Forslag til Lokalplan 743 - Serviceerhverv ved Oust Møllevej i Helsted

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 743 - Serviceerhverv ved Oust Møllevej i Helsted, samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.

Erhvervs- og planudvalget vedtog den 09.11.2023 Forslag til Lokalplan 743 - Serviceerhverv ved Oust Møllevej i Helsted, med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering til offentlig høring i 4 uger, jf. planlovens § 24.

Planforslaget er i offentlig høring fra den 16.11.2023 til den 14.12.2023.

Lokalplanforslaget omfatter et areal i Helsted ved siden af Rema1000 beliggende på hjørnet mellem Hobrovej og Oust Møllevej.

Lokalplanforslaget giver mulighed for serviceerhverv, i form af en vaskehal på 1 etage maks. 6m høj, på i alt maks. 500m². Derudover rummer planen mulighed for opførelse af elladestandere. Der kan opføres op til 11 holdepladser til elladestandere langs med Oust Møllevej, samt 22 holdepladser til elladestandere i et afgrænset område mellem vaskehallen og Rema1000.

Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der skal etableres beplantning mod Oust Møllevej og bevares beplantning mod det åbne land mod nord og vest, for at sikre en helhed i området og overgangen til det åbne land.

Planforslaget indeholder i øvrigt bestemmelser om etablering af hæk mod Oust Møllevej som skal sikre en grøn afskærmning af området af hensyn til naboerne.

Læs Forslag til Lokalplan 743 her

Miljøvurdering

Erhvervs- og planudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 14.12.2023.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

3 svar
- Blanketnummer: 61889

Høringssvar til Forslag til Lokalplan 743

Man har nu flere gange forsøgt at udnytte området, og det er tredje gang, der anmodes om høringssvar i forhold til ibrugtagningen af området.


Overordnet set ønsker vi derfor igen at stille spørgsmålstegn ved behovet for mere erhvervsmæssig bebyggelse af området.


Vi er i princippet enige i, at der kunne være behov for enkelte el-ladestandere til hurtig opladning, når man alligevel er inde og handle. Men er der virkelig behov for en hel plads? Vi ser heller intet behov for vaskehal, da der allerede er mindst 5 andre vaskehaller inden for en radius af 2 km. Desuden er vi bekymrede for, hvilken type aktivitet et ubemandet område som det foreslåede vil tiltrække i aften- og nattetimerne. 


Vi foreslår i stedet at forbedre områdets, og dermed også byens samlede værdi, ved at omdanne skoven til et rekreativt grønt område med faciliteter som legeplads, sø og gangstier med bænke, samtidig med at en betydelig del af beplantningen bevares.


Området i bunden af Østervold er et positivt eksempel på, at dette kan lykkes i Randers. Flodbyen Randers er ligeledes visionært i forhold til at ændre et af byens områder fra industri til rekreation. Efter vores mening skaber en vaskehal og parkeringspladser ikke værdi for boligområdet, og forslaget om at omdanne et grønt område til erhverv er, efter vores mening, helt ude af trit med tidens tendenser og de øvrige visioner for byen.

Den grønne kile

Det er i øvrigt værd at bemærke, at da den tidligere lokalplan, Lokalplan 685, var i høring, bemærkede Danmarks Naturfredningsforening i Randers: "At konvertering af den grønne kile ved Oust Møllevej til byvækst strider mod intentionerne i kommunens grønne struktur (jf. kommuneplanens retningslinje Gs.1). "Der er ikke argumenteret med en særlig planlægningsmæssig begrundelse."


Forvaltningens kommentar til denne indsigelse var ifølge referatet fra byrådsmødet den 9. september 2019, at: "Den særlige planlægningsmæssige begrundelse er, at der er behov for et areal til detailhandel og servicefunktioner til dækning af boligområdernes behov i Helsted."


Lokalplan 685 blev som bekendt aldrig realiseret. Derfor vil vi nu gøre de samme indsigelser som Danmarks Naturfredningsforening gjorde dengang. Begrundelsen kan i hvert fald ikke være den samme. Eller vil der altid kunne findes en begrundelse for at tage en lille del af den grønne kile, stykke for stykke?

Konkrete indsigelser 

Skulle byrådet vælge at gå videre med lokalplanforslaget, har vi derfor også disse mere konkrete indsigelser og kommentarer:

Kommentar til § 5 - Veje, stier og parkeringsforhold  

Det bør grundigt overvejes, om der er brug for endnu en udkørsel over cykelstien langs Oust Møllevej. Mange børn og unge bruger dagligt denne vej, når de cykler til og fra skole og til fodbold i Helsted Fremad. Er der virkelig behov for endnu en udkørsel? Den eksisterende udkørsel fra Rema 1000 kunne i stedet - med fordel - udvides med en svingbane til højre og venstre.  


