer os, at vi på én og samme tid skal løfte en stor politisk bestemt vision om en sammenlægning med fokus på øget kvalitet og fokus på inklusion og samtidig skal stå på mål for serviceforringelser og de deraf følgende frustrationer og reaktioner, det medfører for Randers Specialskoles elever, forældre og personale.

                Randers Specialskole har ikke yderligere bemærkninger til ”Basisbudget 2021-24”.

                Venlig hilsen

                MED-udvalget på Randers Specialskole

                 MED-udvalg på Randers Specialskole 8920 Randers NV
                 - Blanketnummer: 7570

                 Høringssvar fra Myndighed for handicap

                 Budget 2021-2024 har været drøftet på personalemøde med MED-status i Myndighed for Handicap, og på baggrund af dette fremsendes hermed høringssvar vedr. budgettet.

                 Myndighedsområdet bakker fuldt ud op om Socialudvalgets forslag om sanering af den oparbejdede gæld på området.  En sanering af gælden vil bidrage til at skabe et stærkt fundament for det sociale område i Randers fremadrettet.

                  

                 Med venlig hilsen

                 Myndighed for handicap

                  Personalemøde med MED i Myndighed for handicap 8900 Randers C
                  - Blanketnummer: 7569

                  Høringssvar vedr. Budget 2021-2024 fra Sektor-MED Kultur og Fritid.

                  Høringssvar vedr. Budget 2021--2024 fra Sektor-MED Kultur og Fritid. 

                  Sektor-MED Kultur og Fritid. 8900 Randers C
                  - Blanketnummer: 7568

                  Sektor Med-udvalget Familie

                                                                                                                                                     Randers.10.09.2020                                               

                  Til Byrådet 

                                                                                               

                  Høringssvar fra Sektor Med-udvalget Familie-  fra medarbejder side til budget 2021

                   

                  Det er en positiv bevægelse, at Randers Kommune har fået flere penge som det fremgår af budgettet.

                  Derfor vækker de nye økonomiske forudsætninger naturligvis store forventninger til serviceniveauet

                  stabiliseres og at hele området for Familie tilgodeses i væsentligt omfang.

                  Familie området har i en længere årrække, været under et massivt pres og tynget af et meget stort

                  underskud. Dette har bevirket at kerneopgaverne er reduceret og der er skåret betydeligt i

                  medarbejderskaren.

                  Derfor ser vi frem til at det økonomiske pres/gæld der er på Familieområdet tilgodeses i budgettet.

                   

                  Med venlig hilsen

                  Medarbejder-siden i Sektor- MED Familie

                  Irma Ilsø Hansen

                  Næstformand

                   

                   

                   

                   

                   

                  Sektor Med-udvalg Familie 8930 Randers NØ
                  - Blanketnummer: 7566

                  Randers Specialskole

                  Sidste år skrev vi et høringsvare for at undgå besparelser på specialskolerne i Randers. I år skriver vi et høringsvare i håb om vi bliver tilgodeset i et budget og i tildeler os penge, penge som vi virkelig har brug for!!!

                  Netop fordi de besparelser i allerede har vedtaget har haft alvorlige konsekvenser for flere børns trivsel.

                  • Vi har været nød til at lukke afdelingen i Mørke, og flyttet 20 børn til Randers afdelingen. 20 børn der netop var placeret i Mørke fordi de havde brug for et tilbud, der var lille og tryg, hvor alle kender alle. Samtidigt tæt på deres bopæl.
                  • Vi oplever manglende undervisning af vores børn, rigtig mange pauser for vores børn i løbet af en skoledag!!!
                  • Samtidigt oplever flere forældre pga. manglende støtte at hente deres børn tidlig for skole, idet de ikke kan magte en hel skoledag længere.
                  • Vi stiller derfor spørgsmål tegn ved om folkeskoleloven bliver overholdt.

                  Derudover er vi økonomisk presset fordi vi har fået Mellerup skoletilbud til at være en del af Randers Specialskole. Mellerup skoletilbud trænger til en voldsom ændring af skoletilbuddet, og børnene der er på Mellerup skoletilbud kræver mange ressourcer. Det betyder vores skoletilbud er voldsomt økonomisk presset, til trods for i den politiske beslutning står skrevet tilbuddet ikke må belastet den nye Randers specialskoles økonomi. Tilbuddet koster os 8,2 mill, og vi får tildelt 3, 1 mill. Dermed er der et underskud, som vi tager fra resten af Randers specialskoles økonomiske ramme. Dermed må forældre hvis børn der gik i skole i Mørke sidde med en dårlig fornemmelse, da vi nu kaster penge efter Mellerup skoletilbud. Penge vi ikke havde til at bibeholde Mørke!!

                   

                  Derudover er vi også økonomisk presset pga 10.kl. tilbuddet på Randers Specialskole. Da man politisk bestemte uanset hvilken takst man er i 9.kl., så er man takst 1 i 10.kl. det betyder vi mangler ca 3,5 mill for at kunne give børnene det rigtige tilbud. Idet børnenes vanskeligheder ikke forsvinder i løbet af en sommerferie!!! Derfor har ledelsen indtil videre taget fra den samlet kasse for at kunne give børnene i ordentligt tilbud.

                  så udover de besparelser man vedtog da man afspecialiseret specialskoler med næsten 30 mill i sommeren 2019, og derefter 19 mill på budget 2020-2024. Så kræver det øjeblikkelig handlig hvis det ikke skal få alvorlige konsekvenser på den lange bane, det er både i forhold til børnenes trivsel men også den økonomiske byrde eks botilbud, bostøtte, førtidspension, manglende uddannelse, tabt arbejdsfortjeneste osv.

