Etablering af bassinanlæg i Storkeengen

Høringen er afsluttet

Høring af Forslag om tillæg til spildevandsplanen om etablering af bassinanlæg i Storkeengen.

Spildevandsplan

Byrådet vedtog på mødet den 18. november 2019, at sende forslag til spildevandsplan om  etablering af bassinanlæg i Storkeengen i offentlig høring.

Forslag om tillæg nr. 53 til spildevandsplanen er en ændring af tidligere tillæg om klimatilpasning af Vorup Nord og rensning af regnvand. Forslaget om tillæg giver mulighed for, at regnvand fra et mindre område i det nordlige Vorup kan renses i et regnvandsbassin i Storkeengen. Samtidig giver planen mulighed for at etablere et mindre pumpebassin samt at grøfter i området fremover vil være en del af det spildevandstekniske anlæg.

Se forslaget her: Planforslag.

Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen her på siden.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelsen er følgende:

Påvirkningen af planområdet vurderes at være varig men reversibel. Påvirkningen er ikke af grænseoverskridende karakter. Påvirkningen er af begrænset rumlig udstrækning og berører hovedsageligt befolkningen positivt, da formålet er at begrænse oversvømmelsesrisiko.

Værdien og sårbarheden af de områder, der ved planlægningen inddrages til bassiner, vurderes ikke at være væsentlig, da anlæggene inddrager de mindst følsomme naturområder og friholder de værdifulde områder.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Klagefristen udløber den 23. december 2019.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen om, at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar

0 svar