Fordebat - Planlægning af Ringboulevardens forlængelse

Høringen er afsluttet

Høring: Fordebat - Planlægning af Ringboulevardens forlængelse

Inden der udarbejdes et forslag for Ringboulevardens forlængelse, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.

Ringboulevardens forlængelse er en ny vejforbindelse fra Hadsundvej til Udbyhøjvej. Byrådet vedtog den 25. april 2022, at to alternativer skal sendes i fordebat. Formålet med fordebatten, er dels at give grundlag for at beslutte, hvilket af de to alternativer, som der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for og dels at få forslag og ideer til den kommende planlægning.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag til planlægningen.

Læs fordebathæfte her

Borgermøde

Den 7. juni kl. 19-21 afholdes der borgermøde i Dronningborg Hallen om planlægning for projektet. Alle er velkomne.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

89 svar
- Blanketnummer: 31665

Alternativer

Her fastholder jeg mine, tidligere forslag, som jeg har sendt.

.

Jakob Winsløw Stilling 8900 Randers C
- Blanketnummer: 31401

Baggrundsmateriale for trafikanalyse på TGN008 - Del 2

Sidste del af baggrundsmateriale for trafikanalyse på TGN008.

Mvh en Anlægs-ingeniør

Borger med navne og adressebeskyttelse " 8900 Randers C
- Blanketnummer: 31400

Baggrundsmateriale for trafikanalyse på TGN008 - Del 1

For at forstå hvordan man når frem til tallene på TGN008, så skal man igennem vedhæftede TGN001 og frem til TGN003 - disse er en del af en samlet pakke op til TGN007. Grundet en begrænsning for upload på 15 Mb, fremsendes TGN004, TGN005, TGN006 og TGN007 i andet høringssvar, men skal ses i sammenhæng med disse tre vedhæftede.

Jeg vil anbefale alle borgere i Randers at sætte sig ind beslutningsgrundlaget, således at den bedst mulige infrastruktur-løsning vælges for Randers – til alles fælles bedste.

Eftersom den samlede ”Pakke” med etablering af ringvejsforbindelse fra Hadsundvej til Dronningborg sammen med Byen til vandet/Klimabroen er en infrastruktur-ændring, der kobler to rutenummererede veje sammen (Ringgaden Havnegade og Hadsundvej/Ringboulevarden, Rute 507) skal projektet anmeldes til Vejdirektoratet.

Eftersom den planlagte Klimabro er nyopførelse af vejforløb med fire spor er VVM-myndigheden ”Trafikstyrelsen” (medmindre projektet er vedtaget ved ”Anlægslov”).

Vejlovens § 15:

"Kommunalbestyrelsen bestemmer, hvilke nye kommuneveje der skal anlægges, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. § 124, og hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikal vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomiske forhold."

Foreligger der andet beslutningsgrundlag end de økonomiske analyser på intern forrentning end det der har været fremlagt for de vurderede løsninger?

Mvh en Anlægs-Ingeniø

Borger med navne og adressebeskyttelse " 8900 Randers C
- Blanketnummer: 31391

Generelt & processen.

Det er med stor bekymring jeg har fulgt debatten om Ringboulevardens forlængelse. Det jeg som borger, beboer og småbørnsforældre i Dronningborg har læst mig frem til, og hørt ved borgermødet den 7. juni 2022 i Dronningborghallen, kan jeg på ingen måde se som en god løsning for os. - Tvært imod. 

Jeg havde med store forventninger set frem til at deltage i borgermødet i Dronningborghallen, hvor forvaltningen og nogle enkelte politikere ville fremlægge planerne for borgerne i Dronningborg. Og, som jeg forstod det, efterfølgende lå op til debat om hvad der vil være bedst for Dronningborg. 

Cirka 10 minutter inde i borgermødet skal jeg da love for at der blev lagt låg på debatten af Venstrepolitikeren, han ville kun diskutere alternativ 2 og 6!  

Jeg havde da som minimum en forventning om, at der ville blive lyttet for og imod på alle løsninger, især da man kunne høre, at deltagerne havde gjort deres hjemmearbejde og sat sig grundigt ind i alle alternativerne. 

Jeg gik skuffet fra borgermødet, men med en ny læring om hvordan kommunalpolitik fungerer. 

Derfor indsender jeg nu et høringssvar med mine bekymringer over alternativerne 2 og 5. 

 

 • Jeg har en stor bekymring for den biodiversitet der findes i området i dag, herunder ikke mindst de flagermus der findes i området. Det vil være trist at få smadret deres habitat.  Det vil også været trist, hvis det kommer til at gå som i Silkeborg, at man efter anlæggelsen af en ny ringvej finder ud af, at man skal sænke hastigheden for at undgå at påkøre flagermusene. 
 • Hele panelet virkede ret skråsikre på, at der ingen problemer er med at bygge en vej oven på plastisk ler. Det var fint man havde taget en ekspert med til borgermødet, men jeg synes at eksperten lod skinne igennem, at det vil kræve noget mere af processen og der vil komme flere omkostninger med at bygge oven på plastisk ler. Hvis forvaltningen og politikerne er så sikre på, at der ingen problemer er ved at bygge oven på plastisk ler, så bør kommunen kunne stille en garanti til de huse der er i nærheden, at man vil kompensere ejerne i tilfælde af skader 15 år ud i fremtiden, for at undgå der ikke er nogen som bliver stavnsbundet til deres huse i tilfælde af de ønsker at sælge.  

 • Øget trafikbelastning af tværvejene fra Udbyhøjvej til Tjærbyvej og Toldbodgade, her tænker jeg på Øster Boulevard, Klostervej og Tårupgårdsvej. Ved en øget trafikbelastning på ovenstående veje vil man skære Dronningborg midt over. Som forældre til to børn der går i de mindre klasser, vil jeg være meget bekymret over at skulle sende mine børn i skole, da de ikke kan undgå at skulle krydse en af ovenstående veje. Jeg synes i forvejen at skolebørnene i Dronningborg ikke har de nemmeste og mest sikre skoleveje! 

 • Støj - Ud fra oplægget fra forvaltningen, vil der i første omgang kun blive opsat støjafskærmning ved rundkørslen på Hadsundvej og Platanvej. Hvis planen er at man skal hæve ringvejen op til 6 meter på noget af strækningen, og der ikke opsættes støjafskærmning, så risikere man at støjen spredes over store afstande med gene for naboer og en større del af området. Støjen fra lastbiler der kører op af stigningen vil kunne høres langt omkring. Det kan undre en, når man ved at der ligger forskning på hvordan støj påvirker de mennesker, at man ikke bekymre sig om den støj stigning der vil komme i området som følge af projektet. Der er en børnehave og skole indenfor kort afstand til de to alternativer, har man husket at de regnes for rekreative områder? - Dvs. Børneskal kunne sove ude uden at blive vækket af støj fra biler eller lastbiler. 

 

  Henrik Haun Kofoed-Moth 8930 Randers NØ
  - Blanketnummer: 31389

  Natursti langs Rismøllebækken

  Som ivrig cyklist, har jeg set frem til at kunne cykle på natursti fra centrum af bydelen Dronningborg til hallen og videre ud til Lem på den gamle Hadsundbane, adskilt fra trafikeret veje som lovet i LP 631 for Dronningborg Maskinfabrik. 

  Det er der nok også mange forældre, der har set frem til, så deres børn selv kunne køre til og fra Rismølleskolen og hallen, i stedet for at blive fragtet i bil af forældrene.

  Det ville nok også lette en hel del på morgentrafikken omkring skolen og i centrum af Dronningborg.

  Men med flytningen af Ringboulevardens forlængelse til alt 2 og 6, bliver idyllen gennemskåret af en trafikeret vej mellem skolen og hallen placeret på en høj dæmning over Rismøllebækken. 

  Hvordan tænkes stien at krydse Ringboulevardens?

  Bliver stien i det hele taget til noget, nu hvor LP631 skal gennemskæres af en vej og måske slet ikke bliver til noget?

  Tænk hvis man havde valgt alt 5, uden om hal.

  Hvor mange cyklister forventer i vil køre op ad 7% stigning på trafikeret ringvej.

  Det kræver vist en el-cykel, husk det i CO2 regnskabet 😉

  Men der giver selvfølgelig mulighed for at Randers kan lægge billet ind på Tour de France.

  Synes i skulle sende politikerne på studietur til Holstebro, hvor de cykelstier adskilt fra trafikerede veje.

   Per Hovmand 8930 Randers NØ
   - Blanketnummer: 31388

   Fra Rismøllens Grundejerforening

   Hermed indsendes høringssvar på vegne af Rismøllens Grundejerforening.

   Høringssvaret er vedhæftet for overskulighedens skyld.

   Vh

   Thomas Thorup Jensen

   Formand - Rismøllens Grundejerforening

   Thomas Thorup Jensen 8930 Randers NØ
   - Blanketnummer: 31381

   Vi skal aflaste byens trafik!

   Det er ønsket at aflaste Udbyhøjvej og Dronningborg Boulevard. Af fremlagte skitser vil den bedste løsning være det bynære forslag 2 da den vil flytte mest trafik hvorimod forslag 5 der er nævnt flere gange ved både borgermøde og i høringssvar, ligger alt for langt ude til at få den ønskede effekt på byens trafik. 

   Forslag 6 kunne også være mulighed som er placeres længst væk fra Rismøllekvarteret og dermed vil genere beboerene mindst muligt. 

   I de 15 år jeg har pendlet fra Gimming til Aarhus har problemet trafikalt aldrig været Udbyhøjvej. Problemet opstår, når man kommer ind til rundkørslen og broen, der starter køen. Til gengæld har Dronningborg Boulvard altid været udfordret ved morgen og eftermiddagstimerne, hvor man skal på tværs af byen. 

   Det er forståeligt at beboerne i Rismøllekvarteret gerne vil undgå vejføring 2 eller 6, med de argumenter der er fremført i øvrige høringssvar både hvad angår natur m.v. Men forlængelse af Ringboulevarden tæt på Rismøllekvarteret har været en del af infrastrukturplanen i mange år og derfor ikke en ny ide og de 2 løsninger vil ud fra kommunens beregninger omfordele mest trafik.

   At tale om en Østbroforbindelse på nuværende tidspunkt som en mulig løsning, vil ikke løse de nuværende trafikale udfordringer for byen og med en økonomi på 1.1 milliard være undenfor rækkevidde. 

   Ialt vil det være ønskeligt at der ikke skal bygges nye veje i det naturskønne område ved Dronningborg. Alternativt må vi have flere cykler på vejene eller pendle sammen, så vi kan få færre biler på vejene, så kan vi undgå at bygge veje og ialt sikre mere naturværdi, som vi alle ønsker at bevare. 

    Ulla Kjærvang 8930 Randers NØ
    - Blanketnummer: 31377

    En 25 år gammel linjeføring vedbliver ikke at være tidssvarende.

    De to forslag til linjeføringer for Ringboulevardens forlængelse, som er sendt i høring, er ikke ideelle:

    for det første er der de kendte problemer med undergrunden i Rismøllekvarteret, som vil fordyre de to linjeføringer, enten fordi selve anlægget bliver dyrere, så man undgår senere sætningsskader, eller ved erstatninger, eller sandsynligvis ved en kombination af begge.

    for det andet bygger linjeføringerne på den oprindelige linje fra Ringboulevardens anlæggelse for mere end 20 år siden, en linjeføring, der havde været ideel og fremtidssikret dengang. Men når man først vil færdiggøre Ringboulevarden nu, så mange år efter, så må man nødvendigvis vælge en linjeføring, som er fremtidssikret i dag. Det vil derfor være oplagt at vælge linjeforslag 5 eller en variant heraf, hvor Ringboulevarden møder Udbyhøjvej i et kryds ved Tjærbyvangsvej. Samtidig bør man færdiggøre Toldbodgade (et projekt, der har ventet endnu længere på færdiggørelse end Ringboulevarden), således denne forlænges til at møde Tjærbyvej i et kryds ved Tjærbyvangsvej. Hermed vil man også opnå en mere direkte forbindelse mellem den foreslåede nye broforbindelse over Randers Havn ("Klimabroen") og Ringboulevarden, hvor trafikken ikke skal føres ad ikkedimensionerede eksisterende veje, gennem gamle beboelseskvarterer, der ikke er anlagt med en sådan trafikmængde for øje. Samtidig vil man aflaste Tjærbyvej, som allerede har mere trafik end den er dimensioneret til: det burde allerede være sket, da man tillod udstykning i Tjærbyvang.

    altermativt bør man fastholde hovedlinjen for Ringboulevardens gennemførelse, og benytte "Silkeborgmodellen" til at tage hensyn til flagermusene (https://www.tv2ostjylland.dk/silkeborg/sjaelden-dyreart-tvinger-hastigheden-ned-paa-nyaabnet-vej). 

    Forlængelsen af Toldbodgade bør dog ske, uanset hvilken linjeføring man ender med at vælge til Ringboulevardens gennemførelse.

     Per Bøje Rasmussen 8930 Randers NØ
     - Blanketnummer: 31376

     Der bør findes et alternativ til de mulige alternativer

     Når de mulige alternative linjeforløb af forlængelsen af Ringboulevarden har så mange udfordringer, er det efter min mening på tide at gentænke hele projektet.

     Kommunens anlægsomkostninger og trafikomfordeling har med alternativ 2 og 6 større vægt end trafiksikkerhed, støj, udsigt, risiko for husskader, værdiforringelser for husejere og ikke mindst sjælefred for de berørte borgere i kvarterer der grænser op til de foreslåede forlængelser af Ringboulevarden.

     Nuvel et projekt af denne type vil gå ud over nogen er det klassiske argument, men hvorfor ikke vælge en løsning, hvor kompromiset kun handler om nogle marginale trafiktal og kommunaløkonomi?

     Lyt venligst til de lokale og vælg alternativ 5 - godtnok dyrest og med mindst trafikal effekt - uden at pris og effekt er helt sikker endnu. Men hvis man ser bort fra pris, så er det eneste kompromis med det alternativ - en marginal trafikeffekt.

      

      Thomas Rokkjær 8930 Randers NØ
      - Blanketnummer: 31375

      vedr ringboulevarden til Dronningborg

      Der er allerede talt og skrevet meget om vigtigheden af hensyn til den plastiske ler i Rismøllekvarteret, angst for revner i huse, folk der stavnsbindes, forurening, støj, tab af udsigter, stejle stigninger, fredede flagermus, frygt for forurening af drikkevand, dyreliv i og omkring Rismøllebækken, der forstyrres/forsvinder, trafik igennem villakvaterer, bynær natur, der ødelægges og meget meget mere. Alle disse bekymringer, som også er fagligt begrundede/ understøttet af diverse undersøgelser,deler jeg med hundredevis af borgere i Dronningborg.  Min mand og jeg valgte i sin tid, at bosætte os i dejlige Dronningborg pga den skønne natur og meget lidt trafikstøj, som nok det eneste sted i Randers. Jeg forstår verden forandre sig og at Randers skal følge med udviklingen, men hvad jeg ikke forstår, er hvordan Byrådet vil være bekendt, at ødelægge vores natur, når der findes flere alternativer. Randers Kommune bryster sig ellers af at gå ind for biodiversitet!  Jakob Stilling har i sit høringssvar foreslået at Ringboulevarden føres nord om gravhøjen, Fredsskoven og Dronningborghallen og ender knap så langt ude som alt.5 . Dette alternativ kunne være et godt kompromis og bør som minimum undersøges yderligere, måske er dette alternativ i sidste ende ikke mere omkostningstungt end alt.2 og 6.      Denne høring skal ikke handle om Klimabro kontra Østbro, hvilket debatten indimellem har båret præg af. Den brosnak må tages på et andet tidspunkt, således den ikke overskygger borgerne i Dronningborgs bekymringer omkring Ringboulevardens placering. Jeg håber inderligt, at byrådet vil tænke sig rigtigt godt om en ekstra gang og tage en beslutning, der passer rigtigt godt på natur, huse og borgere i Dronningborg.

       Jette Friis 8930 Randers NØ
       - Blanketnummer: 31374

       Trafik-analyse og beslutningsgrundlag

       På borgermødet i Dronningborghallen fremlagde forvaltningen, at Ringboulevardens forlængelse fra Hadsundvej til Dronningborg, var det højest prioriterede infrastruktur-projekt i byen lige nu.

       Jeg har – som naturlig infrastruktur-interesseret – derfor kigget lidt på trafiktallene fra Kommunens egne analyser (2030-fremskrivningerne) – se venligst vedhæftede ”TGN008”.

       Skal det forstås sådan, at Randers Kommune vil anlægge en ringvejsforbindelse til 50-100 mio. for at øst-vest aflaste en fremskrivning på 150 køretøjer ÅDT i 2030 på Udbyhøjvej…?

        

       Mvh en Anlægs-Ingeniør

       Borger med navne og adressebeskyttelse " 8900 Randers C
       - Blanketnummer: 31355

       Ringvejens forlængelse

       Ser man på forslag 2 og 6 og deres tilslutning til Udbyhøjvej kommer de tilsyneladende i vejen for udkørsel fra Klostervej og Tårupgårdsvej. Bliver disse to udkørsler spærret/lukket af er fiaskoen da total og vil betyde en ”indespærring ” af beboerne syd for Udbyhøjvej. Få nu ringvejens forbindelse til Udbyhøjvej flyttet et par 100 meter østpå nord om hallen. Det vil have mange gode ting med sig:

       • på sigt mulighed for evt. tilslutning til en forlængelse af Toldbodgade – når klimabroen
        kommer uden direkte tilslutning til omfartsvejen kan vi bare sige ”tillykke” til beboerne på
        Udbyhøjvej og Dronningborg Boulevard med den ekstra trafik
       • mere sikker tilkørsel til idrætscenter, kommende plejehjem og børneinstitution
       • mulighed for fuld udnyttelse maskinfabrikkens grund
       • ingen indskrænkninger i AGCO’s planer for udvidelse med flere arbejdspladser
       • ingen problemer med plastisk ler
       • overholdelse af indgåede aftaler med Rismøllekvarteret
       • ingen støjgener for beboerne i Rismøllekvarteret
       • fremfor alt tilfredse borgere i Dronningborg, der føler sig lyttet til og ikke bare føler sig ”kørt over” i en skueproces af et borgermøde

       Jeg har intet imod flagermus og vi skal selvfølgelig følge gældende regler på området men det er dog tankevækkende, at hensynet til mennesker af kød og blod ikke nyder samme beskyttelse men bliver tilsidesat og ikke bliver hørt.

       Jeg kan kun opfordre til, at man bare en gang imellem vil lytte til de, som lever deres dagligdag i Dronningborg og får lavet en fornuftig løsning, som vi i Dronningborg kan se os selv i.

       Finn Madsen

       8930 Randers NØ

        Finn Madsen 8930 Randers NØ
        - Blanketnummer: 31354

        Den rigtige linieføring går til Østbroen!

        Kære Randers kommune

        Den rigtige linieførimg er alternativ 6, der går uden om skoven/Dronningborghallen til Udbyhøjvej.
         

        Fordelene er mange:

        - trafikken ledes udenom byen, Rismøllekvarteeet og resten af Dronningborg f.eks Østre Boulevard får ikke trafik udenfor deres dør.

        - dette vil lede trafikken til Østbroen som efter næste valg vil blive prioriteret ift. den fejlagtige klimadæmning.

        Jeg har et minimalt håb om at politikkerne og embedsmænd vil lytte til 5.000 borgere der har stem på Østbroen, underskrift indsamlinger med ca. 1.000 umderskrifer imod de to foreslåede alternativer, 300 deltagere til borgermøde samt den generelle stemning i den Østlige del af kommunen.

        mange hilsner

        Mogens Qvist Frandsen

         Mogens Qvist Frandsen 8930 Randers NØ
         - Blanketnummer: 31348

         Hastværk er Lastværk

         På mødet 7/6 nævnte i flere gange at Randers Kommune har sovet i timen i forhold til infra strukturen,nu skal der ske noget.....

         Men der er da intet godt ved nu at haste et projekt igennem som ingen er intresseret i , hvor alle forhindringer ikke er afsøgt og muligheder ikke undersøgt, jeg vover også at skrive,hvor borgerne ikke engang bliver hørt !!!

         Så træk vejret dybt,tag en time out ( måske en middagslur) brug helikopter blikket,så alle kan se og høre at I er vågnet og klar til at lytte og arbejde for borgerne,så må det være muligt at finde andre løsninger, løsninger der både tilgodeser borgere og flagermus

         Jeg vælger at tro på at dette bliver en ommer,alle laver fejl,det vigtige er blot at vi lærer af fejlene,så vi kommer styrket videre

          

          Ruth Vendelbo 8930 Randers NØ
          - Blanketnummer: 31337

          Manglende undersøgelse af flagermus / vandreservoir!