                  Randers specialskole

                  Paulina Posselt, Henriette Malland og Nete Ankerstjerne

                   Nete Ankerstjerne 8870 Langå
                   - Blanketnummer: 7564

                   Høringssvar fra Landsforening Autisme

                   Høringssvar i forhold budget i Randers kommune fra Landsforening Autisme.

                   Når vi læser budgetter for Randers kommune, er det glædeligt at Randers kommune tilføres rigtig mange penge. Det undre os derfor, at der ikke tilbagerulles nogle af alle de besparelser, som specialskoleområdet har været udsat for de sidste mange år.

                   Der er en stigning af mistrivsel for børn over hele Danmark, som munder ud i belastningsreaktioner og psykiatriske diagnoser. Det skræmmende er at Randers har procentvis en dobbelt så stor stigning som landsgennemsnittet. Det må jo betyde at de tilbud som Randers kommune har ikke virker.

                   Vi har en formodning om, at den store stigning skyldes et afspecialiseret og underfinanseret specialskoleområde. 

                   Landsforeningen Autisme håber derfor at specialskoleområdet tilføres midler, alt andet vil være uansvarligt

                    Elisabeth Sørensen 8920 Randers NV
                    - Blanketnummer: 7562

                    Tænk på dem der har brug for hjælp!

                    Tænk på de handicappede både børn og voksne!

                    tænk på de skal have et værdigt liv med livskvalitet og et sted at være hvor de kan rummes og der er tid til dem. Både når de er små og går i i stitution, når de går i skole og skal lærer noget med henblik på at kunne varetage et job en dag ude i fremtiden og med at have den rette støtte/hjælp når de skal på arbejdsmarked! 
                    Gør dem til en investering og ikke en genskin i vores samfund. De har helt sikker noget at byde på, hvis i husker der er recurcer nok til at hjælpe dem fra de er helt små!

                     

                    Tænk på hvis det var jeres barn der havde brug for spicial børnehave, skole, videreuddannelse osv. hvordan vil i have det med at skulle kæmpe en daglig kamp for jeres barn var retmæssigt placeret?!?

                     Anne Bolt Kryger Cordes 8870 Langå
                     - Blanketnummer: 7560

                     Høringssvar til budget 2021 og overslagsår

                     Se vedhæftede høringssvar

                     Asger Laustsen 8920 Randers NV
                     - Blanketnummer: 7558

                     Høringssvar grundet besparelser

                     Til Byrådet 

                     Jeg kan ikke gå med til flere besparelser på specielle skolerne. Og især på FIRKLØVER skolen.

                     Børnene er hårdt spændt for grundet de daværende besparelser som gav børnene færre lærer og pædagoger.

                     Vi ser vores børn mangle tryghed og hjælp da der ikke er nogen de kan spørger da læreren og pædagogerne kæmper for at nå alle børn.

                     Jeg håber at vores børn vil blive tilgodeset nogle af de penge som kommunen har fået af Regeringen.

                     Med venlig hilsen 

                     Marijanne Petersen 

                      Marijanne Stryhn Petersen 8940 Randers SV
                      - Blanketnummer: 7553

                      Høringssvar vedr. budget 2021 - 2024

                      Skolebestyrelsen på Søndermarkskolen tager budget udkast til efterretning.

                      Der er dog en bekymring om den fortsat manglende prisfremskrivning, som er betydelig over hele denne periode. dette kan få uheldige konsekvenser for nogle af indsatserne Skolen for alle i inkluderende fællesskaber samt Folkeskolen som 1. valg

                      På skolebestyrelsen og Medudvalgets vegne

                      Helle Hesel 

                      Søndermarkskolen

                       Søndermarkskolens Skolebestyrelse og MEDudvalg 8960 Randers SØ
                       - Blanketnummer: 7551

                       Høringssvar fra MED-udvalget på Madservice Kronjylland

                       10-9-2019

                       Høringssvar vedr. budget 2021-2024

                       ”Et kort men vigtigt høringssvar”!

                        

                       MED-udvalget på Madservice Kronjylland har forholdt sig til budgetoplægget.

                       Vi er bl.a. bekymrede for den ½ procentvise besparelse på vores budget, samt den manglende prisfremskrivning.

                       Efterhånden bliver mange halve procenters besparelse igennem årene, til betydelige beløb!

                       Vi er bl.a. bekymrede, fordi specielt på Madservice Kronjylland, er fordelingen af løn og driftsudgifter atypiske. Kun ca. halvdelen af budgettet forbruges på løn. 

                       Det betyder derfor, en forholdsvis stor besparelse på resten af vores samlede budget; de ca. 50% der er driftsudgifter/fødevareindkøb osv.                                                                                                   Varer, udstyr, lovpligtig service og tjenesteydelser med prisstigninger, som vi ikke selv har indflydelse på.

                       Madservice Kronjylland er tæt på 20 år, og der er med årene behov for fokus på vedligehold, større reparationer og udskiftning af produktionsudstyr.                                                                                          Dette for at levere sikker drift, bevare et sundt og ordentligt arbejdsmiljø, samt at kunne leve op til arbejdstilsynets krav.

                       En presset økonomi kan risikere at flytte økonomi fra løn til drift, hvilket vil presse, et i forvejen højt arbejdstempoet, i negativ retning.

                       Vi henstiller derfor til at disse besparelser ikke effektueres!

                       På MED-udvalgets vegne

                       Marianne Sloth Sørensen                                                                                                                                                                                                                                                                                          Leder af Madservice.

