Etageboliger ved Niels Brocks Gade 1

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 615 og forslag til Tillæg 31 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport.

Byrådet vedtog 2. marts 2020 forslag til Lokalplan 615 og forslag til Tillæg 31 til kommuneplanen - Etageboliger ved Niels Brocks Gade 1 - med afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 8 uger, jvf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget udlægger området i to delområder til henholdsvis boligformål og til parkering for områdets be­boere. Planforslaget skal bl.a. sikre, at nyt byggeri og øvrige anlæg indpasses i det eksisterende bymiljø.

Med lokalplanforslaget bliver det muligt at opføre ny bebyggelse med to bygninger i 4-6 etager placeret oven på den eksisterende kælderetage, hvor kælderetagen kan indrettes til parkeringskælder.

Ny bebyggelse kan maksimalt opføres til en højde af 21 meter og bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 185 for lokalplanens område.

Læs Forlag til Lokalplan 615 her.

Borgermøde

Randers Kommune indbød til ordinært borgermøde for planforslagene:

Kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for ændret højde, etageantal og bebyggelsesgrad for nyt byggeri.

Med kommuneplantillægget ændres:

 • Etageantallet fra højst 31/2 til højst 6 etager,
 • Den maksimale bygningshøjde hæves fra 15 til 21 meter, og
 • Bebyggelsesprocenten hæves fra 100 til 185.

Læs forslag til Tillæg 31 til Kommuneplan 2017 her.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagen skal være indgivet inden 4 uger efter lokalplanen er offentligt bekendtgjort. Klagen er indgivet, når den er tilgængelig for Randers Kommune i Klageportalen.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

55 svar
- Blanketnummer: 6646

Høringssvar til Lokalplan 615

Høringssvar modtaget 30. juni 2020, Borgerservice, Randers Kommune. 

Hans Ørsted 8900 Randers C
- Blanketnummer: 6546

Nej tak til alt for højt byggeri!

Det høje byggeri, der påtænkes på Niels Brocks Gade, er helt ude af propation til kvarters miljø. Der er, så vidt jeg ved, ingen der har noget imod, at der kommer nyt byggeri på grunden i stedet for det, der ligger nu - det kvarterets beboere ytre sig om er størrelsen og højden. En kæmpe klods, der vil ødelægge et dejligt kvarter, hvor vi tager hensyn til hinanden. Beslutningstagerne bør også tage hensyn til os!

Vi er rummelige i kvarteret og vil gerne forblive sådan men det her forslag til ændring af lokalplan for at gøre det muligt at bygge så øjet er mere end vi kan rumme. Lyt til os! Os helt almindelige borgere, der har valgt Tøjhushavekvartetet til og parcelhuset fra. 
 

Nej tak til ændring af lokalplan! Nej tak til højhus.

Dorthe Dee, Dronningensgade

 

  Dorthe Dee Olsen 8900 Randers C
  - Blanketnummer: 6545

  Høringssvar vedr. højhus i Niels Brocks Gade

  Vi sender dette høringssvar i anledning af, at vi er beboere i Tøjhushavekvarteret. Vi anser på mange måder dette projekt i Niels Brocks Gade 1 for at være første step i hele udviklingen af Flodbyen Randers - Byen til vandet. Og vi mener derfor, at dette projekt på mange måder danner præcedens for den kommende byudvikling, som vi i Tøjhushavekvarteret bliver nære naboer til, og sågar en del af. En byudvikling som vi ser frem til, og som vil kunne understøtte og udvikle Randers by på bedste vis, hvis det gribes rigtigt an. Vi har nogle forslag til principper for denne byudvikling, som vedrører Tøjhushavekvarteret. Her mener vi, at det er afgørende for at bevare den særlige historie og områdets udtryk, at man er særdeles tro mod den måde området fremstår idag i forbindelse med den kommende byfortætning. Herunder er det af afgørende betydning, at man fastholder lavt tæt bebyggelse og det arkitektoniske udtryk, der kendetegner området idag. Vi mener med baggrund i ovenstående ikke at højhus-projektet i Niels Brocks Gade falder ind under disse principper. Vores bekymring går på at byggestilen på alle måder afviger fra boligmassen, der udgør Tøjhushavekvarteret. Dette gælder både højden og det arkitektoniske udtryk mv. Den bygning, der ønskes placeret på netop denne grund må antages at komme til at udgøre en slags indgangsportal til Tøjhushavekvarteret fra Randersby-siden. Det bør derfor ikke være en markant høj bygning, som 'skærmer' for det kvarter man træder ind i (Tøjhushavekvarteret). Vi foreslår at man gentænker den kommende bygning på denne placering og med tanke om at dette skal være en indgangsportal, der skal åbne op for Tøjhushavekvarteret og ikke skæmme det. Hertil har vi bemærket at naboen til denne bygning også føler sig meget klemte. Vi håber inderligt at der bliver taget hensyn til os, der er naboer til byudviklingen, og at vi evt. vil blive kompenseret, hvis den kommende byfortætning for alvorlige konsekvenser for vores ejendom.

  Byudvikling er vigtig og afgørende for Randers, og dette støtter vi op om. Men vi håber at det er vores politikere, der sætter dagsordenen og ikke investorerne. Husk på at det er vores by før, under og efter. Det er os, der bliver naboer til alt det der kommer til at ske, det er vores hjem, der er på spil.

  Med Venlig Hilsen 

  Thomas & Louise Kragh

  Lorentzgade 17C

   Louise Hou Kragh 8900 Randers C
   - Blanketnummer: 6541

   Høringssvar vedr. Lokalplan 615 og forslag til tillæg 31 til Kommuneplan

   Høringssvar vedr. Lokalplan 615 og forslag til tillæg 31 til Kommuneplan 2017.

    

   Lokalplanforslaget bør tages af bordet!

    

   Det bør det af de årsager, som mange har fremført:

   • byggeriets højde og volumen

   • trafikale og parkeringsmæssige konsekvenser

   • manglende respekt for ”stedets ånd”

   • manglende overensstemmelse med kommuneplan 2017 politisk vedtagne retningslinjer om bygningshøjde, ny bebyggelses udformning og arkitektonisk kvalitet

    

   Hvis man skal have respekt for Tøjhushavekvarteret og områdets kulturelle værdier, variation og særpræg, må det være indlysende at man ikke på den aktuelle placering kan opføre et kæmpe bygning, som på alle måder distancerer sig fra den karré, som den skal udgøre afslutningen af – måske kan der i tilknytning til J. O. Kraghs Plads på den anden side af Rosenørnsgade placeres et byggeri, der ligner.

    

   Under forløbet er det blevet benyttet som argument for at bygge højt, at der ligger (få) andre høje bygninger i området. Til det vil jeg anføre, at – selv om de er (for) høje, er de opført i en anden tid og har en kulturhistorisk værdi, men det skal bestemt ikke være begrundelsen for at bygge højt på det pågældende sted i dag – snarere omvendt: der er høje bygninger nok i Tøjhushavekvarteret.

    

   Jeg bifalder byfornyelse, men kun når det sker i respekt for de omgivelser og den sammenhæng, som nybyggeriet indgår i. Det vil absolut være på sin plads at friske op på grunden ved Rosenørnsgade, og gerne med boligbyggeri, men uden det volumen og den dominerende karakter, som lokalplanforslaget giver mulighed for.

   Der er meget få specielle bydele tilbage i Randers – Tøjhushavekvarteret er ét af dem - det meste ligner kvarterer, man kan finde i alle større byer i Danmark.

   Hvis Randers skal kendes for noget særligt (”Randerledes”), vil det være godt at satse på Tøjhushavekvarteret, hvilket man også kunne se for snart 20 år siden med Kvarterløftet. Opførelse af et voluminøst etagebyggeri ved Niels Brocks Gade 1 vil være en dårlig beslutning.

    

   Der har i løbet af en efterhånden lang proces været fremført mange gode og velbegrundede protester mod opførelse etageboligbyggeri i Niels Brocks Gade 1, som lokalplanforslaget giver mulighed for. De fleste indsigelser er – naturligt nok – kommet fra beboere i Tøjhushavekvarteret, som holder af området og dets variation og særpræg samt fra de nærmeste naboer, som føler, at projektet udgør en trussel mod deres hus og hjem.

   De omkringboende naboer vil naturligt nok blive mest påvirket af at få opført et kæmpebyggeri på grunden, hvilket vil give store gener både i forhold til indkig og med hensyn til skyggevirkninger – to vigtige forhold, som af bygherre og kommune er blevet kraftigt bagatelliseret, og som i miljøscreeningen burde have udløst krav om udarbejdelse af miljøvurdering/rapport.

   I den sammenhæng kunne det også være relevant, at der i højere grad blev taget hensyn til den tiltagende trafikale belastning i kvarterets snævre gader – herunder parkeringsforholdene.

    

   Jeg ser frem til, at lokalplanforslaget bliver nedstemt.

    

   Med venlig hilsen

   Birger Christensen

   Tøjhushavevej 9

   8900 Randers C

    Birger Christensen 8900 Randers C
    - Blanketnummer: 6527

    Vi foreslår med sorg i hjertet

    Vi bor Niels Ebbesens Gade 8 og er nærmeste nabo til Niels Brocks Gade 1.

    Såfremt ændring af kommunerammeplanen og Lokalplan 615 bliver vedtaget af Byrådet, er vi meget bange for, om vi kan holde ud at bo her i nedrivnings/byggefasen, samt når højhuset står færdigt. Vi er desuden bekymrede for værditabet på vores ejendom og bange for, at der i byggefasen vil komme sætningsskader og andre skader på vores hus fra 1890.

    Vi foreslår derfor med sorg i hjertet, at der ved vedtagelse af ændring af kommunerammeplanen og Lokalplan 615, stilles en betingelse fra kommunens side om at bygherre skal købe vores hus inden igangsætning. Bygherre kan så bruge matriklen til hvad de vil i byggefasen. Skader på huset er alene bygherres risiko, og huset kan efterfølgende sælges, hvor det så er bygherres egen risiko for værditab.