          Man har valgt, at flytte linieføringen p.g.a. flagermus i slugten, umiddelbart nord for fredsskoven. (Mellem Rismøllegade og Dronningborg Hovedgård.)

          Der er påvist flagermus ved hjælp af skrigekasser, placeret i slugten.

          Af uransagelige grunde har man så valgt at placere ringvejen umiddelbart syd for samme fredsskov. Dette uden, at undersøge, om der skulle være flagermus der.

          Jeg kan dagligt konstatere, at flagermusene jager netop der. Det betyder, at området syd for skoven, også er en del, af flagermusenes HABITAT.

          Derfor vil alle linieføriger, bortset fra alternativ 5, være mod reglerne om habitat.!

          Jeg er desuden af den opfattelse, at der på stedet, også er vandrervoir, som man ikke må bygge sådanne forurenende anlæg på.!

           

          Flemming Sørensen

           Flemming Kristian Sørensen 8930 Randers NØ
           - Blanketnummer: 31334

           Høring angående omfartsvej

           Ny omfartsvej Linjeføring 2 og 6 = med en ommer.

            

           Hvorfor er det ikke muligt for et byrådsflertal at indrømme, man er ved at gennemføre et forslag, om en ny omfartsvej fra Hadsundvej til Udbyhøjvej, der ikke har sin gang på jord. Det her ender jo op med endnu et projekt, hvor der ikke er styr på, hvad det koster. Vi kan jo bare se på havnevejsprojektet, der har det allerede været nødvendigt med en extrabevilling på 9,2+11 (20,2) millioner på grund af nogle uforudsete bundforhold?

           Hvad skal forslaget til linjeføringerne 2 og 6 til omfartsvejen så ikke føre til.

           På mødet i Dronningborghallen spurgte jeg om, hvorfra Claus Berggren havde sine oplysninger fra om at forslag 5, som slet ikke kommer i betragtning ville blive dobbelt så dyrt som nr. 6. Jens Heslob havde lige 2 sekunder før sagt, at man kun er i detail planlægningen og ikke ved, hvad forslagene 2 og 6 kommer til at koste, før man ved, hvad der skal og kan gøres ved anlægningen af vejen på det plastiske ler m.m.

           Området med det plastiske ler har der jo allerede været rodet rundt i for år tilbage, uden den store succes, Hertil var der indkaldt en specialist fra Cowi, som lavede et indlæg i starten af mødet. Jeg vil ikke sige, hun landede den særligt overbevisende. Der blev sagt, at man godt kan bygge på plastisk ler i dag, men jo længere hun kom ind i hendes indlæg, skulle der laves nogle flere undersøgelser/boreprøver, så hun skulle ikke have noget af at få fingere på kogepladen.

           Til forsvar for eventuelle skader forvoldt af anlægningen af omfartsvejen, udtalte Claus Berggren - her kan man være helt rolig, for her vil der ikke til gå ligeså lang tid med at få udbetalt eventuelle erstatninger, for nu er det jo i kommunalt regi. Sidste gang var det jo et privat firma, der var skyld i sætningsskaderne. Har lige lidt svært ved at se andet, at så er man jo ikke sikker på, det ikke kan komme til at ske igen. Jeg tror da slet ikke, det er det, de som evt. kan blive ramt har brug for at høre.

            Så er der også fundet sjældne flagermus i området. Der har været lavet en undersøgelse af Cowi, som har haft nogle lytte stationer sat op i området, der underbygger dette, hvilket gør det til et EU habitat område, som er et absolut NO GO område at røre ved, inklusiv anlægning af veje.

           Så kommer vi lidt længere ned af vejen, her er det så Lillebæltsgruppen, der er ved at udstykke den gamle Dronningborg Maskinfabrik med planlagte 150 nye boliger. Jeg kan da godt forstå, at de har stoppet rydningen af grunden, for hvad finder byrådet nu på i de kommende uger. Fik godt nok at vide på mødet, at de ikke vil komme med et erstatningskrav, for de var allerede informeret, at omfartsvejen ville komme til at indskrænke noget i deres planer om antallet af boliger. Det vil jeg gerne se på skrift.

           Så kommer vi til AGCO, det tidligere Dronningborg Maskinfabrik, her blev man, som skrevet i avisen, noget overrasket over, at der kom en omfartsvej i vejen, for den ansøgning om at lave en ny tilbygning, som de snart påtænkte skulle sendes ind. Her udtalte direktøren til avisen, at hvis den blev gennemført, ville de nok overveje at flytte længere sydpå til Århus området, da det faktisk ville være nærmere Århus universitet, som de arbejder sammen med. Der er åbenbart lavet en aftale med kommunen. Jeg håber, at de bliver. Det er jo lidt åndsvagt at sende arbejdspladser sydpå, der har vi jo allerede bidraget nok med Vestas bla.

           Så ender vi til sidst på Udbyhøjvej, som skal redde trafikken fra klimabroen, når de engang får sparet op til den vel og mærke. Her er de fleste noget uforstående, hvordan de har tænkt sig at dirigere den ekstra trafik rundt. På mødet blev det foreslået fra panelets trafik specialist fra kommunen, at der må man jo se, hvad der sker, ved at lave nogle trafiktællinger BAGEFTER, så kan man jo spærre nogle veje af eller lave nogle bump, det var der gode erfaringer med. Kom nu da ud og se området og hvilke veje, der skal aflaste trafikken til og fra den sydlige del for Udbyhøjvej. Ja, jeg bor selv på Klostervej, hvor der allerede er blevet lavet standsningsforbud på den nederste del af Klostervej til Tjærbyvej, da der ikke kan komme biler igennem, når de der tilfældigvis bor der, har en bil stående ud foran deres hus.

           Samtidig bliver det brugt som en undskyldning for nr. 2 og nr. 6 at de er en genvej, og at lave forslag nr. 5 vil blive en omvej. Hvem siger, at nr. 5 absolut skal køres helt ud i Gimmings baghave - Jacob Stilling kom med et fremragende forslag om en mellemting nord om Dronningborg Hovedgaard, hvor han i øvrigt selv bor. (Vedhæftet billede) den er ca. 300 m længere end nr. 6. Den vil tage rigtig meget trafik fra Udbyhøjvej. Førhen kørte jeg ud på Udbyhøjvej fra Klostervej om morgenen. Det er droppet - for det er blevet som at vinde i lotteriet at finde et hul i køen af biler.

           Så kære byråd - tag nu og vær Jeres ansvar bevidst og indrøm, at det I har gang i, er en ommer, så slipper I for alle de problemer, som I har rodet jer ud i.

           Vi normale mennesker må da også engang imellem sige til os selv, at det vi har gang i, er en ommer. Og nej jeg er ikke medlem af Østbroen selv om nogen har spurgt, jeg håber på fornuften råder, så bliver mit kryds stående.

           Men Jeg er stadigvæk fortaler for en Østbro, som værende den allerbedste løsning.

            

            

           Frede Nørholm 8930 Randers NØ
           - Blanketnummer: 31326

           De to alternativer skal forkastes

           Der er for mange ubesvarede spørgsmål  i denne sag.

           For at tage nogle, men ikke alle: 

           1. Kan kommunen påvise, at nødvendighedskravet ved ekspropriation i henhold til både grundlovens § 73 og vejlovens § 96, er opfyldt i forbindelse med de to alternativer? Se også afgørelse MAD 2021.177, hvor ekspropriation af arealer til etablering af vejadgang blev ophævet, da der blandt andet ikke var redegjort for nødvendigheden af den fastlagte placering.

           2. Kan kommunen påvise, at den handler indenfor planlovens § 11e, nr. 6 samt vandforsyningslovens og dennes afledte bekendtgørelsers rammer i forbindelse med sikring af grund og drikkevand indenfor de udpegede områder, når man etablerer en vej i et indvindingsområde og BNBO?

           3. Kan kommunen påvise, at placering af disse alternativer, så nær ved et flagermushabitat ikke resulterer i en sag magen til den i Silkeborg, hvor en vej der var planlagt til kørsel med en hastighed på 70 km/t måtte hastighedsbegrænses til under 50 km/t, for at forhindre trafikdrab af habitatdirektivets beskyttede bilag IV-arter? Handler kommunen indenfor rammerne af planlovens § 11e og habitatdirektivet?

           4. Kan kommunen påvise, at der er samfundsmæssige interesser, der kan begrunde et betydeligt indgreb i naturbeskyttelseslovens § 3 natur ved etablering af regnvandsbassiner og vejanlæg, når der findes et alternativ til begrænset merpris - se afgørelse MAD 2018.404 hvor en dispensation som Randers Kommune havde meddelt til etablering af regnvandsbassin i et beskyttet § 3 område blev ændret af Nævnet, som følge af manglende proportionalitet, da der fandtes en anden lidt dyrere løsning, som var bedre.

           5. Kan kommunen helt håndfast afvise, at der ikke sker uhensigtsmæssige bevægelser i det plastiske ler, som resulterer i skader på ejendommene i Rismøllekvarteret, som følge af en tung vej med tung trafik?

           6. Kan kommunen forklare, hvorfor det ikke er nødvendigt med en støjmur til Rismøllekvarteret mod støj fra tonstunge vogntog, som skal køre op af bakke.

           7. Kan kommunen forklare, hvor proportionaliteten er mellem de gener der vil opstå / skader der vil ske på ejendomme, beskyttede dyrearter, grund og drikkevand, gener for børn der skal til sport, gener for dronningborgborgerne som, med al tydelighed ikke ønsker disse to alternativer. - og så alternativerne. 

           Spørgsmålene hober sig op... som følge heraf, bør begge forslag forkastes, - og alternativ 5 bør tages under behandling med henblik på etablering på et areal, hvor enhver kan se, at alle ovenstående problemer ikke vil opstå. 

           Med venlig hilsen
           Helle Ankerstjerne, Cand.jur.
            

            Helle Ankerstjerne 8930 Randers NØ
            - Blanketnummer: 31316

            Salami metoden

            Ingen har det fulde overblik, men nogen må have en ide om, hvad det hele skal føre til.

            Det startede med, at nogle politikere ønskede sig en bro, men de vidste ikke helt, hvor de ville have broen. Da de vidste at der nok var nogle som bor omkring broen der ikke ville have den, så ville de helst ikke snakke for meget om hvor den skulle være. De havde et par forslag i støbeskeen som man talte ud fra, men så pludselig ved et meget hurtigt raid, så blev den nuværende placering vedtaget, da der var nogle som havde opfundet ordet "klimabro".

            Nu har vi så det helt fantastiske scenarie, måske for første gang i verdens historien, at vi har en bro ---- men ingen ved hvor den skal føre hen og ingen af de der har vedtaget, at de vil have broen lige nøjagtigt der, har til syneladende nogen ide om, hvor den skal føre hen --eller også, så ønsker de ikke at fortælle / dele det med vælgerne, som jo gerne skulle sikre dem at de også vælges næste gang.

            I stedet for, at fortælle hvad de vil med denne bro og hvordan de har tænkt sig, at denne skal forbindes til et vejnet, så går de i gang med bid for bid, at udlægge et lille stykke af den samlede plan for offenligheden og bilder dem ind at de har indflydelse, bl.a ved at man nu kun vil sende 2 forslag i høærning, som ingen i det berørte område ønsker.

            Hvis nu tages denne høring som eksempel, så drejer den sig udelukkende om at forbinde Ringboulevarden ved Hadsundvej med Udbyhøjvej til billigst mulige penge (tror jeg nok). Der tales om at trafikken ved de fremlagte forslag vil kunne afvilkles fint til alle Dronningborg borgeres tilfredshed og at denne jo ikke medfører mere trafik - det er blot at bruge en anden vej.

            Men hov, nåhh nej. Politikerne forventer jo, at ca 15.000,- vil krydse den såkaldte "Klimabro" hver dag. Trafik tværs gennem midtbyen, zoneopdeling af Kristrup og Dronningborg. Umiddelbart kan der vel også forventes 15.000 køretøjer i Kristrup, hvis det forventes i Dronningborg?

            Hvor om alting er, så er dette en del af den samlede infrastrukturplan for Randers kommune og her ville det være rart om de implicerede partier kunne kigge lidt ud over egen (pap)næse og overordnet kigge på, hvad der vil tilgodese hele den samlede kommune og erkende, at alle infrastrukturændringer sker, fordi man har bestemt at "Klimabroen" skal ligge hvor de nu engang har bestemt at den skal ligge.

            Det er en svær kamel at skulle sluge, at de borgere der bor hvor de har bestemt, hvordan tingene skal være, ikke ønsker det som de har bestemt, uanset argumenter.

            Lige i dette tilfælde lader det til, at der blandt borgere i området og måske nogle frafaldne politikere, kan opnås enighed om en løsning der hedder linjeføring 5, som kan tilgodese en stor del af de borgere som bor i området og som samtidig vil forbedre muligheden af at komme fra Spentrup området til området omkring Harridslev. Skulle linjeføring 5 være en smule dyrere, 40 mill, hvad jeg ikke tror, så er det en lille pris at betale for at stille så stort et antal borgere tilfredse -------Vi har jo set hvor let Byrådet fandt 12 mill ekstra til ny Havnevej. Vi sparer bare ved at låne lidt ekstra

             Per Bilici Sørensen 8930 Randers NØ
             - Blanketnummer: 31313

             Kommunens egne anbefalinger på VVM redegørelse af 2008

             dokument vedhæftet

             Per Bilici Sørensen 8930 Randers NØ
             - Blanketnummer: 31312

             Ringboulevardens forlængelse kontra "Klimabro"

             dokument vedhæftet

             Per Bilici Sørensen 8930 Randers NØ
             - Blanketnummer: 31311

             oprindelig VVM redegørelse

             dokument vedhæftet som fil

             Per Bilici Sørensen 8930 Randers NØ
             - Blanketnummer: 31310

             Ringboulevardens formål

             vedhæftet dokument

             Per Bilici Sørensen 8930 Randers NØ
             - Blanketnummer: 31308

             Flagermus og ynglesteder

             Har vedhæftet dokument

             Per Bilici Sørensen 8930 Randers NØ
             - Blanketnummer: 31260

             AGCO A/S

              

              

              

              

              

             Vedhæftet, høringssvar fra virksomheden AGCO A/S, vedrørende Ringboulevardens forlængelse

              

             Med venlig hilsen

              

             Morten Leth Bilde

             Administrerende Direktør

             AGCO A/S

             Dronningborg  Allé 2

             8930 Randers NØ

              

              

              

              

             AGCO A/S 8930 Randers NØ
             - Blanketnummer: 31236

             Sund fornuft og ordentlighed i forbindelse med Ringboulevardens forlængelse

             Man har haft en linjeplan for ringvejen i mere end 10 år, som borger og virksomheder har forholdt sig til og handlet ud fra.

             Pga. lovgivning skal man ændre dette. Det er der fuld forståelse for, da man skal holde sig til lovgivningen, hvorfor der skal tages hensyn til flagermus. Men hverken linjeføring 2 eller 6 synes, at tage hensynet til flagermus og endnu mindre til borgerne i området.

             Byrådet i Randers Kommune har tidligere lavet en skriftlig aftale med borgerne og denne aftale tilsidesætter man fuldstændigt med linjeføringerne 2 og 6. Det er ikke ordentlighed.

             Hvad taler imod begge linjeføringer:

             Jordforhold – vi har tidligere oplevet, at graver man i jorden, så går det ud over ejendommene i forhold af sætningsskader m.v.  Hvem garanter for sikring imod fremtidige skader, samt udgifterne pga. det?

             Området er udpeget som naturskønt område – det vil man ødelægge med en vej, i stedet for at se muligheden for, at man kan have naturskønne oaser inde i byen til glæde for mennesker og dyr. Man kan kun håbe, at byen vil udvikle sig både mht. flere indbyggere, men også at man kan tiltrække erhvervslivet. Men når byen udvikler sig, så skal der også være grønne oaser, og her har man en naturperle, som ikke bør ædelægges.

             Støj og forurening – med linjeføring 2 og 6, vil biler og ikke mindst lastbiler skulle trække sig op ad en kraftig stigning. Dette vil betyde ekstra støj og forurening, hverken til gavn for natur, dyr eller mennesker.

             Skriftligt aftalebrud – den aftale som kommunen tidligere har lavet med borgerne tilsidesættes. Hvis man bryder indgået aftaler, så bør man ikke stille aftaleparterne dårligere.

             Vi vil anbefale, at man igen ser på andre muligheder end alternativerne 2 og 6 Det bør være en alternativ vej, som føres uden om den plastiske ler, således man undgår en risiko for nærliggende boliger, og så man undgår en dyr vejløsning.  Ved at minimere højdeforskellene så undgår stejle man stigninger, som kan skabe unødig støj og forurening. Et alernativ kan være linjeføring 5 eller et tilsvarende alternativ. 

             Jan og Bettina

             Kronborgvej

              Bettina Brask 8930 Randers NØ
              - Blanketnummer: 31228

              Vedrørende forlængelse af ringboulevard

              Vedr. forlængelse af ringboulevard ,

              Jeg har siden 2006 været en del af bestyrelsen i RismøllensGrundejerforening ,
              og har i gennem årene haft rigtig meget at gøre med Randerskommune ,
              Vi bor lidt over 100 familier i vores kvarter og vi har i 33 år med jævne mellemrum skullet bruge rigtig mange resurser på at overbevise skiftende byråd og medarbejder i div. forvaltninger om den risiko man ville løbe , ved at gennemføre snart det ene projekt , snart det andet ,
              utallige timer er blevet brugt igennem årene på at gøre opmærksom på de problemer der er ved at lave ændringer i undergrunden i nærheden af vores huse , mange gange har det været sent i en proces vi er kommet ind i billedet , pga. vi rent tilfældigt har opdaget en dagsorden der omhandlede vores område , 
              Og hver eneste gang er div. projekter blevet sat i stå , fordi ingen har villet / kunnet garantere at det ikke ville gå ud over vores huse , 

              Nu mener nogen så igen , at man med store fordyrende foranstaltninger  kan bygge på plastisk ler , noget man historisk set har ment mange gange , men lige så mange gange har måtte sande at det ikke gik helt som forventet , det at man så nu mener man har løst alle problemer er svært at sætte sin lid til når ens families hjem står på spil , og talrige eksempler på den samme skråsikkerhed har vist noget andet , alene det faktum at der kan gå mange år før konsekvenserne viser sig gør at hver familie kommer til at føle de bor ovenpå en tikkende bombe ,

              I øvrigt er nyopfunden byggetekniske tiltag i forbindelse med at kunne realisere nye projekter i vores tilfælde aldeles uinteressant , her handler det om hensynet til de allerede eksisterende huse og deres familier , som jo i sagens natur ikke er bygget i overenstemmelse med de nyeste opdagelser ,

              Dette er blot nogle årstal hvor alle vores familier har holdt vejret og levet i usikkerhed over hvad der nu var i gærde i kommunen ,
              1989, 1990, 1992, 1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004 , 2006, 2007, 2008, 


              I 2008 får vi stoppet planlagt linjeføring af Ringboulevardens forlængelse i 11. time og bliver indkaldt til møder med forvaltningen, som fører frem til linjeføring som lægges fast i Infrastrukturplan 2008, og har været den gældende linjeføring indtil man fandt flagermus i 2021. Vi indgik et kompromis, hvor linjeføring gik nord om gravhøj og nord om Dronningborg Maskinfabrik uden om plastisk ler og i en respektafstand til vore huse på 150 m

              I 2012 tager vi initiativ til at lave et møde med kommunen om at få lavet en plan for vores område , således at alle kan blive tilfredse og sove roligt om natten ,
              Den kommer i stand i 2013 og bliver døbt “ den mindelige aftale “ og ligger til grund for lokalplan 590 , i den plan er også fastlagt ringvejens forløb ,

              Det har så vist sig at man af naturhensyn ikke kan gennemføre den planlagte rute og man har fra kommunens side været nødsaget til at lave et nyt forløb ,
              Endnu engang bliver alle familierne i vores kvarter kastet ud i en storm af bekymringer og usikkerhed , 

              Jeg har forsøgt at gøre ligesom jeg så ofte før har gjort , prøve at få en fornuftig snak med de forskellige mennesker som har med sagen at gøre , det har jeg før i tiden haft ret gode erfaringer med ,
              Men jeg må sige at jeg denne gang er blevet mødt med en tonedøvhed overfor vore synspunkter som i den grad er kommet bag på mig , man har skam været flinke og høflige nok , men man har kun været i stand til at lytte til sig selv i et omfang som næsten har været en skræmmende oplevelse , hvor det foreløbige lavpunkt var et borgermøde som i bedste fald var en topstyret skueproces ,

              Uanset hvad udfaldet bliver af denne sag , er vi rigtig mange , som til næste valg vil minde borgerne i Randers om hvor hver enkelt af jer politikere stod i denne sag , ikke fordi vi ikke fik vores vilje , men fordi i ikke engang ville høre på vores forslag til andre løsninger , end ikke undersøge dem , 
              Det kan i ikke være bekendt ,som valgt af borgerne burde i varetage vores fælles interesser ,

              Mvh. 
              Ove Friis  
              Medlem af bestyrelsen

              Grunderejerforeningen Rismøllen

               Ove Friis 8930 Randers NØ
               - Blanketnummer: 31224

               Ringboulevardens forlængelse - ikke for enhver pris!