                        

                        MED-udvalg på Madservice Kronjylland, Randers kommune 8940 Randers SV
                        - Blanketnummer: 7550

                        Høringssvar

                        Se vedhæftede fil

                        Område MED i Center for Voksenhandicap
                        - Blanketnummer: 7549

                        Høringssvar, Område-MED Område Nord

                        Høringssvar, Budget 2021 – 2024

                         

                        Område-MED for Omsorg, Område Nord, har holdt møde den 9. september 2020 og har følgende kommentarer til Budget 2021 - 2024:

                        Generelt
                        Omsorgsområdet er under et vedvarende stort pres på økonomien, hvilket bl.a. hænger sammen med, at vi skal levere et politisk fastsat serviceniveau til et stigende antal ældre med mere og mere komplekse plejebehov.

                        Det er vigtigt at nævne, at omsorgsområdet igennem de seneste år har været igennem store omlægninger på mange områder og i de kommende år vedvarende vil blive udsat for et stort pres. Området har implementeret en række store sparekrav. Sparekrav som følge af effektiviseringskravet men også som følge af de politisk vedtagne ændrede demografireguleringer. Dertil kommer, at vi har fået nye opgaver grundet udviklingen i det nære sundhedsvæsen, senest overtagelsen af intravenøs behandling af borgere fra regionen.

                        Demografi
                        Alt i alt er forventningen derfor, at omsorgsområdet også fremadrettet vil være under et stort pres. Vi ved, at der i de kommende år sker en meget stor stigning i antallet af borgere over 85 år, svarende til 83% over de næste godt 10 år.

                        Det er derfor meget vigtigt for Område-MED at understrege betydningen af, at Omsorgsområdet får tilført den demografiregulering, der svarer til den reelle stigning i antallet af borgere.

                        Beregninger viser, at hvis den fulde demografiregulering tildeles området i forhold til stigning i antal borgere i målgruppen, vil det dreje sig om en nødvendig stigning fra 22 mio. i 2022 til 93 mio. i 2024. Det er et voldsomt tal, men det viser tydeligt hvilke udfordringer, vi står overfor, og som vi har brug for politisk hjælp til håndteringen af.

                        Udover at antallet af borgere stiger, bliver borgerne generelt mere plejekrævende. Både i forhold til demente borgere, men der ses også en stigende kompleksitet i forhold til senhjerneskadede, misbrugere, psykiatriske patienter mv. Opgaverne bliver mere og mere komplekse. Opgaver, som vi er glade for og stolte over at løfte, men det kræver tilstrækkeligt med kvalificerede medarbejdere med de rette kompetencer for at vi kan gøre det på forsvarlig vis.

                        Det er i stigende grad nødvendigt med andre faggrupper end dem, vi traditionelt har ansat. Det kan f.eks. være socialpædagoger, flere sygeplejersker mv. med et øget udgiftsniveau til følge. Derfor er demografireguleringen af overordentlig stor betydning for, at vi kan rekruttere det nødvendige antal medarbejdere med de nødvendige kompetencer, hvis opgaverne skal kunne løses ud fra de politisk vedtagne standarder.

                        COVID-19
                        Omsorgsområdet er i høj grad ramt af covid-19. Det er et område, hvor der er tæt borgerkontakt i forhold til personlig pleje, og der er behov for at bruge værnemidler i rigtig mange situationer. Ydermere er der kommet en ny opgave omkring test af alle medarbejdere på omsorgsområdet hhv. hver 6. eller 2. uge (afhængig af smittetrykket). Alt sammen noget, der kræver tid og lægger ekstra pres på ressourcerne. Tid og ressourcer, som går fra borgerne.

                        Prisfremskrivning
                        Område-MED ønsker at udtrykke bekymring for, at den manglende prisfremskrivning af budgettet udhuler vores samlede service til borgerne. Vi har gennem lang tid været meget opmærksomme på indkøb, arbejdsgange mv, så vi har efterhånden kun ringe muligheder for fortsat at optimere på vores drift og service. Den manglende prisfremskrivning vil derfor ikke medføre effektivisering, kun serviceforringelser for borgerne.

                        Rammebesparelser
                        Effektiviseringskravet mv. medfører uundgåeligt forringelser i servicen til borgerne. Hvis Område-MED skal pege på potentielle besparelser der ”gør mindst ondt”, peger vi på de specialpladser, vi har i kommunen, og som ikke er lovpligtige. Dvs. en udmøntning af besparelser på de områder, der politisk blev ”købt tilbage” ved forrige års budgetforlig.

                        Klippekort
                        Område-MED anbefaler i tråd med ovenstående, at budgettet til Klippekortstimerne fjernes helt, da det er et område, vi ikke er lovmæssigt forpligtiget til at varetage. Konsekvensen vil naturligvis blive en forringelse af borgernes muligheder i forhold til service, men det er et område, der trods alt kan undværes.

                        MED-udvalget ønsker generelt, at eventuelle fremtidige påtænkte nedskæringer på omsorgsområdet følges op med en politisk vejledning til udmøntning af nedskæringen.

                         

                        Ditte Bach Sørensen
                        Formand

                        Anne Birk Kjemtrup
                        Stedfortrædende næstformand

                         

                         

                         Område-MED, Område Nord 8900 Randers C
                         - Blanketnummer: 7548

                         Høringssvar til budgetforslag 21-24 fra MED-udvalget i Dagtilbud Midt

                         Randers d. 03-09-2020

                          

                         Hermed vores refleksioner om de allerede vedtagne budgetbesparelser på børneområdet.

                          

                         - Manglende prisfremskrivning:

                         Vores budgetter bliver langsomt udhulet med den manglende prisfremskrivning. Vi skal stadig betale for ydelser og varer ud fra et 2020 indeks, men uden prisfremskrivning kan det blive problematisk at finde pengene. Vi henstiller derfor til, at man prisfremskriver årligt.