     

     Karin Jensen 8900 Randers C
     - Blanketnummer: 6515

     Alt for højhus

     Efter at have boet på Tøjhushavevej i snart 30 år vil jeg mene, at et byggeri af denne kaliber, er ude af trit med kvarterets landsbyagtige ånd og identitet. Kvarteret har i min tid været præget af stor forskellighed, hvad angår befolkningssammensætning, livsstil og værdier. Et kvarter med "højt til loftet" stort engagement og kreativitet. Det synes som om det nuværende foreslag, er lavet af folk, der enten ikke er lokal kendte, har storby komplekser, eller ganske enkelt sætter profit højest. Det nuværende byggeri er på ingen måde en skønhed, måske kan grunden bruges til parkering. Det er efterhånden et stort  problem.

     mvh Stig Zacho

      Stig Zacho-Petersen 8900 Randers C
      - Blanketnummer: 6513

      NEJ TAK!!

      Nej tak til ændring af lokalplan! 

      Nej tak til byggeriet på Niels Brocks gade 1, det er for massivt og stort til kvarteret. 

      Brug dog krudtet på Valsemøllen, den trænger..!

      Jeg tilslutter mig de øvrige nejtakkeres argumenter!

      Jelle Werge

       Jelle Werge 8900 Randers C
       - Blanketnummer: 6512

       Fra Tøjhushave kvarteret til støj og højhushave kvarteret

       Har du hørt at de vil bygge et tårnhøjt helvede i N.b..gade 1

       Det må være fake news

       Nej fanden fisme nej det er ikke fake news det er Randers komune

       6 etager + div.

       Hvordan i al verden får de byggemartrialer og maskiner hen på grunden?

       De laver vel Lorentsgade ,Lenebredgade og N.b. gade 2 sporet,ellers ville det også være livsfarligt at opholde sig i kvarteret.

       Det store byggeri vil da kaste lange skygger

       Ja da men de kan blive endnu længere,der skal sikkeret også bygges en støjmur  så dem i det nye højhus kan høre deres tv for trafikstøj,herre gud om der skal puttes lidt extra meter på mureren ,så hele kvarteret bliver mørklagt, så er det ens for alle.

       Hva så med p pladser ?

       Se der tror jeg de tænker lidt grønt,på den ufede mådeTøjhushaven kan blive den nye grønne p plads i midter af vores mørklagte oase.

       Bare man har tegnedrengen i orden,kan man få det som man vil.

       Jeg  tilslutter de andre fra kvarters gode agumenter for et stort Nej til byggeriet i N.B gade og der med ændring af lokal plan.

       Lena Tvede

        

        

        

        Lena Tvede 8900 Randers C
        - Blanketnummer: 6511

        Negativ påvirkning af dejligt kvarter

        Det vil være beskæmmende og degradere den nuværende kvalitet af det fysiske miljø i kvarteret.

         Lisa Nielsen 8900 Randers C
         - Blanketnummer: 6492

         Indsigelse mod forslag til Lokalplan 615 samt tillæg 31 til Kommuneplan

         Grundet fejl ved afkrydsning af blanket sendes denne indsigelse igen på vegne af beboerforeningen Tøjhushavekvarterets Venner.

         Beboerforeningen Tøjhushavekvarterets Venner 8900 Randers C
         - Blanketnummer: 6485

         Borgermødet

         For os var det en stor skuffelse at deltage i borgermødet. Vi har aldrig tidligere været til et borgermøde. Dette møde var mere et informationsmøde. Vi troede naivt, at mødet var en dialog med kommunens politikere, og at man ad den vej havde mulighed for at påvirke dem. Det var ikke tilfældet. Måden vi havde mulighed for at stille spørgsmål på og debattere var meget utilfredsstillende, da der blandt andet skulle tages hensyn til de digitale deltagere. Tiden var alt for kort i spørgedelen.

         Af mange forskellige årsager var der ikke så mange borgere med i lokalet. Vi har læst, at det bliver udlagt, som at der ikke er særlig interesse for eller modstand mod projektet. Det er ikke tilfældet. Borgermødet blev indkaldt med meget kort varsel, en uges varsel i e-boks. Vi ved ikke til hvilke adresser eller til hvor mange personer. Mange var desuden allerede på ferie, og der var studentergilder. Vi ved, at der var nogen, som afbrød deres ferie for at komme til mødet, og vi ved, at invitationen ikke er sendt ud til alle, der har indsendt høringssvar. Vi tror, at mange "ikke kan finde ud af at tilmelde sig digitalt" – eller ikke har villet stå i vejen for andre på grund af Corona-begrænsningerne. Endvidere deltog nogle af de fremmødte på vegne af mange (beboer-formænd). Så, der er mange grunde til, at fremmødet kunne have været større – men det er ikke det samme som mangel på interesse.

          Karin Jensen 8900 Randers C
          - Blanketnummer: 6484

          Højde, skygggekast og byggefase

          Højde på den nye bygning og sammenligning med byggerier i nær området

          På borgermødet sammenlignede arkitekten det nye byggeri med andre høje bygninger i kareen. Det er rigtigt, at der er andre høje bygninger i kareen, men de er ikke lige så høje som i det foreslåede projekt. Det fremgår af materialet, at der er 5 andre byggerier i kareen, der er mellem 4 ½ og 5 etager, og ikke som projektet på 6 etager på forhøjet grundniveau, så det nye byggeri er selvfølgelig højere. De sammenlignede byggerier ligger på små matrikler, og derfor er byggeprocenten høj. Niels Brocks Gade 5 som ligger ”i vores baghave” og har en byggeprocent på 140 er 15,6 meter høj – altså 5,5 meter lavere end det projekterede projekt.

           

          Skyggekast

          Vi forespurgte på borgermødet om skyggediagram på de 4 årstider i dagtimerne. Bygherrerepræsentanten har ikke lavet noget, hans forklaring var, at hans chef var død i januar, og at de derfor ikke havde haft mulighed for at lave et skyggediagram. ”Vi er i en slags limbo”, nævnte han nogle gange. For vores vedkommende er vi bange for at få skygge fra middag og resten af dagen i den største del af året og finder det forkasteligt, at der ikke er et skyggediagram, så man kan se problemet. Det vil give skyggegener ind over kvarteret helt generelt – bl.a. for børnehaven, som ligger over for vores ejendom, hvor børnene er ude det meste af dagen.  

           

          Byggefasen

          På borgermødet spurgte vi om en del andre ting, som ingen gav os svar på.

          Hvordan vil vi blive taget hensyn til når giftigt materiale skal nedtages? I aktindsigt har vi læst, at de, der skal arbejde med det, skal beskyttes med værnemidler. Vi spurgte, hvordan vi vil blive beskyttet. Fik ingen svar!

          Vi spurgte også, om kommunen stiller stien lige uden for vores hus til rådighed for bygherre – når der skal transporteres byggematerialer m.m. Vi frygter at stien, kommer til at indgå som byggeplads og transportområde. Vi fik ingen svar!

          Mange har tidligere spurgt til trafikken i vores smalle gade – det hørte vi intet om!

           Karin Jensen 8900 Randers C
           - Blanketnummer: 6483

           Mærkværdig ændring af etageantal

           I en skitsetegning fra RUBOW arkitekterne dateret 29.10.2018 er projektet vist med 6 etager. Projektet var i fordebat med 7 etager i 2019. Efter fordebatten besluttede Byrådet, at projektet skulle godkendes med 6 etager for at imødekomme de mange indsigelser. Men for os at se, er der ikke sket noget. Den ekstra etage i fordebatten var måske sat på, for at det kunne se ud som om, at der blev lyttet til indsigelserne. Men i virkeligheden er der ikke sket noget, man er bare tilbage til det oprindelige udgangspunkt.

           OGSÅ NEJ TIL 6 ETAGER – JA, TIL AT BEVARE 3,5 ETAGER OG BYGGEPROCENT PÅ 100!

            Maryann Allingham 8900 Randers C
            - Blanketnummer: 6482

            "Alt liv" mod øst

            På borgermødet fik vi at vide, at “alt liv” fra ejendommen skal vende ud mod os på grund af trafikken på Rosenørnsgade ud til den anden side. Mon ikke det kan give stof til eftertanke hos beslutningstagerne? – Vi bor altså klos op og ned ad projektet. Vi har fået bekræftet af flere: ”ja, I kommer i klemme” – MEN….. – ingen løsningsforslag dukker op – vi har mange, bare sig til! Det med demokrati og borgerinddragelse m.m. – vi er da gennem alt dette blevet en del klogere. Vi har jo faktisk ikke noget at skulle have sagt – sådan føles det.

            Da vi aller første gang, som nogen af de eneste, modtog en besked i e-boks om dette byggeprojekt lige uden for vores hus og have, kontaktede vi arkitekten ved Randers Kommune Erik Jylling. Vi fik den besked af ham, at det var da positivt for os med en støjmur ud til Rosenørnsgade. Det var bare “prikken over i’et” - vi døjer ikke med støj fra denne vej. Til gengæld bliver vi nu budt på et skandaløst overgreb som naboer. Det er ikke i orden! Det er koldt og ubetænksomt. Det er andre menneskers dejlige hjem, der er på spil i sådan en situation. Det er heller ikke i orden! 

             Maryann Allingham 8900 Randers C
             - Blanketnummer: 6477

             Nej tak

             Jeg er imod at bygge et så stort hus der på ingen måde tjener kvarteret med noget positivt.

             Jeg tilslutter mig alle de andres høringssvar og forskellige augmentationer de tekniske, arkitektoniske, følelsesmæssige og trafikale.

             Jeg har siden 1998 hvor der var Kvarterløft i denne bydel, været med til i utallige antropologiske og arkitektoniske skrifter at beskrive dette kvarter og dens unikke kvaliteter. Sidst for 3 år siden!

