Forslag om flytning af fælles pasning i daginstitutionerne i ferieperioden

Forslag om at flytte dagtilbudsområdets fælles pasning fra uge 29 og 30 til uge 28 og 29 fra sommeren 2023 sendes hermed i høring.

Randers Kommunes skole- og uddannelsesudvalg har besluttet at flytte tidspunktet for lukkeuger i SFO'erne fra de nuværende uge 29 og 30 til uge 28 og 29 fra sommeren 2023 og frem.

På dagtilbudsområdet er der i dag fælles pasning i uge 29 og 30.

Fra sommeren 2023 vil der i Randers Kommune dermed ikke længere være lukkeuger i SFO’erne og fælles pasning i daginstitutionerne i de samme uger. Dette kan potentielt blive oplevet uhensigtsmæssigt for forældre, der har børn i begge tilbud.

Børne- og familieudvalget har derfor fremsat forslag om, at den fælles pasning på dagtilbudsområdet fra 2023 flyttes fra uge 29 og 30 til uge 28 og 29. Dermed vil der igen være lukkeuger i SFO’erne og fælles pasning i daginstitutionerne i de samme uger.

Børne- og familieudvalget besluttede på deres møde den 22. marts 2022 at sende forslaget til høring hos dagtilbudsbestyrelserne, bestyrelsen i dagplejen og bestyrelserne i de selvejende daginstitutioner i Randers Kommune.

På baggrund af høringen af dagtilbuddenes bestyrelser vil børne- og familieudvalget efterfølgende træffe beslutning om, hvorvidt der skal ske en flytning af tidspunktet for dagtilbudsområdets fælles pasning i sommerferieperioden fra uge 29 og 30 til uge 28 og 29 fra sommeren 2023.

Du har nu mulighed for at komme med dine bemærkninger til forslaget.

Hvorfor er der sket en flytning af lukkeugerne i SFO'erne?

Argumentet for at flytte lukkeugerne i SFO’erne til uge 28 og 29 har været skolernes muligheder for at afvikle personalets ferie, så personalet får tre sammenhængende ugers ferie, hvoraf de to af ugerne er i lukkeugerne. Samtidig med at personalet har mulighed for at deltage i planlægningen af det kommende skoleår i den sidste uge af skolernes sommerferie.

Cirka halvdelen af personalet skal holde ferie i ugen før lukkeugerne, og halvdelen af personalet skal holde ferie i ugen efter lukkeugerne, for at sikre at der samtidig er bemanding til de børn, der er i SFO i ugen før og ugen efter ferielukningen. Dette betyder, at der skal være to ugers sommerferie efter de to lukkeuger, hvor den ene uge bruges til ferieafholdelse for cirka halvdelen af personalet, og den anden uge bruges til planlægning af det kommende skoleår.

På skoleområdet er der fastsat centrale regler om, at elevernes sommerferie begynder den sidste lørdag i juni. Det er besluttet af hensyn til afholdelsen af folkeskolens prøver. Skoleåret starter formelt den 1. august, men der stilles ikke krav om, at undervisningen begyndes på denne dato. Skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune beslutter i forbindelse med godkendelse af skolernes feriekalender, hvilken dag efter skoleårets begyndelse, der er første skoledag.

Der er desuden ønske om genkendelighed i, hvornår der holdes lukkeuger/fælles pasning, sådan dette er kendt for forældrene flere år frem i tiden.

Fælles pasning på dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet i Randers Kommune bliver pasning i ferieperioder tilrettelagt efter forældrenes behov for pasning. Hvis fremmødet er lavt, tilrettelægges pasningen således, at der er åbent i et mindre antal institutioner. Der er i dag fælles pasning på følgende tidspunkter:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De tre dage før Påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden imellem jul og nytår d. 27. - 31. december
 • Uge 29 og 30.

Høringssvar

9 svar
- Blanketnummer: 27958

Ang. flytning af fælles pasning i daginstitutionerne i ferieperioden.

Både bestyrelsen og personalet, i Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard, mener ikke det har btydning for vores drift, om fællespasning i daginstitutionerne  forbliver som de er i ugerne 29 og 30 eller om de flyttes til ugerne 28 og 29.

