Forslag til parkeringsstrategi for Randers Midtby

Høringen er afsluttet

Byrådet har vedtaget at sende forslag til parkeringsstrategi for Randers midtby i høring.

Det er nu muligt at komme med bemærkninger til det fremsatte forslag til parkeringsstrategien. Forslaget indeholder en kortlægning af parkeringssituationen i Randers midtby i dag samt lister en række tiltag både på kort og lang sigt, der skal forbedre udnyttelsen af de eksisterende parkeringspladser.

Parkeringsstrategien indeholder også tiltag, der sigter imod at støtte omstillingen til elbiler i persontransporten.

Se forslag til parkeringsstrategi for Randers Midtby.

Forslag til parkeringsstrategi for Randers midtby er i offentlig høring i 4 uger.

Alle høringssvar vil løbende blive offentliggjort på høringsportalen. Eventuelle høringssvar fra personer med navne- og adressebeskyttelse, vil blive anonymiseret inden offentliggørelse.

Høringssvarene vil blive opdelt i emner, og derefter besvaret samlet. Alle besvarelser vil blive offentlig tilgængelige, hvorfor der ikke sendes personligt svar til afsender af høringssvaret.

Høringssvar

23 svar
- Blanketnummer: 17469

Parkeringstrategi

 

I Randers city forening, er det vores medlemmernes interesse, at vi hver dag arbejder for tilgængelighede i byen, ud fra kunderejsen. Dvs. hvordan kommer vores gæster ind til byens tilbud, uden at møde friktioner på sin vej. 

Derfor, vil vi gerne understrege, at Parkering i denne kunderejse, er meget essentiel, og trods fakta der kan vise at alt er fint ud fra analyse på belægningsprocent og antal, er man nødt til at se, og lytte til dem vi inviterer ind og dem der dagligt bruger byen.

Foreningen repræsenterer 168 medlemmer, både detail, liberal, kultur og serviceerhverv.

Vi vil gerne bidrage til at der er tilgængelighed for både beboere, gæster, dem der går på arbejde dagligt, fragt bilerne, hotellets busser, den øgede online handel der gør at der flere gange skal hentes pakker, samt daglige drift.

Vi har igennem dialog med vores medlemmer, samt referater fra gademøder, skrevet dette høringssvar.

 

Kapacitet

Har man indregnet de midlertidige p pladser i den totale kapacitet?

Vi mener at der på sigt bortfalder, både Trangstræde, Brotoften, Thors bakke, Tronholmen, og eventulle små parkeringer i byen?

På trods af analyser om ledig kapacitet i byen, er der stadig en oplevelse af, at der ikke er nok parkeringspladser.

Dette er forbundet med, at der ikke er store p pladser ved ankomstpunkterne til byen indenfor city ringen, men flere små rundt omkring. 

De få store der er, skal kunne rumme både dem der arbejder i byen, samt bor der og  gæster og kunder.

Vi savner permanente langsigtede løsninger, og ikke blot at man baserer sin parkering på midlertidige placeringer. Dette oplever vi desværre ikke i den forelagte parkeringsstrategi.

 

Randers City, en stor arbejdsplads

I City arbejder der rigtig mange mennesker hver dag, i forskellige arbejdstider.

Vi opfordrer konstant dem til at holde så perifært som muligt, for at skabe plads til kunderne som skal besøge midtbyen, el. har et behov, ærinde mm.

Vi hører, at det er svært at få en plads, indenfor behovet.

 

Elbiler

Mange indkøbscenter har set vigtigheden i at etablere lade standere for elbiler for at tiltrække gæster og kunder.

Randers city har i dag forsvindende få pladser for opladning af elbiler.  Ingen af disse er hurtig ladere, og har en kapacitet som giver en opladningstid på mere end fem til seks timer. 

Udover at det er langsomt, skaber det ikke et godt flow og pladsen kan ikke bruges af mange elbiler på en dag.

Kunder med elbiller vælger klart indkøbsmuligheder efter lade muligheder.

Derfor, må der i lang større grad etableres mulighed for hurtig opladning, for den stærkt voksende gruppe af elbiler.

 

 

Skiltning

Der bør tydeliggøres, hvor man nemt kan parkere, allerede på vej ind mod centrum. Der er mange ankomstpunkter, til byen, og ved digitale skilte, er det nemt at skabe synlighed. Herved undgår man forgæves kørsel, og jagten på pladsen som er tættest på.

 

Betalingsmuligheder ved parkeringer

Disse bør være den samme, på alle offentlige p-pladser, således det er nemt og overskueligt at stille/ betale parkering. Der skal være digital mulighed, og man bør ved betaling ved stander, først betale ved slutningen af parkeringen således man ikke skal tænke på at man skal nå at være tilbage indenfor en given tid, og stoppe sit indkøb tidligere.

 

Gratis Parkering

Vi ved faktuelt at der er efterspørgsel på gratis parkering i et vist omfang. Vi ved også at stort set alle mellem og store provinsbyer tilbyder som minimum 2 timer gratis parkering. Dette er et aktiv for de byer, da det bruges som en konkurrenceparameter som tiltrækker kunder.

Der ønskes, at der dedikeres en stor parkeringsplads, permanent til gratis parkering i 2 timer, hvor der herefter er muligt at betale.

Rent strategisk, vil dette give en afgørende konkurrencefaktor som indkøbs. 

 

Trangtstræde:

I forbindelse med, at man vil nedlægge de 60 parkeringspladser, og skabe en et’ sporet vej ned til bla. Apotekets drive in, ser vi en del udfordringer med.

Der er dagligt, et meget stort trafikbehov, på denne strækning, allerede som forholdene er nu, i og med der er mange ærinder forenden af tangstræde.