                          

                         - Fjernelse af kommunalt tilskud til frokostordning:

                         En prisforhøjelse af frokostordningen i dagtilbud kan betyde, at forældrene ved det kommende valg fravælger ordningen. Prisforhøjelsen synes måske ikke af meget, men da der er store socioøkonomiske forskelle blandt familierne i vores dagtilbud, kan en pris på over 600 kr. virke som meget for den enkelte familie. Frokostordningen er et sundt og nærende måltid, som både er en pædagogisk aktivitet, ligesom den udvisker de uligheder, der kan forekomme ved individuelle madpakker. 

                          

                         - Ophør af ekstraordinær tildeling til Jennumparken i 2022:

                         Vi ved, at der er stor værdi i, at alle børn lykkes, og der er derfor stadig behov for at investere i børn i udsatte positioner, så en positiv udvikling fastholdes. Jennumparken har en stor gruppe udsatte familier, som har brug for hjælp – også efter 2022. Den særlige tildeling skal ses som et forebyggende tilbud og har bl.a. betydet, at der har været ressourcer til at sætte ekstra ind i den enkelte familie, så både forældre og børn guides, rummes og mødes i deres udfordringer. Den har også betydet, at børnene i Jennumparken har fået særlige pædagogiske tilrettelagte tilbud (fx en intensiv sprogindsats) og oplevelser ud af huset, som de ellers ikke vil blive tilbudt. Vi vil gøre opmærksom på, at vi synes, det ser svært ud, hvis den ekstra tildeling fjernes, og vi opfordrer til, at der også fremadrettet er fokus på de udsatte familier i Randers kommune. 

                          

                         Med venlig hilsen fra

                         Med-udvalget i dagtilbud Midt

                          MED-udvalget Dagtilbud Midt 8920 Randers NV
                          - Blanketnummer: 7543

                          Høringssvar fra Randers Biblioteks MEDudvalg til budget 2021-2024

                          Høringssvar er vedhæftet

                          Randers Bibliotek MEDudvalg 8900 Randers C
                          - Blanketnummer: 7521

                          Effektiviseringsbidrag - Ingen prisfremskrivning - Høringssvarmuligheder

                          Jeg foreslår, at budgetforligspartierne fjerner den videreførte indregnede besparelse i basisbudgettet på 0,5%, ca. 20 mill. kr., det såkalde effektiviseringskrav, pkt. 4.1, side 14.

                          Hvis der er brug for besparelser, foreslår jeg, at der tages udgangspunkt i helt konkrete besparelser, så forvaltningen ikke efterfølgende får en bunden opgave med at udarbejde et sparekatalog på baggrund af effektiviseringsbidraget.

                          Jeg foreslår, at man i basisbudgettet fjerner besparelsen, "Udmøntning af ingen prisfremskrivning", pkt., s.14. Jeg foreslår, at der, om nødvendigt, indregnes helt konkrete besparelsesområder.

                          Jeg foreslår, at der afsættes et beløb i budgettet til at igangsætte initiativer, som gør det muligt at opfylde denne sætning fra randers.dk "Alle har mulighed for at afgive høringssvar."

                          I Randers var der i 2019 over 8000 personer over 18 år, som var fritaget for digital post. Man skal bruge internet for læse høringsforslag, og nogle gange kan høringssvar kun afgives digitalt. Jeg ser frem til, at borgere i Randers, som ønsker det, får mulighed for at kunne læse høringer og indsende høringssvar.

                           

                          Med venlig hilsen 

                          Kirsten Lorentzen

                           

                           kirsten Lorentzen 8983 Gjerlev J
                           - Blanketnummer: 7516

                           Høringssvar fra Randers Lærerforening

                           Høringssvar til budget 2021

                           Randers Lærerforening har med stor interesse læst forslaget til det kommunale budget for 2021 og overslagsårene.

                           Budgettet er interessant af andre årsager end tidligere. Der er grundet ændringer i udligningsreformen og den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen helt andre forudsætninger for budgetlægning end tidligere.

                           I forslaget til basisbudget er der indlagt en række puljer til forskellige ting. Det betyder også, at der en del midler, der bindes uden at de nødvendigvis vil blive anvendt. Pengene burde i stedet bruges på at løfte den kommunale opgavevaretagelse gennem flere ansættelser på serviceområderne som fx undervisning. Folkeskolens andel fra puljerne bør anvendes til flere lærere for at løfte kvaliteten i undervisningen gennem fx co-teaching og kompetenceudvikling af lærerne.

                           I høringsvaret har vi lavet en række nedslag på forskellige områder og desuden forholdt os til en række af forslagene i basisbudgettet.

                           Høringssvaret er opbygget således, at der i starten fremgår en række opfordringer til budgetlægningen og efterfølgende er der mere udførlige kommentarer.

                           Opfordringer
                           Vi har følgende opfordringer til byrådet i forbindelse med budget 2021:

                           • Prisfremskrivningen skal genindføres fra 2021
                           • At man gennemfører udvalgets ønske om midler til individuel vejledning af uddannelsesparate
                           • Reduktion af de vedtagne besparelser (budget 2020) på specialskolerne.
                           • Afsætte ekstra midler, således at skolerne får en reel mulighed for at indgå i arbejdet med Folkeskolen som 1. valg, uden at dette finansieres gennem øget arbejdspres for personalet på skolerne.
                           • At pengene bruges på ansættelse af ekstra personale i stedet for som foreslået, at de lægges i puljer og gemmes væk. Beløbet i de forskellige puljer skal reduceres.

                           Manglende prisfremskrivning
                           Igennem flere år har der i forbindelse med budgetlægningen ikke fundet en prisfremskrivning sted. Det betyder, at en lang række aftaleenheder er presset økonomisk i forhold til vareindkøb m.m. På skoleområdet drejer det sig ikke mindst om midler til indkøb af undervisningsmaterialer og licenser/programmer. Særligt det sidste er det svært at spare på, og derfor er eneste mulighed for at finansiere fx licenser m.m. gennem en reduktion af udgifterne til personale. Med andre ord presser den manglende fremskrivning af priser både antallet af ansatte og øger arbejdsbelastningen.