               Ringboulevardens forlængelse?

               Det at styrke infrastrukturen på tværs af byen er fornuftigt både ift. Nuværende behov men særdeleshed også på længere sigt.

               Randers er i en rivende udvikling, hvor der sker enmasse på bolig fronten og udviklingen af byen som helhed, hvor er det fedt og spændende at være en del af.

               Vi er tilflyttere til Rismøllekvarteret, hvor vi både har boet i Aarhus og Aalborg forinden, og hvor er vi glade for det. Vi valgte at flytte til denne del af byen for både placeringen ift. By og natur men særdeleshed også pga. det minimale støjniveau.

               Diversiteten af natur og dyr på vores grund er enorm, vi har oplevet, Stor hornugle, natugle, isfugl, guldsmed, firben, ræv, vildt, bier, hvepse, jordbier, guldsmed mv. vi har sågar også flagermus om aftenen i haven, flagermus som høre til Dronningborg hovedgård, hvor de famøse Damflagermus beskyttet af EU's EFHabitatdirektivets bilag II husere.

               Området hvor Ringboulevarden forslag 2 eller 6 (og andre forslag bortset fra 5) går igennem det vi kalder for ”mini mols bjerge”, terrænet er kuperet og som vi hørte til borgermødet i Dronningborg hallen d. 7 juni 2022 fra et rådgivende ingeniør firma , har området nogle steder stigning på op til 7 %. Forenden af det kupererede areal findes Rismøllebæk, potentiel ynglested for fisk.

               Området er af plastisk ler, som gør at jordbundsforholdende er ustabile og derfor skal man gøre sig enmasse foranstaltninger for at jordbunden bliver stabil nok til at man kan anlægge noget som helst på området. Ifølge det rådgivende ingeniør firma, eksperter i området og til stede ved borgermødet, vil man ikke engang kunne opsætte et støjværn af buske/træer idet at disse buske og træer vil påvirke vandindholdet i jorden for meget så området ikke vil være stabil.

               7% forestil jer en tonstung lastbil skal starte op nede fra Udbyhøjvej og op til Hadsundvej op igennem dette meget kuperet område, bestående af plastisk ler, det lyder i mine øre som en meget dårlig ide og hvis man så endelig får stabiliseret området således der i dette fine naturområde kan placeres en ringvej ned igennem, (hvor de fredede flagermus arter, som bruger Rismøllekvarteret som fourageringsområde) vil dette ifølge de rådgivende ingeniører blive en bekostelig affære.

               Hvorfor også placere en ringvej mellem et familieområde med små børn og Dronningborg hallen, det øger i hvert fald ikke trafiksikkerheden, jeg ved godt der er flere steder i byen hvor det halter med trafiksikkerheden for børnene i byen men hvorfor fortsætte med at forringe trafiksikkerheden for de små, stedet for at øge trafiksikkerheden.  

               Nu har vi ikke boet i Rismøllekvarteret så længe men alle i og omkring området kender historierne omkring sætningskader mv. på huse i området, det er noget som giver bekymring, for os og vores naboer.

               Hvorfor:

               • Hvorfor ødelæg et særdeles naturskønt område med en rigtig fin diversitet?
               • Hvorfor risikere sætningsskader på huse i et område der har oplevet problemer før?
               • Hvorfor løbe fra aftaler med Grundejerforeningen?
               • Hvorfor kun forslag 2 og 6, hvor blev de andre forslag lige pludselig af ?
               • Hvorfor mener i at det er for Dronningborg borgernes skyld, når det ikke er det Dronningborg borgerne ønsker?
               • Hvorfor fjerne forslag 5, når det tydeligvis er noget som de lokale ønsker og som ikke på samme vis genere, ødelægger men derimod mindsker gene  (ift. Alle andre forslag) og bevarer et af byens fineste naturområder. Der blev nævnt til borgermødet at forslag 5 nok var dyre men med de foranstaltninger som skal gøres ved forslag 2 og 6 kan prisen for ringvejen vel også stige markant.
               • Hvorfor mindske trafiksikkerheden for de mindste? (det er hovedsageligt yngre borgere der benytter Dronningborg hallen og ønsket om at placere en ny institution og plejehjem sammen med den kommende Dronningborg hal)
               • Hvorfor ikke være mere fremsynet og vælge forslag 5 eller en omfartsvej som kan kobles på en evt. østbro. I 2008 fik Randers kommune i samarbejde med Norddjurs og Syddjurs kommune lavet  en VVMredegørelse, hvor der blev undersøgt en østlig forbindelse over Randersfjord, her blev der taget udgangspunkt i en mere nordlig omfartsvej, denne vejføring er langt mere visioner og brugbar i fremtiden. Det vil kunne gavne Randers N og Randers NØ og byerne udenfor, der vil være potentiale for fremtidige byvækstområder og i tilfælde af at Randers får en østbro, ville omfartsvejen allerede være til stede. Desuden er må det også være i Nord -og syddjurs interesse med sådan en bro.
               • Hvorfor køre en ringboulevard igennem et historisk område for Randers, her tænker jeg på dronningborg maskinfabrik, en vigtig del af Randers historie.
               • Hvorfor gå glip af opførelse af nye boliger på Dronningborg maskinfabrik
               • Hvorfor tvinge et firma ud som gerne vil udvide
               • Hvorfor overhovedet overveje at forbinde Østre boulevard med en ringvej?
               • Hvorfor forsøge at føre en ringvej ned igennem et habitat for et sjældent dyr beskyttet af EU's EFHabitatdirektivets bilag II?
               • Hvorfor ikke lave en forundersøgelse på forslag 5, eller Omfartsvej med en VWM redegørelse fra 2008.
               • Hvorfor plage et gammelt kvarter med støj, som det er nu er der meget lidt støj i området med en evt. ringvej vil man have støj DØGNET rundt.

                

               Løsningen kan være forsalg 5.

                Simon Hald 8930 Randers NØ
                - Blanketnummer: 31215

                Journalnummer: 01.02.05-P16-4-21 – Ringboulevardens forlængelse

                I forlængelse af Borgermøde i Dronningsborghallen d. 7. juni 2022 skal vi komme med følgende høringssvar.

                I vores optik vil alternativ 5 være at fortrække for såvel boligejere som flagermus. Hvis der kun er alternativ 2 og 6, så foretrækker vi alternativ 6, da den generer færrest boligejere i området

                På borgermødet oplyste forvaltningen, at der har været opsat lydudstyr på faste steder i skoven, som har målt, at der rent faktisk er flagermus til stede i Dronningborg skov. Beboer fra Rismøllekvarteret kunne på Borgermødet oplyse, at de selv samme flagermus, som har bevirket, den oprindelige linjeføring måtte forkastes, flyver ind over Rismølle kvarteret. Derfor vil det være mest hensigtsmæssigt ikke at placere en vej med mulig tung trafik i området mellem skoven og Rismøllekvarteret, da risikoen for at slå de fredede flagermus ihjel dermed forøges kraftigt.

                Forvaltningen oplyste endvidere, at der ikke var et egentlig overslag over, hvad de enkelte alternative linjeføringer koster, men at ræsonnementet var, jo kortere vej jo billigere vej. På den baggrund har Byrådet så valgt at gå videre med linjeføringerne 2 eller 6. For os, som bor i Egeskovvej-kvarteret forekommer antagelsen ekstremt forsimplet og unuanceret. Vi har fornyeligt selv bygget på plastik ler, og kunne i den forbindelse konstatere at fundamentet var betydelig dyrere at bygge end et almindeligt fundament. Dertil kommer terræn/hældningen, som også indebærer udfordringer såfremt ringvejen skal etableres efter alternativ 2 eller alternativ 6. Vi skal derfor opfordre til, at man kommer tættere på det regnestykke inden beslutninger træffes.

                Udover, at vejen skal anlægges på plastik ler, så kunne forvaltningen også oplyse, at netop på grund af jordbundsforholdene kan vi ikke få et levende/beplantet støjhegn. Det vil således ikke være muligt at plante træer, som kunne værnene for støj, og som kunne afskærme boligerne i området. Vi skal derfor opfordre til, at man gentænker vejens placering, således der også tages højde for den skadelige virkning støj har på folkesundheden.

                Endelig kommer hensynet til beboerne i Rismøllekvarteret, som tidligere har oplevet skader på deres huse, som følge af anlægsprojekter, og som har haft tillid til en aftale med kommunen, samt den oprindelige linjeføring. De mulige erstatninger, som disse boligejere vil kræve, såfremt der mod hensigten skulle opstå skader på deres huse, skal betales af skattefinansieret midler. Der er ingen grund til at tage denne risiko for skatteydernes penge, og alene derfor bør alternativ 2 udelukkes.

                 Ann Roe 8930 Randers NØ
                 - Blanketnummer: 31210

                 Lyt nu til borgerne og træf det rigtige valg for Dronningborg

                 Jeg indgiver hermed mit høringssvar til fordebat vedr. planlægning af ringboulevardens forlængelse.

                 Generelt er jeg tilhænger af, at man vælger den linjeføring, der generer færrest mulige mennesker og dyr.

                 De to linjeføringsforslag, 2 og 6, der er i fordebat, vil desværre komme til at ødelægge meget for Dronningborg, borgere, virksomheder og flagermus i området.

                  

                 Lyt nu til borgerne

                 Der er mange af politikerne, der har stemt for at få de linjeføringsforslag 2 og 6 i fordebat – for Dronningborgs skyld. Men det er meget få i Dronningborg, der ønsker de to forslag. Alle er enige om, at en ringvej er en god idé, men det skal være en anden linjeføring.

                  

                 Aftaler skal holdes

                 Man skal holde, hvad man lover. Når man har lovet Rismøllekvarteret, at man ikke vil anlægge en ringvej tæt på deres huse, så må man stå ved sit ord. Også selvom hovedforslaget til linjeføringen ikke blev til noget. Det kaldes ordentlighed og ærlighed.

                  

                 Plastisk ler skal respekteres

                 Alle ved at Rismøllekvarteret er bygget på plastisk ler, og at det tidligere ifm. nedgravning af en gasledning, har haft katastrofale følgere for nogle husejere. Så snart jorden påvirkes, bevæger leret sig, og husene revner derfor. Til borgermødet i Dronningborghallen kunne en ingeniør fra COWI endda fortælle, at det selvom det ikke er umuligt, er svært at arbejde i plastisk ler, at man ikke kan forudsige opgaven, og at det er meget svært med den store stigning, vejen får. Det er faktisk lige på grænsen til, at man ikke kan.

                  

                 Støj og forurening skal ud af byen

                 Linjeføring 2 og 6 deler Dronningborg i to dele. Vejen vil desuden have en meget stor stigning – helt op på det højeste punkt i Dronningborg. Det betyder altså, at hele Dronningborg vil blive påvirket at massiv trafikstøj- og forurening. Det vil pga. den store stigning ikke bare være normal trafikstøj, da biler og lastbiler skal træde ekstra på speederen for at komme op ad bakken. Den 8. juni 2021 kunne man i Din Avis i artiklen ’Randers vil i top med ny klimaplan’ læse, at Randers Kommune er kommet med i det internationale bynetværk C40, der består af de mest klimaambitiøse byer i verden. En af målsætningerne er en kraftig reduktion af udledningen af CO2 i atmosfæren. Det harmonerer bare ikke med linjeføring 2 og 6, der har kraftige stigninger i vejforløbet, og som går gennem villakvarterer, og derfor ikke giver det frie og mindre forurenende forløb som f.eks. linjeføring 5 gør.

                  

                 En ringvej skal være en ring udenom villakvarterer

                 Dronningborg er et skønt sted, hvor mange har valgt at bo pga. roen. Men de aktuelle løsningsforslag vil uundgåeligt føre til mere trafik på de i dag idylliske villaveje. Vejene er slet ikke gearede til øget trafik. Alle husejere på Østre Boulevard mærker i dag rystelser i husene, når et tungt køretøj kører forbi på vejen. Flere huse har derfor også sætningsskader – endda også fra små reparationer af asfalten. Desuden har Østre Boulevard både en daginstitution og et vandværk. Ved daginstitutionen er der trafikkaos i morgen- og eftermiddagstimerne. Vandværket leverer vand til hele Dronningborg, og det må også være en høj prioritet at sikre, at vejen her ikke belastes mere.  Som det blev sagt på borgermødet, skal man også være opmærksom på, at størstedelen i dag bruger GPS i deres køretøjer. Det vil derfor betyde, at mange vil blive ledt af Østre Boulevard, hvis de har indstillet deres GPS til korteste rute, og de skal videre af ringvejsforslag 2 eller 6.

                  

                 Budgetter skal være retvisende

                 På borgermødet blev det oplyst, at man ved beregning af budget for de forskellige linjeføringer, har brugt en gennemsnitsberegning på, hvad x antal meter vej koster at anlægge. Det er bare ikke godt nok, når man netop har nogle meget forskellige linjeføringer. Anlæggelsen af en linjeføring vil tydeligvis blive meget dyrere per meter vej end ved anlæggelse af vej, hvor der ikke er svære jordbundsforhold, hvor der ikke skal arbejdes med stor forsigtighed, hvor vejen ikke hælder så meget og hvor der ikke skal laves støjværn.

                  

                 Rekreative områder skal bevares

                 De aktuelle linjeføringsforslag går lige gennem et af Dronningborgs smukkeste rekreative områder, der hver dag bruges af både børn og voksne. Der findes ikke noget lignende i miles omkreds. Lad for guds skyld være med at ødelægge det begrænsede natur, vi har og kan nyde.

                  

                 Flagermus skal respekteres

                 Naturen er under pres i hele verden. Også i Randers. Derfor er alle flagermus fredet. Nogle er endda truet som art bl.a. Dværgflagermusen. Den er ifm. VVM undersøgelsen observeret af COWI i skoven ved Dronningborg Hovedgaard. Man burde dog undersøge hele området inkl. haverne ved Rismøllekvarteret og Rismøllebækken, da flagermus jo flyver over et større område for at jage. Der er masser af beretninger fra borger i hele Dronningborg om flagermus, der fast opholder sig i deres haver. Der er også dårlige erfaringer fra anlæggelse af veje bl.a. med den nye motorvej i Silkeborg, hvor man ikke har taget hensyn til flagermus. Flagermus er meget sårbare ift. lys og støj, og bare en lille påvirkning kan udrydde en hel koloni. Desuden flyver flagermus ikke særligt højt, og det er et stort problem, når der anlægges veje ved siden af deres habitat, da flagermusene så ender på forruden af bilerne med risiko for bilulykker.

                  

                 Børn skal have en sikker vej til skole og fritidsaktiviteter

                 Dronningborg vokser i indbyggertal, og det betyder også flere børn. De skal gå i daginstitution eller skole. Som voksne er det vores pligt at sørge for, at børn ikke er indhyllet i trafikstøj og -forurening, når de er i daginstitution eller skole. Dernæst er det tvingende nødvendigt, at vores børn kan gå eller cykle sikkert i skole og til fritidsaktiviteter. De aktuelle forslag til linjeføring skærer Dronningborg midt over, så Rismølleskolen er på den ene side og Dronningborghallen / Dronningborg Boldklub / RGF er på den anden side. Det er altså en ringvej, der vil have mange tusinde brugere om dagen, og som børn i Dronningborg med de aktuelle forslag ikke kan undgå at komme tæt på. Børn bruger desuden stierne på tværs af villakvartererne som skolevej, og det matcher ikke med en massivt øget trafikmængde på villavejene og Tjærbyvej som direkte konsekvens af placeringen af linjeføring 2 og 6. Børns sikkerhed og velbefindende bør vægte lige så højt som flagermus.

                  

                 Alle borgere fortjener god livskvalitet

                 Politikere er valgt af borgerne. For at træffe de bedste valg for borgerne. I bund og grund fortjener alle borgere et godt liv. Det er en hjørnesten i demokratiet og velfærdssamfundet. De aktuelle løsningsforslag vil indhylle Dronningborg i trafikstøj og -forurening, så mange mennesker ikke vil kunne være i deres huse og haver eller på det rekreative område, de tidligere har brugt. Men mange vil være stavnsbundne til deres huse, da de af samme årsag ikke vil kunne sælge deres huse, og værdien på husene vil samtidigt falde betragteligt. Desuden vil mange husejere formentlig skulle gennemgå en lang proces ifm. retssager mhp. erstatning. Det er ikke i orden, når der er andre og bedre alternativer til linjeføring.

                  

                 Giv mulighed for udvikling i Dronningborg

                 Dronningborg er endelig kommet ind i en rigtig god udvikling. Der er blevet bygget mange nye huse, og på den gamle Dronningborg Maskinfabrik er der nu endelig igen udvikling. Lillebælt Gruppen vil bygge mange nye boliger og AGCO har deres internationale udviklingsafdeling med 50-70 højtuddannede ingeniører her i Dronningborg. Lad nu for guds skyld den udvikling fortsætte, og giv mulighed for yderligere udvikling. Ved at vælge en anden linjeføring nord om Dronningborg Hovedgaard, der udmunder i Udbyhøjvej efter idrætsanlægget ved Dronningborghallen, vil man give meget mere mulighed for udvikling til både erhverv og boliger. En sidegevinst vil også være, at Harridslev vil blive knyttet tættere på Randers.

                  

                 Tænk langsigtet ift. den kommende østbro

                 Der er stort politisk flertal for en kommende østbro. Når klimabroen er etableret. Man kan derfor lige så godt tænke langsigtet nu. Det giver ingen mening, at etablere en ringvej nu, der bremser al udvikling i Dronningborg, og at man så skal etablere endnu en ringvej om få år. Tænk nu i helheder i stedet for lappeløsninger.

                  

                 Gør ikke Dronningborg til en trafikal skraldespand for Klimabroen

                 Som der blev sagt på borgermødet i Dronningborghallen, er man ikke i tvivl om, at der ifm. etablering af Klimabroen vil komme en del øget trafik fra Bækkestien til krydset ved DK Tankstationen i Dronningborg. Men trafikken stopper jo ikke der, og den vil ikke køre op ad Dronningborg Boulevard, der jo i forvejen er meget belastet. Så ved alle godt, at bilister begynder at søge omveje og genveje. Det bliver altså på Udbyhøjvej, villavejene og den kommende ringvej, at bilerne ender. Endnu en god grund til, at ringvejen skal længere ud af Dronningborg.

                  

                 Løsningsforslag 5 er ikke en omvej

                 Modstanderne af løsningsforslag 5, har sagt at, man ønsker en ringvej og ikke en omvej. Men det kan godt være, at løsningsforslag 5 ligger 5-600 meter længere ude ad Udbyhøjvej. Til gengæld får man et frit forløb uden lyskryds og kø som man oplever det på Dronningborg Boulevard og Hadsundvej. Det vil være en stor tidsmæssig besparelse at køre ad ringvej løsningsforslag 5, og det vil bilisterne hurtigt finde ud af.

                  

                 Jeg håber, af hele mit hjerte, at jeg kan bevare min tro på demokratiet. At politikerne vil træffe det rigtige valg, at vælge en anden linjeføring, da de to aktuelle forslag har så mange minusser, at de aldrig burde have været forslået.

                  

                 Fordi man har sagt A skal man ikke også sige B. Det kræver mod, at indrømme, at man er blevet klogere, men man vinder langt mere ved det. Det er jo bare udtryk for, at man lytter til borgerne / vælgerne.

                  

                 Med venlig hilsen

                 Henrik Nørgaard Espensen

                  Henrik Nørgaard Espensen 8930 Randers NØ
                  - Blanketnummer: 31205

                  Skjult dagsorden??