Der er behov for, at man anderkender kort tidsparkering parkering til apoteket, samt at der i dag er handicap parkering omkring forretningen Boisen. Her er dagligt, meget trafik, med gangbesværede, der skal ind til bandagisten, som ikke har mulighed for at gå mere end over fortovet. Der er beboelse, og erhvervs parkering i gården, sundhedshuset og ikke mindst apotekets driv in som er stærkt besøgt dagligt over hele døgnet. Derudover, er der i morgen timere store lastbiler, der leverer fragt, samt pakke bokse til alt online handel som både bliver fyldt op og tømt at diverse fragt firmaer.

 

Oplevelses ruter

I parkeringsstrategien, henvises der til at man vil forskønne oplevelsesruterne i samarbejde med midtbystrategien. Vi er nysgerrige på hvilke parkeringer der henvises til? 

 

 

 

  Randers City Forening 8900 Randers C
  - Blanketnummer: 17468

  Tøjhushavekvarterets Venners høringssvar om forslag tparkeringsstrategi

  Beboerforeningen Tøjhushavekvarterets Venner (TKV) hilser det fremsatte forslag til parkeringsstrategi for Randers midtby velkommen. Forslaget indeholder generelt nogle gode takter i forhold til de fremtidige parkeringsforhold i midtbyen – især på kort sigt, men også på langt sigt.

   

  Nærværende høringssvar koncentrerer sig om forholdene i Tøjhushavekvarteret og ikke om andre områder i midtbyen, hvor andre specifikke problemer og forhold kan gøre sig gældende, og hvor beboere og andre berørte interessenter bedst er i stand til at vurdere, hvad der kan fungere i deres område.

   

  Den del af det fremsatte forslaget, som omhandler Tøjhushavekvarteret, indeholder gode muligheder for at forbedre parkeringsforholdene for beboerne i Tøjhushavekvarteret.

   

  TKV kan således tilslutte sig forslaget om tidsbegrænset parkering (2 timer) og foreslår, at det f.eks. kan være i tidsrummet 8-18 på hverdage samt lørdage 8-14 samt parkeringslicens til beboerne.

  Forslaget indeholder også udnyttelse af to arealer ved Molktesgade til midlertidige parkeringsområder, hvilket også vil være med til at aflaste det tæt beboede kvarter.

   

  Gaderne i Tøjhushavekvarteret er forholdsvis smalle, men med henblik på bedst mulig udnyttelse af arealer til parkering foreslås undersøgelse af mulighederne for at etablere skråparkering.

  Her kan især den nederste del af Tøjhushavevej ved Randers Lille Skole, og som er ensrettet, måske være en mulighed – eventuelt kombineret med en indskrænkning af fortovet på strækningen.

   

  I den ene side af Dronningensgade, hvor der er 3 fortrovsfliser, kunne fortovet indskrænkes, således at vejbanen gøres bredere, hvilket forbedrer passagen igennem gaden, når der er parkerede biler i begge sider. Endvidere kunne flere af opkørslerne til portene, som ikke længere er i brug, fjernes, således at der kan skabes ekstra parkeringspladser.

   

  Endvidere kan det overvejes, om der er mulighed for at etablere delvis fortovsparkering visse steder.

   

  TKV og beboerne i Tøjhushavekvarteret ser frem til en snarligt forbedring af mulighederne for at parkere tæt på bopælen.

   

   Beboerforeningen Tøjhushavekvarterets Venner 8900 Randers C
   - Blanketnummer: 17453

   Høringssvar fra Ældrerådet i Randers Kommune

   Ældrerådet har på sit møde den 13. oktober 2021 behandlet punktet "Forslag til parkeringsstrategi i Randers midtby", og har i den forbindelse afgivet det vedlagte høringssvar. 

   Ældrerådet 8930 Randers NØ
   - Blanketnummer: 17449

   Høringssvar fra Handicaprådet i Randers Kommune

   Handicaprådet har på sit møde den 6. oktober 2021 behandlet forslag til parkeringsstrategi for Randers midtby, og har på den baggrund udarbejdet det vedlagte høringssvar. 

   Handicaprådet 8930 Randers NØ
   - Blanketnummer: 17434

   Parkering Midtbyen

   Vedr. parkeringsstrategi for Randers Midtby
   Problemet med parkering i Schousgade er velkendt, også for Randers Kommune.  Skønt indkørsel-forbudt-skilte i begge ender af gaden, med mindre man har ærinde til ejendommene, så respekteres dette ikke. Ved fyraftens tide er der et sandt kaos. Det er uholdbart i mange situationer. Under de nuværende forhold kan f.eks. beredskabet/rednings- og ambulancetjenesten vanskeligt udføre deres opgave. 
   Allerede i 2014, da jeg var formand for Schousgadekvarterets Ejerlaug, blev der rettet henvendelse til Randers Kommune desangående. Ingeniør Johanne Krogh og Peter Bro udarbejdede forslag til P-båse i gaderne og forskønnelse med træer i øvrigt. Af udarbejdelsen fremgår det med al ønskelig tydelighed, at parkering foran husenes gadedøre ikke var tilladt. Et rigtig godt forslag i tråd med Randers som en grønnere og handicap venlig by.
   Forslag til alternativ løsning: a) Der indføres ensretning i gaden med kørselsretning vest – øst, som Laurentiigade i øvrigt for at undgå en lokal ”cityring”. b) Der opmales eller på anden vis markeres parkeringsbaner med friholdte gadedøre. c) Der indføres gratis parkeringslicens for gadens beboere og derudover to-timers betalingsparkering for adgangsberettigede.
   Indrømmet: Det bliver der ikke flere parkeringspladser ved i Schousgade, men der er andre muligheder for parkering i nærområdet, evt. på betalingsbasis. 
   Med venlig hilsen
   Hans Erik Apelgren
    

    Hans Erik Apelgren 8900 Randers C
    - Blanketnummer: 17391

    Parkering i Danmarksgadekvarteret

    Som beboer i Danmarksgade-kvarteret i 13 år oplever jeg, at der kommer mere og mere pres på parkeringsmulighederne. Tiltag til at lette parkeringssituationen er imødeset med længsel.