                           Øget vejledning af uddannelsesparate
                           I folkeskolen er der en gruppe elever, der erklæres uddannelsesparate, men trods dette har et behov for individuel vejledning udover den, de er sikret gennem lovgivningen. Derfor vil forslaget bidrage positivt til, at eleverne får større forudsætninger for at træffe det fremtidige uddannelsesvalg.

                           Reduktion af besparelserne på specialskolerne
                           I budget 2020 vedtog man en række besparelser på specialskolerne. Kommunens forbedrede økonomi bør bidrage til, at man mindsker disse besparelser i de kommende år og anvender de herved tilførte midler til at øge antallet af lærere. Dette vil sikre eleverne et bedre undervisningsmiljø, en bedre og mere velforberedt undervisning og personalet et forbedret arbejdsmiljø. Igennem de senere år er antallet af lærere ansat på kommunens specialskoler reduceret særdeles voldsomt, også sammenlignet med de øvrige personalegrupper.

                           Endvidere viser en rapport fra Social og Indenrigsministeriet en kraftig stigning i Randers Kommune blandt 0-17 årige med diagnoser som fx ADHD og autisme[i]. Der bl.a. tale om en fordobling af antallet af børn og unge med psykiske diagnoser fra 2009 til 2019. På landsplan er den tilsvarende vækst på 52%.

                           Derfor foreslår vi, at man ruller besparelserne (eller som minimum de fremtidige) på specialområdet tilbage.

                           Folkeskolen som 1. valg
                           Skole- og uddannelsesudvalget har en række fokuspunkter for arbejdet i den resterende del af valgperioden. Det første punkt og reelt overskriften for arbejdsplanen er folkeskolen som 1. valg. Ambitionerne er store og generelt velvalgte. Vi anbefaler, at man i forbindelse med inklusionsstrategien arbejder med co-teaching, hvor to lærere sammen forbereder, gennemfører og evaluerer/efterbehandler undervisningen.

                           Undersøgelserne i forbindelse med kommunens indsatser på henholdsvis Hornbæk Skole og Hobrovejens Skole viser, at der er et stort efterslæb i forbindelse med uddannelse af lærerne til at varetage inklusionsindsatser i den almene folkeskole. Randers Lærerforening har gennemført undersøgelser om inklusion med tilsvarende resultater.

                           For at sikre dette sammen med de i øvrigt foreslåede indsatsområder, opfordrer vi til, at skolerne tildeles penge til at arbejde med de forskellige indsatser.

                           Puljer
                           I budgettet er der lavet puljer, der skal dække fx kommende corona-udgifter. Der er afsat et særdeles stort beløb på dette område. Vi anbefaler, at man i stedet bruger pengene på ansættelser af fx lærere m.fl., således at kommunens borgere oplever et kvalitetsløft i dagligdagen.

                           På vegne af Randers Lærerforening
                            

                           Leif Plauborg
                           Formand

                            

                           [i] https://simb.dk/analyser/aeldre-og-sundhed/udviklingstendenser-i-forhold-til-boern-og-unge-med-psykiatriske-diagnoser

                            Randers Lærerforening 8900 Randers C
                            - Blanketnummer: 7514

                            Høringssvar fra Sektor-MED Sundhedsområdet til budget 2021-24

                            Sektor-MED Sundhedsområdet har følgende bemærkninger til budgetforslaget for 2021-2024:

                            Sektor-MED finder det glædeligt, at Randers Kommune i indeværende budgetforhandling får et større økonomisk råderum, og dermed mulighed for at prioritere indsatser til gavn for kommunens borgere. Vi vil i den forbindelse appellere til at sundhedsområdet prioriteres. Det er en helt central og vigtig målsætning i sundhedspolitikken at mindske uligheden i sundhed. Sektor-Med skal opfordre til, at denne målsætning prioriteres i den kommende budgetperiode.    

                            Sundhedsprofilen viser, at sundhedstilstanden og sundhedsvanerne blandt borgerne i Randers Kommune på flere områder er dårligere end blandt de midtjyske kommuner som helhed. Ligeledes peger en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen på den voksende ulighed i sundhed mellem borgere med kort og lang uddannelse. I Randers kommune er der generelt flere, der ryger, flere, der er overvægtige og færre, der oplever en høj grad af mental sundhed. Den sociale ulighed i sundhed viser sig også på børn og voksnes tandsundhed. .

                            For at bryde det billede bør der derfor fokuseres endnu mere på forebyggelse, sundhedsfremme og en tidlig indsats med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne på sundhedsområdet.

                            Sektor-MED skal tilslutte sig forslaget om at afsætte en generel pulje til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, hvilket vil gøre det muligt for SIK-udvalget løbende at prioritere midler til konkrete sundhedsindsatser.   

                            Sektor-MED skal, i lighed med høringssvarene fra de fire Lokal-Med på sundhedsområdet opfordre til, at der findes en løsning, således at besparelsen på 0,7 mio. kr. på sundhedsområdet grundet manglende prisfremskrivning bliver annulleret.