                  Jeg deltog i borgermødet den 7. juni i Dronningborghallen, hvor den pressede infrastruktur i Dronningborg blev begrundet med, at forvaltningen og politikerne har sovet de seneste 10 år. Tænk, at man kan få løn for at sove på sit job. Jeg sidder simpelthen tilbage med en fornemmelse af, at der er en skjult dagsorden. Hvorfor er det kun to linieføringer der er i spil? Har det noget at gøre med, at det hele er en del, af en langsigtet plan, der hedder klimabro? (som iøvrigt er et  manipulrende navn) eller er det noget helt andet? Der verserer masser af rygter, om alle mulige uskønne bagtanker. I hvert fald bliver det en katastrofe for både mennesker og natur i Dronningborg. Tag I nu hellere at sove vidre, eller komme op med noget der viser, I kan lide både flagermus og mennesker. Brigitte

                   

                   

                   

                   

                   

                   Brigitte Dahl Votteler 8930 Randers NØ
                   - Blanketnummer: 31201

                   Indsigelse mod den planlagte linieføring af ringvejen.

                   Jeg har nogle kommentare til den planlagte linieføring af forlængelse af ringbulevarden , Hadsundvej - Udbyhøjvej. Jeg forstår ikke at der må bygges i det område da der jo er mange flagermus i området og det er ikke kun i skoven og omkring skoven , vi bor ved Tjærbyvej alså langt fra skoven og vi har flagermus i vores have. En vej med en stigning på 7 % vil give meget støj da store biler vil skule meget ned i gear for at klare en så stej stigning. Den planlagte linieføring vil også skære Dronningborg over i to del . Det kan undrer at der ikke er i overvejelser at bring linieføring 5 på banen da denne linieføring vil være den der siganere mindst muligt , det gælde natur , støj , os, mensker der boer på plastisk ler. Jeg syntes byrådet i Randers skylder borgerne i Dronningborg.at ta mere hensyn og geoverveje de beslutninger de har vetaget . Mvh Jan Votteler.

                    Jan Votteler 8930 Randers NØ
                    - Blanketnummer: 31200

                    Høringssvar

                    Det siges man kan bygge på plastisk ler. Tjah men kunne også grave naturgas ned. Efterfølgende viste det sig at man ikke nødvendigvis skal gøre noget blot fordi man kan. Det vidner om magtfuldkommenhed, at man ignorerer borgenes bekymringer der er baseret på historik. Ingen Dronningborg borgere er imod en ringvej, de er blot imod den arrogante afvisning af linie 5 samt at man ikke engang undersøger muligheden for hvilke forhindringer man møder hvis man vælger den alternative rute 5 der kun er 0.5 km længere end linie 2 og 6. Hvad nu hvis man sparede penge ved at der netop ikke var plastisk ler og hensyn til alle de ekstra forbehold der skal tages for at tvinge 2 og 6 igennem. For det lød ikke umiddelbart som den billigste løsning med de hensyn der skulle tages. Hvis plastisk ler sætter sig ved tryk, hvordan reagerer den så med den konstante trafik og hvilke konsekvenser har rystelserne for de nærtliggende huse. De samme politikere der ønskede byrøddernes stemmer så de kunne blive valgt ind viser med deres arrogance at det er dem selv det handler om og  at borgene er til for dem. Det grundlag samt det der virker som et princip er ikke den rigtige måde at træffe beslutninger der har vidtrækkende konsekvenser. Selv større mennesker end de siddende beslutningstagere har tænkt sig om  en ekstra gang på et tidspunkt i deres liv .Hvem ved, måske en meningsændring baseret på fornuft, ordentlighed og respekt for borgene samt at tilgodese både de trafikale udfordringer der uomtvisteligt er og genere færrest muligt nu det kan undgås kunne have positiv effekt på troværdigheden

                     Henrik Hougaard Andersen 8930 Randers NØ
                     - Blanketnummer: 31197

                     Forældet og panisk lappeløsning

                     Det virker forkert, og fuldstændigt uden fremtidsudsigter det her.

                     Man har en oprindelig linje, som har været på tegnebrædtet i over 20 år.
                     Man har en undergrund der tidligere har været problematisk.
                     Man har flagermus
                     Man har fredskov
                     Man har alt for meget trafik i Dronningborg i dag
                     Man har 2 skoler, og et sygehus
                     Man har mange villaveje, og kun få veje der kan opsluge trafik

                     Man får en klimabro
                     Man får dobbelt så mange biler i Dronningborg, og i særdelsehed ved lyskrydset Dronningborg Boulevard/Udbyhøjvej.

                     Hvad gør man?

                     Man holder, indtil for ca ½ år siden, fast i den oprindelige løsning, da den er aftalt med grundejerforeningen i Rismøllekvarteret, efter at nedgravning af en gasledning gav voldsomme sætningsskader, og over 10 års kamp for huse i nærheden, inden de kunne få deres erstatning. 


                     Nu finder I så ud af at der er flagermus i området, hvor den oprindelige vej skulle have gået, og gode råd er dyre. 
                     I har jo allerede besluttet at der trafikken skal flyttes fra de veje i centrum der er bygget til at tage den, og ud i Dronningborg, med jeres Klimabro, så noget skal der gøres.

                     I vælger så at flytte det oprindelige forslag lidt mod vest, for ikke at køre lige gennem det område der er fredet pga flagermus, men vejen ligger dog ikke mere end ca 50 meter fra området - det må være nogle stærkt flyvehæmmede flagermus, hvis de ikke stadig er i fare.


                     Det betyder så til gengæld at I lægger vejen klods op ad Rismøllekvarteret, trods skriftlige aftaler om det modsatte, med fare for yderligere sætningsskader, da man ikke helt ved, men tror, at man i dag kan bygge i plastisk ler.

                     Vejen vil blive stærkt kuperet, men det løses ved at lave en "pude" som hæver vejen op over terræn, faktisk helt op i  6 meters højde nogle steder - i hvilken højde flyver de flagermus, der ikke er flyvehæmmede? Er vi på vej til at gentage Silkeborgs nye ringvej, der har max hastigheder noget af døgnet på 50 km/t

                     Begge løsningsforslag som I beder os tage stilling til er som at vælge mellem pest og kolera, da de starter stort set samme sted, og slutter stort set samme sted, eneste forskel er om de går nord eller syd om en fredsskov.

                     Begge løsningsforslag er for at aflaste - og løse problemerne vi har i dag med trafikken i Dronningborg, det gør I ved at bygge en vej der kan tage mellem 3000 & 5000 biler i døgnet - men med klimabroen tilfører ca dobbelt så mange ved lyskrydset i Dronningborg. Det løser da ikke noget, og er nok grunden til at vi på borgermødet hører Claus Berggren indlede mødet med at vi KUN skal diskutere de to løsninger, ikke andet - altså ikke alternativ 5, og helst heller ikke noget med øget trafik fra klimabroen, hvilket jo er smart, for på den måde kan vi ikke tage stilling til helheden, men kun en delløsning.

                     Da vi begynder at snakke helhed, siger den kære embedsmand, der var sendt ud til løverne, at man godt kan indrømme at vi har sovet i timen, og ladet Dronningborg vokse i ca 10 år, uden at lade infrastrukturen følge med - men hvorfor søren er det så at man vælger at fastholde den løsning som første gang lå på tegnebrædtet i 1971, altså længe før Dronningborg var udbygget.

                     Vi laver flodbyen, for at byudvikle - men vil ikke se på alternativ 5, som jo nok er det som flertallet i Dronningborg ønsker, til trods for at det giver uanede udviklingsmuligheder mod NØ, og vil binde by og land bedre sammen, da alle der kommer øst fra Dronningborg nu nemmere kan komme udenom byen, såfremt de ikke skal noget her.

                     Embedsfolket er bange for at vejen ikke vil blive brugt, hvis den kommer for langt ud - vi taler om at flytte den mindre end en km, og ringveje - ja de fungere altså bedst når de ligger uden for byen - se bare Skive og Viborg, for at nævne to.

                     Ved at vælge alternativ 5, så vil den naturlige vej fra klimabroen til ringvejen gå Toldbodgade, Nyholmsvej, Toldbodgade, og så enten Torupdalvej eller Tjærbyvangsvej - det virker altså både hurtigere og smartere - end at skulle trække trafik ind gennem de områder der allerede er hårdt belastet i dag.

                     Ved at vælge alternativ 5, så vil man også være mere fremtidssikret, når østbroen engang med tiden kommer.

                     Men vi skal kun diskutere - og debatere pest eller kolera.

                     I Danmark har vi udtrykket politikerlede - noget med at rende fra ansvar, og det man lover. Jeg ville nødigt være de politikere der bestemmer at en gammel aftale ikke længere er det papir værd, som den er skrevet på. Det er mildest talt en arrogant holdning, at være så fuldstændigt ligeglad med en hel bydel, hvor 4 af 4 valgte byrådsmedlemmer stemmer imod alterativ 2 og 6 - gad vide om det skyldes deres lokalkendskab, eller blot det at de har fingeren på pulsen, og møder os i køen ved lyskrydset.


                     Nå det var bare strøtanker, lad os læse debathæftet, omkring Ringboulevarden og jeres alternativ 2 og 6. Lad os se hvad vi har med at gøre.

                     Citat:
                     Støj

                     Ved Platanvej vil der behov for at etablere støjreducerende tiltag bl.a. etablering af støjvold for at overholde de vejledende støjgrænser. Ved Rismøllegadekvarteret viser beregningerne ikke et behov for etablering af støjafskærmning for at overholde grænseværdien for støj. Det betyder dog ikke, at man som beboer ikke vil kunne høre trafikken på vejen.

                      

                     Landskab

                     Landskabet er udpeget som særlig værdifuldt landskab i kommuneplanen for den del af vejen, som går igennem det åbne land. Vejen vil påvirke oplevelsen af landskabet særligt, hvor vejen krydser Rismøllebæk, hvor den ligger på dæmning. Også ud for Rismøllegadekvarteret vil vejen på en del af forløbet ligge på et dæmningsanlæg og vil her være tydelig i landskabet.

                     Jordbundsforhold I forbindelse med udarbejdelsen til udkast til miljøkonsekvensvurdering er der udført en orienterende geoteknisk undersøgelse, som bl.a. viser, at der i området omkring rundhøjen findes terrænnært plastisk ler. I udkast til miljøkonsekvensvurderingen vurderes det, at der i forbindelse med anlæggelsen af vejen skal foretages en række tiltag for at forebygge risikoen for sætningsskader på nærliggende boliger og sikre vejens bæreevne og levetid.
                     Citat slut.
                     Altså:

                     Støj: der kommer så meget støj, at der skal laves støjvold ved Platanvej, men ikke på resten af ruten, selvom det er op ad en voldsom stigning når man kommer fra Udbyhøjvej

                     Landskab; Vejene ligger i et område der er udpeget som særlig værdifuldt landskab i kommuneplanen, og vejen vil påvirke landskabet negativt.

                     Jordbundsforhold: Det vurderes at der med anlæggelsen af vejen skal foretages en række tiltag for at forebygge risikoen for sætningsskader på nærliggende boliger og sikre vejens bæreevne og levetid. 

                     Det lyder larmende, træls og fordyrende. 

                     Det er en ommer det her - vi vil helst bare bevare Dronningborg, men det kan ikke lade sig gøre, nu vi skal kæmpe med trafikken fra Klimabroen - der jo er en konsekvens af Flodbyen.

                     Når nu vi skal det, burde vi så ikke i højere grad høres om hvilken løsning vi ønskede!

                      

                     Det virker forkert, og fuldstændigt uden fremtidsudsigter det her.

                      Jan Spilcker 8930 Randers NØ
                      - Blanketnummer: 31121

                      UFORSKAMMET

                      Jeg mener det er direkte uforskammet at man har tænkt sig at løbe fra en skriftlig aftale med rismøllens grundejerforening vedrørende ringboulevarden. Forslag 2 & 6 er ganske enkelt det glade vanvid og man har ikke engang en færdig pris på projektet så i sidste ende bliver de sikkert meget dyrere end eksempelvis forslag 5. Det er vel lidt at gamble med skatteborgernes penge.

                      Vejen vil også få en stigningsprocent på ca 7-8 % og det vil give en masse støj når de tunge lastbiler skal slæbe sig op af bakken til stor gene for naboerne som nogle steder kun er 40 meter væk.  Til sammenligning er den gennemsnitlige stigningsprocent på alpe d huez på 8,1 procent, så der er ikke den store forskel. Forslag 5 ville også skulle bygges på en helt anden type ler end det plastiske ler der er ved forslag 2 & 6,  så derved ville man også undgå eventuelle erstatningssager ved mulige sætningsskader  hos de stakkels grundejere i rismøllekvarteret.

                      Hele området er også tætbefolket med de fredede flagermus, og da man i Silkeborg lavede den berømte(læs berygtede) ringvej hvor der også er flagermus måtte man bagefter erkende at vejen skulle have været sænket for at genere flagermusene mindst mulig. Hvad vil man gøre i Randers, jo man hæver den så flagermusene rigtigt kan komme i klaskehøjde.

                      Den rigtige løsning er at flytte vejen længere ud af Udbyhøjvej hvor den vil genere mindst mulige borgere, og det er vel det en kommune er sat i søen for, men desværre ligner hele denne sag lidt en personlig vendetta mod en eller flere byrådspolitikere.Der er 4 byrådspolitikere med bopæl i Dronningborg, og de stemte alle 4 nej til forslag 2 & 6. Hvorfor, jo for de vidste at det er galimatias ikke at rykke vejen længere ud hvor den er til mindst mulig gene for borgerne.Man fristes næsten til at spørge om der er en voksen til stede.

                      Gert Jensen

                      8930 Randers NØ

                       Gert Schneider Jensen 8930 Randers NØ
                       - Blanketnummer: 31070

                       Ringboulevardens forlængelse samt tilkobling med industriområde

                       I forhold til Ringboulevardens forlængelse er der en udfordring i forbindelse med trafikken mellem Marienborgvej og Mirabellevej hvor busrute nr. 4 kører. 

                       Jeg vil godt anbefale, at man opprioriterer forbindelsen mellem Marienborgvej og Mirabellevej med den nye Ringboulevard. Anlægges der en rundkørsel kan bussen bruge denne, og man åbner hermed også op for industriområdet, hvorfra trafikken let kan komme på Ringboulevarden. Et industriområde som i øvrigt er blevet nedprioriteret gennem mange år.

                       Ved at opprioritere fobindelsen til Mirabellevej, vil det også være muligt, at etablere dagligvarebutikker på Mirabellevej op mod Ringboulevarden således, at Rismøllekvarteret og det nye boligområde kan forblive boligområde, og ikke modtage trafikken fra de handlende. 

                       Dette vil være formålstjenstligt uanset hvilken linjeføring man vælger.

                        HS Ejendomsudlejning ApS 8930 Randers NØ
                        - Blanketnummer: 31048

                        Pest eller kolera? Ellers tak.

                        Jeg har aldrig forestillet mig, at jeg skulle være "sådan en", der skrev høringssvar. Jeg har altid haft enorm tillid til både forvaltning og de valgte politikere, og så har jeg nok også været naiv.

                        Jeg har heller aldrig troet, at det så ville være så svært at skrive et svar. Jeg havde nok forestillet mig, at man ville sidde med ét tungtvejende argument, som man så kunne bruge krudt på at få formuleret skarpt.

                        Imidlertid sidder jeg her med adskillige argumenter, indsigelser, spørgsmål og bekymringer og har afsindigt svært ved at vælge det allervigtigste, så I må bære over med mig og læse flere igennem.

                        Jeg tror, der er overvejende sandsynlighed for, at Randers vil gøre sig enormt dårligt bemærket på nationalt niveau ved at gennemføre planen, som den ser ud nu. Både forvaltning og byråd vil tage sig skidt ud, og Randers vil stå med endnu en plet på det blakkede ry, vi vel gerne skulle arbejde for at forbedre.

                        Ordentlighed

                        Da vi faldt for et hus i Rismøllekvarteret i 2018, hørte vi fra familie om de problemer, der havde været med plastisk ler i området, så vi spurgte grundigt ind til, hvilke planer der var for området. Vi blev betrygget ved, at der lå flere aftaler med kommunen, der havde fuld forståelse for situationens alvor og derfor havde taget højde for forholdene i den godkendte lokalplan. Så vi skrev under og købte et hus.
                        Jeg er helt med på, at vejen ikke kan ligge som i lokalplanen efter undersøgelser af fauna i området. Hvordan en lokalplan har kunnet være godkendt i 13 år, uden at nogen har undersøgt områdets fauna, forstår jeg så egentlig ikke.
                        Det, der for alvor virker forkert, er, at man efter at have indset fejlen ikke inddrog de interessenter, man havde forhandlet den oprindelige linjeføring på plads med. Det virker nærmest arrogant, at man bare tegner nye streger og får dem godkendt af byrådet uden overhovedet at gå i dialog med dem, man i sidste omgang indgik aftaler med. Man kan ikke engang undskylde sig med, at ingen kendte til det, for flere af medlemmerne i udvalget er de samme som dengang.

                        Det kan måske være værd at overveje, at en ganske betragtelig del af borgerne i Dronningborg ikke stemte på Østbrolisten, men på etablerede partier, der til daglig står for ordentlighed og har en meget synlig klimadagsorden. Mange vælgere må fortryde deres kryds lige nu, men I kan heldigvis nå at gøre det godt igen.

                        Miljø

                        Flere høringssvar forklarer allerede glimrende om de konsekvenser, de to alternativer vil have for den bynære natur omkring Bækkestien og ved Dronningborg Hovedskov. Som jeg forstår det, er det i strid med både lovens ord og hensigt at etablere en vej igennem et område, man hellere burde beskytte bedst muligt. Og det er i al fald helt ude af trit med tiden. At flytte vejen få meter væk fra flagermusens yngleområde forsinker bare de fatale konsekvenser for bestanden – det er lige før, det ville være mere skånsomt bare at slå dem ihjel med det samme i stedet for at afvente, at trafikdrab og stress fra lyd, lys og vibrationer gør det af med dem.

                        På borgermødet viste I et slide om bilag IV-arter, hvor der stod: ”Reglerne indebærer også, at myndighederne skal sikre sig, at de ikke tillader eller planlægger aktiviteter, der kan skade dyrenes yngle- eller rasteområder.”

                        Gælder det ikke også, hvis det er en vej, man planlægger at bygge?

                        Dertil kommer, at det forurenede vand fra vejen vil ledes ned i Bækkestien og ud i et område, der bruges af Vandværket. Deres bekymring må man tage meget alvorligt, lgiesom man er nødt til at undersøge, hvilke konsekvenser det vil få for de dyr, der lever i bækken.

                        Alternativ 5

                        Det giver ikke mening at forkaste alternativ 5 på basis af økonomi, når man samtidig fortæller, at tallene er baseret på høkerregning og måles i træskolængder. Eksperten fra COWI gjorde det tydeligt, at der ved alternativ 2 og 6 ikke er tale om almindelige anlægsprojekter, men at der skulle foretages adskillige undersøgelser, og at de mitigerende foranstaltninger for den plastiske ler ville have væsentlig betydning for økonomien i projektet.
                        Derfor kan man ikke konkludere, at alternativ 5 vil blive dyrere på baggrund af en forsimplet gennemsnitsbetragtning.

                        Desuden bør nogen se på alternativ 5’s linjeføring igen. Hvorfor i alverden skal den bue være så stor? Det ser næsten ud, som om man har gjort et forsøg på at gøre den så lang som mulig.
                        Få alternativ 5 tilbage på bordet og se, om man ikke kan optimere både linjeføring og økonomi.

                        Lokalplan 631

                        På borgermødet fortalte I, at det ikke ville være et problem for Lillebæltgruppen, at deres grund gøres mindre. Der var blevet ”givet og taget lidt”, sagde I vist, og som følge heraf ville man skulle lave lokalplanen om. Hvad er det helt konkret, man vil lave om i den lokalplan? Det er vel ikke noget med, at man får lov til at bygge højere og tættere og fjerne nogle rekreative områder for at kompensere for, at grunden formindskes?

                        Dovne bilister

                        Alternativ 5 slutter til Udbyhøjvej cirka 30 sekunders kørsel længere ude. 30 sekunder.
                        Så kan det godt være, folk er dovne, men de har også GPS, der kan fortælle dem, at hvis deres destination ligger i den nordlige del af byen, kan de 30 sekunder godt betale sig.
                        Det er så kort tid og så kort en distance, der er til forskel, at man har svært ved at forsvare, at det ikke kommer nogenlunde ud på et. Vi beder jo ikke folk køre via Mellerup for at komme i Føtex på Mariagervej. Det er 30 sekunder og slet ikke langt nok til at forsvare, at man ikke engang vil undersøge alternativ 5’s gangbarhed.

                        Der bliver talt om, at man på sigt vil skulle etablere lyskryds ved boulevardens kryds med Mariagervej og ved rundkørslen ved Kongens Ege – få da etableret de lyskryds først, så vi kan få glæde af samme teknologi, der har gjort det så meget nemmere at køre på Århusvej og som allerede nu har lettet betydeligt på Dronningborg Boulevard.