             Der er brugt mange penge og masser af tid på at fange stedets ”ÅND ”, og netop beskrive den så man for fremtiden kan bygge i overensstemmelse med den og tage vare på dette specielle sted i byen.  
             Det er svært at tage hensigten med dette arbejde alvorligt hvis det ikke bliver brugt netop i en situation som denne .   

              Mitten Darling Ferrar 8900 Randers C
              - Blanketnummer: 6472

              Etageboliger ved Niels Brocksgade 1

              Jeg har med interesse fulgt forslagene til det nye byggeri ved Niels Brocksgade 1. Jeg er helt enig i at der bør ske noget på stedet, som det er nu er ikke kønt. Jeg er dog langtfra enig i de foreslåede ændringer til lokalplanen i Tillæg 31, lad os i stedet for holde os til den allerede vedtagne lokalplan for området.

              Bygherren foreslår at de allerede vedtagne fornuftige parametre ændres:

              • Etageantallet hæves fra 3,5 til 6

              • Den maksimale byggehøjde hæves fra 15 til 21 meter

              • Bebyggelsesprocenten hæves fra 100 til 185

              De foreslåede ændringer er sandsynligvis lavet for at projektet kan give et bedre afkast til investorene, hvorfor skulle de ellers foreslå dem?

              Så for at nogle investorer, som ikke bor i Tøjhushavekvarteret, kan lave mere overskud. Så skal vi gode Randers borgere, som allerede bor i Tøjhushavekvarteret, altså lide under de dårligere forhold som byggeriet vil medføre:

              • Dårligere trafik og parkeringsforhold

              • Mindre lys og luft

              • Udsigt til nogle utilpassede bygninger

              • Større befolkningstæthed i karréen

              • Sansynlighed for sætningsskader i de omkringliggende ejendomme under byggeriet

              • Værdien af omkringliggende ejendomme vil falde

              • Under selve byggefasen vil hele trafiksituationen i den ende af kvarteret være helt katastrofal, jo større byggeri jo værre og længevarende vil kaoset blive.

              I stedet for burde bygherren være mere progressiv og se på alternative løsninger, som måske at se på hvordan den bestående bygning kunne ændres til noget godt byggeri eventuelt med en extra etage i Niels Brockgade enden. Det ville jo også være billigere at bygge og måske kunne der stadigvæk blive et rimeligt afkast? Samtidigt kunne der måske laves lidt grønt område og nogle ekstra parkeringspladser, det vil vi i kvarteret blive glade for. Det kunne jo faktisk blive lavet samtidig med den længe ventede renovering af Valsemøllen.

              Jan Borregaard

              Dronningensgade 6

               Jan Borregaard 8900 Randers C
               - Blanketnummer: 6463

               Problematisk, at man overskrider planerne med det dobbelte.

               Det er problematisk, at man overskrider kommuneplan og lokalplan med det dobbelte. Hvad er planerne så værd?

               Der er i forvejen store problemer med for mange biler i området. F.eks. er der ensrettet trafik under broen, og der parkeres rigtig mange biler i dagtimerne.

               Så høje bygninger, som foreslået, vil skæmme kvarterets image.

               Der er slet ikke brug for flere boliger i Randers.

                Linda Drotten 8900 Randers C
                - Blanketnummer: 6457

                Højhusbyggeri nej tak

                Jeg finder det helt uforståeligt, hvorfor der skulle være et behov for at lave et kæmpebyggeri i Tøjhushavekvarteret. Der er da vist ikke boligmangel i Randers. Der bygges lejligheder overalt i byen. Så protesterer på det kraftigste mod et charmeforladt højhus. Har ondt af mine naboer i den ende af kvarteret, og hvis det bliver en realitet, så kommer det næste højhus nok omkring mit gadehjørne. De eneste der bliver glade af dette projekt, er de som får en profit. Føler at beslutningen er taget uanset, hvad vi, der skal leve med det, siger.  Ville I i byrådet værdsætte et højhus i jeres baghave?  Jeg hører ingen gode argumenter for, hvorfor dette byggeri skal finde sted. Stop det.  

                 Lene Bak Larsen 8900 Randers C
                 - Blanketnummer: 6456

                 Etagebyggeri i Niels Brocks gade

                 Jeg har boet i tøjhushavekvarteret siden 1997 og er meget glad for det, ideen om nye tiltag i kvarteret har jeg som regel ikke noget imod, men etagebyggeriet i Niels brocksgade synes jeg ikke er nogen god idé. Det er for stort/højt og jeg mener ikke det passer ind i resten af kvarteret. Det kommer til at skygge for alle de omkring liggende huse. Derudover frygter jeg at vi får mere trafik og selvfølgelig flere biler som skal dele de i forvejen for få parkeringsmuligheder. 

                  Dorthe Volke 8900 Randers C
                  - Blanketnummer: 6454

                  NEJTAK til Etagebolig

                  Som barn gik jeg ofte fra Udbyhøjvej - gennem Tøjhushaven - til Niels Ebbesens Gade, for at besøge mine kusiner.  Som voksen benytter jeg tit muligheden for at cykle gennem det skønne Tøjhushavekvarter, hvor tiden på en eller anden måde har stået stille. Et fantastisk miljø, som byen kan være stolt af.

                  Dengang var det faktisk forbudt at cykle i Tøjhushaven og græsset måtte ikke betrædes (!). I dag fungerer Tøjhushaven som en dejlig fælles park, der ser ud til at samle kvarteret.

                  Når jeg læser de mange indlæg mod det planlagte højhusbyggeri, tænker jeg, at beboerne måske har mere brug for en parkeringsplads end et højhusbyggeri????Måske har nogle kreative sjæle en ide til en "pæn parkeringsplads" :-)

                  Under alle omstændigheder stemmer jeg IMOD det foreslåede byggeri, som slet ikke passer der. Det er alt for stort både i højde og bredde..

                  Hvad med alle de meget gamle, historiske bygninger? Tænk hvis de skulle tage skade. Sådan noget vil  kunne tage årevis at rette op på. Vil kommunen tage ansvar for bl.a. sådan noget?

                  Venlig hilsen

                  Birgit Damm

                  Syvstjernen 43, 8920 Randers NV

                   

                   

                   Birgit Damm 8920 Randers NV
                   - Blanketnummer: 6451

                   Påtænkt byggeri Niels Brocks gade 1

                   Jeg vil meget gerne opfordre politikkerne til at stemme nej til det lokalplansforslag, der vil lovliggøre byggeriet Niels Brocks gade 1. Den påtænkte bygning er al for stor og dominerende og passer på ingen måde til kvarteret. Jeg føler at man udelukkende varetager bygherres interesser og ikke de borgere der bor i kvarteret og skal lide under det hver dag.

                   Jeg bor i Trapsgade og den nye bygning, vil da tage det sidste lys vi får ind  i lejligheden. Jeg færdes dagligt i Tøjhushavekvarteret og nyder så dejligt, der er blevet efter kvarterløftet. De nye udlejningsejendomme som Lejerbo f.eks. har bygget passer alle fint ind i kvarteret og dominerer på ingen måde kvarteret, som den nye bygning vil gøre. Forestil jer, at den blev bygget i udkanten af Schousgadekvarteret. Det ville være en katastrofe og det er det også for Tøjhushavekvarteret.

                   Endvidere er der et stort problem med trafik og parkeringspladser, som flere har været inde på. Der kan simpelthen ikke presses mere trafik ind i Tøjhushavekvarteret og så 35 ekstra biler,der hver dag skal ind og ud - det bliver et mareridt - også for dem, og når man ikke anlægger gæsteparkeringspladser skal deres gæster parkere i de omkringliggende gader, hvor der ikke er plads i forvejen.

                   Jeg vil foreslå, at de bygger lejligheder i Valsemøllen i stedet. Den bygning trænger der til at blive gjort noget ved, og at man så opret-holder den oprindelige plan med lav bebyggelse og forretninger i Niels Brocks gade 1.

                   I øvrigt tilslutter jeg mig indlæggene fra Karin Jensen og Maryann Allingham

                   Med venlig hilsen

                   Jytte Lindenfeldt

                    Jytte Lis Lindenfeldt 8900 Randers C
                    - Blanketnummer: 6449

                    Påtænkt byggeri Niels Brocks gade 1

                    Jeg vil meget gerne opfordre politikkerne til at stemme nej til det lokalplansforslag, der vil lovliggøre byggeriet Niels Brocks gade 1. Den påtænkte bygning er al for stor og dominerende og passer på ingen måde til kvarteret. Jeg føler at man udelukkende varetager bygherres interesser og ikke de borgere der bor i kvarteret og skal lide under det hver dag.

                    Jeg bor i Trapsgade og den nye bygning, vil da tage det sidste lys vi får ind  i lejligheden. Jeg færdes dagligt i Tøjhushavekvarteret og nyder så dejligt, der er blevet efter kvarterløftet. De nye udlejningsejendomme som Lejerbo f.eks. har bygget passer alle fint ind i kvarteret og dominerer på ingen måde kvarteret, som den nye bygning vil gøre. Forestil jer, at den blev bygget i udkanten af Schousgadekvarteret. Det ville være en katastrofe og det er det også for Tøjhushavekvarteret.

                    Endvidere er der et stort problem med trafik og parkeringspladser, som flere har været inde på. Der kan simpelthen ikke presses mere trafik ind i Tøjhushavekvarteret og så 35 ekstra biler,der hver dag skal ind og ud - det bliver et mareridt - også for dem, og når man ikke anlægger gæsteparkeringspladser skal deres gæster parkere i de omkringliggende gader, hvor der ikke er plads i forvejen.

                    Jeg vil foreslå, at de bygger lejligheder i Valsemøllen i stedet. Den bygning trænger der til at blive gjort noget ved, og at man så opret-holder den oprindelige plan med lav bebyggelse og forretninger i Niels Brocks gade 1.

