Fordebat - Planlægning af Ringboulevardens forlængelse

Høring: Fordebat - Planlægning af Ringboulevardens forlængelse

Inden der udarbejdes et forslag for Ringboulevardens forlængelse, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.

Ringboulevardens forlængelse er en ny vejforbindelse fra Hadsundvej til Udbyhøjvej. Byrådet vedtog den 25. april 2022, at to alternativer skal sendes i fordebat. Formålet med fordebatten, er dels at give grundlag for at beslutte, hvilket af de to alternativer, som der skal udarbejdes lokalplan og kommuneplantillæg for og dels at få forslag og ideer til den kommende planlægning.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag til planlægningen.

Læs fordebathæfte her

Borgermøde

Den 7. juni kl. 19 afholdes der borgermøde i Dronningborg Hallen om planlægning for projektet. Yderligere informationer om borgermødet følger, når tidspunktet nærmer sig.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

9 svar
- Blanketnummer: 28407

Høringssvar, Fordebat - Planlægning af Ringboulevardens forlængelse

se vedhæftede fil og tilhørende 1 bilag.

Dronningborg Vandværk fmba 8930 Randers NØ
- Blanketnummer: 28405

Det bliver så godt

Som beboer i Dronningborg glæder jeg mig til at den gennemgående trafik ledes udenom byen.

Nu er kun 3 muligheder for at forlade Dronningborg, Toldbodgade, Rundkørselen og stjernekrydset, i myldretiden er de tre steder totalt tilstoppet.

Når omfartsvejen kommer vil meget af den gennemgående trafik bruge den og der bliver bedre adgang gennem de 3 knudepunkter for os dronningborgere!

Omfartsvej nu!

  Christian Krogh 8930 Randers NØ
  - Blanketnummer: 28283

  Høringssvar Journalnummer: 01.02.05-P16-4-21

  Som gammel Dronningborg dreng, opvokset på Rismøllegade, (nu ejer af hus på Egeskovvej) så forundrer det mig at det virkeligt er kommet så vidt, Byrådsflertalles beslutning om Ringboulevardens forlængelse i form af alternativ 2 & 6.

  Er det virkeligt kun Rismøllegadekvarteret som erindrer udfaldet af anlægsarbejde udført i plastisk ler? Derudover de opstillede argumenter i kommunens VVM redegørelse af linjeføringer 2008?.

  Den seneste tids skriverier omkring AGCO, Byudvikling på forhenværende Dronningborg Maskinfabrik, etc.

  Hvorfor placerer man ikke forlængelsen hvor den er fremtidssikret, generer færrest muligt. Det er jo allerede betalt for og konkretiseret i 2008.

  Familierne på egeskovvej 1 – 10 har investeret iht lokalplan-590-boliger-nord-for-rosenholmvej_1.pdf (randers.dk) med accept af hovedforslaget. Det er en fantastisk ide med en vej, hvis den bliver fremtids planlagt.

  Man kan jo nærmest kun udlade at byrådsflertallet nærmest tager skyklapper på for ren fornuft, i jagten på at få partiet Østbroen banket på plads.

  Det er nu vi kan gøre en forskel, og ikke efterlade regningen til vores børn, og deres børn. Rismøllens grundejerforening kæmpede i årtier for deres erstatning, kostbart for kommunen, udmattende for de involverede stavnsbundne grundejere. Hvorfor vil man udsætte nogen for det igen, bare hvorfor?

  Hvorfor ikke vælge den rigtige løsning, bag om Dronningborg hallen, ud bag køreteknisk anlæg på Hadsundvej.

   Rune Svendsen 8930 Randers NØ
   - Blanketnummer: 28250

   Miljøstyrelsens bemærkninger til Ringboulevardens forlængelse

   Miljøstyrelsen har modtaget debatoplæg om Randers kommune

   Dele af det berørte område er udlagt som indvindingsoplande uden for OSD, boringsnære beskyttelsesområder, bevaringsværdigt landskab, økologisk forbindelse, potentielle naturbeskyttelsesinteresser og lavbundsareal. Oplægget kan således potentielt være i konflikt med de nationale interesser, jf. ”Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen 2018”.