                         

                        Alt i alt forstår jeg ikke, at man vil risikere kommunens penge og rygte i et projekt, der i bedste fald er uønsket af de borgere, det skulle være til for, og i værste fald tillige er både ulovligt og med risiko for millionerstatninger.

                        Og helt ærligt … hvis jeg fortæller kolleger i København og Århus om vores trafikproblemer, griner de højt og længe. Jo, der er lidt kø, men det må kunne afhjælpes midlertidigt med et par lyskryds, imens vi finder en langsigtet løsning, der ikke ødelægger mennesker, natur og borgeres tillid til demokratiet.

                         Merete Laustsen 8930 Randers NØ
                         - Blanketnummer: 31042

                         Fornuft og langtidstænkning - alternativ 5

                         Nu må de kære Byrødder da snart have fattet budskabet:

                         Al fornuft, logisk tænkning, langtidsøkonomi, kommende beboelser, infrastruktur OG CO2 regnskab siger klart, alternativ 5 som forlængelse af Ringboulevarden vil være det rigtige. Både alternativ 2 og 6 er da helt igennem tåbelige - af grunde, der allerede er gjort rigeligt opmærksom på af andre.

                         Med den store udbygning af Dronningborg Øst der stadig foregår, og fortsat udbygges mange år frem er alternativ 5 ruten helt rigtig. Nye udstykninger kan forudses, også nord for Udbyhøjvej i retning mod Gimming  - så 95% beboere i området vil da helt klart være interesserede i en forbindelse, der kobler på (den meget brede) Tjærbyvangsvej. Beboere i den østlige ende af "gamle Dronningborg", med ærinder ud af byen, vil da naturligvis også hellere køre de 500 m østpå til ringboulevarden og have nogenlunde fri trafik til motorvejen, når alternativet er at snegle sig gennem det halve Randers til køerne i Toldbodgade, Havnegade og Randersbro. Turen gennem byen vil også tage 10 minutter længere! 

                         CO2 regnskabet?: Bilerne forurener langt mere, når de holder i kø - start/stop end ved kontinuerlig kørsel (og det vil stadig mange år frem være primært benzin og diesel biler, vi kører i). Alle normale bilister foretrækker at køre et par km længere istedet for at snegle sig frem i køkørsel!

                         Så kære Byråd: Hvis I ikke allerede har truffet en tåbelig beslutning om rute 2 eller 6 - gør det rigtige for Østbyen og fremtidens trafik:

                         Nummer 5 er løsningen! 

                          Søren Christensen 8900 Randers C
                          - Blanketnummer: 31027

                          Ringboulevardens forlængelse - høringssvar

                          Høringssvar.

                           

                          Efter at have modtaget borgerdebat materialet i min digitale postkasse og efter at have deltaget i borgermødet i Dronningborghallen hermed mine kommentarer:

                          Direktøren for forvaltningen gentog flere gange at man var 10 år for sent ude i forhold til at infrastrukturen i Dronningborg var tidssvarende, det kan derfor undre at man nu vælger at lægge sine kræfter i et projekt som tilsyneladende har været på tegnebrættet gennem mange år, fremfor at lave en helhedsplan, som også tager højde for den fremtidige udvikling i trafikken, som man ved vil komme.

                          Man kan blandt andet læse på Kommunens hjemmeside at i forbindelse med klimabroens etablering vil trafikken på Udbyhøjvej stige til 15.000 biler i døgnet, hvilket nødvendiggør ændringer på udbyhøjvej, fra Sporbyen, hvor Klimabroens forbindelse skal slutte til Udbyhøjvej og mod øst. Det fremgik på mødet at man forventede at trafikstigningen på Udbyhøjvej kun ville gøre sig gældende frem til krydset Udbyhøjvej / Dronningborg Boulevard og at det derfor var vigtigt at Ringboulevardens forlængelse placeres så tæt på dette kryds som muligt for at afhjælpe ”presset” på blandt andet Dronningborg Boulevard. Bør man ikke kigge på hvor trafikken der belaster Dronningborg Boulevard kan tænkes at være på vej hen? Det lyder ikke umiddelbart logisk at man fra syd vil vælge at køre ind til byen for at krydse fjorden og køre af Dronningborg Boulevard mod eksempelvis Hadsund hvis man er en del af ”fjerntrafikken” og så lade sig standse af at om den alternative ringboulevard er placeret 1-2 minutters køretid længere ud ad Udbyhøjvej, fremfor at side i kø på Dronningborg Boulevard sammen med den del af trafikken der har destination på eksempelvis Sygehuset eller skolerne på Boulevarderne. Jeg er sikker på at trafikanter og diverse GPS systemer, der ganske tit styrer mine kørselsmønstre, hurtigt vil indse at med alternativerne  2 og 6 til Ringboulevardens forlængelse er den rigtige rute for mig som kommer fra syd, krydser klimabroen og har en destination som ikke ligger indenfor et relativt lille område omkring krydset Dronningborg Boulevard / Østervangsvej, men derimod længere mod øst og nordøst er den helt rigtige og tidsbesparende rute at tage Toldbodgade frem til Østre Boulevard og så bruge den til at forbinde til Ringboulevardens forlængelse, da de meget bekvemt begge ender i Udbyhøjvej stort set udfor hinanden. Når Østre Boulevard bliver fyldt, vil trafikanter og GPS-systemer sikkert også have opfindsomhed nok til at finde alternativer i de øvrige villaveje som slutter til Udbyhøjvej inden for en passende afstand af Ringboulevardens forlængelse.

                          Derfor mener jeg at det blandt andet skal indgå i forundersøgelserne til det nuværende forslag til Ringboulevardens forlængelse, hvordan man holder den gennemgående trafik fra syd / klimabroen på hovedtrafikårene.

                          Kommer man tilsvarende fra Øst af Udbyhøjvej og er ens destination syd for fjorden i umiddelbar nærhed af byen vil den ”hurtige” rute til at krydse fjorden  forventeligt blive af småvejene der slutter til udbyhøjvej, fremfor af Udbyhøj vej frem til krydset Udbyhøjvej / Dronningborg Boulevard, eller som det er i dag frem til rundkørslen ved ”Kongens Ege”. Dette mønster ses allerede i dag, da østgående trafik bestående både af personbiler og lastbiler ganske ofte drejer ned af Østre boulevard.

                          Derfor mener jeg at det blandt andet skal indgå i forundersøgelserne til det nuværende forslag til Ringboulevardens forlængelse, hvordan man holder den gennemgående trafik fra øst mod syd på hovedtrafikårene, samt hvordan man frem til klimabroens etablering forbedrer den nuværende rundkørsel ved ”Kongens Ege”

                          Trafikken fra Øst der skal mod Nord eller slutte til E45, da deres destination ikke er indenfor umiddelbar nærhed af Randers, vil kun opleve forbedringer ved at det nuværende forslag til ringboulevardens forlængelse flyttes yderligere mod Øst. Der blev på borgermødet vist slides med trafikprognoser som viste at flyttede man Ringboulevardens forlængelse længere mod øst vil man miste et par hundrede biler på Ringboulevardens forlængelse i døgnet, hvilket man nærmest lod forstå var alt ødelæggende for rentabiliteten af Ringboulevardens forlængelse. Dette kan undre når man i andre tilfælde fandt det naturligt at man regnede i ”træskolængder” og brugte ”høkerregning”

                          Jeg mener derfor at det bør indgå i forundersøgelserne til de nuværende placeringer af Ringboulevardens forlængelse om man kan afhjælpe / mindske det forventede ”tab” af biler på Ringboulevardens forlængelse ved brug af intelligente trafiksystemer som ”nudger” trafikanterne til at vælge denne. Jeg mener endvidere at det bør indgå i forundersøgelserne om besværliggørelse / hindring  af at kunne benytte småveje / villaveje som Klostervej og Østre Boulevard der slutter til udbyhøjvej udfor den foreslåede placering, har indflydelse på trafikprognoserne for Ringboulevardens forlængelse, i relation til afstanden fra det belastede kryds Dronningborg Boulevard / Udbyhøjvej.

                          Det blev flere gange på mødet påpeget at ”alle”  ønskede det såkaldte hovedforslag gennemført, men at der var fundet flagermus som, umuliggjorde dette.

                          Der var efter min bedste overbevisning ikke et klart svar fra Kommunen på borgermødet om der vil indgå yderligere undersøgelser og kortlægning af de nuværende forslag til placering af Ringboulevardens forlængelse  i relation til de stakkels flagermus.

                          Jeg mener derfor at det bør indgå i forundersøgelserne til de nuværende placeringer af Ringboulevardens at man undersøger om der er raste og yngle områder indenfor den påtænkte linjeføring, samt i nærheden af denne, samt hvilken indflydelse anlæggelse af vejen så tæt på hvor flagermusen yngler og jager vil have på bestanden.

                          Det skulle jo nødigt ende med at den ønskede placering af forlængelse pludseligt kan lade sig gøre, da flagermusen er forsvundet som følge af etablering af alternativerne.  

                          Der blev snakket utroligt meget om plastisk ler på borgermødet og forvaltningen havde ulejliget sig med at indkalde en geoteknisk ekspert som svarede på de spørgsmål som forvaltningen stillede hende og som blev kortet af, da hun kom til det essentielle i at bygge på plastisk ler, nemlig at det må forventes at medføre ekstra omkostninger til både geotekniske undersøgelser og beregninger, samt til de afværgeforanstaltninger som undersøgelserne vil afstedkomme. Da de 2 løsninger til debat er stort set ens i forhold til den plastiske ler, giver det stadig en væsentlig usikkerhed om de budgettal der er lagt frem fra forvaltningens side, baseret på en standardvej, med standard jordbundsforhold og så vidt jeg har kunnet se i noget af det materiale der var fremlagt i forbindelse med byrådets behandling uden af tage højde for en højdeforskel på 50-60 meter.

                          Jeg mener derfor at der sammen med forundersøgelserne for alternativerne 2 og 6 bør indgå endnu en alternativ rute der i videst muligt omfang føres uden om den plastiske ler og minimere højdeforskellene mellem punkterne der skal forbindes.

                          Som en sidebemærkning, blev der når der blev refereret til tidligere problemer med plastisk ler og entreprenørarbejde ved Rismøllekvarteret fra flere i panelet påpeget at Kommunen selvfølgelig ikke ville kunne leve med en så langtrukken sag endnu en gang, hvilket må siges at være en noget naiv bemærkning. Arbejdet skal projekteres af en rådgiver og udbydes til private entreprenører og i tilfælde af problemer med skader på nærliggende bygninger vil Kommunen være nødsaget til at kigge en af ovenstående samarbejdspartnere om projektet og dermed deres forsikringsselskaber og akkurat samme sagsbehandlingstider og processer med syn og skøn mm, som tidligere.

                          Jeg mener derfor at ovenstående taler for at byggeri på plastisk ler bør indgå som en faktor når man vurderer de foreslåede alternativer.

                           

                          Jeg vil undlade at påpege det mærkværdige i at skulle ændre i en allerede godkendt lokalplan for området der tidligere husede Dronningborg Maskinfabrik og at man kører en omfartsvej stort set igennem receptionen på et firma med 70 ansatte, da man kunne forstå på panelet på borgermødet at det var der ved at blive taget hånd om.  Det fremgik også på borgermødet at kommunen havde store planer for området omkring Dronningborg hallen som vil medføre at aktiviteten til og fra af gående, løbende og cyklister formentligt vil blive endnu større end det er i dag.

                          Jeg mener derfor at det bør indgå i forundersøgelserne for Ringvejens forlængelse hvordan man sikrer bløde trafikanters krydsning af Ringvejen og dette indgår i den økonomiske vurdering af projektet.

                          Med venlig hilsen

                           

                          Karsten Pedersen, 8930 Randers Nø.

                           

                           

                           Karsten Pedersen 8930 Randers NØ
                           - Blanketnummer: 31024

                           Jeg er klart imod forslag 2 og 6

                           Der er flere grunde til jeg finder det kritisabelt at opføre ringvejen med placering som forslag 2 og 6. 

                           1. Jeg begriber ikke at skriftlige aftaler med kommunen ikke skal overholde, hvorfor love noget man ikke kan holde? 

                           2. Der bliver taget højde for flagermusenes yngleplads ved hovedgården, men hvad med deres fourageringsområder? Vores gamle have fra 1970'erne er et lystigt fourageringsområde for flagermusenes, vi ser dem ofte. Men vil det ikke øde lægge deres muligheder for at yngle hvis de skal overkomme en meget høj, bred ringvej med masser af trafik? Man kan ikke bevare bestande når der fjernes en vigtig del af deres fourageringsområde. 

                           3. Da vi valgte flytte til Dronningborg, var det helt klart en afgørende faktor, at her er stille og roligt uden for meget larmende bil støj, samt at der er grønne områder rundt om os. Vi vidste vi ville få brug for motorvejen men vil hellere køre det længere end at høre på vejens larm når vi er hjemme. Så hvis de nye forslag 2 eller 6 bliver vedtaget vil det have en betydning for den værdi vi ser i huset. Mon ikke også der vil sænke værdien i huset for andre? Og hvem kommer til at betale for det tabte værdi? Og eller kommunen? Vil det kræve års opslidende arbejde at få erstatte det tabte og få støjværn op?

                           Jeg har mange spørgsmål og bekymringer.

                           Mvh Jeanette Sørensen 

                            Jeanette Sørensen 8930 Randers NØ
                            - Blanketnummer: 31000

                            Linjeføring 5 skal tilbage i spil!

                            Linjeføring 5 er den rigtige løsning at arbejde videre med.

                            Jeg mødte ligesom mange andre op til borgermødet i Dronningborg Hallen d. 7.6.22.

                            Ved mødets begyndelse blev der sagt, at kun linjeføring 2 og 6 var i spil nu. Og at det kun var disse to forslag, der skulle drøftes.
                            Imidlertid var de fremmødte borgere tydeligvis optagede af, at linjeføring 5 skulle tilbage på tegnebordet.

                            Debatten gik altså i en helt anden retning end oplæggets. Ingen af de tilstedeværende talte om  linjeføring 2 versus 6.
                            Dermed ramte oplægget noget skævt.

                            Vi hørte følgende fra podiet om linjeføring 5:

                            - Den er for dyr. Prisen kendes imidlertid ikke. En nærmere undersøgelse af muligheden for at etablere linjeføring 5 koster 600.000-700.000 kr. Og det vil byrådet åbenbart ikke bekoste. 

                            - Bilister er dovne og vil ikke tage en lang vej, hvilket linjeføring 5 er. Altså vil der komme for lidt trafik på vejen, hvis linjeføring 5 skulle blive til virkelighed.

                            Mon bilister i Randers og Dronningborg virkelig er dovne? Hvis ja, så kunne en løsning måske være adfærdsregulering. Vel næppe roadpricing lige med det første (men måske om 20 år?).  Mindre kan vel gøre det: Fx. vejbump, nedsættelse af hastighedsgrænse til 40 km/t på Hadsundvej og Dronningborg Boulevard. Hurtigbane på Dronningborg Boulevard for ambulancer og redningskøretøjer.

                            Det undrer mig, at man ikke kan afse 600.000-700.000 kr. til en nærmere undersøgelse af muligheden for at undersøge linjeføring 5. I det store samlede budget på anlæggelsen af Ringboulevardens forlængelse, må dette være en lille udgiftspost.

                            Hvorfor byrådet har valgt at gå videre med parallelforslagene 2 og 6, som ender mere bynært end hovedforslaget, og hvorfor man i det mindste ikke har søgt en løsning, hvor vejen ender samme sted som på hovedforslaget, står uklart.

                            Teknikaliter ved anlæggelse af både linjeføring 2 og 6 som stigninger og fald på +/- 7% og et underlag af plastisk ler er åbenbart udfordringer, som løses billigere end anlæggelse af linjeføring 5. 
                            Selvom vi altså ikke ved, hvad linjeføring 5 koster. 

                            Til mødet blev det sagt, at hovedforslaget ikke kan gennemføres, da der i dens forløb findes sjældne dværgflagermus. Gad vide, om der findes flere sjældne dyr, planter og fund af arkæologisk interesse på linjeføring 2 og 6 - sidstnævnte måske i nærheden af gravhøjen?

                            Skulle man ikke i det allermindste arbejde med forslag af mere forskellig karakter? 
                            Der er de facto ingen videre forskel på forslag 2 og 6. Begge generer en masse mennesker - særligt borgerne i Rismøllekvarteret. Både linjeføring 2 og 6 ender samme sted - bynært på Udbyhøjvej. Og der er potentiale for at sende arkæologer og biologer på overarbejde. Inden kampen mod det plastiske ler og de betydelige højdeforskelle i terrænet overhovedet kan begynde.

                            Linjeføring 5 er langt mere jævn, grundlaget stabilt, den generer formentlig ingen mennesker eller dyr. Og den kan sikkert også stå færdig langt hurtigere end linjeføring 2 og 6.
                            Og hvis der virkelig viser sig at være ingen, som gider at køre på linjeføring 5-vejen, så kan vi jo indføre roadpricing i Randers.

                             Anne Marie Hvilsted 8930 Randers NØ
                             - Blanketnummer: 30992

                             Flagermus

                             Flagermus observeret i min have adskillige gange

                              Ruth Winnie Wilhelmsen Vendelbo 8930 Randers NØ
                              - Blanketnummer: 30987

                              Den forkerte vej?

                              Høringssvar vedr. ringboulevardens forlængelse er vedhæftet.

                              Anders Fogh 8930 Randers NØ
                              - Blanketnummer: 30984

                              Vælg den linjeføring, som generer færrest

                              Hvis man skal vælge mellem de to linjeføringer (2 og 6), som et politisk flertal har valgt at gå videre med, er linjeføring 6, nord om gravhøjen, klart at foretrække. Det må være helt afgørende at vælge den af de to, som er mindst til gene, og som holder flest husejere skadefri. Lineføring 2 bør for alt i verden lægges i graven, når der er et alternativ, som trods alt vil genere færre mennesker, minimere risikoen for sætningsskader på en del huse og gøre den øgede trafikstøj mere tålelig i Rismøllekvarteret. Derudover følger linjeføring 6 hovedforslaget, som man tidligere har nikket ja til, et godt stykke af vejen. At den er 500 meter længere end linjeføring 2, bør ikke have nogen betydning. 

                              Jeg har stor medfølelse for de mennesker, som i begge tilfælde vil blive voldsomt berørt og vitterligt får vejen lige i baghaven. Det er en trist situation og derfor håber jeg, at man gør alt hvad man kan, for at sikre disse mennesker bedst muligt, når det nu er de to linjeføringer, man har valgt at gå videre med.

                               Jesper Nørskov Pedersen 8930 Randers NØ
                               - Blanketnummer: 30963

                               Høringssvar Ringboulevardens Forlængelse

                               Min kone og jeg sidder lørdag morgen i vores køkken og ser ud over marken hvor kommunen planlægger en omfartsvej.

                               Ud for vores vinduer er der en lavning i marken hvor alternativ 2 er planlagt. Vi kunne på informationsmødet i Dronningborg hallen forstå at man på grund af jordbundsforholdene ikke ville grave i marken, men i stedet lave en eller flere dæmninger så lavningerne bliver rettet ud. Det vil betyde at trafikken kommer til at køre meget højt i forhold til husene og at det vil give mange støjproblemer for beboerne i området. Vi synes ikke, at kommunen kan være bekendt at lave en vej lige udenfor vores vinduer. Det er jo ikke så spændende at se på nogle biler der kører forbi. 

                               Når hovedforslaget som jo har været aftalt i mange år, og som alle troede var en realitet, ikke kan lade sig gøre må der jo noget andet til. 
                                

                               Vi ser hovedforslaget som laveste fællesnævner for ,hvad der var mulig på aftaletidspunktet. 
                                

                               Så synes vi ,at kommunen i stedet for at lave ringere forslag til vejens plasering, burde komme Dronningborgerne i møde ved at lave en bedre vejføring. Der er jo mange muligheder og som vi ser det er forslag 5 den bedste løsning. 
                                

                               Forslag 5 generer hverken byggeri - industri - dyr eller mennesker, og der vil også være bedre muligheder for en vejforbindelse til Lem. 
                                

                               Sluttelig opfordrer vi byrådsmedlemmerne til igen at overveje vejens plasering. 
                                

                               Med venlig hilsen

                               Gerda og Lars Søndergaard 

                               Søborgvej 15

                               8930 Randers NØ
                                

                                

                                Lars Jørgen Søndergaard 8930 Randers NØ
                                - Blanketnummer: 30782

                                Planlægning for Ringboulevardens forlængelse.