                    I øvrigt tilslutter jeg mig indlæggene fra Karin Jensen og Maryann Allingham

                    Med venlig hilsen

                    Jytte Lindenfeldt

                     Jytte Lindenfeldt 8900 Randers C
                     - Blanketnummer: 6424

                     Byggeprojekt Niels Brooks gade 1

                     Vi er meget fortørnet over udvikling på dette projekt. Hvordan kan regler ændres i et kvarterer, hvor det er præget af charme og små huse - til et vanvidsbyggeri på 23 meter.

                     Naboerne til sådan et projekt er stavnsbundet til deres boliger, og kan se deres værdi på husene, og hverdag bliver ændret/spoleret af dette vanvidsprojekt.

                     Hvem vil acceptere et 23 meter højt projekt op til ens grund, som ved en ændring kan bliver virkelighed. Der må være ubærligt for naboerne pg borgerne i området til dette.

                     Det er ikke i orden, og vi kan på ingen måde forstår/acceptere denne ændring til sådan et projekt.

                     Benny Pedersen

                      Benny Pedersen 8920 Randers NV
                      - Blanketnummer: 6414

                      Det er jo "bare" et hjem

                      Det er jo ”bare” et hjem – det er ikke et spørgsmål om liv eller død. Karin og jeg har begge været kræftpatienter, vi har mistet familiemedlemmer og venner – så slap nu af – men det kan jeg simpelhen ikke – det kan jeg bare mærke. Det skal ud – jeg kan desværre ikke sige pyt.
                      Da jeg var ung og bl.a. rejste rundt i verden med rygsæk, tænkte jeg ikke meget over, hvor mon jeg skal bo og sove i morgen? Livet er dejligt og spændende. Tiden går, man bliver ældre – bor nogle forskellige steder i Randers. Det er jo en dejlig by – min hjemby. Jeg har altid med stolthed vist den frem til mine venner, sportvenner og familie fra nær og fjern. Jeg har nu boet i Tøjhushavekvarteret i 20 år. Et helt specielt og dejligt sted – i et hus fra 1890’erne. Men så trak jeg ”nitten”  – nu, hvor det der ud til, at man vil lave et kæmpe byggeri lige uden for vores dejlige hus og have, kan jeg pludselig mærke, hvor meget ens hjem i grunden kan betyde. Kommune- og lokalplan ønskes ændret – næsten til det dobbelte – så der må bygges stort og højt.
                      Det var så ikke lige på de forudsætninger, at huset blev købt, vedligeholdt og renoveret.
                      Når de ting, man så fremlægger i en slags protest over byggeriet, nærmest bliver negligeret, kan jeg mærke kampånden, komme over mig. Den har jeg lært meget om fra sportsverdenen.
                      I byrådet ser det ud til at 28 er for og 4 i mod projektet. Hårde odds at skulle kæmpe i mod.
                      Men, hvorfor ikke – til tider kan det måske lykkes at overbevise mennesker, hvad det er, de er ved at gøre mod andre – eller er jeg for naiv?
                      Jeg har fremført utallige argumenter for at forhindre, at en privatbygherre næsten mere eller mindre bestemmer alt – for han skulle jo ”nødig løbe sin vej”. Og stille nogen modkrav til ham – det lyder nærmest at en eller anden grund – jeg ikke forstår – som en umulighed. Det er da vores by.
                      Jeg har nævnt, hvor få meters afstand, der er til vores hus, indkigs- og skyggegener i meget stor stil, parkering og trafikproblemer i vores smalle gader, projektet passer ikke ind i kvarteret, bekymring omkring sætningsskader og revner osv., osv. Men alt føles bare som at tale for døve ører. Selv borgermødet om emnet forleden dag. Det var nærmest bare et informationsmøde svært at få en god dialog.
                      Nå, men ikke mere fra mit tankemylder lige nu. Jeg må ud at købe en boksebold.
                      Får snart familie på besøg – det bliver ikke helt det samme at vise rundt i Randers denne gang – det bliver ikke med stolthed og glæde. Måske vender det tilbage – håbet har jeg da heldigvis lov til at have.

                       Maryann Allingham 8900 Randers C
                       - Blanketnummer: 6319

                       Etagebyggeri

                       Jeg har boet i Tøjhushaven i mange år og holder meget af kvarteret og dets charme.Jeg er stor modstander af at få dette kæmpe projekt opført i Niels Brocksgade 1.

                       Det er helt ude af proportioner at skulle presse så stort et projekt ind på så lille en grund.

                       Højden erhelt uacceptabel, det vil skygge og give indkignings gener ind over kvarteret.

                       Trafik og parkeringsforhold i kvarteret er allerede en stor udfordring.En ydderlige belastning vil være til stor frustration i en travl hverdag, hvor mange skal ind og ud af kvarterets smalle gader

                       Så beslutningstagere : " Lyt til os, drop projektet og hold jer til den " gamle" byggeprocent"!

                        

                        

                        Lene Margrethe Lundberg 8900 Randers C
                        - Blanketnummer: 6206

                        Indsigelse mod byggeri

                        Jeg vil gerne lave indsigelse mod at man bygger højere end den bygning man fjerner – det er ikke rimeligt for naboerne til ejendommen, at man ændre deres forhold. Man kan vel ikke forestille sig at man i Over Hornbæk kunne give tilladelse til at man beyndte at bygge 4-5 etagers ejendomme uden i "millionærkvarteret".

                        Jeg vil også lave indsigelse mod at man bygger nyt uden at man lave et tilstrækkeligt antal p-pladser på grunden, og et antal, som kan dække behovet for de nye beboere i den nye bygning. Området kan IKKE trække flere biler – der er i forvejen alt for mange biler i området, som IKKE tilhøre beboere i Tøjhushaven.

                         

                        Jeg mener slet ikke der kan bygges på denne grund, da jeg ikke kan se hvordan der skulle kunne komme lastbiler ind til grunden. Der er i dag tre veje ind i området fra Toldbodgade:

                         

                        Molktesgade – vil ikke være praktisk at bruge den, da der er for langt til byggepladsen

                         

                        Lorentzgade – vil ikke være praktisk at bruge den da man så ville skulle dreje skarpt hen af Niels Ebbensgade, og det vil ikke være muligt, da der er parkering i den ene side, så lastbilerne vil ikke kunne komme ind.

                         

                        Lene Bredalsgade – vil ikke være praktisk muligt da der holder biler parkeret i begge sider af vejen fra Toldbodgade, og ind mod området, og hvis man formår at komme til Niels Ebbesensgade, så vil man skulle dreje skarpt til venstre – hvad IKKE er muligt. Man vil også kunne køre hen af Niels Broksgade for at nå byggepladsen, MEN her er der ikke plads, da der er parkeret biler og det vil ikke være muligt at komme frem til grunden.

                         

                        Alle lastbiler vil efterfølgende skulle køre ud af område via Niels Ebbensgade (under broen) og ud på Stemansgade og dette område er jo ikke bygget til trafik, da det jo i stor udstrækning er gågade.

                         

                        Hvis man i dag ser hvor store problemer eks. skraldebilerne har med at komme frem, så giver det et godt billede af trafiksituationen i området – så NEJ det kan ikke lade sig gøre.

                         Peter Sundsby 8900 Randers C
                         - Blanketnummer: 6131

                         Byggeri ved NielsBrockgade

                         Byggeriet ved Niels Broksgade vil være alt for voldsom og slet ikke passe ind i kvarteret

                         Så jeg stemmer nej til opførelse af byggeriet

                          

                          Svend Aage Sørensen 8900 Randers C
                          - Blanketnummer: 5726

                          Høringssvar til Lokalplan 615

                          Høringssvar er vedlagt som vedhæftet brev.

                          Hans Ørsted 8900 Randers C
                          - Blanketnummer: 5704

                          Nej til det store byggeri

                          Vi er ikke imod der bliver bygget nyt på Niels Brocks gade. Byggeriet er for stort og dominerede. Det vil tage lys og luft fra os naboer. Vi synes heller ikke det passer arkitektonisk  ind i kvarteret. Derudover vil de mange nye boliger give mere trafik i de smalle gader. Vi kæmper i forvejen med mangel på p-pladser.

                           Inge Lise Rønnow 8900 Randers C
                           - Blanketnummer: 5385

                           Høringssvar til lokalplansforslag vedr Niels Broksgade 1

                           Vi ønsker at gøre indsigelser imod forslaget om højhusbyggeri ved Niels Broksgade 1.

                           Vi bemærker, at man ønsker at give tilladelse til at meget stort og højt byggeri, som vi forudser vil dominere meget i området. Det vil skygge for indkig i kvarteret og i udsynet fra lejligheder omkring.

                           Vi mener at byggeriet er for dominerende, og at det ikke vil passe ind, i de ellers meget forskelligartede bygninger i kvarteret.

                           Tøjhushavekvarteret blev så fint byfornyet i 90´erne og fremefter. Det lykkedes der, at fastholde den særlige ånd kvarteret har, da man tog hensyn til kvarteret beboere og historik. Der blev bygget mange nye almennyttige og private ejendomme, i stedet for de gamle som blev revet ned.

                           Vi forudser desuden at det foreslåede byggeri vil skygge for solen meget af døgnet, især i vinterhalvåret.

                           Også i forhold til traffiksituationen i kvarteret, mener vi at det er uhensigtsmæssigt med så stort byggeri, med så mange nye beboere. Vi er bekymrede for trafikmængden i gaderne. Der er i forvejen en del trafik ud, og ind i kvarteret, særlig morgen og eftermiddag. Vejene er smalle, og det er derfor udfordrende i forvejen at færdes på cykel, da bilerne dårligt kan passere hinanden. Hvis forslaget bliver en realitet vil trafikmægden øges, da beboerne skal til og fra deres hjem.

                           med venlig hilsen 

                           Anja Thaning og Jesper Svensson

                            Anja Thaning 8900 Randers C
                            - Blanketnummer: 5053

                            Etagebyggeri Niels Brocks Gade 1.

                            Jeg har den største forståelse for at Randers ønsker flere og bedre lejligheder.

                            Så for mig er det helt fint at opføre et boligkompleks på grunden. Men jeg er dybt imod størrelsen på byggeriet.