Desuden kan det oplyses, at det i forvejen er særdeles vanskeligt for fodgængere at krydse Oust Møllevej fra fortovet på den modsatte side af Rema 1000 grundet trafikken fra krydset Oust Møllevej/Hobrovej, udkørslen fra Pærevej samt Rema 1000's udkørsel. Der bør derfor etableres en fodgængerovergang eller fortov på begge sider af Oust Møllevej. Desuden er der meget mørkt i området, hvilket yderligere gør det risikabelt at krydse vejen som fodgænger - dette allerede fra sidst på eftermiddagen i vintermånederne.

Kommentar til § 9 - Ubebyggede arealer  

For at sikre afskærmning mod nord og vest, bør der indgå en bestemmelse om, at beplantningsbæltet skal være i varierende højde på minimum 12 m med underbeplantning. Såfremt eksisterende beplantning beskadiges, skal genetableringsbeplantningen opnå en højde og tæthed i underbeplantningen som gør den tæt. Dvs. minimum genetablering som eksisterende beplantning med samme karakter, variation og højde.

Kommentar til - Arkæologiske interesser  

I den tidligere lokalplan for området, Lokalplan 685, fremgår det, at Museum Østjylland anbefaler, at der foretages en arkæologisk forundersøgelse af området forud for eventuel bebyggelse med henblik på at afdække eventuelle ikke-registrerede fortidsminder. I denne lokalplan er dette ikke længere anset for nødvendigt. Det undrer os meget, da der er tale om det samme matrikelområde, og vi ikke har observeret nogle arkæologiske undersøgelser i området siden den forrige lokalplan blev godkendt.


Med venlig hilsen  

Christina og Jan Hyldgaard Engrob  

Oust Møllevej 82


  Jan Hyldgaard Engrob 8920 Randers NV
  - Blanketnummer: 61787

  Vedr. Lokalplan 743 - Indsigelse og kommentarer.

  Høringssvar fremgår af vedhæftede dokument.

  Afsender af høringssvar Karen Margrethe Sørensen 8920 Randers NV
  - Blanketnummer: 61716

  Indsigelse fra beboere på Pærevej

   Pærevej 7 har været ude og tage billeder af biler, som holder parkeret ved Rema1000 med lygterne ud mod Oust Møllevej. Derudover er der også taget billeder langs grunden fra Rema1000 fra lyskrydset, og ned langs Oust Møllevej ned mod det grønne bælte, hvor vaskehallen skal placeres. Det viser tydeligt at:


  1) Hele vejen skråner nedad fra lyskrydset og ned mod Oust Møllevej-hen forbi Pærevej. Det levende hegn følger ikke niveauforskydningen fra lyskrydset og ned forbi Pærevej. Det vil sige, at hækken har samme højde hele vejen hen, men fordi vejen skråner og hækken ikke er tilpasset denne hældning hele vejen nedad Oust Møllevej giver dette lysstøj fra parkerede/afventende biler ved Rema1000 og den kommende vaskehal. 


  2) Det nuværende levende hegn langs Rema1000 grunden, som beskrevet ovenfor, er for lav på den nederste del af Oust Møllevej, og alle biler parkeret med lygterne ud mod Oust Møllevej lyser henover hækken og ned langs Pærevej samt over på beboerne på Oust Møllevej 86 (pt fra ca 14 p-båse). 


  Det er derfor meget tydeligt, ud fra ovenstående, at det vil sende endnu mere generende lysstøj ned langs Pærevej samt Oust Møllevej 86 fra bla parkerede/afventende biler. De øgede parkeringsmuligheder, som vaskehallen vil give vil samtidig også give flere kunder til Rema1000, som også vil kunne parkere med lygterne tændte ud mod Oust Møllevej.

   

  Derfor stiller vi som beboere på Pærevej, krav om, at det levende hegn ud mod Oust Møllevej - hen langs grunden af både vaskehallen samt Rema1000, som minimum altid har en fast højde på 2 meter året rundt. 

  Det anbefales ligeledes, at Rema1000 får bedre oversigtsmuligheder ved udkørsel mod Oust Møllevej, da det levende hegn vil kunne forværre udsigten især i de lyse måneder. F.eks via et spejl på modsatte side. 


  Venlig hilsen

   

  Karen og Jens Fisker Sørensen (nr 2)

  Maria Arenshøj og Henrik Andersen (nr 6)

  Ellen Pedersen (nr 5)

  Rasmus og Britta Petersen (nr 7)                                          

  Britta Petersen 8920 Randers NV