    Forslag:

    • Indfør beboerparkering (mod betaling), hvor der gives tilladelse til kun én bil pr. bolig.
    • Forbud mod parkering af firmabiler efter fx kl. 17.00. En hurtig optælling i karéen Danmarksgade, Vester Altanvej, Prins Chr. Gade, Pontoppidansgade viser ca. 25-30 firmabiler efter kl. 16.00. Hvis disse førere af firmabiler også har en privat bil, øger det presset på parkering gevaldigt.
    • Danmarksgade: Fjern opstregningen af båse. Bilerne rykker tættere sammen og skaber dermed plads til flere biler, når fx en lille bil ikke skal "brede" sig i en stor bås. Opstregning med gule kryds ud for porte, hvor der skal være plads til at køre affaldscontainere ud.
    • Danmarksgade øverst: fortovene er 3 fliser brede i begge sider. Fjern en række filer i hver side og etabler parkringsplader i begge sider.
    • Skråparkeringspladserne: gør dem en smallere
    • Der er de senere år etableret mindst 6 handikapparkeringspladser i Danmarksgade og Prins Chr. Gade. Disse pladser står meget ofte tomme. Er der virkelig behov for så mange handikappladser i et område med etageejendomme uden elevator? 
    • Området med p-pladser mellem Vester Altanvej og Vilhelm Thomsens Plads ved siden af græsarealet: Dette område må kunne udnyttes bedre, fx ved at gøre fortovene smallere. 
    • Lav aftaler med Netto, Rema, Lidl og andre supermarkeder i området om beboerparkering i tidsrummet, hvor butikkerne er lukkede.
    • Det er ESSENTIELT for området, at alle træer bliver stående, herunder træerne og det grønne græsområde ved Vilhem Thomsens Plads, bedet i Pontoppidansgade etc. Træer og grønt skaber miljø og atmosfære. Byen bliver trist og fattig uden grønt!!
    • Stop med at være så hidsige med bødeblokken! Giv frit lejde, når parkeringssituationen er så presset, som den er. Vi mennesker bor i byen, og vi pendler landet rundt i vores biler for at passe vores arbejde. 

     

     Lotte Hansen 8900 Randers C
     - Blanketnummer: 17389

     Høringssvar fra beboer i Schousgadekvarteret

     Der er er også et stort pres på parkering i Schousgadekvarteret og ikke kun som i skriver (Særligt i Tøjhushavekvarteret og Søren Møllers Gade kvarteret). Man kan eks også se det når der er fodbold på stadion eller arrangement i Randers hallen, så holder folk i alle gader så der ikke er plads til dem der bor der. I Schousgadekvarteret og ved Tinghuset bla.er det typpigst biler som kommer udefra og som skal ind og handle,spise elller en tur i biografen. Os som bor i Schousgade har tit problemer med at få en parkeringsplads . Det kan ikke passe at os som bor i centrum og i det gl. Schousgadekvarter ikke kan få en parkeringsplads. Beboerlicens er en rigtig god ide for os som bor i midtbyen og for dem som kommer udefra må man lave en form for korttidsparkering Ser frem til at i kommer med holdbar løsning for beboerne i Schousgadekvarteret.

      

     Med Venlig Hilsen 

     Jan Jørgensen 

     Grønnegade 5 

     8900 Randers

      Jan Jørgensen 8900 Randers C
      - Blanketnummer: 17333

      Svar og forslag vedr. Vester Altan kvarteret

      Høringssvar fra en beboer i Prins Christiansgade og Fredensgade siden 1978, vedr. (især) Vester Altan kvarteret

      Det er korrekt at der er problemer med at finde p-plads i kvarteret sidst på dagen, men det opleves nok større end det reelt er, fordi viljen til at gå på sine fusser er vældig begrænset hos mange. Da vi beboere ikke kan parkere lige uden for døren alle sammen i et kvarter med 4-etagers boliger, er vi nødt til at vænne os til tanken om at gå et stykke mellem bolig og parkering. (Hvis det er et stort problem at gå nogle få minutter ml bolig og bil skal man måske overveje om man bor det rigtige sted?) I hvert fald, hvis vi er villige til at gå bare få minutter, så er der muligheder allerede nu – og der kan måske skaffes flere.    

      Forslag vedr. kanten af kvarteret

      1. På Vilhelm Thomsens plads kan der skabes flere pladser ved at etablere skråparkering i stedet for parallelparkering på den nederste del (forlængelsen af Søren Møllers Gade).  Bilerne kan godt komme lidt tættere på kanten af det grønne, og der kan evt. fjernes en fortovsflise, uden at det går ud over miljøet. Der er ikke mange minutters gang fra Vilhelm Thomsens plads til modsatte ende af kvarteret, fx den øverste ende af Danmarksgade, så det en oplagt mulighed.
      2. Måske kan der etableres aftale om mulighed for langtidsparkering, eller evt. aften/natparkering på noget af p-pladsen ved Netto i Bredstrupsgade? Pladserne omkring butikken skal selvfølgelig være korttidspladser aht. butikken, men den del der ligger ud mod Mariagervej er sjældent fyldt op, og det er også et område i umiddelbar nærhed af Vester Altan kvarteret. 
      3. Gruspladsen neden for Rema i Jernbanegade er så vidt vides stadig gratis parkering? Herfra er der kun få minutters gang op i kvarteret ovenfor. Som fodgænger kan man gå igennem Rema-grunden.