                                Jeg mener at det er mangel på respekt og samarbejde med borgerne i Dronningborg, når i på forhånd fravælger linieføring nr. 5, som samtlige borgere peger på som den bedste løsning til forlængelse af Ringboulevarden. Det er vel også meningen, at trafikken skal ledes ud af byen og ikke ind til byen. Jeg vil derfor kraftigt opfordre til at linieføring nr. 5 igen kommer i spil.

                                 Marianne Lambertsen 8930 Randers NØ
                                 - Blanketnummer: 29284

                                 Ringboulevardens forlængelse

                                 Undertegnede var til borgermøde forleden aften for at se om jeg kunne se fornuften i alternativ 2 og 6. Dette lykkedes overhovedet ikke - snarere tværtimod. Hver gang deltagere i salen spurgte ind til prisen på henholdvis alt 2 og alt 6, fik man det svar, at det kunne ikke oplyses på nuværende tidspunkt, for der skulle MANGE undersøgelse til mm. Når man så forsøgte at spørge ind til alternativ 5 blev dette afvist, for, som der blev svaret, var det ikke dette mødet handlede om. Dog blev der svaret, at alternativ 5 ville blive dobbelt så dyr som de to andre.

                                 Jeg har forstået på flere artikler plus udtalelse på borgermødet, at den ydre ringvej er påtænkt om nogle år. Dvs. at udgiften vil komme på det tidspunkt. ALTSÅ .... hvis man anlægger alternativ 5 nu - fra Hadundvej, bag om skoven og bag om Dronningborg Hallen og med udkørsel til Udbyhøjvej længere ude, kan jeg da kun se, at man slår to fluer med et smæk, for så er første del at tilkørslen til Østbro eller tunnel anlagt, og man skal ikke bruge penge igen til den del, så hvordan kan man mene at den bliver MEGET dyrere end de to andre forslag - jeg kalder det en besparelse!!! Og samtidig en gevinst for Dronningborg området.

                                  Håber stærkt på at alternativ 2 og 6 vil blive begravet.

                                  

                                  

                                  Karen Egholm Jensen 8930 Randers NØ
                                  - Blanketnummer: 29273

                                  Ringboulevardens forlængelse

                                  For mig at se er Linjeføring 5. uden om Stillinggård skoven og Dronningborg idrætscenter klart den bedste løsning. Den friholder borgere, virksomheder, institutioner og idrætsfaciliteter store scener og bekymringer.

                                  Samtidig med at den fremtidssikrer områder i Nordøst Randers store udviklingsområder..

                                   Jørgen Andersen 8930 Randers NØ
                                   - Blanketnummer: 29265

                                   Ringboulevardens forlængelse

                                   Alle andre kommuner laver ringvejsforbindelser uden om deres byer, Er vi klogere her i Randers siden vi vil have trafikken ind gennem byen.?

                                    Jørgen Andersen 8930 Randers NØ
                                    - Blanketnummer: 29258

                                    Ringboulevardens forlængelse

                                    Vil kommunen garantere at villaveje mellem Toldbodgade og Udbyhøjvej ikke bliver gennemkørselsveje til ny Ringboulevard?

                                     Jørgen Andersen 8930 Randers NØ
                                     - Blanketnummer: 29252

                                     Ringboulevardens forlængelse

                                     Hvis den såkaldte Klimabro lander på Udbyhøjvej ved gamle hovedindgang til Scandia, over for Bækkestien. Hvordan skal trafikken herfra komme videre til nordbyen? 

                                      Jørgen Andersen 8930 Randers NØ
                                      - Blanketnummer: 29247

                                      Ringboulevardens forlængelse

                                      Rismølle kvarteret har tidligere været ramt af sætningsskader efter opgravning. Vil Randers kommune garantere at det ikke sker igen i forbindelse med Ringboulevardens forlængelse?

                                       Jørgen Andersen 8930 Randers NØ
                                       - Blanketnummer: 29246

                                       Det er en ommer nej tak til 15.000 til 16.000 biler i døgnet

                                       Embedsmænd ansat i Randers Kommune har nu fremlagt  "projekt Ringboulevardens  forlængelse" -til "Byrådet" med den positive oplysning at trafiktallet falder på Udbyhøjvej og Dronningborg Boulevard, hvilken ingen kan være utilfreds med.

                                       Men samme embedsmænd arbejder samtidig på "projekt Klimabro" -hvis tal viser at trafiktallet øges med det 3 dobbelte til ca 15.000 til 16.000 biler i døgnet på Udbyhøjvej og Dronningborg Boulevard,

                                       På borgermødet fortalte embedsmænd at det var en væsenlig faktor at trafiktallet faldt på netop Udbyhøjvej og Dronningborg Boulevard.

                                       Altså efter et fald på trafik - stiger det væsentligt - det kan da ikke give nogen form for fornuftig forklaring   

                                       Udbyhøjvej og Dronningborg Boulevard er skoleveje 

                                       Så det bliver et nej herfra! 

                                        Børge Laursen 8930 Randers NØ
                                        - Blanketnummer: 29232

                                        Ringboulevardens forlængelse

                                        Ved Dronningborg Hallen skal der laves ny daginstitution og plejehjem. Vil det være fornuftigt at Ringboulevarden lander her?

                                         Jørgen Andersen 8930 Randers NØ
                                         - Blanketnummer: 29206

                                         Ja tak til linjeføring 5

                                         NEJ TAK til linjeføring 2 og 6

                                         JA TAK til linjeføring 5

                                          

                                         Tak for borgermødet 7.juni  ….men: 

                                         Der var dog ingen grund til at afholde et borgermøde, hvis man ikke tager så massiv en modstand til efterretning. 

                                          

                                         Hvilke gader skal de biler, der kommer nordfra og skal sydpå køre ned igennem, fra slutningen af linjeføringen v/Udbyhøjvej? Det holder ikke med argumentet: at det "ikke er hensigten" f.eks.at bruge Runddelsvej, Østre Boulevard, Klostervej m m 

                                         Jeres eget argument, at" folk er dovne", gør netop at man finder disse veje, når man kommer fra Ringvejen og skal sydpå..

                                         Denne massive, store og tunge trafik er disse gader ikke egnet til!

                                          

                                         Hvordan skal alle skolebørn f.eks. komme fra Rismølleskolen til Dronningborghallen? Det vil blive en meget stor og trafikeret vej for skolebørn i alle aldre. I dag går de trygt på fortov hele vejen uden at skulle krydse en vej.

                                          

                                         På borgermødet føltes det overhovedet ikke som om, at de mange gode argumenter og forslag fra Dronningborg borgerne gav anledning til dybere refleksion hos hverken forvaltning eller formand for erhvervs- og planudvalget Claus Berggren. 

                                         Man VIL lave ringvej 2 eller 6 "for at afhjælpe Dronningborg", men jeg er ret sikker på, at mindst 90% af Dronningborg ikke ønsker de forslag. 

                                         De ønsker forslag 5!

                                          

                                         Forslag 5 vil jo netop - foruden alle fordele med mindre/ingen gener t området, langt mindre område m  plastisk ler, mindre støjgener for flere mennesker, mindre gener mht flagermus og deres habitat osv - også gøre den samlede udgift mindre, da noget af den vil være fremtidssikret til brug for

                                         Østforbindelsen/østlinjen, som I selv siger, vi skal have..senere..

                                         I kan f.eks. også se i Silkeborg og Viborg, at omfartsvejene bruges af rigtig mange hver eneste dag, - det vil linjeføring 5 også blive.

                                         Den store stigning, vejen vil få ved 2 og 6,  vil være meget dyr og fatal for såvel plastisk ler, borgerne deromkring, støjgener, naturen, de mange flagermus og deres habitat m m 

                                         Altsammen gener, der ikke vil være ved linjeføring 5!

                                          

                                         Lyt nu til borgerne og lad være med at ødelægge en dejlig bydel og mange menneskers liv. Der er bl.a. rigtigt mange mennesker som med god grund nu frygter at blive  stavnsbundet til deres usælgelige støjramte og beskadigede huse.

                                          

                                         NEJ TAK til linjeføring 2 og 6

                                         JA TAK til linjeføring 5 

                                         Venlig hilsen

                                         Edel Filtenborg

                                         Runddelsvej 4 

                                          

                                          Edel Filtenborg 8930 Randers NØ
                                          - Blanketnummer: 29204

                                          Hvor er anstændigheden?

                                          Laver dette høringssvar efter dialog mødet i Dronningborghallen, hvor jeg savnede lydhørighed og anstændighed.

                                          Der er valgt at gå videre med 2 forslag. Forslag 2 klister sig op af eksisterende huse, som deres baghave. De værst ramte huse får 40-50 m til Ringvejen. Nogle af disse huse blev ramt med revner i forb med naturgas nedgravningen og måtte igennem 11 års sagsbehandling. Hvorfor i alverden overhovedet lave vejen så tæt på deres huse og give borgerne bekymringer på ny om revnede huse og hvorfor i alverden give dem støj så tæt på, når der er andre muligheder? Der er tonsvis af sager rundt om med menneskers dårlige trivsel tæt på veje og mht ringvejen er der fint mulighed for at tage hensyn. Hvordan kan man være så ligeglad med borgerne i ens kommune og sætte en streg lige op af husene? Magt, er der andre man vil straffe pga uenigheder? Men hvorfor skal uskyldige borgere straffes i dette? Forslag 2 er simpelthen uanstændigt. Forslag 6 laver en bedre bue, men den kommer stadig for tæt på nogle huse. 
                                          Det er mig uforståeligt, at man ved begge forslag fræser igennem natur og kort forbi skole, børnehave og vuggestue, når der nu er andre muligheder. 
                                          Til dialog mødet blev vi informeret om at forslag 5 vil blive betydeligt dyrere, men der er ikke lavet undersøgelser om dette. Både forslag 2 og 6 kræver at vejen skal op i niveau og det er altså 6 meters forskel, hvor det er værst. Man har valgt 2 linjeføringer, der ligner hinanden - bortset fra at det ene går uforskammet tæt på beboelse. Hvorfor vil man ikke se på linjeføring 5 - det lidt længere, som giver mindst gene? Hvorfor bortkastes dette uden at man kender økonomien? 
                                          Det her handler ikke om modstand på udvikling - vi er alle med på, at der skal ske noget med infrastrukturen og vi har alle vidst, at der vil komme en Ringvej, 

                                          Der mangler jo også at måles om der findes flagermus på de andre linjeføringer.
                                          Når forslag 1 ikke længere kan være i spil pga flagermus må I simpelthen finde en løsning, der tager hensyn til borgerne - I kan simpelhen ikke løbe fra aftaler om hensyn vedr ler jorden med borgerne i kvarteret. Som andre skriver  - vær' nu ordentlig og anstændig og find en løsning, som I kan være bekendt, når I nu løber fra jeres aftale.

                                           Vinni Bisgaard Stenholt 8930 Randers NØ
                                           - Blanketnummer: 29203

                                           Conger and divide!

                                           På billedet har jeg markeret punkter i min hverdag, fra venstre, min arbejdsplads - Toldbodgade, børnenes skole Rismølleskolen, vores hjem i Rismøllekvarteret, bedsteforældre, svoger og svigerinde (Østre Boulevard og Klostervej) og Dronningborghallen, hvor begge børn går i IFO, fodbold og jeg selv spiller håndbold og løber på stierne.

                                           Hver eneste dag, ugen ud -  bliver vores hverdag påvirket af en ny ringvej. Når jeg skal på arbejde, når jeg skal hente, når vi skal fra og til og fra hallen, eller hvis bedste eller sviger skal hente enten på skolen eller i Hallen. 

                                            Burde jeg have set det komme? Nej - heller ikke selvom jeg er født og opvokset i Dronningborg. Beslutningen er stadig våd bag ørene. Og ikke engang de mange nye skønne tilflyttere i Rismøllekvarteret har kunnet tage en oplyst beslutning om planerne.  

                                           Er jeg den eneste - nej lagt fra - generationerne har det med at vende retur til Droningborg og det er med skolen og Hallen som omdrejningspunkt. Mang af de frivillige trænere og formænd har samme opvækst som jeg. Det er det der gør DB og Dronningborg til noget særligt - vi giver videre i tråd med det de der gav os tid. Men de bløde værdier er ligegyldige i dag. Conger and divide - virker til at være mantra. Er det ok?

                                           Mette Bjerregaard Sørensen 8930 Randers NØ
                                           - Blanketnummer: 29201

                                           Høringssvar fra 22 rækkehuse på adresserne Marienborgvej 80-126.

                                           -I forbindelse med fordebatten til ”Planlægning af Ringboulevardens forlængelse”.

                                            

                                           Rækkehusene er bygget i slutfirserne. Ejerboliger i to etager, med gule mure og gule tage – et træk som er bibeholdt af skiftende ejerforeninger, ligesom de omkringliggende områder passes og plejes omhyggeligt.

                                           Vi er glade for at bo, hvor vi bor. En stor del af herlighedsværdien er imidlertid kvaliteten af beliggenheden, som fremover bliver en helt anden.

                                           For de fleste af os var områdets karakter af roligt naturområde på kanten af byen, afgørende, da vi valgte at købe hus her. Den karakter mister området, når det i fremtiden kommer til at ligge klods op ad ringvejen. Det er vi selvsagt kede af, og af samme grund fik partiet ”Østbroen” mange stemmer herfra. Vi har dog (indtil videre) ikke tænkt os at skrive vrede debatindlæg i Randers Amtsavis eller på Facebook Randers, for vi stoler på, at der bliver taget de fornødne hensyn til os og vores bopæl / husinvestering.

                                            

                                           ULEMPER

                                            

                                           Tung trafik

                                           Vi forbereder os på at leve med ulemperne fra den nye vej: støj og rystelser fra tunge køretøjer, og antager at begge dele vil blive værre på det nye stykke ringvej, end på de eksisterende vejstykker. Tanken med det nye stykke vej er jo netop er at lede trafikken fra den nordlige og østlige del af kommunen uden om den centrale og vestlige del af byen. Det er svært at læse beskrivelsen i fordebathæftet uden at få det indtryk, at det primært er den tunge trafik, der skal ledes uden om den indre by, som hermed ”aflastes” for støj, og igennem vores ”baghave”, der nu går fra en årsdøgsntrafik på 0 til 5000 – primært tunge køretøjer.   

                                            

                                           ​​​​​​​Rystelser – skade og slitage

                                           Konsekvensen af rystelser kender vi i forvejen i forbindelse med bus-passagen fra Platanvej til Mirabellevej (vi går ud fra at den forsvinder i forbindelse med det nye vejanlæg?). De huse, der ligger nærmest, oplever dagligt dirrende vægge og klirrende glas, men kompenseres ikke for skader og øget slitage på huset.

                                           Vi vil gerne vide, hvilke tanker man har gjort sig i forhold til den række af huse, som nu kommer til at ligge op og ned ad det nye stykke ringvejs tunge trafik. Bliver der holdt øje med nye sætningsskader og øget slitage på bygningerne?

                                            

                                           ​​​​​​​Støj – tab af (herligheds)værdi

                                           Støjen vil ikke bare forringe områdets herlighedsværdi, men også husenes værdi. I Miljøstyrelsens "Støj fra veje" 2007 ( https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2007/978-87-7052-542-8/pdf/978-87-7052-542-8.pdf ) angives et fald i husprisen på 1,2 % pr dB støjen stiger.

                                           Vi antager, at baggrundstøjen i vores rolige område p.t. er 45 dB. 58 dB er grænsen for boligområder tæt på veje, og altså hvad vi kan forvente i fremtiden. Det vil sige en værdiforringelse på 15,6 %.

                                           Vi konstaterer, at det for et gennemsnitshus i området, der i dag kan sælges til 1,5 mio kr. vil betyde et tab på 234.000 kroner.

                                           Derfor regner vi selvsagt med, at der gøres alt, hvad der kan gøres, for at dæmpe støjen.

                                            

                                           KOMPENSATION

                                            

                                           ​​​​​​​Støjmur

                                           Vi ønsker en støjmur ovenpå den eksisterende vold. Overetagen i rækken af huse ud til den nye vej, vil nemlig ikke have gavn af den nuværende vold. Mange har soveværelset til den side (mod nord) og vil blive væsentligt generet af vejstøjen. En støjmur vil desuden have den fordel, at den kan fungere som en bagkant for den nuværende brombær-bevoksning, som på den måde kan blive højere og isolere mere – ganske gratis.

                                            

                                           ​​​​​​​Støjdæmpende vejbelægning

                                           Vi ønsker en tidsvarende støjdæmpende vejbelægning. Den rette vejbelægning vil kunne dæmpe støjen med op til 8 dB. ( http://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2016/05/Hvidbog_samlet_web.pdf )

                                            

                                           ​​​​​​​Støjisolerende vinduer

                                           Vi ønsker støtte til nye støjisolerende vinduer. Et støjisolerende vindue kan tage 5-8 dB af støjen og koster 7-10.000 kroner ( http://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2016/05/Hvidbog_samlet_web.pdf ).

                                            

                                            

                                           ​​​​​​​​​​​​​​Forlængelse af den eksisterende vold

                                           En forlængelse af den eksisterende vold i østlig retning, forbi Bækkestiens nordlige begyndelse og som støjværn for hele det rekreative område ved skovstykket (der er udlagt som et af byens rekreative områder) og regnvandsbassinet. Dette område bliver brugt! Det kan alle os med fast udsigt til området skrive under på. I dagtimerne af skoleelever, børnehaver og pensionistklubber og udenfor arbejdstid af alle andre også. Når vejret ikke forhindrer det, er der altid folk på stien, på græsset uden om bassinet og i skoven. Måske vil noget af fugle- og dyrelivet så også kunne bevares. En løs opremsning fra de tre underskrivere (set eller hørt) tæller: Nattergal, isfugl, flagspætte, skovskade, dompap, stillits, halemejse, fiskehejre + alle almindelige havefugle. Rådyr, harer og ræv.

                                            

                                           På vegne af samtlige boligejere Marienborgvej 80-126:

                                           Niels Christensen, Susanne Rasmussen og Christina Brorson

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            

                                            Christina Hummelmose Brorson 8930 Randers NØ
                                            - Blanketnummer: 29195

                                            Øget tung trafik

                                            Lastbiler der efter evt. etablering af ny Ringboulevard fra Hadsundvej til Udbyhøjvej holder ved det nyetablerede lyskryds på Hadsundvej og skal til enten Djursland eller til Havnen  -har nu 2 muligheder: de kan dreje til højre og kører af Ringboulevarden mod Vest -og der skal de igennem 3 rundkørsler og 8 trafiklys -eller de kan dreje til vestre ad den nye Ringboulevard til Udbyhøjvej - der møder de kun 1 trafiklys inden de efter gennemkørsel af boligområder når Toldbodgade.

                                            Det må for de boligejere i boligkvarteret mellem Udbyhøjvej og Tjærbyvej være et skrækscenarie 

                                            Menneskene vælger som regel den nemme løsning -og lastbilchauffører er jo mennesker - altså en øget tung trafik -på tværs af skolevejene 

                                             Børge Laursen 8930 Randers NØ
                                             - Blanketnummer: 29191

                                             Stigningsprocent på 7%

                                             På borgermødet i Dronningborg Hallen tirsdag den 7 juni 2022 -blev der sagt at stigningsprocenten på den nye Ringboulevard vil blive 7 % 

                                             I den verden jeg bevæger mig i - er det meget -ja rigtig meget, forstil at der holder en 50 t lastbil ved det nyetablerede lyskryds på Udbyhøjvej  og skal mod vest til Hadsundvej efter ca 100 mtr møder denne lastbil nu stigningen på 7% -hvilken larm vil det ikke give til beboerne i Rismøllekvarteret og ikke mindst til flagermusene der bor i området og bruger området til deres flyveruter.

                                             Data viser at en lastbil ved forbikørsel på flad vej støjer ca 80 db - en lastbil på 50 ton efter igangsætning og efter ca 100 mtrs kørsel skal arbejde sig op af en stigning på 7% vil støje væsentligt mere (tallet) kender jeg ikke -men et bud måske 90 til 100 db - stakkels de mennesker der skal sove ca 40 mtr derfra.

                                             Og hvad med flagermusene der om natten jager i området - hvad siger Miljøstyrelsen til dette,     

                                              Børge Laursen 8930 Randers NØ
                                              - Blanketnummer: 29179

                                              Hvordan kan det være at der ALDRIG bliver fremlagt de fulde budget

                                              Det er mig en gåde, at det hver gang bliver skjult, hvad de faktiske priser er.

                                              Hver eneste gang at der bliver fremlagt projekter i kommunen, ja så er det mangelfuldt, denne gang er alle tal omlagt til træsko længder.

                                              Hvad er det dog for en tilgang til borgenes skattekroner??