                            Jeg synes ikke det er befordrende for bymiljøet med det ene intet sigende højhusbyggeri efter det andet. Århus er min fødeby og jeg græder indvendig hver gang jeg besøger byen. 

                            En by har en personlighed, eb hver by har en sjæl. I tiden er det blevet in at opfører store intetsigende klodser, uden at vise respekt for byen. Jeg synes der er så meget godt i Randers som vi burde passe på og gerne gøre bedre. Der har være mange fin tiltag de sidste år, men vi er langt fra I hus.

                            Byg I bare en egendom på 3 etager men ikke højere. Den bygning der ligger på grunden i øjeblikket pynter ikke.

                            Men lad udsigten være for de mange, og ikke kun dem der kan betale sig til den.

                            Et andet stort problem er trafikken og parkerings kaos i kvarteret. 

                            Et eksempel er at når jeg skal møde på arbejde om morgenen, så sker det ofte at jeg ikke kan komme hverken den ene eller den anden vej. Der er børn som bliver kørt til skole, forældre der holder og tager afsked. Barn ud, hente skoletaske, give kram.

                            Så kan du måske ikke komme frem, bag dig kommer så alle de biler der er på jagt efter en gratis parkeringsplads. For alle gaderne gælder det at to biler ikke kan pacerer hinanden. Resultat...Trafik prop.

                            Dertil kommer så manglen på parkerings muligheder.

                            Alternativ: På den modsatte side af gaden ligger en bygning som har stor potentiale: Den står tom med plader for vinduerne. Her kunne der skabes et borger hus eller lejligeder, som alle lokal politiker ikke kan få nok af. Bygningen skrirger på en kærlig hånd. 

                            Lad vore by være en åben by, med plads til lys og udsigt. Vi har alle brug for lyset og udsynes.

                             Else Marie Nielsen Vanaheim 8900 Randers C
                             - Blanketnummer: 5043

                             NEJ tak til kæmpe byggerier i Tøjhushavekvarteret

                             Tøjhushavekvarteret er et særligt sted med sin helt egen stemning og en herlig atmosfære. Dette vil blive ødelagt, hvis man begynder at bygge højere bygninger end der allerede er. Derudover er der allere begrænset p-plads til beboerne, så endnu flere boliger vil lægge et enormt pres på den front. Lad os bevare den lyse atmosfære, som gør vores kvarter så attraktivt som det er. Ingen ønsker at bo i skyggen af en skyskraber!

                              Ann-Christine Segalt 8900 Randers C
                              - Blanketnummer: 4993

                              Unødvendigt stort byggeri

                              Jeg vil gerne udtrykke bekymring for Forslag til Lokalplan 615 og Tillæg 31 til Kommuneplan 2017 - Etageboliger ved Niels Brocks Gade 1

                              Vi har boet i kvarteret i de forgangne 10 år og har set hvordan boliger og bygninger i området ofte har stået tomme. Kvarteret er præget at middelhøje ejendomme hvoraf mange trænger til renovering eller benyttelse. Det virker uhensigtsmæssigt at bygge et nyt, højt byggeri når f.eks Niels Brocks gade 2 har stået tom de sidste, mere end 10 år. Kan den enorme ejendom ikke benyttes, i stedet for at bygge nyt og højere.

                              Vores børn går i Tøjhushavens børnehus og på Randers lilleskole. De går denne vej forbi hver dag. Vi er bekymrede for hvordan 40 nye lejemål vil påvirke traffikken i kvarteret. Der er i forvejen indkørsel forbudt under broen ved Stemannsgade-Niels Ebbesensgade, hvor politiet ofte står og deler bøder ud fordi mange ikke vil køre hele vejen udenom via. Toldbodgade. Fyrre lejemål som også vil være nødt til at køre af toldbodgade hver gang de skal hjem, må forvente at genererer en del, flere, ulovlige gennemkørsler ved Stemansgade-Niels Ebbesensgade da dette vil være en meget hurtigere vej hjem.

                              Parkering i kvarteret er efterhånden en meget stort lokalt problem. Her vil fyrre lejemål med dertil hørende biler og gæster bestemt heller ikke bidrage til de øvrige beboers vilkår.

                              Udskygning af Tøjhushavens Børnehus' legeplads samt de mindre naboejendomme, vil gøre området nedenfor  Niels Brocks Gade 1 endnu mørkere. Både fordi bygningen vil udskygge, men også fordi broen i forvejen tager meget af områdets lys og gør det til en meget mørkt område at passere, specielt om vinteren.

                              Hvis ikke der er meget tungtvejende argumenter, andet end en god forretning for bygherren og den kommende udlejer/sælger, så syntes jeg ikke at det tjener til kvarterets fordel, at placeret et så højt byggeri i konstellation med broen, lige op ad en børnehave, i et kvarter som i forvejen savner lys-åbne områder og parkeringsmuligheder.

                              Med venlig hilsen

                              Christoffer Plum

                               Christoffer Plum 8900 Randers C
                               - Blanketnummer: 4991

                               klage over Etageboliger Niels Brock Gade 1.

                               Jeg vil gerne klage over en for stor byggeprocent og et kænpe bygning på op til 6 etager i et kvarter, der ellers ikke   ikke har højt byggeri.

                               Kvarteret har allerede problemer med for lidt parkeringspladser, og det vil et stort byggeri ikke hjælpe på.

                               Vh. Peter Fyhn formand for Dronningensgade 14 A-L Boligforening.

                                peter Fyhn 8900 Randers C
                                - Blanketnummer: 4990

                                Byggeri på Niels Brocks Gade 1

                                Jeg vil gerne protestere over at der skal placeres et højhus på 6 etager i NielsBrocks Gade, da det ikke vil passe ind i kvarteret. der er domineret af små ældre boliger. Vi har i forvejen problemer med parkering i kvarteret, og det vil ikke blive mindre af at få en stor bygning opført.

                                Vh Peter Fyhn Formand for grundejerforeningen Dronningensgade 14 A-L

                                 peter Fyhn 8900 Randers C
                                 - Blanketnummer: 4988

                                 Mindre sollys og mere trafik

                                 Jeg har tre børn der har deres daglige gang i Tøjhushavekvarteret, i Børnehuset og på Lilleskolen,  og jeg kan ikke lade være med at frygte, at et byggeri i den størrelsesorden, der her er tiltænkt, vil være til væsentlig ulempe. Æstetisk synes jeg ikke det harmonerer med kvarterets atmosfære, men hvad værre er, bygningen vil stjæle sollyset fra den lille legeplads, mine børn tilbringer mange timer på dagligt. Den øgede trafik i de små gader som de mange nye boliger vil  medføre, vækker også grund til bekymring - der er mange skole- og børnehavebørn der dagligt bevæger sig rundt i området. Det skulle de fortsat gerne kunne gøre trygt.

                                 Jeg håber man vil genoverveje byggeriets størrelse, og beslutte sig for færre etager.

                                 Med venlig hilsen

                                 Lone Plum

                                  Lone Plum
                                  - Blanketnummer: 4973

                                  Protest mod forslag til etageboliger ved Niels Broks Gade 1, Randersf

                                  Der protesteres på tillæg 31 til kommuneplanen samt forslag til lokalplan 615.

                                  Der foreslås en bygningshøjde på ikke over 21 meter. Etageantal: Bebyggelse må ikke opføres i mere end 6 rtager. bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 185.

                                  Endvidere protesteres der over, at man som begrundelse for at planforslagets bestemmelser er tilpasset bebyggelsesstrukturen i områdets nabobebyggelser.

                                  Dette er ukorrekt! Der findes ikke bygninger i området over 4 - 4½ etage, bebyggelse 100 og maksimalt 15 meters højde. Området er i dag i stort underskud af parkeringspladser. Der må kræves, at der i ligning med normale krav skal etableres den normale 1½  pladser pr. bolig samt plads for gæsteparkering. Dette vil ikke kunne opfyldes gennem en parkeringskælder. Endvidere redegører forslaget  ikke for hvorledes udvendigt opholdsareal i henhold til loven kan opfyldes. Forslaget redegør ikke for hverken højde i forhold til sti og skel, li-gesom forslaget ikke redegør for skyggegener på naboejendomme og indbliksgener. Der reeedegøres ej heller for brandsektionering, brandsikring mod naboejendomme.

                                  Der fremføres fra kommunen, at der er foretaget en screening som viser, at forslaget er tilpasset området. Dette er på ingen måde i overensstemmelser med, hvad lokalområdets beboere gav udtryk på et møde om projektet i beboerforeningen. Der kæmpes dagligt i området for at finde parkeringsplads til egen bil, gæster, håndværkere, varetranporter m.v. , eks. er parkering i vejside senest er blevet reduceret grundet færdsel med renovationsbiler. 

                                  Der redegøres ikke for hvorledes trafiksituationen tænkes løst i byggeperioden, eller hvorledes der sikres imod skader på nabobebyggelser. I den forbindelse gøres opmærksom på,, at områdets nuværende ejendomme  er mere end 100 år, og i forbindelse med  bl.a. Kvarløftplanen er disse bragt i en meget høj vedligeholdeldelses tilstand.

                                  Det foreslåede projekt er på alle måder helt uhørt for området, og forslag til  kommunplan 2017 og lokalplan 615 må nødvendigvis ankes til Planklagenævnet inden klagefristen herfor udløber.

                                  Venligst Inge og Jørn Richter, Niels Ebbesensgade 12a, 8900 Randers

                                   Jørn og Inge Richter 8900 Randers C
                                   - Blanketnummer: 4969

                                   NEJ TIL LOKALPLAN!!!

                                                                            FORDI                                                          

                                   Det vil blive et alt for voldsomt og et højt byggeri på en alt for lille grund...

                                   Det vil blive til rigtig meget skygge og andre kan kigge ind min og andres lejligheder.

                                   Krænker privatlivets fred...

                                   Det vil give mere trafik på de små veje omkring os

                                   Der vil ligeledes blive et større problem med at finde parkeringspladser, hvilket også er et problem nu....