      Forslag til at trylle flere pladser frem i selve kvarteret:

      1. I Danmarksgade – mellem Hobrovej og Fredensgade – skal p-båsene være fortløbende, i stedet for som nu hvor de er malet op parvis med nogle underlige umotiverede mellemrum. Herved kan der nok skaffes et par pladser mere. Husk dog at reservere plads ud for mellemgange aht. skraldetømning.
      2. Der kan evt. etableres skråparkering på samme strækning i Danmarksgade. Kræver nok at der fjernes en enkelt fortovsflise på modsatte fortov, som dog er ret bredt. Skråparkering vil kunne give en del flere pladser i Danmarksgade.
      3. Helt generelt: Lad venligst træer og brosten være i fred! Det gælder både i Danmarksgade og resten af kvarteret. Træer og brostensfremspring er med til at markere vejforløb og parkeringsareal og skabe variation i gadebilledet. Træerne er det eneste grønne indslag i gaderne – og de pynter gevaldigt. Så fingrene væk fra dem!
      4. I St. Blichers Gade mellem Hobrovej og Vestergade kan båsene effektiviseres på samme måde som i Danmarksgade – dvs. opmaling på hele arealet, kun med huller ud for indkørsler o.lign.
      5. Pontoppidansgade kan gøres ensrettet opad – dvs. fra Danmarksgade mod Prins Chr. gade. Herved mulighed for skråparkering både i højre (som nu) og venstre side af vejen.
      6. I Fredensgade skal den eksisterende parkeringsbane deles op i fortløbende p-båse, for at udnytte pladsen. I dag opstår der jævnligt huller i rækken i parkeringsbanen som er for små til, at der kan holde nogen. Og det er da ærgerligt, hvis det bare er fordi bilisterne ikke kan finde ud af at "fylde op" og holde tæt på den nærmeste bil. Også her skal der reserveres plads ud for mellemgange aht. skraldetømning, og ud for indkørsler til gårdene (så de kan bruges beboere med p-plads derinde).
      7. I Markedsgade ud for spillebutikken (mellem Mariagervej og Hobrovej) er der et flere meter bredt fortovsareal, som kan bruges til parkering vinkelret på fortovet, i stedet for parallelt. Det kunne give flere ekstra pladser.

      Vi er også nødt til at vænne os til tanken om at leje af "bolig" til bilen har en pris, på samme måde som vores lejlighed har en pris. Parkeringsplads er en knap faktor i kvarterer med etageboliger, og knappe faktorer har ofte en pris i vores samfundssystem. Ud over de pt. gratis pladser i gaderne er der allerede muligheder for betalt parkering i eller i nærheden af både Vester Altan kvarteret og Dronningsgadekvarteret, i form af garager, p-hus og p-arealer hvor der kan indgås langtidsaftale. Og de muligheder er vi nødt til at udnytte først. Men der kan nok godt findes flere – det kræver bare at vi opsøger dem:

      1. Der er flere p-pladser rundt om, hvor der ser ud til at være ledige pladser, fx på øverste del af St. Blichersgade og bag Skovbrynet/Hobrovej.  
      2. Der ser også ud til at være nogle gamle garageanlæg i gårde hist og her, bl.a. Søren Møllersgade, som ikke benyttes. Måske kunne de tages i brug, hvis de ikke er lejet ud til noget andet?
      3. Helt generelt kan beboere i ejendomme med indkørsel til gården bag ejendommen undersøge hos ejeren om der er mulighed for at parkere derinde, hvis de altså har lyst til at få biler ind i gården i stedet for plads til grill og havestole J  Der er indkørsel til gårde enkelte steder i Søren Møllersgade, Danmarksgade, Vester Altanvej m.fl.

      Husk at det er nogle af de skønneste beboelseskvarterer i byen som vi skal finde flere p-muligheder i, uden at spolere alt det der gør det attraktivt at bo der! Vester Altan kvarteret er endda så privilegeret at der findes en lokalplan for det "usædvanligt velbevarede kvarter" for at passe på at der ikke sker pop-smarte tilpasninger for at tilgodese her-og-nu kortsigtede behov. Lad os hjælpes ad med at passe på det skønne kvarter. Vi skal ikke asfaltere hele lortet for at skaffe parkering til biler – så er der jo ikke noget ved at bo der!

      PS! Min husstand har haft lejet garage eller parkering forskellige steder, i 5 min gå- eller cykelafstand fra vores bolig. Det fungerer fint, og der er jo ikke noget der forhindrer at man kører forbi boligen og læsser tunge ting af, inden man sætter bilen på plads og cykler eller går hjem. Det er bare et spørgsmål om vane. Og så spilder man ikke tiden med at ærgre sig og/eller køre rundt og lede …

      Håber disse strøtanker kan bruges – god fornøjelse!

      Venlig hilsen

      Eva Lauridsen

       Eva Lauridsen 8900 Randers C
       - Blanketnummer: 17233

       Tøjhushave kvarteret og parkering.

       Som beboer i Dronningensgade i mere end 35 år, så har jeg set den kraftige tilvækst af biler til området. Det er IKKE i væsentlig grad beboere der er de nye der parkere, men folk der efterlader bilen, og så gå i retning af byen.

       Dronningensgade:

       Mit forslag vil være at man laver parkering forbudt i den side af Dronningensgade med de lige husnumre (som der også er om onsdagen hvor renovationsbilerne køre i området), for så sikre man at der kan komme biler gennem gaden. I dag vil en brand i en ejendom medføre at brandvæsnet vil skulle holde langt fra branden, eller at de vil skulle køre ind i de biler der holder i vejen – der kan IKKE køre en brandbil igennem gaden, når der holder biler på begge sider (som der IKKE kan køre en renovationsbil igennem, og der derfor er parkering forbudt onsdage). Vi har lige haft en ambulance og lægebil i gaden, og de havde meget svært ved at komme ind i bilen fra siden, da der jo holdt biler i begge sider.

       Lorentsgade:

       Mit forslag er at der laves parkering forbudt i siden med ulige husnumre.

       Lene Bredals Gade

       Mit forslag er at der laves parkering forbud i begge sider af Lene Bredals Gade fra Toldbodgade og til Prinsessegade. Fra Prinsessegade og til Niels Ebbensesgade, skal der være parkering forbudt i vejsiden op mod Niels Brocksgade.