                            Sektor-MED skal bakke op om høringssvarene fra Lokal-MED på sundhedsområdet, og her særligt gøre opmærksom på:

                            Lokal-MED sundhedsplejen

                            • Ønske om varig videreførelse af bevilling på 1,35 mio. kr. til Familieiværksætterne fra 2022, når nuværende bevilling ophører
                            • Ønske om varig videreførelse af bevilling på 0,15 mio. kr. til PREP fra 2022, når nuværende bevilling ophører
                            • Overvægtsklinikken / på sigt stor risiko for lang venteliste grundet for få midler
                            • Ønske om prioritering af indsats mod langvarige søvnproblemer blandt børn og voksne

                            Lokal-MED sundhedsteamet

                            • Ønske om varig videreførelse af bevilling på 0,5 mio. kr. til psykologhjælp til unge 20-25 år fra 2022, når nuværende bevilling ophører
                            • Ønske om at de ekstra besparelser på 49.000 kr. i 2021, ekstra 114.000 kr. i 2022 og ekstra 104.000 kr. i 2023 grundet effektiviseringskravet på 0,5 % ikke gennemføres

                            Lokal-MED rehabilitering

                            • Aktuel ventetid på op til 6-8 måneder til kronikertilbud. Der forventes en fortsat stigning i antallet af henvisninger, hvorfor der vurderes behov for flere midler til området

                            Lokal-MED tandplejen

                            • Står overfor at skulle implementere socialtandplejen, hvorfor de afsatte midler bør opretholdes (udvalgsbehandlingen sker først efter høringsfristen for bemærkninger til budgetforslaget)
                            • Oplever belastning af behovet for værnemidler, og forventer store IT udgifter ved skifte til nyt styresystem mv. 

                            Budgetforslaget indeholder demografireguleringer på områder som børn og skole, omsorg og handicap, men ikke på sundhedsområdet. Sektor-MED skal gøre opmærksom på, at sundhed på samme måde som disse områder er påvirket af flere ældre og flere børn, f.eks. i forhold til omsorgstandplejen, kronikere og den tidlige forebyggende indsats.  

                            På vegne af Sektor-MED Sundhedsområdet

                             

                            Christina Breddam             Hanne Blaabjerg

                            Formand                             Næstformand

                             Sektor MED Sundhed 8900 Randers C
                             - Blanketnummer: 7499

                             Tandplejens høringssvar

                             Tandplejen ser med stor tilfredshed på at tidligere års besparelseskrav og effektiviseringsbidrag er fjernet.

                             Vi ser frem til at skulle løse en ny opgave fremover: Socialtandplejen skal implementeres. Her er det vigtigt at de afsatte midler bliver udmøntet og at vi bibeholder tidligere afsatte budget på området. Udvalgsbehandlingen er først den 16.9 efter høringsfristen.

                             Vores renoveringsprojekt forløber stille og roligt. Det har været nødvendigt at udskyde møder pga covid 19 og en mindre forsinkelse påregnes. På grund af socialtandplejen kan vi ikke reducere i antallet af klinikker som tidl planlagt; men må genetablere tandklinikken på Østervang med øgede udgifter til følge.

                             Da den manglende PL regulering / prisfremskrivning på Tandplejens område med store udgifter til drift stadig fortsætter til 2024 vil det belaste vores budget uhensigtsmæssigt.

                             Tandplejens MED vil også gerne her signalere at der er store udfordringer med værnemidler. En stor udgift der forventes dækket af coronakontoen; men som belaster i tid og ressourcer lige fra indkøb, distribuering, affaldsmængder, øget forsigtighed, tid til omklædning, ekstra kliniktøj.

                             Tandplejen skal yderligere påpege de store IT udgifter i forbindelse med overgang til nyt styresystem samt anskaffelse af nødvendigt udstyr for at opretholde effektiv drift.

                             Tandplejen løfter området omkring demografi op til sektorMED. Skal gøre opmærksom på den store udvikling af målgruppen på ældreområdet hvilket vil afspejle sig i en øget tilstrømning til omsorgstandplejen.

                             På MED's vegne Hanne Blaabjerg, næstformand og Lars Høvenhoff, formand

                             Randers 8.9.2020

                              

                              Randers Kommunes Tandpleje's MED-udvalg 8900 Randers C
                              - Blanketnummer: 7496

                              Høringssvar fra MED Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter

                              Rehabiliteringsenheden har følgende bemærkninger til budgetforslag 2021-2024.

                              Det er positivt, at Randers Kommune i forbindelse med udligningsreformen får et større økonomiske råderum.

                              Dog får den manglende pris- og lønfremskrivning betydning for Rehabiliteringsenhedens samlet økonomi. Vi er særligt udfordret af, at der hvert år henvises stadig flere kronisksyge borgere til vores tilbud. Der er 2 millioner borgere med kronisk sygdom i Danmark, og antallet er kraftigt stigende. Alene på diabetesområdet viser prognoser en fordobling i antallet indenfor de næste 10 år.
                              Sundhedstilstanden i Randers er dårlig, og vi har en af de højst forekomster af kronisk sygdom i Region Midt (kilde HHDD). Rehabiliteringsenheden har fra 2018 til 2019 registreret en ekstraordinær stor stigning i antal henvisninger fra 715 til 980 svt. til 27 %.  Konsekvensen heraf er, en aktuel ventetid på op til 6-8 måneder til vores kronikertilbud. Det forventes en fortsat stigning i henvisninger til kronikertilbud, hvilket vil betyde længere ventetid med mindre der tilføres yderligere ressourcer til området.
                              Der er et stort behov for en større forebyggende og rehabiliterende indsats til disse borgere. Pleje og behandling af borgere med kronisk sygdom koster sundhedsvæsnet dyrt, alene den kommunale udgift til hjemmehjælp og sygepleje er 6 x større for borgere med kronisk sygdom. (kilde https://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2018/Oktober/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2018/Sundheds-og-aeldreoekonomisk-analyse-okt-2018/Sundheds-og-aeldreoekonomisk-analyse-okt-2018.pdf)

                                

                               MED Rehabiliteringsenheden Randers Sundhedscenter 8900 Randers C
                               - Blanketnummer: 7495

                               Høringssvar fra MED Sundhedsteamet Randers sundhedscenter

                               Høringssvar fra MED Sundhedsteamet, Randers Sundhedscenter, til Budget 2021 – 2024.