  Bestyrelsen og personalet i Børnehaven og Vuggestuen Rådmands Boulevard 8900 Randers C
  - Blanketnummer: 27390

  Lukkeuger i de midterste uger i juli

  Korshøjskolens MED-udvalg forslår, at der er fælles lukkeuger for SFO og dagtilbud i de to midterste uger i juli hvert år uanset ugenummeret. Begrundelsen er, at hvis man flytter ugerne fast til uge 28 og 29 som foreslået, vil det igen støde på problemer i fremtidige år, fordi problemet, der er nu med uge 31, vil rykke frem til at være et problem i uge 27, i de år, hvor skolen har åbent uge 26. Derfor vil beskrivelsen "de to midterste uger" være den bedste løsning. Samtidig giver det en forudsigelighed, som man som forældre og personale i både SFO og dagbtilbud på sigt har mulighed for at planlægge sine ferie efter. 

  På vegne af Korshøjskolens MED-udvalg

  Jim Knudsen, skoleleder

   Korshøjskolens MED-udvalg 8930 Randers NØ
   - Blanketnummer: 27353

   Vedr. flytning af lukkeuger

   • Alle pædagoger har ret til 3 ugers sammenhængende sommerferie.  Da 2 ud af disse 3 uger altid vil ligge i skolernes lukkeuger, betyder det, at den sidste uge skal ligge enten umiddelbart før eller umiddelbart efter lukkeugerne. For at sikre dækning i SFO, kan alle pædagoger ikke holde ferie samtidigt, så i praksis betyder det, at ca. halvdelen af pædagogerne må holde ferie i ugen før lukkerugerne og ca halvdelen i ugen efter.
   • Den sidste uge af børnenes sommerferie er der traditionelt rigtig mange børn i SFO – og de fleste har ikke været der ret meget i løbet af sommerferien og har brug for at blive modtaget af kendte voksne og en forsvarlig normering. HVIS lukkeugernes placering tvinger halvdelen af skolens pædagoger til at afvikle ferie i denne sidste uge inden skolestart, betyder det for børnene en opstart i SFO sammen med vikarer og andre løst ansatte, og altså kun nogle få pædagoger. Børnene kan dermed ikke sikres kendte relationer, når de møder ind i SFO efter en lang sommerferie.
   • Hvis lukkerugerne derimod kommer til at ligge midt i børnenes sommerferie, vil alle pædagoger have afviklet deres ferie, således at de kan møde ind den sidste uge og tage imod børnene, der kommer tilbage fra ferie.
   • Derudover bruges sidste uge af børnenes sommerferie på, at der etableres forskellige samarbejdsmøder for lærere og pædagoger, hvor de sammen planlægger skoleåret og børnenes hverdag. Hvis halvdelen af skolens pædagoger ikke kan deltage i disse samarbejdsmøder, frygter vi at teamsamarbejdet i de enkelte klasser -  der skal sikre en bred faglighed omkring børnenes læring og trivsel - ikke får gode vilkår til at komme godt fra start.
   • Derfor foreslår vi fra Østervangsskolen, at lukkeugerne altid fremover placeres i de to midterste uger i skolebørnenes sommerferie. At flytte lukkerugerne til uge 28-29 vil ikke løse problemet, da ugenumrenes placeringen af sommerferieugerne flytter sig fra år til år. 

   De bedste hilsner 

   Lene Qvortrup Skov og Peter Nellemann

   Indskolingsleder    og    skoleleder

    Østervangsskolen 8940 Randers SV
    - Blanketnummer: 27326

    Høringssvar fra Dagtilbud Midt

    Høringssvar fra bestyrelsen i Dagtilbud midt ift. flytning af fælles feriepasning fra uge 29-30 til uge 28-29 fra sommeren 2023.

    Bestyrelsen drøftede forskellige perspektiver, og undre sig over fremgangs måden at der er truffet en beslutning for SFO området og herefter vil udvalget så spørge Dagtilbuds bestyrelserne, det virker bagvendt.