       Molktesgade:

       Mit forslag er at der er parkering forbudt fra Toldbodgade og til Dronningensgade. Fra Dronningensgade og til Tøjhushavevej skal der være parkering forbudt i siden med de lige husnumre.

       Hele området i Tøjhushaven:

       For hele området vil jeg foreslå af der er 30 minutters parkering for folk uden beboerlicens. Hver husstand i området skal have to beboerlicenser til at parkere.

       Randers Kommunes/Randers Havns plads, som ligger på hjørnet af Toldbodgade og Molktesgade udlægges til midlertidig parkeringsplads, med indkørsel/udkørsel fra Molktesgade.

        Peter Sundsby 8900 Randers C
        - Blanketnummer: 17228

        Tøjhushave kvarteret og parkering.

        Som beboer i Dronningensgade i mere end 35 år, så har jeg set den kraftige tilvækst af biler til området. Det er IKKE i væsentlig grad beboere der er de nye der parkere, men folk der efterlader bilen, og så gå i retning af byen.

        Dronningensgade:

        Mit forslag vil være at man laver parkering forbudt i den side af Dronningensgade med de lige husnumre (som der også er om onsdagen hvor renovationsbilerne køre i området), for så sikre man at der kan komme biler gennem gaden. I dag vil en brand i en ejendom medføre at brandvæsnet vil skulle holde langt fra branden, eller at de vil skulle køre ind i de biler der holder i vejen – der kan IKKE køre en brandbil igennem gaden, når der holder biler på begge sider (som der IKKE kan køre en renovationsbil igennem, og der derfor er parkering forbudt onsdage). Vi har lige haft en ambulance og lægebil i gaden, og de havde meget svært ved at komme ind i bilen fra siden, da der jo holdt biler i begge sider.

        Lorentsgade:

        Mit forslag er at der laves parkering forbudt i siden med ulige husnumre.

        Lene Bredals Gade

        Mit forslag er at der laves parkering forbud i begge sider af Lene Bredals Gade fra Toldbodgade og til Prinsessegade. Fra Prinsessegade og til Niels Ebbensesgade, skal der være parkering forbudt i vejsiden op mod Niels Brocksgade.

        Molktesgade:

        Mit forslag er at der er parkering forbudt fra Toldbodgade og til Dronningensgade. Fra Dronningensgade og til Tøjhushavevej skal der være parkering forbudt i siden med de lige husnumre.

        Hele området i Tøjhushaven:

        For hele området vil jeg foreslå af der er 30 minutters parkering for folk uden beboerlicens. Hver husstand i området skal have to beboerlicenser til at parkere.

        Randers Kommunes/Randers Havns plads, som ligger på hjørnet af Toldbodgade og Molktesgade udlægges til midlertidig parkeringsplads, med indkørsel/udkørsel fra Molktesgade.

         peter sundsby 8900 Randers C
         - Blanketnummer: 17214

         Parkering i østbyen

         Det er et lige så stort problem med mangel på p-pladser i østbyen, specielt området Stadfeldtsvej/Hermann stillingsvej/P.knudsensvej/Mærsk Andersensvej. Eksempelvis på Stadfeldtsvej ville det give meget mere mening med ensretning og skrå parkering, det ville give mange flere p-pladser. Og ensretning er muligt da der er mulighed for at køre rundt på Hermann stillingsvej og P.knudsensvej. I dagtimerne er de fleste p-pladser på Mærsk Andersensvej og P.knudsensvej optaget af personale fra sygehuset. Det giver også en del problemer.

          Jill Juncker 8930 Randers NØ
          - Blanketnummer: 17204

          Høringssvar vedr. parkering i Danmarksgade-kvarteret.

          Jeg foreslår 5 tiltag i Danmarksgadekvarteret for at forbedre parkeringsmulighederne i området:

          • Ændre P-pladserne i Danmarksgade mellem Fredensgade og Hobrovej fra parkering lang fortovet til skråparkering. Vejbanens bredde kan evt. sikres ved at fjerne en enkelt flise i fortovet. Andre strækninger kan laves på samme måde
          • Indføre betalingsparkering i hele Danmarksgade-kvarteret, hvor de første 3 timer er gratis, og de efterfølgende 21 timer er til en rimelig betaling eller gratis ved abonnement på beboerparkering. Parkering ud over 24 timer skal takseres med normal parkeringstakst.
          • Indføre betalingsparkering på P-pladsen ved Hobrovejens kiosk med samme takster som i Danmarksgadekvarteret
          • Halvdelen af P-området ved Sct. Peders Kirke og Netto omdannes til langtidsparkering, hvor biler med beboerparkeringskort kan parkere ubegrænset, mens øvrige kan parkere gratis i op til 24 timer.
          • P-området langs Vestervold og Hobrovej omdannes til parkering med betaling efter samme system som P-området ved Sct. Peders Kirke og Netto.

          Som beboer gennem mere end 10 år i Danmarksgadekvarteret med Danmarksgade, Steen Blichers Gade, Fredensgade og Markedsgade som nærhedsparkering, har jeg oplevet, at det er blevet sværere og sværere at finde en P-plads, når man kommer hertil i timerne mellem kl. 14:00 og 07:00.

          Fra mit perspektiv kan jeg se 2 forskellige typer af parkeringer i området – nemlig korttidsparkering mellem kl. 16:00 og 07:00 og langtidsparkering, hvor biler holder parkeret i flere dage.

          Begge typer parkering bør tilgodeses, men da de beboere, der benytter bilen dagligt til arbejde eller uddannelse, og besøgende gæster i aftentimerne bør tilgodeses med parkering tæt på i forhold til de beboere, der benytter bilen 1-2 gange om ugen. Der kunne derfor med fordel skelnes mellem korttidsparkeringspladser (8-24 timer) og langtidsparkeringspladser (2-? døgn).