                               Ved budgetforliget for 2019-22 blev der afsat 0,5 mio. kr. til et 2 årigt forsøg med psykologhjælp til unge mellem 20 og 25 år. Bevillingen blev ved budgetforliget 2020 forlænget yderligere et år, således at den nuværende bevilling løber frem til udgangen af 2021. Sundhedsteamet skal anmode om, at bevillingen gøres varig.

                               Evalueringen af psykologtilbuddet 1 år efter projektstart viser, at den politiske afgørelse om midler til etablering af et psykolog tilbud til unge mellem 20-25 år, var en visionær og korrekt beslutning. 211 unge har i løbet af det første år fået booket en tid til samtale. Den store søgning, samt henvisning til tilbuddet fra andre forvaltningsområder, vidner om et hidtil udækket og stort behov hos målgruppen for hjælp til bedre trivsel og mental sundhed. Specielt for unge uden arbejde/uddannelse, eftersom denne gruppe udgør op mod halvdelen af deltagerne.

                               Jf. Randers Kommunes Sundhedspolitik og arbejdet med at mindske den sociale ulighed i sundhed, anser vi psykologtilbuddet som helt essentielt – både her og nu, men også fremadrettet da den generelle mentale sundhed for unge i Randers og på landsplan går i den forkerte retning.

                               Status for psykologtilbuddet viser, at de unges trivsel og mentale sundhed, målt på anerkendte skalaer, stiger med antallet af samtaler og er større efter samtaleforløbene samlet set. 89 % af de unge finder, at samtalerne i meget høj grad eller i høj grad har haft en positiv indflydelse. 88 % har brugt indholdet af samtalerne i hverdagen.

                               Primo september 2020 er status, at der er venteliste for nye henvendelser til medio november 2020.

                               _________________________

                                                           

                               Det er forudsat i direktionens udkast til budgettet, at effektiviseringskravet på 0,5 % fortsætter i 2021-24. Det betød konkret en besparelse på 49.000 kr. i 2020.

                               Sundhedsteamet skal kraftigt opfordre til, at der findes en løsning, så de planlagte besparelser ikke gennemføres. Det handler om ekstra besparelser på 49.000 kr. i 2021, ekstra 114.000 kr. i 2022 og ekstra 104.000 kr. i 2023.

                               Fastholdes beslutningen af disse besparelser, vil det medføre en reduktion i de sundhedsfremmende- og forebyggende aktiviteter, som tilbydes til borgerne i Randers Kommune indenfor kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed.

                               Dette er stærkt bekymrende, eftersom Randers Kommune, som følge af den socioøkonomiske profil, har en større andel af borgere med sundhedsmæssige udfordringer end mange andre kommuner i Region Midtjylland.

                                

                               MED Sundhedsteamet, Administration samt Syn & Hør - Randers Sundhedscenter

                               4. september 2020.

                                MED Sundhedsteamet Randers Sundhedscenter 8900 Randers C
                                - Blanketnummer: 7494

                                Høringssvar fra Lokal MED - Sundhedsplejen

                                Høringssvar fra lokal-MED i Sundhedsplejen for budget 2021-24.

                                Vi ser med stor tilfredshed på at Sundhedsplejen er prioriteret i det kommende budgetforslag, da vi desværre ser flere og flere udfordringer på børne- og ungeområdet, som kræver særlige indsatser.

                                Flere og flere familier er udfordret på at blive en familie. Der er ofte udfordringer med mad og søvn, hvor vi bruger rigtig mange ressourcer på at vejlede og guide familierne. Derudover er der også rigtig mange familier, som har svært ved grænsesætning af det 2-3 årige barn.

                                Hos de større børn oplever vi flere børn end tidligere, der mistrives. Der er mange børn som føler sig utrygge og oplever angst, og den generelle mentale trivsel er desværre for nedadgående. Desuden ser vi mange børn og unge, som er utilfredse med deres egen krop, og derfor har brug for støtte til at få en mere positiv kropsopfattelse.

                                Der ses en stigning i antallet af overvægtige børn allerede ved indskolingssamtalen, og overvægten er stigende i løbet af skolegangen.

                                 

                                Lokal-Med i Sundhedsplejen vil særligt bemærke nedennævnte budgetforslag.       

                                Familieiværksætterne (FIV)/Mini-FIV (ønske om varig bevilling på 1,35 mio. kr. fra 2022, jf. notat oversigt henviste sager mv.)

                                Sundhedsplejen har siden 2014 tilbudt Familieiværksætterkurset (FIV) til førstegangsfødende og Mini-FIV til sårbare familier, som har svært ved at passe ind på ordinære hold pga. angst, depressioner mv.

                                Midlerne til FIV står til at ophøre ved årets udgang 2021. Hvis tilbuddet stoppes vil det betyde en markant forringelse af tilbuddet til førstegangs familier, herunder at spædbørn i modstrid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger ikke ses af en sundhedsplejerske fra de er 2-3 mdr. til de er 8-10 mdr. De utilsigtede konsekvenser kan blive et øget antal behovsbesøg, kontakt til almen praksis, flere hospitalsindlæggelser og flere sager til myndighedsafdelingen. 

                                PREP (ønske om bevilling på 150.000 kr., jf. notat oversigt henviste sager mv.)

                                I samme årrække, som FIV, har Sundhedsplejen sammen med PPR afviklet PREP parforholdskurser for par med børn, som har udfordringer i parforholdet. PREP er således med til at par bliver sammen, og børn vokser op i hjem med en positiv kommunikation.