                                              Der blev på Borgernødet, gjort opmærksom på at, det eneste der bare til debat, var forslag 2 og 6, det var dog en underlig tilgang. ikke en eneste gang talte diverse personer om at der faktisk lå en, i forvejen omtalt (forslag 5)

                                              Næ nej, den sag blev lukket hver gang den blev taget op og forkastet som for dyr, dette er jo ikke korrekt. det er ikke sammenlignligt, da der jo ikke er medtaget kostpriser for de korrekte undersøgelser i forbindelse med den plastiske lerjord. 

                                              Byrådet vil ikke høre tale om andet, end det der tilgodeser deres eget projekt - Klimabroen. Måske det er derfor at de ikke vil tale om en Østforbindelse, tænk hvis det nu at de skulle gå hen og tabe ansigt. 

                                              Hvor er det dog SKAMMELIGT, at der sidder mennesker der ser stort på de borgere, som har givet deres stemme til personer der under ingen omstændigheder vil andet end deres eget prestigeprojekt, måske at det har noget at gøre med ordet ANSTÆNDIGHED, ikke findes i deres ordforråd?

                                              Jeg vil på det KRAFTIGSTE anmode om at de folkevalgte begynder at tænke sig om og se på hvad der er bedst for Randers og byens/kommunens fremtid.

                                              I gamle dage var Randers kendt for H2O banden og Piraterne, i dag er det næsten endnu være - nemlig et byråd der har travlt med at krasse borgernes penge ind, for at kaste dem ud i alle mulige projekter der ikke gør NOGET som helst godt for byen.

                                              Så kære byråd:

                                              HUSK, det er ikke en skam at FEJLE, men en SYND ikke at indrømme - gør nu for ENGANGS skyld noget godt for byen og dens fremtid - og i det mindste for lagt ringvejforbindelsen det rigtige sted, nemlig forslag nr.5.

                                              så har I da et eftermæle at se tilbage på efter det næste KV. for gud forbyde at I får en periode mere.

                                               

                                               Johnny Ringgaard Schultz 8930 Randers NØ
                                               - Blanketnummer: 29155

                                               Manglende indsigt i faktisk udgifter til anlæg

                                               Hej

                                                

                                               Nu har jeg meget aktivt fulgt med, da jeg bor lige op af den gamle Dronningborg maskin fabrik. Jeg havde virkleig set frem til de snart ville komme videre med projektet, da det rent ud sagt har taget meget længere tid end planlagt og det er sku ikke så pænt at se på et måne landskab. Nu er alt jo sat på standby igen, og ingen ved hvornår der sker noget pga, der jo ikke er en løsning på denne vej. Det der undre mig meget er man som et af hoved agumenterne er at i runde tal de to lineføringer der er på bordet nu koster 60-65 mil og forslag 5 koster 105 mil, så grov en foreskel på 40-45 mil. Men med bare lidt 2 klasse udregning kan den lange nemt koste det samme måsek endda billiger. Der skal købe jord lige meget hvad men mark jord nord om skoven er helt sikkert betydelige billiger end bolig grunde. for med 10-15 grunde på maskine fabrikken af ca 1 mil pr stk ( arbejde i bygge branchen så har ret god indsigt i grund og anlægs priser ) samt betydelig værdi tab på de nærligende ville det nemt koste 10-15 mil mere at købe det jord end den nord om skoven. Så dertil den store risiko for skader på huse i rismølle omåddet, så sæt 5 mil af. Så er der udgifter til selve vejen, ved godt Cowi kom med et oplæg om det godt kan lade sig gøre at lave vejen, det tror jeg også helt fast på. Men nu ved jeg fra hus byggeri hvis vi har en god almindelig grund der i gennemsnit bruges kr 75.000 på ekstra grave arbejde, for ca 200 kvm hus med carport/garage. Når vi støder på plastik ler af den type der er i det område, så ville den udgift stige til omkirng kr 450.000 så 6 x mere. så tør jeg ikke tænke på flere km vej ? når der nu kun er små 20 mil i forskel tilbage af regne stykket ? Det kræver ikke mere end 10 min i tlf til en der laver vej projekter af denne slags for bare at lave et 2 klasse regne stykke, som man i det midste kunne tage med inden man går videre. Så man på den baggrund, som alle borger i Dronningborg tydlig i går ønsker at man tog linje føring 5 med i første omgang, a f undersøgelserne. 

                                               Jeg kan personlig godt leve med alle line føringer, så jeg er ikke bare det skal være linje føring 5, men man i det mindste tog den med i betragningen på lidt mere lige vilkår som de andre, og ikke med gennemsnit talt for vej anlæg, da helt sikker ikke holder vand. Bare der snat kommer en beslutning så Lillebælt gruppen kan komme videre, for med det nuværende er vi stanvsbundet til vores hus, da ingen ville købe med den usikkerhed, hvis vi ville sælge. 

                                                Preben Mortensen 8930 Randers NØ
                                                - Blanketnummer: 29138

                                                Alternativ med mindst mulige gener

                                                Jeg er generelt set for en ringvej for at afhjælpe trafikken i Dronningborg og binde bydelen sammen med f.eks. E-45.
                                                 

                                                Jeg har købt hus i 2013 under forståelse af placeringen af vejen jf. daværende plan (hovedforslaget). Nu viser det sig så, at denne ikke lader sig gennemføre som planlagt, og man skal derfor finde alternativer. For at tilgodese beboerne i området og resten af Dronningborg  handler det derfor om at finde den linjeføring, der løser trafikproblemer og som er til mindst mulig gene for alle. Af de fremlagte alternativer ses alternativ 3 er være det mest oplagte baseret på afhjælpning af trafik, hensyn til beboere og omkostninger. Denne er desværre blevet fravalgt i processen baseret på et skøn! Alternativ 3 passerer umiddelbart nøjagtig lige så tæt på det fredede skovområde som alternativ 2 og 6, hvorfor alternativ 3 umiddelbart ikke kan være dårligere for naturen end de to sidstnævnte. Til gengæld undgår alternativ 3 dalen i den østlige ende og vurderes derfor at kunne følge terrænet i højere grad. Jeg opfordrer derfor til en mere dybdegående evaluering af alternativ 3 inden denne forkastes. 
                                                 

                                                Såfremt man politisk ikke ønsker at forfølge det bedste alternativ og dermed holde fast i alternativ 2 og 6, ses sidstenævnte som det mest optimale. Ruten er kun ca. 20 sekunder længere i bil, mens størstedelen af beboerne i området holdes skadesneutrale ift. forudsætningerne i planen fra 2013 (hovedforslaget). Den økonomiske betragtning i den "overordnede screening" ses ikke retvisende, idet alternativ 2 er vurderet som 1, mens alternativ 6 er vurderet til 3 - på trods af, at vejen kun er ca. 500 meter længere. Endvidere forstås alternativ 2 i mindre grad end alternativ 6 at følge terrænet som anbefalet af COWI på borgermødet. 
                                                 

                                                Samlet set anser jeg alternativ 3 som det mest optimale ift. trafikafvikling, hensyn til terræn, omkostninger og beboere i området. Alternativ 6 er det bedste af de to alternativer i høring baseret på afvikling af trafik, forløb af terræn og hensynet til flest mulige beboere mod en forventet meget begrænset merpris. 

                                                 Sander Aabenhus Mikkelsen 8930 Randers NØ
                                                 - Blanketnummer: 29135

                                                 Ringboulevardens forlængelse vurdering af alternativer

                                                 I forlængelse af borgermøde vil jeg opfordre til at udvide antallet af forslag fra 2 til 3.

                                                 De af politikerne valgte områder vil i den næste fase kunne blive elimineret begge to såfremt der opstår udfordringer med plastisk ler, anlægsbudgetter, flagermus mv.

                                                 Politikkerne bedes overveje at inkludere endnu et forslag i vurderingen der ikke har samme udfordringer. Her tænkes linjeføring 5. 
                                                 Dette forslag sikrer at processen kan fortsætte for en relativ begrænset økonomi, frem for et selvmål og en ny proces hvis de åbenbare udfordringer lukker de valgte muligheder...

                                                  Thomas Vestergaard Møller 8930 Randers NØ
                                                  - Blanketnummer: 29131

                                                  Savner den overordnede debat

                                                  Når man indkalder til borgermøde og ligger ud med at sige der kun skal debatteres løsning 2 og 6 så har man forsøgt at fastlåse debatten. Samtidig afviser man undervejs ved borgermødet at vil involvere klimabroen i debatten. Man kunne ikke undgå det fordi der kom spørgsmål, men det er trist at man forsøger at undgå at brede debatten generelt.

                                                  Ønsker man virkelig en borgerhøring fra flertallet af byrådet?

                                                  Lav nu en generel præsentation af en løsning fra syd til nord og øst til vest og med et samlet budget. I stedet for at lave det i forskellige etaper. Så kan man reelt debatere nye vejanlæg og linjeføringer. Det ligner der vedtages små etaper og når man er startet er det for dyrt at ændre på etaperne. 

                                                   Christian Jertrum 8930 Randers NØ
                                                   - Blanketnummer: 29103

                                                   Ringvejen

                                                   Vi skal ikke have mere trafik i Dronningborg, boulevarden er godt trafikeret i forvejen, og vi har 2 skoler hvor vi gerne vil kunne sende dem trygt af sted.

                                                   De små veje er slet ikke gearet til alt den trafik, og hvem skal betale de skader på husene når ny vej skal anlægges, hvem skal betale de tab der bliver på husene.

                                                   Vi kan vel godt blive enige om et hus der måske har en værdi i dag til 2 millioner taber stort i værdi ved at have en ringvej i baghaven.

                                                   Den bedste løsning vil være linjeføring 6, og koble den på udbyhøjven ved tjæebyvangsvej så vi kan få en masse trafik udenom byen, og ikke ind i Dronningborg.

                                                    Borger med navne og adressebeskyttelse " 8900 Randers C
                                                    - Blanketnummer: 29073

                                                    Nej tak til løsning 2 & 6

                                                    1. De to foreslåede ringsvejsløsninger syd om Dronningborgskoven byder på adskillige problemer. En undergrund med plastisk ler og huse fra 60’erne og start 70’erne lyder som en dårlig kombination (det kræver ikke meget læsning her for at blive bekymret: Danmarks lumske ler. Og der skal formentlig kun et hus til med sætningsskader i Rismøllegade kvarteret ifm. med anlægsbyggeriet eller efterfølgende for, at kvarteret får det ry og rygte, at der er store risici ved at købe en bolig i området. Sker dette stavnsbindes borgerne i Rismøllegade kvarteret eller også er det med konsekvens af store værditab. Synes politikerne det er en rimelig usikkerhed at på føre borgerne i Rismølle kvarteret?
                                                    2. I den forbindelse skal det nævnes i kommunens egen rapport ”Miljøkonsekvensvurdering Forlængelse af Ringboulevarden” fra Cowi december 2021 på s. 135, at her advares mod at bygge for tæt på nabobebyggelse: ”Med afsæt i øvrige vejtekniske og miljømæssige bindinger er det tilstræbt at opnå størst mulig afstand til nabobebyggelsen i Rismøllegade kvarteret for ad denne vej at minimere de potentielle risici.” Her hentydes til risici fra det plastiske ler på boligkvarteret. Det kan vel næppe betragtes som størst mulig afstand til bebyggelse, hvis man vælger løsning 2 eller løsning 6, der kommer tæt på den nederste del af Rismøllegade kvarteret. Kan man redegøre for, hvorfor man ikke følger rådet i egen rapport fra i dec. 2021 og vælger løsning 5, der jo byder på størst mulig afstand til nabobebyggelsen i Rismøllegade kvarteret?
                                                    3. I ”Ny forbindelse over Randers Fjord Fase 1 rapport VVM” (Syddjurs, Norddjurs, Randers kommune, (2006). Her nævnes helt specifik at løsninger syd omkring Dronningborgskoven anbefales fravalgt, da det 1) i højere grad skaber trafikale og støjmæssig gener for Dronningborgområdet end andre alternativer, 2) at der ingen trafikale gevinster er ift. øvrige forslag (f.eks. Nord om Dronningborgskoven eller de andre løsninger nævnt i analysen), 3) Man skåner naturområder og 4) bevarer potentialet for byudvikling. Kan man forklare hvorfor bevarelse af naturområder, mindre støj til boligområder, udviklingspotentiale for byen samtidig med, og at der ikke er en trafikal gevinst ved at lægge Ringboulevarden på sydsiden af Dronningborgskoven ikke længere har værdi eller betydning?
                                                    4. Kommunen bryder tidligere aftaler og skaber helt nye forudsætninger for de boliger der er erhvervet under forudsætning om, at ”lokalplan 590 - Boliger nord for Rosenholmholmvej” var gældende. Det gælder især løsning 2, men også løsning 6. Er man som Randers politiker fuldstændig ligeglad med at løbe fra tidligere indgåede planer og aftaler?
                                                    5. Man vælger ved Ringvejsløsning 2 & 6, at påføre borgerne i Dronningborgområdet en høj grad af støjforurening. På miljøministeriets hjemmeside: Trafikstøj og sundhed ligger flere analyser omkring konsekvenserne af støj for helbredet. Her påpeges at øget trafikstøj giver øget risiko for blodpropper, diabetes, slagtilfælde, flere sygedage mv. Kan man få dokumenteret at forlængelsen af Ringboulevarden tæt på et boligkvarter kan gøres uden omkostninger for borgernes helbred? Eller ønsker man som politiker at påføre borgerne disse sygdomsrisici? Det skal især ses i relation til, at der er gode muligheder for en vejløsning langt væk fra boligkvarterne. F.eks. alternativ 5 eller Østbrolinjen.
                                                    6. Konturerne af forlængelsen af Ringboulevarden igennem Dronningborg udvander stærkt kvarterets rekreative områder? Og jeg må som borger, der tidligere har boet i Silkeborg i årrække påpege, at Randers er mangelfuld på rekreative områder - især i den østlige og nordlige del. Lad os nu bevare de få rekreative områder der er i NØ-Randers ved at vælge en vejløsning nord om Dronningborgskoven?
                                                    7. Løsningerne 2 & 6 kolliderer med lokalplan 631, der skulle byde på et nyt attraktivt boligområde og rekreativt område med fritid og idrætsfaciliteter - hvad er omkostningerne og konsekvenserne af dette?
                                                    8. Løsningerne 2 & 6 kolliderer med Lokalplan 191 Erhverv, der rammer direkte ind i erhvervsområdet, hvor AGCO meldes om at ville have udvidet. Hvad er omkostningerne for byen, hvis disse jobs og potentielle beboer forsvinder ud af byen? Men helt generelt omkostningerne ved at erhvervsområdet ikke kan blive udnyttet ved de to løsninger?
                                                    9. Er man helt afklaret med konsekvenserne for områdets habitat af flagermus mv. Flagermusene ses i vid udstrækning i hele Dronningborgområdet.
                                                    10. Kan man få nogle beregninger på hvad hele projektet koster, hvis man fortsat planlægger at bygge på det plastiske ler syd omkring Dronningborgskoven, da det er dyrere at bygge på plastisk ler. Herunder omkostningerne ved at lokalplan 631 og lokalplan 191 erhverv mister værdi (evt. erstatning og tabte indtægter fra erhverv, personindkomstskatter og bolig), samt om man får afsat en pulje penge til erstatning til boligejere i Rismølle kvarteret sfa. de risici der er for kommende sætningsskader. Det er svært at forestille sig at anlægsbyggeriet kan gøres uden risiko for sætningsskader (jf. tidligere sag med naturgasledningen, der blev anlagt i 90’erne: Billig løsning kan blive meget dyr: Randers Amtsavis 28. marts 2022 . Dette skal sammenlignes med omkostningerne ved byggeri af alternativ 5 eller anden løsning nord om Dronningborgskoven?
                                                    11. Jeg har et ønske om af respekt for beboerne i Dronningborg, at man får genbeset de forskellige løsningsforslag, hvor vejforløbet går nord omkring Dronningborgskoven. Politikkernes bør huske på, at de er til for borgernes skyld og ikke omvendt.

                                                     

                                                    Så bring alternativ 5 på banen igen, tak.

                                                     Peter Skøttegaard Øemig 8930 Randers NØ
                                                     - Blanketnummer: 29072

                                                     Nej tak til alternativ 2 og 6

                                                     Forslag om at forlænge ringvejen så den kommer helt tæt på Rismøllekvarteret, alternativ 2 og 6, er jeg klar modstander af.

                                                      

                                                     Tidligere har nedgravning af naturgasledning i Dronningborg resulteret i alvorlige sætningsskader på flere huse pga plastisk ler i undergrunden (1).

                                                     Den risiko er kommunen tilsyneladende villig til at løbe endnu engang med argumentet “det tror vi ikke vil ske igen”. Uansvarligt og meget utrygt for lokalbefolkningen, der risikerer store værditab på deres boliger. 

                                                      

                                                     En ringvej klods op af Rismøllekvarteret vil generere en masse støj, som udover at være en konstant gene for mange mennesker også er decideret sundskadeligt i længden (2).

                                                      

                                                     Alternativ 2 og 6 ødelægger det grønne område bag tidligere Dronningborg Maskinfabrik. 

                                                     Et område som bruges af mange til gåture og hundeluftning, da det er et af få grønne åndehuller i kvarteret. 

                                                     Det er et naturskønt område, hvor man jævnligt ser forskellige dyr - blandt andet flagermus. Det undrer mig, at det kun er deres tilholdssted i form af en mindre gruppe træer, der skal fredes og ikke det grønne område, som ligger ganske tæt på, hvor de finder føde og formentlig også bor. 

                                                      

                                                     Alternativ 5 er det bedste forslag til forlængelse af ringvejen, da denne linjeføring både tager hensyn til flagermus og beboer i Dronningborg. 

                                                      

                                                      

                                                     1)https://www.dr.dk › ... › IndlandErstatning til husejere efter 11 år | Indland | DR

                                                      

                                                      

                                                     2)https://mst.dk/luft-stoej/stoej/saerligt-for-borgere-om-stoej/hvad-er-stoej/stoej-og-sundhed/

                                                      

                                                      Rikke Bøgelund Madsen 8930 Randers NØ
                                                      - Blanketnummer: 29029

                                                      Ja tak til forlængelse af Ringboulevarden

                                                      Når man ser på bykortet og ved, at der i rigtig mange år har været planlagt en forlængelse af Ringboulevarden fra Hadsundvej til Udbyhøjvej, kan det virkelig undre, at der er så meget kritik imod den. Beboerne i Rismøllekvarteret har også vidst det i mange år og mange har først købt/bygget hus efter at det er skrevet på byplanlægningen.

                                                      Jeg synes også der er et stort hensyn at tage til de mange, som bor tæt på Dronningborg Boulevard, Nørre Boulevard og Hadsundvej, som i dag har trafikken meget tættere på end den nogensinde vil komme ift. Rismøllekvarteret.

                                                      Hvis vejen kommer til at ligge så lang ude som ØSTBROEN foreslår er der ikke så mange, der vil benytte den og der vil fortsat være meget trafik og kødannelse på Dronningborg Boulevard, Hadsundvej og Nørre Boulevard især i myldretid om morgen og eftermiddagen.

                                                      Som det er nu anbefales lastbiler til/fra Djursland via skiltning, at køre vest/syd om byen fra Hadsundvej rundt med Ringboulevarden ud til motorvejen, så den mest tunge trafik slet ikke kommer ud gennem Dronningborg. Men ved at der kommer en vej mellem Ringboulevarden og Udbyhøjvej som forslag 2 eller 6 vil den trafik, der er i forvejen bedre kunne fordeles, så det ikke stopper til på Dronningborg Boulevard. Derfor ja tak til en forslag 2 eller 6.

                                                      Hvis der derimod bliver en østbro, vil trafikken, inkl. den tunge trafik, blive ledt ud gennem Dronningborg fra Hadsundvej og dermed bliver der meget mere trafikstøj og trafikgener i Dronningborg.

                                                      Ift. klimabro, som dette høringssvar dog ikke omhandler, men på sigt hænger det vel sammen, så mangles der en politisk beslutning om, hvad der skal ske med vejen, når den kommer til Udbyhøjvej ved Meisnersgade, men igen kan vi håbe at det meste af den tunge trafik skal ledes udenom bymidten, fra Ringboulevarden og mod vest.

                                                       I. Jørgensen 8930 Randers NØ
                                                       - Blanketnummer: 29014

                                                       Kompensation til os med trafik i baghave. Og hvor høj vil støjvold blive

                                                       Jeg kan læse kommunen vil lave en støjvold til os på Platanvej. Har de været og se på lejlighederne? Jeg tvivler! Jeg bor på 2 sal det er Ca 16 hvis ikke 20m oppe. Det svarer til 3. Sal.  Jeg tvivler på der kommer en støjvold i den højde? 