          Der er et meget stort behov for flere parkeringspladser i Danmarksgadekvarteret – hvilket antallet af udstedte P-bøder også indikerer, så så en ændring af de nuværende P-pladser langs fortovskant til skråparkering alene i Danmarksgade fra Steen Blichers Gade til Fredensgade vil måske fordoble antallet af P-pladser fra 12 til 25-30 ved at fjerne den yderste flise, hvilket fortsat sikrer god plads på fortovet.

          På denne strækning er Danmarksgade allerede ensrettet, så der vil ikke være problemer med, at biler skal passere hinanden.

          Samme øvelse vil være en mulighed på Fredensgade mellem Danmarksgade og Søren Møllers Gade og på Steen Blichers Gade mellem Hobrovej og Søren Møllers Gade.

          De 3 ændringer vil øge antallet af P-pladser væsentligt, så der måske ikke er behov for yderligere langtids P-pladser.

          P-pladsen ved siden af Hobrovejens kiosk er også en del af beboernes P-område, men 2-timers begrænsningen mellem kl. 8:00 og 18:00 har den utilsigtede bivirkning, at pladsen står næsten ubenyttet hen i dagtimerne, men er totalt optaget i aften og nattetimerne. Det ville en betalingsordning på pladsen kunne ændre på. F.eks. kunne der være gratis parkering i 3 timer hele døgnet, hvorefter der skulle betales kr. 2-3 pr. time i de efterfølgende 20 timer, hvorefter den igen kunne stige til kr. 7-10 pr. time.

          Samme eller en lignende betalings-”trappe” kunne benyttes ved parkering i Danmarksgade-kvarteret suppleret med en beboerparkerings-ordning, hvor de første 24 timers parkering var gratis ved køb af et beboerparkeringskort.

          Som langtidsparkeringsområde kunne den store P-plads på hjørnet af Vestervold og Hobrovej inddrages, så man med et beboerparkeringskort kunne parkere gratis i ubegrænset tid, mens øvrige bilister kunne parkere gratis i 24 timer eller mere og billigt for de efterfølgende timer.

          Også en del af P-pladsen nedenfor Sct. Peders Kirke og øst for Netto kunne have samme funktion som beskrevet for P-området ved Vestervold.

          Et beboerparkeringskort til kr. 500 pr. år vil alligevel for mange være en billigere løsning end de 3-6 P-bøder som mange beboere i området risikerer at modtage i løbet af 1 år, og Randers Kommune kunne mindske forbruget af P-vagter, der i stedet kunne bidrage med hænder til den store efterspørgsel på arbejdskraft.

          De bedste hilsner

          Jørgen Mogensen

          Steen Blichers Gade 21B, 1. th.

          8900 Randers C.

           Jørgen Mogensen 8900 Randers C
           - Blanketnummer: 17198

           Parkeringsstrategi for Randers midtby

           Som beboer i Randers C, har jeg med stor interesse, læst Jeres oplæg til parkeringsstrategien for Randers midtby, hvor I så flot bl.a. skriver flg.:

           "I de centrale beboelseskvarterer nær Randers midtby, er der stor efterspørgsel på parkeringsmuligheder. Her oplever beboerne, at det kan være svært at finde en parkeringsplads.

           Der skal derfor laves en indsats i områderne, for at sikre at det også fremover er muligt for beboere at finde en parkeringsplads i disse kvarter."

           Og en af Jeres  målsætninger er: "at sikre mulighed for beboerparkering i kvarterer nær bymidten"


           Som beboer i Schousgadekvarteret, oplever jeg HVER DAG problemer med at finde en parkeringsplads til min bil, også i weekenderne.

           Derfor er det med stor undren, at I specifikt kun nævner Søren Møllers Gade og Tøjhushave kvarteret, hvor jeg vil mene at I bliver nødt til også at tilgodese forholdene direkte i Schousgadekvarteret!

           Området har et enormt pres fra biler ved 18 tiden hver dag, når biografen for alvor starter, samt når der er andre events i centrum. Hver lørdag i butikkernes åbningstid, er det også umuligt at få en plads - så jeg kan ikke nikke genkendende til det I skriver, omkring at der er flere ledige pladser lørdag end i hverdagene! - dette er IKKE gældende i Schousgadekvarteret!
           Og presset af biler, kommer vel og mærke fra bilister, som kommer udefra og ikke hører til området.

           Da vi flyttede ind for 5 år siden, var der mulighed for at parkere i selve Grønnegade ved min bopæl, - dette blev ændret året efter, da vejen blev erklæret for brandvej.

           Der var også fri parkering på grus-pladsen ved siden af Fakta - denne plads blev først inddraget af Q-Park og nu bebygget - så denne mulighed er også taget fra os!

           Vi holder gerne ved Tinghus pladsen, hvor der er 15 P-pladser, og nu 'truer' I med at lave pladsen om til 'springvands-kultur' - så jeg frygter at dette også snart er en saga blot!

           Så kære Randers kommune, jeg imødeser gerne at I specifikt tænker på os der bor i den gamle bydel af Randers C, og jeg ser frem til at I seriøst vil leve op til den målsætning I har sat Jer - "at sikre mulighed for beboerparkering i kvarterer nær bymidten", også sådan at vi ikke skal holde flere kilometer væk fra vores bopæl.

           Ser frem til Jeres seriøse tiltag omkring parkeringsmuligheder for os beboere i Schousgadekvarteret:-)


           Med venlig hilsen

           En bekymret Randers-byboer med bil

           Kirsten Nielsen

           Grønnegade 5,

           8900 Randers C

            Kirsten Nielsen 8900 Randers C
            - Blanketnummer: 17159

            P-pladser i Schousgadekvarteret

            Der er ofte problemer med at finde en p-plads nær min bopæl. Jeg gør ofte brug af pladserne ved arresten i aften- og nattetimerne, så hvis de pladser nedlægges til fordel for en statue, øges problematikken betragteligt. 

             Helle Meelby 8900 Randers C
             - Blanketnummer: 17155

             Området omkring Schousgadekvarteret ser ud til at være glemt i planen

             Der står i strategidokumentet: "Særligt i Søren Møllers Gade-kvarteret og Tøjhushave-kvarteret er der stort pres på parkeringspladserne".