                                Der har været udbudt 5-6 kurser årligt. For ovennævnte beløb, kan der udbydes 5 hold årligt.

                                Overvægtsklinikken

                                Overvægt blandt børn har i en årrække været stigende. Ca. hvert 7. barn er overvægtig når de starter i skole og andelen af overvægtige børn stiger med klassetrin. Overvægt i barndommen fortsætter ofte ind i voksenalderen, og er forbundet med stor risiko for en lang række livsstilssygdomme. Hertil er overvægt blandt børn også statistisk forbundet med dårligere trivsel, dårligere selvvurderet livskvalitet, større skolefravær og højere medicinforbrug end hos normalvægtige børn.

                                Sundhedsplejen har de sidste 6-7 år haft stort fokus på overvægt og har etableret en velfungerende overvægtsklinik. Der er høj efterspørgsel på overvægtsbehandling, og med et driftsbeløb på 300.000 kr., kan vi ikke undgå, der opstår venteliste hertil. De 300.000 kr. svarer til en kapacitet på 100 børn pr. år. I 2021 fik Sundhedsplejen en ekstrabevilling på 100.000 kr., som et engangsbeløb, og lige pt. er der ingen venteliste.

                                Men vores erfaring er, at når sundhedsplejen begynder at se nye børn først i det nye skoleår, finder vi mange overvægtige børn, som skal tilbydes en plads i overvægtsklinikken, og i løbet af efteråret vil der desværre igen blive genereret en venteliste.

                                Endvidere ser vi desværre en større og større andel af førskolebørn være overvægtige, og derfor er vores anbefaling, set ud fra et fagligt perspektiv, at vi på et langt tidligere tidspunkt, begynder at arbejder med de overvægtige børn, og kommer i gang med en tidligere forebyggelse af overvægt. Sundhedsplejen er udfordret på, at vi ikke ser de fleste børn fra de er ca. 10 mdr. gamle og indtil de skal i skole. Så derfor er vores anbefaling at vi ved et 10 mdr.s besøg kunne screene børnene og følge de børn, som der er i risikogruppe fra 1-5 år indtil de skal i skole.

                                Søvn.

                                For lidt søvn blandt børn og voksne er et stigende problem. Langvarige søvnproblemer er forbundet med øget risiko for stress, overvægt, type 2 diabetes, hjerte-kar sygdomme og for tidlig død. Søvnproblemer udgør ifølge Vidensrådet for forebyggelse et vigtigt folkesundhedsproblem, som der kan og bør gøres noget ved. Vidensrådet for forebyggelse vurderer derfor, at forebyggelsesstrategier bør inddrage søvn på linje med andre kendte risikofaktorer som usund kost, rygning, højt indtag af alkohol, motion, fysisk inaktivitet og dårligt mentalt helbred. 

                                Randers Kommune, Sundhed har foreslået, at søvn indgår som en parameter i den næste sundhedsprofil for Region Midt, og derfor understøtter Sundhedsplejen meget, at Sundhed- og Kdulturudvalget har fokus på dette vigtige område ved de kommende budgetforhandlinger, da det er så vigtigt at få de gode søvnvaner implementeret så tidligt i livet som muligt.

                                 

                                Lokal-Med i Sundhedsplejen
                                Leder af sundhedsplejen Annelise Buus Nielsen

                                 Lokal MED Sundhedsplejen 8900 Randers C
                                 - Blanketnummer: 7469

                                 Høringssvar – budget 2021-24 – fra MED-udvalget på Randers Kloster.

                                 Randers Klosters MED-udvalg vil gerne udtrykke støtte til det budgetønske fra Omsorgsudvalget, der handler om at sløjfe den besparelse på klippekortordningen, der er indregnet i basisbudgettet.
                                 Det er vores opfattelse, at klippekortsordningen giver os rigtig gode muligheder for at leve op til de forventninger, der stilles til os om at give vore beboere selvbestemmelse i forhold til aktiviteter og dagligdag. Herved har vi også bedre mulighed for at leve op til de forventninger, der er til at bekæmpe ensomhed og til at behandle beboerne med den værdighed, som alle fortjener.
                                 Det har i hele klippekortsordningens levetid været tydeligt for os, at det er en meget værdifuld ordning for vore beboere. Ordningen giver mulighed for de individuelle valg i form af selvbestemmelse over, hvad ordningen skal bruges til i form af meningsfulde aktiviteter, men ordningen understøtter også det sociale fællesskab beboerne imellem, idet mange også vælger at bruge deres ”klip” til fælles aktiviteter i mindre eller større grupper.
                                 Under perioden med nedlukning af ældrecentrene pga. risikoen for smitte med coronavirus i foråret blev det ikke mindre klart, hvor væsentlig denne ordning er. I perioden, hvor vore beboere var afskåret fra samvær med deres pårørende, var det endnu mere værdifuldt, at vi i kraft af klippekortordningen kunne tilbyde vore beboere meningsfulde aktiviteter, også i mindre grupper – det var med til at afbøde den værste ensomhed i et forår, der ellers på mange måder var udfordrende for vore beboere.
                                 Vi vil derfor finde det meget beklageligt, hvis besparelserne på klippekortordningen gennemføres, så den bliver halveret i omfang. Det vil være særdeles mærkbart for vore beboeres livskvalitet.

                                 På vegne af Randers Klosters MED-udvalg

                                     Sonja Andersen            Jesper Bjerre Jakobsen
                                     TR/ næstformand            Forstander / formand
                                  

                                  Randers Klosters MED-udvalg 8900 Randers C
                                  - Blanketnummer: 7441

                                  Ældrerådets høringssvar til budgetforlsag 2021-2024

                                  Vedhæftet er ældrerådets høringssvar til budgetforslag for 2021-2024.

                                  Ældrerådet 8541 Skødstrup