    Vi anerkender det vil være en fordel at der er en ensartethed. Men at denne ændring har stor indflydelse på mange flere familier og ansatte på Dagtilbudsområdet end på skoleområdet, så processen er gået for hurtig og medarbejderne er efter bestyrelsens opfattelse ikke inddraget tilstrækkeligt, da det er en væsentlig ændring i deres arbejdsforhold. Bestyrelsen anerkender der er kommet en høring ift. sektor MED, så alle føler sit hørt.

    I Dagtilbud Midt oplever vi at flest vil have ferie i uge 29-30-31 da eks. vis parntners virksomheder holder ”tvangs lukket”. Derudover drøftedes der om  hvordan foreningslivet er inddraget i denne ændring?

     

     

     

     Bestyrelsen Dagtilbud Midt 8920 Randers NV
     - Blanketnummer: 27250

     Flytning af ferieuger

     Vi har vedhæftet fil

     Helsted Børnehus 8920 Randers NV
     - Blanketnummer: 27150

     Ferielukning

     Da sommerferiens start er flyttet fra uge 27 til uge 26 giver det nogle udfordringer med at planlægge ferie også ude på de private arbejdspladser, hvis flere har børn, hvor der skal tages hensyn til ferielukning, og hvor der ikke bare er frit valg på alle hylder. Med ferieugerne 27-32 og ferielukning 29-30 kunne det lade sig gøre på arbejdspladserne at dele ferien midt over og give medarbejderne 1 lukkeuge på hver side. Det har ikke kunnet lade sig gøre sidste år samt i år, da begge lukkeuger ligger i de sidste 3 uger af ferien. Har man som forældre de første 3 uger af ferien (26-28) - og det er der jo nogen, der kan være nødt til at tage - har man dermed ikke mulighed for at dække nogen af ugerne ind med egen ferie. Det er virkelig uhensigtsmæssigt. 

     Ferielukningen er derfor nødt til at følge den overordnede skoleferie og ligge midt i ferien. Problemet ligger mere i,  hvorvidt skoleferien vil skife mellem start uge 26 eller 27. Denne er nødt til at ligge fast, således ferielukning kan fastsætte herudfra og ligge i midten.

      Tine Malene Jensen 8930 Randers NØ
      - Blanketnummer: 27146

      Ferie 29/30

      Jeg vil være for at ferien er i de samme uger, da jeg ikke kan holde ferie over 3 uger, hvor skolen og børnehaven har lukket

       Sandra Kühn 8981 Spentrup
       - Blanketnummer: 25443

       Høringssvar om placering af fælles feriepasning

         

       Dagtilbudsbestyrelsen i Dagtilbud Sydvest 8870 Langå
       - Blanketnummer: 25049

       Høringssvar fra Havndal Børneby

       Til rette vedkommende.

       Jeg skriver på vegne af den fælles bestyrelse i Havndal Børneby. 

       Vi taler varmt for, at fællespasningen i daginstitutionerne flyttes, så de matcher lukkerugerne i sfo'erne. Vi er en samlet enhed, med børnehave og sfo under samme tag. Hvis ikke lukkeugerne og fællespasningen foregår på samme tid hos os, vil planlægningen blive meget vanskelig. Vi har fællespasning for sfo og børnehave i eget regi omkring lukkeugerne. Da vi tilhører skoleforvaltningen har vi også lukket i børnehavedelen i fællespasningsugerne. 

       Vi mener, at det er vigtigt, at give vore mening tilkende som børneby, da det nogle gange er udfordrende, at tilhøre skoleforvaltningen og samtidig arbejde efter dagtilbudslovgivningen. For eksempel, inviteres vores bestyrelse ikke til møder i dagtilbudsrådet, da vi har en plads i skolerådet. Dette har vi også brug for, men vi har også brug for muligheden for at høre og have indflydelse på, hvad der rører sig på dagtilbudsområdet. Set i det perspektiv har vi heller ikke fået en direkte invitation til et høringssvar. Vores bestyrelse består af repræsentanter fra vores skole og børnehave, både forældre- og personalemæssigt. 

       På vegne af skolebestyrelsen

       Med venlig hilsen 

       Lene Pedersen

       Souchef Havndal Børneby

        Bestyrelsen Havndal Børneby 8970 Havndal