             Det samme pres ses også i området omkring Schousgadekvarteret. (Bl.a. Nørrestræde, Møllegade, Møllestræde, Laurentiigade, Nørreport, Schousgade m.v.)

             Når man konkluderer, at der er tilstrækkelig plads kl. 12 på hverdage, tager man intet hensyn til de lokale beboere.

             Her i dette kvarter er det ofte umuligt at finde en (lovlig) parkeringsplads, hvis man kommer hjem efter 17.30.
             Det har nået et punkt, hvor det opleves lige så slemt som i Søren Møllers Gade-kvarteret.
             Man kan også se det i dokumentet, at gaderne er 80-100% belagt ved 18-tiden.
             Men man forholder sig slet ikke til problemet.

             Samtidig bygger man flere og flere boliger i området til folk i en indkomstklasse, der typisk betyder, at de har mere end en bil.
             Disse beboere begynder også at fylde op i kvarteret, da de ikke vil betale for de dyre parkeringskældre.

             Randers Kommunes reaktion på dette er: Nedlægning af endnu flere P-pladser i kvarteret, så der kan stå et springvand og fylde i stedet. (Iguanbryderne)

             Der er et akut behov for flere parkingspladser i Schousgadekvarteret, ikke færre.

             Og dette bør tænkes ind og nævnes skriftligt i strategien.

              Martin Jeppesen 8900 Randers C
              - Blanketnummer: 17013

              Vi ønsker alle fri p i city. Det sker ikke. Men 2 timer fri

              Vi ønsker alle gratis p i city som man har i ex Esbjerg. Det kommer ikke til at ske. Men lad os handlende konkurrerer på lige fod med centrer og lad begge steder ha 3 timers gratis p og så betal derefter. Eller lad byen få gratis p i 3 timer

               Maria Winding Simonsen 8930 Randers NØ
               - Blanketnummer: 16961

               Beboerlicens og parkeringspladser i midtbyen

               Jeg har læst Randers kommunes oplæg til parkeringsstrategi for midtbyen med stor interesse – og finder at der er rigtig mange gode tiltag.

                

               Som beboer i midtbyen (indenfor centerringen) giver oplægget anledning til en enkelt større bekymring.
               nemlig vedrørende tiltaget om omdannelse af pladser med betalingsparkering til pladser med tidsbegrænset parkering. Det vil umiddelbart betyde, at antallet af parkeringspladser, som er til rådighed for beboere med beboerlicens indskrænkes.
               Dette kan naturligvis imødegås ved at biler med beboerlicens fritages fra tidsbegrænsningen, ligesom det foreslås for beboelseskvartererne udenfor centerringen – eller via undtagelse ved skiltning, som det allerede i dag er tilfældet f.eks. på kasernevej

               Det bedste/enkleste vil naturligvis være en generel ordning, som det foreslås i beboelseskvartererne.

                

               Der foreslås også ændring af parkeringsbåse til parkeringsbaner, hvilket formentlig giver god mening på gader med lange stræk af parkeringsbåse – i midtbyen kunne det f.eks, også gennemføres i Sandgade.
               På steder med færre pladser, som i dag ikke er opdelt, kunne der måske til gengæld sikres en bedre udnyttelse ved at lave en opdeling i båse. Det gælder i midtbyen f.eks.:

               • Rådhuspladsen, hvor 3 pladser (plus en handicapplads) ofter ikke kan udnyttes, fordi der parkeres for langt fra den bænk, der står op til pladsen.
               • I Sankt Mortens gade, Slotsgade (mellem Østervold og Brødregade) og Burschesgade, hvor der ofte parkeres for langt fra pladsernes ender, så der bliver en plads mindre end egentlig muligt (der kunne sikkert nemt findes flere eksempler.

               Her ville en afmærkning af pladserne kunne hjælpe. Hvide striber vil nok ikke glide så godt ind i miljøet – men måske kunne metalskinner i stil med dem der bruges på Østervold kunne fungere.

                Jes Nicolajsen 8900 Randers C
                - Blanketnummer: 16947

                Handicapparkeringspladser

                Der er stor rift om de eksisterende handicapparkeringspladser. Der bør være et større fokus på etablering af ekstra handicapparkeringspladser i Randers midtby

                 Finn Norring-Agerskv 8960 Randers SØ
                 - Blanketnummer: 16938

                 Parkering i Tøjhushavekvarteret

                 Da vi bor i Dronningensgade og dagligt har svært ved at finde plads til vores bil, vil vi foreslå beboerlicens og tidsbegrænset parkering for folk, der ikke bor i området, eks 1-2 timer.

                 Det tomme areal på hjørnet af Toldbodgade og Moltkesgade så vi gerne blive brugt til gratis P pladser.

                  

                  

                  

                  Mari-Ann Kjemtrup Nielsen 8900 Randers C
                  - Blanketnummer: 16922