                                   Det passer ikke ind i vort kvarter...

                                    Jeg vil ikke risikere at mine bygninger får revner og sætningsskader...

                                    

                                   SÅ HVAD END DER SKER, BLIV VÆK FRA HVORT KVARTER

                                   DET ER IKKE TOPMODERNE NEJ, MEN VI BEHØVER IKKE MER....

                                    Henriette Hangstrup Furbo Fuglsang
                                    - Blanketnummer: 4964

                                    NEJ TAK !

                                    Det må da være ganske indlysende at man fuldstændig ødelægger den smukke, hyggelige gamle bydel som Tøjhushavekvarteret er, med et sådant byggeprojekt !

                                    Nu må kommunalbestyrelsen vågne op og forstå hvad alle andre kan forstå, nemlig at man ødelægger IKKE et gammelt bykvarter med kulturhistorisk værdi for ussel mammons skyld. Alt handler ikke om penge, og hvis man i kommunalbestyrelsen er meget forhippet på at få pengestærke tilflyttere til byen, så er der masser af plads til at bygge højhuse i byens randområder, f.eks Paderup, hvor sådanne byggerier ikke ødelægger noget, og hvor nye tilflyttere har nem adgang til motorvejen mod Århus eller hvor de arbejder.

                                    Der er overhovedet ingen grund til absolut at skulle bygge højhuse det eneste sted hvor det i særdeleshed ødelægger rigtig meget for rigtig mange mennesker, foruden for byen som sådan.

                                    Så hold fingrene fra Tøjhushavekvarteret og stop dette ekstremt tåbelige projekt !!

                                     Niels Andersen 8900 Randers C
                                     - Blanketnummer: 4949

                                     Høringssvar til Lokalplan 615 - Etager ved Niels Brocks Gade 1

                                     Høringssvaret er vedhæftet

                                     Kim Kristensen 8900 Randers C
                                     - Blanketnummer: 4939

                                     Tre grunde til at lokalplanen ikke skal godkendes

                                     I vejledningen står der:

                                     En lokalplan kan give ejeren sikkerhed for, hvad der eksempelvis må udstykkes og bygges.En lokalplan kan samtidig give naboer sikkerhed for, hvad de kan blive naboer til. Reglerne for lokalplaner er fastlagt i planloven.

                                     Det undrer mig, at det er et ”kan” – og ikke et ”skal”. Er det for at kunne lave en lokalplan om, når der pludselig står en person, som meget gerne vil bygge på denne grund, men ikke på de betingelser, der fremgår af kommuneplanen. Så er det da noget gedigent sludder, at en lokalplan kan sikre naboerne, hvad de kan blive naboer til. Så forstår jeg ikke, hvorfor han købte grunden overhovedet. 1. argument for at takke nej til byggeriet.

                                     I indledningen til den gældende arkitekturpolitik for Randers Kommune står: Byrådets arkitekturpolitik skal være med til at sikre en tilpasning af nybyggeri til de eksisterende bygninger, til området, til landsbyen, til kvarteret, til landskabet eller naturen. Hvorfor gælder det ikke her? Er det derfor, der fifles med tallene. Bygningshøjden forøges fra 15 meter til 21 meter og etageantallet fra 3,5 til 6 etager og en bebyggelsesprocent på 185 - står der. Der står ganske vist også i en parentes, at det er eksklusive kælderetagen – så er der jo ikke tale om en bygningshøjde på 21 meter, men en bygningshøjde på omkring 25 meter. Omregnet i procent er forøgelsen ikke, som man umiddelbart skulle tro på 40%, men omkring 60%. Hvem er det, man vil snyde? 2. argument for at takke nej til byggeriet.

                                     Lokalplanens bestemmelser siger i § 1.3 (side 11), at det er lokalplanens formål: At byggeri og anlæg indpasning i bymiljøet. Jeg formoder, der skulle have stået: indpasset i bymiljøet. Jeg vil nok  mene, at man med det foreslåede projekt gør det stik modsattet, det lægger gift ud for stedets ånd!

                                     I Muligheder med Kvalitet – en arkitekturpolitik i Randers Kommune, altså den nugældende politik for Randers Bykerne står der på side 30 efter omtale af Valsemøllen: Det lidt lavere tidligere AO-hus, ud mod Rosenørnsgade, har været butik med salg af udstyr og materialer til byggebranchen. I dag er der etableret fitnesscenter i den eksisterende toetagers bygning. (BO: Nu frimenighed) AO-huset vil evt. kunne forøges med en ekstra etage til bogligformål, kontor eller lignende. Samtidig skal der etableres grønne friarealer på terræn eller i form af tagterrasser. Kælderen kan med fordel udnyttes til parkering. Stueetagen vil fortsat kunne anvendes til butik, fitnesscenter mv. Det er i overensstemmelse kommuneplanens begrænsninger på max. 15 m i højde, max. 3,5 etager og en bebyggelsesprocent på 100. Det må være et afgørende 3. argument for at takke nej til byggeriet at man heller ikke på dette område lever op til den gældende politik på området.

                                      Bent Preben Olesen 8900 Randers C
                                      - Blanketnummer: 4902

                                      Byggeri i Niels ebbesensgade

                                      Hermed en opfordring til at lade være med at godkende ny kommuneplan/lokalplan for Niels Brocks Gade 1. Der er ønsker om, at her skal bygges højt, der skal bygges bredt, og der skal bygges dybt. Den lille grund vil blive plastret til og komme til at lukke af til Tøjhushavekvarteret.

                                      Tøjhushavekvarteret er et meget blandet kvarter med store og små huse, gamle og nye mellem hinanden. Det er et hyggeligt kvarter og består hovedsageligt af små parceller, så selv de højeste bygninger ikke overdøver de små toetagers huse. Dette byggeri er helt ude af proportioner, og vil blive alt for dominerende.

                                      Stop det nu, inden I for begyndt! Her er ikke plads!

                                       

                                       

                                       Lene Hirtsholm 8900 Randers C
                                       - Blanketnummer: 4901

                                       Etagebyggeri i nielsebbensgade

                                        

                                        

                                       Jeg synes, at det er meget forkert, at placere et sådan højt og omfattende byggeri på Niels Brocks Gade 1.Området er lavt og mørkt, det vil være synd og skam, at der skal være endnu mere skygge der. 21 meter lyder alt, alt for højt. Så kan alle beboerne i de nye lejligheder bare sidde og kigge ned på de beboere, der bor der i forvejen.

                                       Det er da urimeligt. Der er mange byggerier i gang rundt omkring i Randers, hvor der er mere plads til luft omkring bygningerne. På Niels Brocks Gade 1 vil det blive alt for tæt på andre i dette dejlig kvarter. Jeg synes også, at det er kritisabel i forhold til trafik og parkering, som allerede nu er et stort problem. Der må da kunne gøres noget andet. Lad kreative mennesker lave en plan om noget, der ville kunne skabe glæde frem for frygt.

                                        Pernille Due Hirtsholm 8900 Randers C
                                        - Blanketnummer: 4835

                                        Stemmer nej til byggeri på Niels Brocks Gade 1

                                        Stemmer nej til lokalplanen.

                                         Karina Svendsen
                                         - Blanketnummer: 4820

                                         Indsigelse mod højden af byggeri Niels Brocksgade 1

                                         Jeg vil gerne tilslutte mig den indsigelse, der er kommet fra Maryann Alligham og Karin Jensen! Et husbyggeri skal passe ind i kvarteret og være med til at skabe et miljø, der også matcher den Vision kommunen har lagt for byen!

                                         Tøjhushavekvarteret skal ikke ændres til et boligområde med højhusbyggeri! Det er ikke Århus Ø - en ny bydel, men nok nærmere Frederiksbjerg i Århus, hvor man renoverer nænsomt - hvis jeg må lave en sammenligning.

                                         Randers har også lavet en vision om at være Byen til vandet: by, natur og vand skal mødes! Vi skal have et hyggeligt bymiljø med små gader - nyt og gammelt, der passer sammen, diversitet - plads til familier, ungeboliger, ældre, handicapboliger, små erhvervsdrivende, cafemiljø etc., hvor man overskrider Østervold og bevæger sig ind i dette gamle og skønne område, som man ser i andre byer med visioner. Silkeborg ville bygge højt - her blev der lyttet og det blev stoppet. Brande ville have et kæmpetårn - det er stoppet. Horsens, Kolding, Vejle og ikke mindst Århus formår at skabe bebyggelse, der integreres i visionen for byen, hvor man vil vækst, men også bevare det bedste! Og på den måde skabe et brand som by, hvor man gerne vil bo!  Randers har mange gode initiver, men 6 etager midt i dette bevaringsværdige område er ikke et af dem!!!

                                         Vi bygger rigtig fint SporbyenI Har et kæmpebyggeri på "Kongens ege", som rager op, men ikke forstyrrer nogen, der er nye lejligheder på vej ved havnen i 3 etager (her kan man godt holde det i den højde?), og så er man desværre ved at ødelægge Thors bakke med et alt for højt byggeri, der skæmmer alt omkring sig og view ind over byen, når man kommer sydfra - ....og nu:

                                         SÅ vil man træffe endnu en forkert beslutning på Niels Brocks gade 1?

                                         - skabe mere trafik (hvor der i forvejen er ensrettet, der ikke overholdes)

                                         - skabe yderligere parkeringsvanskeligheder - mine klienter har svært ved at finde parkering allerede nu, hvilket er et problem for mig som selvstændig

                                         - fjerner sol og lys for rigtig mange - også vores fantstiske lysindfald og udsyn i Stemannsfgade 17,

                                         - fjerner muligheden for at integrere tøjhushavekvarteret i byen ved at bygge en mastodont som en mur, i stedet for at få samlet hyggelige små gader, lidt forretnigs- og cafemiljø, lavt byggeri, der passer til det omkringliggende byggeri? At skabe et byggeri, der tænker i omsætningsmuligheder og ikke kun i etager og lejeindtægt!

