Forslag til lokalplan 689 for boligområde ved Stevnstrup Nord

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 689 samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport.

Byrådet vedtog den 30.10.2023 Forslag til Lokalplan 689 med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter et område ved Skovparken i den nordlige del af Stevnstrup og er sidste etape i strukturplanen for et boligområde imellem Randersvej og Skovboulevarden fra 2000.

Planen giver mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Planens hovedtræk er at indpasse bebyggelsen harmonisk i landskabet og sikre gode og oplevelsesrige forbindelser i det nye boligområde.

Læs Forslag til Lokalplan 689 her

Miljøvurdering

Byrådet/Erhvervs- og planudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 07.12.2023.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

5 svar
- Blanketnummer: 61393

Skovbyggelinje

Vi mener at skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 17, som lyder på 300 meter fra skoven bibeholdes.

Alle grunde med huse der grænser op til skovbyggelinjen er købt på baggrund af denne linje og tager baggrund i design og placering af huse.

Derved fratages de eksisterende boliger deres mulighed for åbenhed og udsigt, som der netop er lagt op til i det nye forslag (7.4).


I nuværende kotekort ligger den forestående plan med huse placeret på en højere kote, hvilket vil resultere i ”udsigt” til soklen fra eksisterende huse, og hermed vil bygningsreglementets regler mod indbliksgener i bygninger forestå.  

  Michael Kjærgaard Myrup 8870 Langå
  - Blanketnummer: 61290

  Stiforbindelse mellem eksisterende huse og udstykningen

  I forhold til lokalplan 689, Boligområde ved Skovparken, Stevnstrup Nord har vi følgende indsigelse.


  Vi mener, at den nye lokalplan ikke tager hensyn til de allerede eksisterende huse, som grænser op til den nye udstykning og dermed ikke bevarer det åbne miljø.


  Vi ønsker den samme struktur, som Figur 1. (Strukturplan for et boligområde imellem Randersvej og Skovboulevarden, 2000) visualiserer. Her ses et grønt areal mellem delområde 2 og 3. Der beskrives også i den nye lokalplan, at ”Det er hensigten med lokalplanen, at sikre, at området opleves som åbent og med afstand imellem husene så landskabet synliggøres og trækkes ind i bebyggelsen.” (s.9) Vi mener, at man modsiger egne hensigter med lokalplanen ved at placere grundene parallelt op af eksisterende huse, og at man derfor ikke vil opleve området som åbent og med afstand imellem husene.


  Vores ønske er, at der vil blive etableret en grøn stiforbindelse mellem eksisterende huse og udstykningen, -også nævnt som en skovbyggelinie. Stiforbindelse vil være med til at sikre en sammenhæng i nærområdet med naturen, de omkringliggende boligområder samt skabe et åbent landskab mellem eksisterende huse og de nye udstykninger, som grænser op til eventyrparken.

   louise hvas 8870 Langå
   - Blanketnummer: 60737

   Grønne stier, istedet for skovbyggelinie

   Vi mener der bør tages hensyn til beboerne i udkanten af eventyrparken som bor op imod den nye udstykning. Vi har alle købt grunde med skovbyggelinie, og har derfor bygget og placeret vores huse herefter.

   Vi har tidligere påtalt at der i vores lokalplan er nævnt en skovbyggelinie, men har af Randers Kommune fået et svar om at det var en fejl, og det dispenserer man sig ud ad.

   For at skabe luft mellem den nye udstykning og eventyrparken foreslår vi at man laver en græssti på ikke mindre end 3 meter.

   Dette vil sikre at der ikke bygges i skel mod de allerede etablerede huse, samt give luft imellem grundende.

   Stien vil også kunne benyttes som stikvej til den allerede etablerede sti der løber imellem bøgebakken og eventyrparken.

   Hvis ikke dette kan sikres bør der som minimum indføres et forbud imod at bygge i skel imod vores grunde i eventyrparken.


    Uffe Dalmose 8870 Langå
    - Blanketnummer: 60699

    Slots- og Kulturstyrelsens bemærkninger til forslag til lokalplan 689

    Slots- og Kulturstyrelsen har modtaget Randers Kommunes høring vedr. forslag til lokalplan 689.


    Slots- og Kulturstyrelsen har i den forbindelse bemærket, at bebyggelsen planlægges placeret uden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Imidlertid har vi også bemærket, at der åbnes op for et regnvandsbassin inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen. Vi skal i den forbindelse bemærke, at vi finder det væsentligt at den ubebyggede beskyttelseslinje fastholdes, og at regnvandsbassinet flyttes uden for beskyttelseslinjens areal både i forhold til bevaringen af kulturhistoriske lag i jorden samt indsynet/udsynet til fortidsmindet og forståelsen med det omgivende areal.

     Slots- og Kulturstyrelsen 4800 Nykøbing F
     - Blanketnummer: 60094

     Trafikbelastning - støjdæmpende asfalt på Skovboulevarden

     I forbindelse med udvidelsen af boligområderne i Stevnstrup håber vi, at der tages højde for den øgede trafik i byen. Særligt Skovboulevarden er belastet og støjniveauet er højt. Ny vejbelægning med støjdæmpende asfalt vil kunne hjælpe, samt hastighedsbegrænsende foranstaltninger.

      Frederik Holmgren Møller 8870 Langå