                  Parkeringsstrategi

                  Høringssvar angående parkeringsstrategi for Randers Midtby

                  Jeg skriver på vegne af personalet på Forberedelsesskolen, da vi kan se mulige fremtidige udfordringer for vores og skolens vedkommende, i den fremlagte parkeringsstrategi.
                  Det er særligt i forhold til delen om parkering i Søren-Møllersgade kvarteret. Her fremlægges der forslag om indførelse af beboerlicens i kvarteret, så udelukkende beboere i kvarteret har mulighed for heldagsparkering i området.
                  Vi er en arbejdsplads på Hobrovej 24 og 26a med ca. 30 ansatte. Mere end halvdelen af de ansatte har behov for og benytter parkering i området omkring skolen. Dette gælder særligt Prins Christians gade, Pontoppidansgade samt Danmarksgade.
                  Vi forstår udmærket beboere i området, der kan have svært ved at finde parkeringspladser efter arbejdstid, men vi oplever ikke mangel på parkeringspladser i dagtimerne i almindelig arbejdstid, hverdage 8-16.
                  Det er i dette tidsrum, og særligt fra kl. 8-15.30, hvor der er lektioner på skolen, vi ønsker og håber på fortsat at kunne benytte parkeringspladser i området.
                  Hvis vi ikke fremadrettet har mulighed for at parkere i området, forestiller vi os, at det vil give stort pres, på de få parkeringspladser der er i området nord for Hobrovej, og dermed flytte problemet til beboere i dette område. Det vil desuden være problematisk for ansatte på skolen at finde parkeringsmulighed i rimelig afstand til skolen.
                  På skolen har vi ikke arealer, der muliggør etablering af parkeringspladser til skolens ansatte, og vi har benyttet parkeringsarealerne på vejene omkring skolen i mange år.
                  Jeg vedhæfter to billeder fra Prins Christians Gade der er taget på hverdage ved middagstid. Her ses det tydeligt, at der er mange ledige parkeringspladser i dagtimerne.

                  På vegne af personalet på Forberedelsesskolen
                  Skoleleder
                  Berit Steen Thomassen.

                  Forberedelsesskolen 8900 Randers C
                  - Blanketnummer: 16912

                  Glem ikke Schousgadekvarteret

                  Jeg har læst forslaget til parkeringsstrategi i Randers og er glad for, at der endelig kommer fokus på problemet. Jeg har et par yderligere forslag. 

                  Det undrer mig, at det kun er ganske få elladepladser, hvor der er forbudt for benzinbiler at parkere, det gør det rigtig svært for elbil-ejere at få ladet deres biler, det vil give mening helt at forbyde biler det ikke lader at parkere på elladepladser, da det ikke skal ses som parkeringspladser. En elladeplads burde sidestilles med en almindelig tankplads til benzin og diesel, hvor man jo hellere ikke kører hen og parkere sin bil i flere timer/dage, så andre ikke kan komme til. 

                  Forslaget om at gøre det gratis for elbiler at holde og lade på en elladeplads er godt, at gøre det i en tidsbegrænset periode er rigtig fint, men hvis det er lade standere, der kun lader med få kilowatt timer, er det nødt til at være længe nok til, at man faktisk kan lade sin bil. Jo flere hurtigladestationer jo kortere tid har man behov for at holde der. 

                  Derudover foreslår jeg, at man laver det til en fast ordning med gratis beboerparkering til beboer i midtbyen med elbil, ligesom man gør det i Aarhus. 

                  I de sidste måneder er der kommet en tydelig stigning af elbiler i Randers C og der er derfor akut behov for flere ladestationer, hvis der kommer disse tiltag, der understøtter elbiler, vil det også være mere interessant for private aktører at etablere flere ladestationer i byen. 

                  I forslaget bliver Schousgadekvarteret ikke nævnt, her er det ligeledes et stort problem med parkeringspladser, vi oplever at mange ansatte i byen butikker og kontorer bruger gaden til at parkere i, mens de er på arbejde. Hvis man laver tidsbegrænset parkering i gaden og indføre beboerlicens, er jeg sikker på, at det vil have en meget positiv effekt på problemet. 

                  Håber I vil se på nogle af mine forslag, så vi kan få flere elbiler i Randers og dermed blive en grønnere by, hvor det er lettere at parkere.

                   Heidi Zahl Østergaard 8900 Randers C
                   - Blanketnummer: 16879

                   Forslag til forbedring af parkerings forhold i Danmarksgade kvarteret.

                   Jeg mener, der skal foretages flere ting, hvis det skal give en mærkbar forskel for beboerne .

                   1. Som jeg tidligere har foreslået, kan der skaffes adskillige yderligere p-pladser på Vilhelm Thomsens Plads ved at etablere skråparkering i to rækker på forlængelserne af Danmarksgade og Søren Møllersgade. I øjeblikket er der kun én række med vinkelret parkering på forlængelsen af Danmarksgade, og kun én række med parallel parkering på forlængelsen af Søren Møllersgade. Denne løsning vil kun fjerne en meget lille del af den grønne plads, da der er ikke mindre end 4 fortove ved pladsen. Man kunne eks. inddrage de to.

                   2. Vi kommer nok heller ikke udenom at etablere en form for beboerparkering, der kan fjerne biler fra kvarteret. Der er flere muligheder, og de er sikkert ikke lige populære:                                                                             l. Ingen gæsteparkering (kun beboere i kvarteret).                                                                                                           Il. Ingen parkering af store kasse vogne  (håndværker biler). De tager så meget udsyn, at det faktisk kan              give farlige situationer når man bakker ud fra en bås.                                                                                                 Ill. Kun parkering af biler der er registreret til beboere i kvarteret. Minder om det foregående forslag, men           mere vidtgående.                                                                                                                                                                  IV. Kun parkering af 1 bil pr. husstand. 

                   Disse 4 forslag kunne eks. gælde for parkering på gaderne, men ikke for parkering på Vilhelm Thomsens Plads. 

                   Jeg regner ikke med at alle forslagene nødvendigvis skal/kan gennemføres, men de er ment som inspirationskilde, og jeg mener som sagt ikke vi kommer udenom at reducere antallet af biler der parkerer i kvarteret, hvis man skal kunne mærke en positiv forskel. 

                   Jeg glæder mig til at se om der er andre der har gode forslag til forbedringer.                                              

                    Jens Ulrik Kristensen 8900 Randers C
                    - Blanketnummer: 16867

                    Parkering Prins Christians Gade

                    Personligt synes jeg det er træls, hvis kommunen indskrænker fortov, når man samtidig kan se, at flere ejere op af gaden lader deres affaldscontainere stå fast ude på selvsamme fortov, uden at kommunen gider gøre noget ved det overfor ejerne. Hvis kommunen så samtidig tillader bilerne delvist at parkere på fortovet, så bliver der slet ingen plads for fodgængerne at færdes på.

                    Martin Møller 8900 Randers C