                                         Desuden er jeg bekymret for, hvordan vores bevaringsværdige Randershus vil tåle byggeriet? Vil vi opleve sætningsskader og revner? Hvordan vil I sikre vores boliger under byggeriet?

                                         Jeg vil glæde mig til at få bygget på grunden - dejligt at nogen vil investere i byen og fremtiden, at få et smukt byggeri, at få mere liv, at skabe muligheder for at holde unge i byen og skabe grobund for mere uddannelse til byen, men håber også at økonomi, fornuft, æstetik og vision for byen vil gå op i en højere enhed!?

                                         6 etager er for højt af alle ovennævnte grunde og perspektiver!!!

                                         Vh Susanne Willumsen, Erhvervspsykolog

                                         Cand.psych.aut., specialist i arbejds- og organisationspsykologi

                                          Susanne Willumsen 8900 Randers C
                                          - Blanketnummer: 4804

                                          Niels Brocks Gade 1

                                          Jeg har boet i Tøjhushavekvarteret i næsten 20 år. Det er jeg rigtig glad for. Jeg har boet mange andre steder i Randers gennem mit liv. Men her føles det næsten, som om man bor i en hyggelig lille landsby. Derfor er jeg meget ked af og bekymret over de planer, som kommunen har med at lave kommuneplanen/lokalplanen om for Niels Brocks Gade 1. Der planlægges at bygge et kæmpe etagebyggeri, som skal presses ned på et lille område og i en højde, der er fuldstændig malplaceret. Hvor vil det dog være synd og skam at ødelægge vores dejlig kvarter med sådan et byggeri. Derfor opfordrer jeg til at bevare den nuværende byggeprocent på 100 og en etagehøjde på 3,5 etager. I vores kvarter er det vigtigt at bevare noget lys og luft. Her er allerede skygge nok, så fri os for mere af det.

                                          I alle hverdage er det meget svært at finde en parkeringsplads – rent trafikalt er det ofte svært at komme ud og ind, når man skal på arbejde og hjem igen. 

                                          Selvom der planlægges en parkeringskælder, vil det alt andet lige påvirke vores trafikale problemer her i en meget negativ retning. Derfor: Lyt nu til os der bor her, og byg stort og højt andre steder, hvor forholdene tillader det.

                                           Jeanette Als Frederiksen 8900 Randers C
                                           - Blanketnummer: 4794

                                           Niels Brochsgade 1

                                           Er imod byggeri grundet, mere trafik, parkeringsforhold, mere støj, anden bebyggelse  får nabo for tæt på.

                                            Carsten Bo Sørensen 8900 Randers C
                                            - Blanketnummer: 4757

                                            Nej tak til Etageboliger i Niels Broksgade 1

                                            Jeg er lige flyttet her til tøjhushavekvarteret for kort tid siden. Har altid boet i Randers men aldrig i dette skønne stille område. Her er en helt speciel atmosfære i denne gl del af Randers, som gør at jeg sagtens kunne finde på at blive boende her fremadrettet. Men hvis I bygger et 6 etager højt boligbyggeri, falder det attraktive i at bo her væsentligt. Jeg bor i en stuelejlighed og har en gårdhave, hvor solen vil forsvinde fra tidligere på dagen og det vil klart være en forringelse. Ydermere er her jo ikke uanede mængder af p-pladser, og hvis der bliver flere mennesker til de samme p-pladser, giver det en klar forringelse af området. Min opfordring er - byg et hus der  ikke er højere end det nuværende bygninger og lav en p-kælder neden under, således at man ikke ødelægger det gode miljø og stemning der er i tøjhushave området.

                                            vh Annette Brandsen

                                             Annette Brandsen 8900 Randers C
                                             - Blanketnummer: 4699

                                             Synd og skræmmende, at der nu planlægges et kæmpe byggeri på Niels Brocks G

                                             Jeg kommer tit i Tøjhushavekvarteret på besøg hos famile og venner. Det er et specielt og dejligt område, og som randrusianer finder jeg det så synd og skræmmende, at der nu planlægges et kæmpe byggeri på Niels Brocks Gade 1. Jeg forstår ikke, hvis byrådet vil ændre på kommuneplanen/lokalplanen og give bygherre lov til at bygge så omfattende der. Området ligger i forvejen lavt og mørkt, det vil jo blive meget værre for mange af de borgere, der bor der. Jeg kan forstå, at den højeste bygning planlægges til at være 6 etager på et forhøjet grundniveau, og højden bliver 21 meter plus det forhøjede grundniveau. 

                                             Jeg har familie, der bor på adressen Niels Ebbesens Gade 8. De er nogle af dem, det vil gå aller værst ud over. De bor lige op og ned af det mulige byggeri. Jeg forstår ikke, hvordan man kan tillade det over for dem.

                                             Jeg ved pr. erfaring, at det er meget svært at finde en parkeringsplads på de små veje der. Jeg tror ikke, at parkeringskælderen vil løse de eventuelle nye beboeres behov. Mange har jo mere end én bil, og de mennesker, der flytter ind, skal vel også have besøg.

                                             Jeg synes efterhånden, der er rigtig mange nye byggerier i Randers, og der er store projekter i gang. F.eks. både i det gamle kaserneområde og i Sporbyen. Her er det måske mere oplagt med høje byggerier, da der samtidig er plads til luft omkring bygningerne. I Tøjhushaveområdet ligger det hele meget tæt, og her bør man tage hensyn til de fine og gamle bygninger, som der er mange af i dette kvarter.

                                              

                                             Med venlig hilsen
                                             Lisbeth Allingham

                                              Lisbeth Allingham 8920 Randers NV
                                              - Blanketnummer: 4689

                                              Bliv væk fra vort kvarter

                                              Det påtænkte byggeri vil helt enkelt være et stort overgreb på beboerne i området og ville svare til at bygge et moderne højhus lige ved siden af Huset på Christianshavn. Området ved Dronningensgade er et af de mest charmerende i Randers. Det er vandalisme at bygge der. Det er ren galimatias og man skulle ikke tro det kunne lade sig gøre nu om dage. Alt udendørs liv vil blive «formørket» og uden at overdrive vil det ødelægge liv.

                                              Jeg tilslutter mig 100 % indlægget fra Maryann Allingham og vil citere en god gammel kending : «Hvad end der sker, bli' væk fra vort kvarter».

                                              Dorte Christensen

                                               

                                               Dorte Christensen 8900 Randers C
                                               - Blanketnummer: 4679

                                               Højhusbyggeri N. Ebbesensgade 1, nejtak

                                               Jeg forstår ikke hvad det er for overvejelser Randers Kommune har foretaget, der skaber mulighed for at bygge et meget højt hus. Et boligkompleks der tårner sig op over al anden bebyggelse i Tøjhushavekvarteret i Randers. Tøjhushavekvarteret har gennem de sidste 35 - 40 år ændret sig bygningsmæssigt på mange måder. Ældre ejendomme er blevet renoveret, andre revet ned og erstattet af nye. Men generelt set er der altid taget hensyn til ejendommenes højde. Det er en hel forkert beslutning, der vil give et negativ arkitektonisk bybillede, på et ellers velfungerende og harmonisk boligkvarter. Alene lysindfald fra vest vil, med en etageejendom af den størrelse, lægge en lang skygge ind over kvarteret.

                                                Mikael Hauerslev 8900 Randers C
                                                - Blanketnummer: 4669

                                                Det bliver ALT for tæt på vores hus og have

                                                Jeg bor på adressen Niels Ebbesens Gade 8 sammen med Karin Jensen. Vores hus og have er meget få meter fra det omtalte projekt Niels Brocks Gade 1.

                                                Det føles som et overgreb, og det vil ødelægge alt for os. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man vil være det bekendt, og hvordan man kan forstille sig, at dette skal presses ind her og være klos op og ned ad os – det er ubegribeligt for mig – og jeg tror, at enhver i vores situation ville være fortvivlede. Mange randrusianere har udtrykt deres sympati over for os og forstår til fulde, at vi er dybt frustrerede.

                                                Der vil blive 40 lejligheder, der kan kigge direkte ned på os fra vinduer og altaner. Der vil blive ungdomsboliger nederst lige ud til os med, hvad dette medfører af støj. Der vil generelt blive støj fra mange mennesker, der skal ud og ind af deres boliger. ALT SAMMEN FÅ, FÅ METER FRA OS! Der vil blive mørkt, og det vil give enorme skyggegener fra det absurd kæmpe byggeri. Det vil blive sværere at finde parkeringspladser. Mange par og familier har 2 biler, og beboerne vil da sikkert også få gæster, der skal finde en parkeringsplads. Parkeringskælderen vil ikke dække dette behov. Vi spørger os selv, om vores hus vil få revner og sætningsskader?

                                                Ja, der er rigtig mange ting ved det projekt, der giver anledning til spekulation. Vi bor simpelthen alt for tæt på dette. Sidst, der var planer om et byggeri på grunden, blev vi ringet op af en mægler på vegne af Domea. De ville købe vores hus. Mægleren sagde, at vi ikke ville kunne holde ud at bo her under eller efter byggeriet. Nu bliver der ikke taget nogen som helst form for hensyn – hvorfor? Så kan vi jo bare flytte, kan nogen måske tænke – ja, det kan da godt være. Men, for det første er vi meget glade for at bo her. For det andet bliver vi måske "stavnsbundet". Huset bliver svært at sælge, og vil falde drastisk i værdi. Vi har købt huset under helt andre forudsætninger og brugt mange penge på at vedligeholde og forny.

                                                Forleden dag gik jeg op til Spindervej, stod foran en 6-etagers bygning beliggende på en forhøjning på 3 meter. Jeg tog mål og stillede mig i den afstand, som byggeriet på Niels Brocks Gade 1 vil blive over til, hvor vi bor. Det var forfærdeligt. Klaustrofobisk og lige til at blive syg over. Normalt er jeg et positivt og glad mennesker – men det her er svært at sig pyt til.