   Miljøstyrelsen forventer, at ovennævnte forhold bliver behandlet i kommunens videre planproces og har dermed ikke yderligere bemærkninger på nuværende tidspunkt.

   Bemærk endvidere - et kommuneplantillæg skal altid indeholde en vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.”

    Miljøstyrelsen 5000 Odense C
    - Blanketnummer: 28163

    Klimabro/Østbro

    Jeg har fuld forståelse for, at der bør gøres noget for at begrænse færdsel på Randers bro i myldretiden.

    Men det giver ikke mening at køre en vej hen over/ tæt forbi et grønt rekreativt område, som dagligt bruges af børn, handicappede, hundeluftere, motionister og folk der bare er ude for at nyde naturen. 

    Det løser ikke problemet på Randers bro. Det giver meget mere mening at få lavet den Østbro, der er behov for, således at trafikken fra Grenaavej og fra motorvejen ikke skal igennem midtbyen for at komme til Randers Øst.

    Lad os beholde de dejlige oaser vi har og lad nye veje gå så langt uden om som muligt.

    Venligst Joan

     Joan Rousing Danefeldt Sørensen 8930 Randers NØ
     - Blanketnummer: 28129

     Museum Østjyllands udtalelse ifm. Lokalplan 728 - Ringboulevardens forlænge

     Museum Østjyllands udtalelse ifm. Lokalplan 728 - Ringboulevardens forlængelse

      

     Museum Østjylland 8900 Randers C
     - Blanketnummer: 28004

     Tænk langsigtet - glem alternativ 2 og 6 - for Byen, Erhverv og borgerne!

     Glem alternativ 2 og 6. Udover negative konsekvenser for eksisterende huse, og de medfølgende erstatningskrav, vil begge give store påvirkninger af de kommende beboelser på den gamle Dronningborg grund, plus Birch ejendommes projekt. For ikke at tale om store erstatninger til byggeselskaber. En fin ny bydel med masser af flotte beboelser ville blive erstattet af en ruinhob, der kan ligge hen i mange år, retssager og store ikke budgetterede omkostninger.

     Agco kan forudses flyttet, i hvert fald vil der ikke ske udbygning af fabrikken, der ellers var planlagt. Mindst 70 arbejdspladser forsvinder.

     Hovedforslaget ER det rigtige - på kort sigt - både omkostnings, støj, og afstandsmæssigt, og er jo kendt i planlægningen over 35 år. Kan være færdig på 3 år, men tag nu en beslutning, og sæt det i gang! Glem dog de flagermus, I kunne måske lave noget ”flagermusevenligt ” lidt væk fra linjeføringen på en anden lokation. Flagermusene skal nok finde derhen, hvis de føler det nødvendigt.

     Men ellers, hvis flagermusene og EU alligevel vinder – den lidt længere gule linjeføring. Et par km ekstra spiller ingen rolle sat op mod 10-15 minutter i kø gennem byen. Spørg alle seriøse bilister: Man foretrækker langt hellere, at køre en bagatel længere, men at slippe for køkørsel. Der er jo også Co2 udledningen at tænke på med mange biler holdende i kø i lang tid, hvis de skal snirkle sig igennem Dronningborg.

     Ja etableringen af den gule linje vil koste mere lige nu, men tænk over, den skal afskrives over mange år, OG er den helt optimale forberedelse til en kommende Østbroforbindelse. Der jo vil komme, godt nok om mange år. Men med den fortsatte udbygning i Randers Øst er det jo oplagt

     Tænk nu langsigtet Randers!

      Søren christensen 8900 Randers C
      - Blanketnummer: 28003

      Alternativ 2

      Alternativ 2 ville være det mest fornuftige valg da vejen har den korteste længde og mindste antal sving. Mens Alternativ 6 har en længere længde og flere sving plus at man ville ødelægge mere natur og landbrug. Det ville være idiotisk at vælge Alternativ 6 fremfor Alternativ 2. 

       Mads Fausing 8920 Randers NV
       - Blanketnummer: 27986

       Ja tak til vej mellem Hadsundvej og udbyhøjvej

       Ja tak til nu vej

        Jacob Nielsen 8930 Randers NØ