                                                       Hvad med kompensation for os der ejer hvor værdi falder pga trafikken i baghaven? Og udgifter til støjreducerende vinduer?

                                                       Hvorfor ikke lytte til de andre løsninger som ikke garnere boligområder og ødelægger grønne områder

                                                        Maria Winding Simonsen 8930 Randers NØ
                                                        - Blanketnummer: 29005

                                                        Stort indgreb

                                                        Forlængelse af Ringboulevarden er et for stort indgreb i de rekreative områder i Dronningborg.

                                                        Skoven og Bækkestien er meget brugte naturperler i Dronningborg og meget brugt af borgerne. Det vil især påvirke beboerne på Løvenholmvej

                                                        Frygter der kommer store skader på huse i Rismølle kvarteret og på Løvenholmvej.

                                                        En særdeles vigtig grund til at opgive projekt er der lever flagermus herunder en sjælden art

                                                         Per Kragelund Christensen 8930 Randers NØ
                                                         - Blanketnummer: 28996

                                                         Plastiskler, støjmur og naturliv og flagermus

                                                         Hvorfor ændrer Randers Kommune ikke planer, i forhold til afstand til Rismøllekvarteret, når der i VM redegørelse er 300 m som sikkerhed?

                                                         Hvad bliver støjmuren bebygget af? 
                                                         Kan den blive bygget af forurenet jord, som kommunen ellers skal betale penge for at komme af med?

                                                         Er der lavet undersøgelse af naturen omkring RismølleKvarteret i forhold til Flagremus og deres jagt område. Hvordan forholder kommunen sig til at odderne i Rismøllebækken?

                                                         Hvordan forholder i jer til at Agro ApS ønsker at flytte 70 arbejdspladser væk fra et i forvejen arbejdsløst Dronningborg?

                                                         Hvorfor begår Randers Kommune samme fejl som, de gjorde ved at bygge/ føre vej fortæt på de yderste boliger på de sidste del af Rosenholmvej?

                                                         Er der afsat pulje til erstatning for tabt ejendomsværdi i forhold til en evt. gennemførelse af vejen?

                                                         Hvad er tanken med at dele det gamle Dronningborg op i to og afskære børne fra deres idrætsmuligher og skole ved st lægge en vej ned af Østre Boulevard?

                                                         Er der fortage undersøgelse af de flagremus fer holder til i træerne i det øverste af Rismøllegade og på Østre Boluevard ved nr. 17? 
                                                          

                                                         Er der planer for den tunnel som de første købere af villaer i Dalene i Dronningborg, blev lovet da de flyttede ind i slut 80' erne. 
                                                          

                                                         Er der laver en VM undersøgelse af konsekvensen for rystelser, støj og forurening for omfartsvejen i forhold Rismølleskolen Daginstitution.

                                                         Dybden af ler på vores grund er 3,6 m. Er der lavet eb beregning af konsekvensen af vejførelsen i forhold til de eksisterende huse i Rismøllekvarteret?

                                                         Er der lavet en undersøgelse af habitat for padder, som findes både ved bækken og ved det naturlige kildevæld fra bakkerne?

                                                          Mette Bjerregaard Sørensen 8930 Randers NØ
                                                          - Blanketnummer: 28962

                                                          Nej tak til trafikerede boligområder

                                                          Jeg ønsker ingen af de to forslag sendt til fordebat.

                                                          Brug pengene på evt. oprettelse af BRT på Aarhusvej som forløber til Letbanen.

                                                          Alternativt ønskes det at Alternativ 5 kommer i betragtning igen.

                                                           Rasmus Bøgh Vinther 8930 Randers NØ
                                                           - Blanketnummer: 28956

                                                           Flagermus

                                                           Vi har i Dronningborg sjældne FLAGERMUS læg dog den vej langt udenom deres ynglingssted .

                                                           vh Ulla Hansen

                                                            Ulla Høegh Hansen 8930 Randers NØ
                                                            - Blanketnummer: 28945

                                                            Ring Boulevardens forlængelse igennem Flagermus område i Dronningborg

                                                            Jeg har en bekymring for hvad der vil ske med dyrelivet og Flagermusene i det område hvor Randers Kommune vil gennemføre deres forslag 2 & 6 til udførelse af Ring Boulevardens forlængelse til Udbyhøjvej.

                                                            Er der taget højde for at al Lastbil trafik til Østlige opland og Hadsund kommer til at køre igennem området, som også vil få en væsentlig stigning for at nå Hadsundvejen linjeføring. 

                                                            I dag er det såden at et Lastbil vogntog må veje op til 56000 kg med 7 aksler, dvs at trykket på vejen er stort, ved op og nedkørsel på vejen, samt det vil også medføre mere støj til gene for dyrelivet og beboerne i området hvor kommunens linjeføring er påtænkt. 

                                                            Hvis vejen så sidenhed skal godkendes til at der må køre Modulvogntog på strækningen så er vægten oppe på 60000 kg, og det er jo ikke usansynligt da tanken er at al trafik fra byens havn til Østlige opland og Hadsund skal benytte denne vej.

                                                            Jeg håber Randers Byråd vil vælge en anden linjeføring, til gavn for naturen og borgerne i Dronningborg.

                                                            Venlig Hilsen Jørgen Bach

                                                             

                                                             Jørgen Bach Bach 8930 Randers NØ
                                                             - Blanketnummer: 28942

                                                             Lad fornuften sejre

                                                             Der er ingen logik i de to linjeføringer foreslået af byråd/forvaltning.

                                                             man tager kolossale risici grundet jordforhold og man ser stort på aftaler indgået tidligere. 
                                                             Ringveje skal uden om byerne og flyt den nu ud hvor det giver mening! 
                                                             Jeg kan kun se én grund til den forrykte tilgang vi oplever her og det er, at man frygter folk vil se det som en indrømmelse til en østlig forbindelse (Østbroen) og det må åbenbart for alt i verden ikke ske. Derfor er der kun de ulogiske alternativer tilbage, som både risikerer arbejdspladser og investeringer. Det er nonsens. Flyt den nordøstlige ringvejsforbindelse ud, hvor den ikke generer nogen og tager hensyn til et fremtidigt Randers NØ i positiv udvikling. Et flertal i byrådet har gjort det for vane at genere flest mulige skatteborgere stort set hver gang beslutninger skal træffes. Stop det venligst nu.

                                                              Lasse Lundahl Due 8981 Spentrup
                                                              - Blanketnummer: 28941

                                                              Nej tak til de foreslåede linieføringer

                                                              Jeg er meget imod de to foreslåede linieføringer.

                                                              Og det er jeg af en del årsager.

                                                              - Man tvinger trafik ind i allerede kraftig trafikerede områder og vej, og ikke ud af- eller uden om byen.

                                                              - De foreslåede linieføringer skaber ikke udvikling for nærområdet, men tværtimod hæmmer udvikling af området med beboelsen og erhverv.

                                                              - Man risikerer at nuværende bygninger (og veje) tager skade da området ligger på plastisk ler.

                                                              - Man skaber mere trafik og dermed større usikkerhed og fare for skolebørn, da linieføringerne krydser eller leder trafik ind på veje der er klassificeret som skolevejen. Disse skolevejen er allerede under stort pres.

                                                              - Der tages ikke hensyn til naturen og fredede dyrearter, her især flagermus.

                                                              - De foreslåede linieføringer skaber muligheder for udviklingen af den østlige og nordøstlige del af kommunen.

                                                              - De to foreslåede linieføringer er ikke fremtidssikret i forhold til ovenstående punkt, og en fremtidig infrastruktur der indebærer en østforbindelse over fjorden. Så det er en kappe løsning.

                                                              Lad os få den forbindelse der giver mening, både nu og i fremtiden og det er en østforbindelse over fjorden med et sammenhængende ringvejssystem (ydre Ringvej).

                                                               Ole Gynther Sørensen 8930 Randers NØ
                                                               - Blanketnummer: 28940

                                                               Nej tak til de foreslåede linieføringer

                                                               Jeg er meget imod de to foreslåede linieføringer.

                                                               Og det er jeg af en del årsager.

                                                               - Man tvinger trafik ind i allerede kraftig trafikerede områder og vej, og ikke ud af- eller uden om byen.

                                                               - De foreslåede linieføringer skaber ikke udvikling for nærområdet, men tværtimod hæmmer udvikling af området med beboelsen og erhverv.

                                                               - Man risikerer at nuværende bygninger (og veje) tager skade da området ligger på plastisk ler.

                                                               - Man skaber mere trafik og dermed større usikkerhed og fare for skolebørn, da linieføringerne krydser eller leder trafik ind på veje der er klassificeret som skolevejen. Disse skolevejen er allerede under stort pres.

                                                               - Der tages ikke hensyn til naturen og fredede dyrearter, her især flagermus.

                                                               - De foreslåede linieføringer skaber muligheder for udviklingen af den østlige og nordøstlige del af kommunen.

                                                               - De to foreslåede linieføringer er ikke fremtidssikret i forhold til ovenstående punkt, og en fremtidig infrastruktur der indebærer en østforbindelse over fjorden. Så det er en kappe løsning.

                                                               Lad os få den forbindelse der giver mening, både nu og i fremtiden og det er en østforbindelse over fjorden med et sammenhængende ringvejssystem (ydre Ringvej).

                                                                Ole Gynther Heibøll Sørensen 8930 Randers NØ
                                                                - Blanketnummer: 28887

                                                                Lad dog for en gangs skyld fornuften sejre

                                                                Det ermig en gåde, hvordan kan det dog være at Kommunen, den ene gang efter den anden, og HVER eneste gang, bre stikker hovedet i jorden og ikke lytter til de vælgerstemmer som er modtaget af de folkevalgte?

                                                                jeg kan ved gud ikke se fornuften i de 2 ENESTE forslag der er fremlagt til debat, ikke indeholder de korrekte oplysninger og beregninger.

                                                                de oplyste priser på begge linjer, indeholder jo IKKE de oplysninger om jordbundsforholdene eller mangel på samme. det bliver jo en KÆMPE merudgift, for at kunne danne den korrekte bund/opbygning, til at det bære disse forslag.

                                                                hvorfor vendes ryggen til forslag nr.6 , når denne rute i forvejen er undersøgt og godkendt til anlægge forlængelsen til Udbyhøjvej?

                                                                det er ydermere et forslag som Er godkendt og vil give den eneste RIGTIGE forlængelse, da det jo IKKE kan undgåes at der kommer en Østforbindelse.

                                                                Dette kaldes også at fremtidssikre.

                                                                så stop nu alt det rygklapperi og lyt til borgerne, som jo faktisk stemte på jer - men stemmen er måske glemt? lad nu løgnen ligge lyt bare denne ene gang til flertallet, det ville være at gøre Randers en tjeneste og give jer et eftermæle der kunne omtales med respekt og ikke som en løgn.

                                                                stop tavsheden og opfør jer som sande folkevalgte - istedet for at skjule jer bag tavshed og løgne.

                                                                Hilsen

                                                                Johnny Schultz

                                                                 Johnny Ringgaard Schultz 8930 Randers NØ
                                                                 - Blanketnummer: 28663

                                                                 Dejlige, hyggelige Dronningborg: Natur- og boligødelæggelse så det batter

                                                                 Voldsomme argumenter imod  påtænkte projekt og forslag til den eneste rigftige løsning under Konklusion.                       

                                                                 Preben Johannesen 8930 Randers NØ
                                                                 - Blanketnummer: 28457

                                                                 Indsigelse, ved Jakob Stilling, Dronningborg Hovedgård

                                                                 Dronningborg Hovedgård, ved Jakob Stilling.

                                                                 Dronningborg Hovedgård, støtter som udgangspunkt kun en ydre ringvej, en ringvej som går bag om Dronningborg Hallen og ud bag ved køretekniskanlæg.
                                                                 Det er en linje, som kan laves uden at det går ud over naturen, borgere i Rismøllekvareteret. Den er nogle få hundrede metere længere, men billigere at etablere end, den indre ringvej. Det er en fremtidssikker investering.

                                                                 Når det kommer til at støtte alternativ 2 eller 6. Her støtter Dronningborg Hovedgård, alternativ 2, med udgangspunk i at politikere og forvaltningen, sikre at der bliver gennemført byplanlægning på arealerne ind mod Rismøllekvaretet og på de grønne arealer i et stort og bredt samarbejde med evt. Lillebæltsgruppen, eller Birch ejendomme. Så der bliver skabt en helhed i at binde, bydelen på Bjellerup og "den gamle del " af Dronningborg fabrikken, sammen. Således, at DH ikke skal drive landbrug på indersiden af Ringboulevarden. At jorden bliver eksproprieret til byjords, takst.

                                                                 Et af Kravene er at der bliver trådhegnet, langs Ringboulevarden, mod DH, så dyr og køer ikke kan løbe op på Ringvejen. 

                                                                 Jakob Stilling

                                                                  Jakob Winsløw Stilling 8900 Randers C
                                                                  - Blanketnummer: 28407

                                                                  Høringssvar, Fordebat - Planlægning af Ringboulevardens forlængelse

                                                                  se vedhæftede fil og tilhørende 1 bilag.

                                                                  Dronningborg Vandværk fmba 8930 Randers NØ
                                                                  - Blanketnummer: 28405

                                                                  Det bliver så godt

                                                                  Som beboer i Dronningborg glæder jeg mig til at den gennemgående trafik ledes udenom byen.

                                                                  Nu er kun 3 muligheder for at forlade Dronningborg, Toldbodgade, Rundkørselen og stjernekrydset, i myldretiden er de tre steder totalt tilstoppet.

                                                                  Når omfartsvejen kommer vil meget af den gennemgående trafik bruge den og der bliver bedre adgang gennem de 3 knudepunkter for os dronningborgere!

                                                                  Omfartsvej nu!

                                                                   Christian Krogh 8930 Randers NØ
                                                                   - Blanketnummer: 28283

                                                                   Høringssvar Journalnummer: 01.02.05-P16-4-21

                                                                   Som gammel Dronningborg dreng, opvokset på Rismøllegade, (nu ejer af hus på Egeskovvej) så forundrer det mig at det virkeligt er kommet så vidt, Byrådsflertalles beslutning om Ringboulevardens forlængelse i form af alternativ 2 & 6.

                                                                   Er det virkeligt kun Rismøllegadekvarteret som erindrer udfaldet af anlægsarbejde udført i plastisk ler? Derudover de opstillede argumenter i kommunens VVM redegørelse af linjeføringer 2008?.

                                                                   Den seneste tids skriverier omkring AGCO, Byudvikling på forhenværende Dronningborg Maskinfabrik, etc.

                                                                   Hvorfor placerer man ikke forlængelsen hvor den er fremtidssikret, generer færrest muligt. Det er jo allerede betalt for og konkretiseret i 2008.

                                                                   Familierne på egeskovvej 1 – 10 har investeret iht lokalplan-590-boliger-nord-for-rosenholmvej_1.pdf (randers.dk) med accept af hovedforslaget. Det er en fantastisk ide med en vej, hvis den bliver fremtids planlagt.

                                                                   Man kan jo nærmest kun udlade at byrådsflertallet nærmest tager skyklapper på for ren fornuft, i jagten på at få partiet Østbroen banket på plads.

                                                                   Det er nu vi kan gøre en forskel, og ikke efterlade regningen til vores børn, og deres børn. Rismøllens grundejerforening kæmpede i årtier for deres erstatning, kostbart for kommunen, udmattende for de involverede stavnsbundne grundejere. Hvorfor vil man udsætte nogen for det igen, bare hvorfor?

                                                                   Hvorfor ikke vælge den rigtige løsning, bag om Dronningborg hallen, ud bag køreteknisk anlæg på Hadsundvej.

                                                                    Rune Svendsen 8930 Randers NØ
                                                                    - Blanketnummer: 28250

                                                                    Miljøstyrelsens bemærkninger til Ringboulevardens forlængelse

                                                                    Miljøstyrelsen har modtaget debatoplæg om Randers kommune

                                                                    Dele af det berørte område er udlagt som indvindingsoplande uden for OSD, boringsnære beskyttelsesområder, bevaringsværdigt landskab, økologisk forbindelse, potentielle naturbeskyttelsesinteresser og lavbundsareal. Oplægget kan således potentielt være i konflikt med de nationale interesser, jf. ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 2018”.

                                                                    Miljøstyrelsen forventer, at ovennævnte forhold bliver behandlet i kommunens videre planproces og har dermed ikke yderligere bemærkninger på nuværende tidspunkt.

                                                                    Bemærk endvidere - et kommuneplantillæg skal altid indeholde en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.”

                                                                     Miljøstyrelsen 5000 Odense C
                                                                     - Blanketnummer: 28163

                                                                     Klimabro/Østbro

                                                                     Jeg har fuld forståelse for, at der bør gøres noget for at begrænse færdsel på Randers bro i myldretiden.

                                                                     Men det giver ikke mening at køre en vej hen over/ tæt forbi et grønt rekreativt område, som dagligt bruges af børn, handicappede, hundeluftere, motionister og folk der bare er ude for at nyde naturen. 

                                                                     Det løser ikke problemet på Randers bro. Det giver meget mere mening at få lavet den Østbro, der er behov for, således at trafikken fra Grenaavej og fra motorvejen ikke skal igennem midtbyen for at komme til Randers Øst.

                                                                     Lad os beholde de dejlige oaser vi har og lad nye veje gå så langt uden om som muligt.

                                                                     Venligst Joan

                                                                      Joan Rousing Danefeldt Sørensen 8930 Randers NØ
                                                                      - Blanketnummer: 28129

                                                                      Museum Østjyllands udtalelse ifm. Lokalplan 728 - Ringboulevardens forlænge

                                                                      Museum Østjyllands udtalelse ifm. Lokalplan 728 - Ringboulevardens forlængelse

                                                                       

                                                                      Museum Østjylland 8900 Randers C
                                                                      - Blanketnummer: 28004

                                                                      Tænk langsigtet - glem alternativ 2 og 6 - for Byen, Erhverv og borgerne!

                                                                      Glem alternativ 2 og 6. Udover negative konsekvenser for eksisterende huse, og de medfølgende erstatningskrav, vil begge give store påvirkninger af de kommende beboelser på den gamle Dronningborg grund, plus Birch ejendommes projekt. For ikke at tale om store erstatninger til byggeselskaber. En fin ny bydel med masser af flotte beboelser ville blive erstattet af en ruinhob, der kan ligge hen i mange år, retssager og store ikke budgetterede omkostninger.

                                                                      Agco kan forudses flyttet, i hvert fald vil der ikke ske udbygning af fabrikken, der ellers var planlagt. Mindst 70 arbejdspladser forsvinder.

                                                                      Hovedforslaget ER det rigtige - på kort sigt - både omkostnings, støj, og afstandsmæssigt, og er jo kendt i planlægningen over 35 år. Kan være færdig på 3 år, men tag nu en beslutning, og sæt det i gang! Glem dog de flagermus, I kunne måske lave noget ”flagermusevenligt ” lidt væk fra linjeføringen på en anden lokation. Flagermusene skal nok finde derhen, hvis de føler det nødvendigt.

                                                                      Men ellers, hvis flagermusene og EU alligevel vinder – den lidt længere gule linjeføring. Et par km ekstra spiller ingen rolle sat op mod 10-15 minutter i kø gennem byen. Spørg alle seriøse bilister: Man foretrækker langt hellere, at køre en bagatel længere, men at slippe for køkørsel. Der er jo også Co2 udledningen at tænke på med mange biler holdende i kø i lang tid, hvis de skal snirkle sig igennem Dronningborg.

                                                                      Ja etableringen af den gule linje vil koste mere lige nu, men tænk over, den skal afskrives over mange år, OG er den helt optimale forberedelse til en kommende Østbroforbindelse. Der jo vil komme, godt nok om mange år. Men med den fortsatte udbygning i Randers Øst er det jo oplagt

                                                                      Tænk nu langsigtet Randers!

                                                                       Søren christensen 8900 Randers C
                                                                       - Blanketnummer: 28003

                                                                       Alternativ 2

                                                                       Alternativ 2 ville være det mest fornuftige valg da vejen har den korteste længde og mindste antal sving. Mens Alternativ 6 har en længere længde og flere sving plus at man ville ødelægge mere natur og landbrug. Det ville være idiotisk at vælge Alternativ 6 fremfor Alternativ 2. 

                                                                        Mads Fausing 8920 Randers NV
                                                                        - Blanketnummer: 27986

                                                                        Ja tak til vej mellem Hadsundvej og udbyhøjvej

                                                                        Ja tak til nu vej

                                                                         Jacob Nielsen 8930 Randers NØ