                                                Så Randers Kommune – denne plan må blive en ommer!

                                                Det er mit håb, at dette vil give stof til eftertanke.

                                                 

                                                Med venlig hilsen

                                                Maryann Allingham

                                                 Maryann Allingham 8900 Randers C
                                                 - Blanketnummer: 4667

                                                 Nej til Lokalplan 615 og forslag til Tillæg 31 til Kommuneplan 2017

                                                 Den planlagte bygning bliver alt for høj og omfangsrig. Vi, som nærmeste naboer, kommer til at ligge i markant mere skygge året rundt, og der bliver 40 lejligheder med altaner, hvor beboerne i lejlighederne kan kigge direkte ned i vores have og ind ad vores vinduer. Vi føler, at vi vil blive invaderet.

                                                 Desuden passer bygningen ikke ind i kvarteret.

                                                  

                                                 Vi mener, at forslaget til ny Lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2017 er alt for omfattende, det er stort set en fordobling på byggeprocent, etager og højde.

                                                 Det er meget forkert, at Niels Brocks Gade 1 skal være den eneste matrikel med egen Kommuneplan og Lokalplan i Tøjhushavekvarteret. Det stiller den matrikel meget bedre end resten af kvarteret. Vores ejendom, som nærmest nabo, bliver meget lav og lille, og vi vil aldrig få muligheden for at få samme byggeprocent og højde. Det giver en uretfærdig grundværdi.

                                                 Vi foreslår, at byrådet beslutter, at Niels Brocks Gade 1 for fremtiden skal indgå i den eksisterende Kommuneplan 1.02.B.23, som er gældende for Tøjhushavekvarteret, dermed er ejendommene i kvarteret ligestillet.

                                                  

                                                 Vi frygter, at vores gode gamle hus vil tage skade under byggeriet. Vi ønsker derfor, at Randers Kommune pålægger bygherre at sikre, at vi ikke kommer til at lide i byggefasen. Det kan gøres ved, at kommunen forlanger, at bygherre skal tegne en forsikring, der sikrer os, hvis noget skulle gå galt. Det er før set, at gamle huse slår revner eller bryder sammen, når nyt bygges og især så tæt på som i dette tilfælde.

                                                  

                                                 Vi foreslår, at bygherre køber vores hus inden byggeriet starter (hvis kommuneplan og lokalplan godkendes af Randers Byråd). Det vil bl.a. betyde, at vi kan få en fair pris for vores ejendom. Bygherres medarbejderne kan bo i huset under byggefasen. Bygherre har risikoen for skader på huset, bygherre skal ikke genhuse os i byggeperioden, bygherre kan sælge huset, når byggeriet er færdigt, eller bygherre kan lave et grønt område i tilknytning til deres byggeri.

                                                  

                                                 Vi har set på de seneste regnskaber for ejeren af Niels Brocks Gade 1, og de ser ikke for gode ud. Vi håber, at Kommunen sikrer sig, at bygherre får tegnet de rette forsikringer, så det ikke bliver os som menige borgere i Randers, der skal tage kampen op mod en falleret bygherre, men at Randers Kommune viser, at de står ”på mål” for deres beslutninger og borgerne i kommunen.

                                                  

                                                 Vi frygter, at vores hus vil falde betragteligt i værdi med den kolos i længde fra syd til nord ud for vores ejendom. Det var ikke de præmisser, som vi købte ejendommen på. Vi troede, at man kunne regne med de planer, som kommunen har lagt for områder, og at det ikke ville være så nemt for en bygherre, at få kommunen til at ændre holdning, som det er tilfældet her.

                                                  

                                                 Vi er meget skuffede over Randers Kommunes behandling af vores og andre borgeres indlæg i fordebatten. Alle indlæg, som ikke var for byggeriet, blev enten tilbagevist eller negligeret af kommunens administration – både usagligt og usandt. F.eks. blev protester mod bygningshøjden forsvaret med, at det var en støjmur ud mod Rosenørnsgade. Vi har ikke problemer med støj fra Rosenørnsgade, men hvis vi havde, ville en almindelig støjmur på ca. 3 meter, som der bruges i andre byer, også være nok for os. Administrationen bagatelliserede også indkigsgener og skyggekast mm i deres gennemgang og behandling af høringssvar fra fordebatten.

                                                 Det var bygherre, der fik sidste ord, uden det overhovedet blev modsagt eller kommenteret af kommunens administration. Det er helt tydeligt, hvad administrationen ønsker, at der skal ske.

                                                  

                                                 Vi finder det meget mærkeligt, at vi har fundet skitsetegninger fra RUBOW arkitekter lavet 29.10.2018, som viser den højeste bygning med 6 etager. I 2019, hvor projektet blev sendt i fordebat, blev det fremstillet med en byggeprocent på 225, højeste bygning 7 etager og en højde på 24,5 meter. Efter fordebatten blev det nye forslag, der nu er sendt i høring lavet sådan: En byggeprocent på 185, højeste bygning 6 etager og en højde på 21 meter på forhøjet grundniveau. Dette giver selvfølgelig anledning til at tro, at planen hele tiden har været 6 etager.

                                                 Men på den måde, det er fremlagt, ser det jo ud som om, at der er blevet ”givet” noget til borgerne, selvom planen nok hele tiden har været 6 etager. Dette er meget foruroligende. Og vi vil gerne have, at kommunen forholder sig til dette.

                                                  

                                                 I det udsendte høringsmateriale er der ikke beskrevet skyggekast og indkigsgener. Det mener vi, er mangelfuldt. Der burde være skitser, der viser skyggekast på de fire årstider. I materialet til fordebatten var der et diagram, der viste skyggekast morgen, middag og aften den 21. juni. Her kunne man se, at vores ejendom kommer til at ligge i skygge fra mellem kl. 12.00 og 15.00 og resten af dagen. Det vil sige, at på alle andre dage end den, hvor solen ikke står højst på himmelen, vil vi komme til at ligge i skygge tidligere på dagen. Det siger sig selv, at et hus med en højde på 21 meter med forhøjet grundniveau, som ligger fra syd til nord med meget få meter fra vores matrikel, vil lave utrolig lang skygge ind til os.

                                                 Vi kunne ønske os, at forvaltningen havde medsendt flere oplysninger om skyggekast i form af skyggediagram feks. den 21. marts, 21. juni, 21. september og 21.december for at vise skyggekastet på de 4 årstider.

                                                 Ligeledes er der ingen informationer i materialet om indkigsgener. Vi er overbeviste om, at vi får betydelige indkigsgener fra 40 lejemål med tilhørende altaner, som vender ud til vores matrikel.

                                                 Med forhøjet grundniveau få meter fra os, vil der desuden blive indkigsgener fra personer, der færdes på grundniveauet. Det er desværre ikke beskrevet i høringsmaterialet, hvor højt grundniveauet kommer op. Der står noget om koter, men da vi er lægmænd, har vi ingen forstand på det, men vi forventer, at det bliver højt.

                                                  

                                                 I forhold til trafikken på de smalle veje i kvarteret, hvor der i flere gader er parkering på begge sider, vil der blive en massiv stigning i trafikken. Det vil desuden blive umuligt at finde parkeringspladser. I det nye byggeri vil der blive en parkeringsplads pr. lejlighed, men mange familier har 2 biler, især hvis det er pendlere. Beboerne får vel også kørende gæster, der skal parkere.

                                                  

                                                 Vi havde ønsket at lave en underskriftsindsamling med beboere, der er imod det foreslåede. Det har desværre ikke været muligt pga. restriktioner i forbindelse med Coronavirusen.

                                                  

                                                 Med venlig hilsen

                                                 Maryann Allingham og Karin Jensen

                                                 Niels Ebbesens Gade 8

                                                  Karin Jensen 8900 Randers C
                                                  - Blanketnummer: 2832

                                                  Vi glæder os

                                                  Vi har på afstand iagttaget debatten vedrørende opgradering af bygninger Niels Broksgade 1 - Niels Ebbesensgade 2 og deler ikke den kritiske tilgang som vores naboer og andre beboere i Tøjhushaven - vores oplevelse er at der i området er en stor mangfoldighed i bygningers udseende og der findes også flere bygninger i området på samme højde - feks Valsemøllen og den gamle TV2 bygning - vi ser i den grad frem til en opgradering af grunden og er ikke skræmt af indsigt i haven - den har vi i forvejen ved den 5 etagers bygning i Niels Ebbesensgade 12 - som jeg har skrevet i er tidligere indlæg i "Tøjhushave kvarterets venner" minder det her mig om en kamp fra det gamle arbejder kvarter hvor der ikke må komme investorere ind med penge og tjene penge på området - den holdning deler vi slet ikke og vi har stadig til gode at høre gode argumenter for huset ikke skal bygges.

                                                   Michael Winther 8900 Randers C
                                                   - Blanketnummer: 2802

                                                   Lokalplan 615 Etageboliger ved Niels Brocks Gade 1

                                                   Det omtalte etagebyggeri vil helt klart være til ulempe for Tøjhushavekvarteret, og dets beboere..

                                                   Fra vores bolig er der kort afsatnd, max. 75 m. i luftlinje, til det eventuelt kommene byggeri.

                                                   I dag har vi udsigt til vandet og havnen. Den udsigt vil blive afskåret med et eventuet nybyggeri i den omtalte højde.

                                                   Vores ejendom er fornyeligt blevet udbygget med 6 altaner, pris ca. en halv million kroner. Udsigten fra disse altaner vil blive frataget de nuværende lejere, 

                                                   Den nuværende husleje er 8.845,00 pr. mdr. hvilket   er pænt over gennemsnittet i den almene boligsektor i Randers.

                                                   Jer forventer. det bliver vanskligt at udleje boligerne i ejendommen til den pris, da den såkaldte herlighedsværdi  helt klart forringes hvis byggeplanen gennem føres som forelagt.

                                                   Med venlig hilsen.

                                                   Bent Kjær Hansen  ,  

                                                    Bent Hansen 8900 Randers C