Forslag til tillæg 17 til Kommuneplan 2021 for byudvikling i Øster Bjerregrav og Over Fussing

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til tillæg 17 til Kommuneplan 2021 for byudvikling i Øster Bjerregrav og Over Fussing

Byrådet vedtog den 30. oktober 2023 Forslag til Tillæg 17 til kommuneplanen for byudvikling i Øster Bjerregrav og Over Fussing til offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 24.

Kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg udlægger areal til byudvikling nord for Erantisvej og vest for Rugvænget. Samtidig udlægges grønne områder til rekreative formål og landområde fire steder i byen. Areal til langsigtet byudvikling foreslås ændret fra øst til nord og vest for byen.

Kommuneplantillægget tager afsæt i strukturplan for Øster Bjerregrav, som blev vedtaget af landdistriktsudvalget 4. oktober 2023.

Læs forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2021 her

Læs endelig strukturplan for Øster Bjerregrav her

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet senest 29. november 2023.

Klagefristen for planforslaget udløber den 3. januar 2024.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

9 svar
- Blanketnummer: 62630

Fremtidens Øster Bjerregrav og Over Fussing

Jeg håber at Randers Kommunes plan for Øster Bjerregrav og Over Fussing bliver realiseret, det vil i høj grad kunne bidrage til en fortsat positiv udvikling for vores byer, på lang sigt vil det gavne alle beboere i området.


Jeg ser frem til at følge processen.


  Benjamin Martin Frydenlund Sørensen 8920 Randers NV
  - Blanketnummer: 62629

  Vedr 4.02.B22 område Erantisvej/Paaskeliljevej

  Vi har tidligere rost Plan og flertallet i byrådet for at have udarbejdet strukturplan for Ø. Bjerregrav.

  Det glæder os, at dette blev grebet rigtigt an.


  Vi har følgende kommentarer til Område A nord for Erantisvej og Paaskeliljevej


  1. Vi mener at det er rimeligt med 20-25 meters afstand til skel ved eksisterende huse på Erantisvej og Påskeliljevej
  2. Bæltet på de 20-25 meter bør ligeledes for biodiversitet beplantes med lav blomstereng

            Vi mener det er virkelig vigtigt for at bevare landskabet i området


  1. Eventuel sti bør være 15-20 meters afstand til skel ved eksisterende huse på Erantisvej og Påskeliljevej


  1. Weekendarbejde ifbm byggeri bør udføres uden støj fra større maskiner samt i øvrigt følge ”græsslånings-reglen” hvor der først må støjes fra kl 10.00


  På vegne af 32 hustande/ca 100 beboere  Carsten Fuhlendorff

  Lars Greve

  Leif Bols Østergaard

  René Krebs

   Rene Krebs 8920 Randers NV
   - Blanketnummer: 62589

   Indsigelse mod Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2021

   Se vedhæftede fra virksomhedens advokat.

   Blume Food I/S 8920 Randers NV
   - Blanketnummer: 62574

   Dejligt med byudvikling i Øster Bjerregrav og Over Fussing

   Jeg vil blot rose Randers Kommune for forslaget til byudvikling i Øster Bjerregrav og Over Fussing. Jeg ser frem til realiseringen heraf.

   Det er dejligt med flere attraktive byggegrunde, og at Øster Bjerregrav og Over Fussing på lang sigt bindes sammen. 

   Vi har en fantastisk skole og nærområde med aktiv idrætsforening og imponerende skater- og aktivitetspark - det er dejligt hvis flere, kan få glæde heraf. 


    Gitte Eggert 8920 Randers NV
    - Blanketnummer: 62552

    Området nord for Erantisvej/vest for Påskeliljevej (jf. pkt. 4.02.B.22(T17)

    Området nord for Erantisvej/vest for Påskeliljevej (jf. pkt. 4.02.B.22(T17))


    Vedrørende forslaget om bebyggelse af området nord for Erantisvej (jf. pkt. 4.02.B.22(T17)) indgives der indsigelse mod bebyggelsen ned mod Påskeliljevej. Der er tale om et værdifuldt landskabsområde, som vi ønsker skal bevares i væsentlig grad.


    Landskabet, der foreslås bygget på, stiger meget i forhold til vores grund, hvilket vil skabe indkig til vores grund og hus fra den planlagte sti og kommende bebyggelse. Derfor ønsker vi, at den planlagte grønne kile udvides til 25-30 meter mod skel samt, at der etableres blomstereng og/eller lav beplantning.

    Med en udvidelse til 25-30 meter mod skel vil vi fortsat kunne nyde vores have og sidde i vores stue uden at blive forstyrret af stiens brugere og kommende naboer.


    Endvidere synes vi ikke, at det er rimeligt at bygge så tæt på eksisterende bebyggelse, som det foreslås, da vi i forvejen har naboer til alle sider. Hvis den grønne kile mod skel ikke udvides til 25-30 meter, vil vi som sagt blive meget generet af larm, indkig og skyggegener fra husene.


    En bebyggelsesprocent på 40 % og 2 etagehuse virker også urimeligt i forhold til, at marken som sagt stiger meget ved Påskeliljevej 14 og 16 (den øverste del af Påskeliljevej mod marken). Det vil igen medføre store gener i forhold til indkig og skyggegener fra de kommende huse.


    Vi har tidligere været med som medunderskriver på høringssvaret blanket 50996, hvilket vi fortsat støtter – vi henviser derfor også til det.


    Med venlig hilsen

    Marlene Skjødt Jensen og Ulrik Møller Nielsen

    Påskeliljevej 14

     Marlene Skjødt Jensen 8920 Randers NV
     - Blanketnummer: 62164

     Indsigelse mod Randers Kommunes forslag til kommuneplantillæg nr. 17

     Se vedlagte ift. de nationale landskabsinteresser

     Plan- og Landdistriktsstyrelsen 1577 København V
     - Blanketnummer: 60923

     Bemærkninger til byudvikling i Øster Bjerrregrav (STPR F2: 2676329)

     Til Randers Kommune

     Aarhus Stift har modtaget høring fra Randers Kommune om Forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2021 samt miljøvurdering - byudvikling i Øster Bjerregrav. En del af det område der planlægges for, ligger inden for kirkebyggelinjen til Øster Bjerregrav Kirke.

     Vi har forelagt sagen for menighedsråd, provsti og den kgl. bygningsinspektør. 

     Stiftet har i den forbindelse modtaget vedhæftede udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør, som vi henholder os til.

     Stiftet vurderer ikke, at forslaget har en negativ indvirkning på Øster Bjerregrav Kirke og har derfor ikke bemærkninger i anledning heraf. Der er således i planlægningen taget højde for kirkens tilstedeværelse som et aktiv i byen, og de gældende retningslinjer for bebyggelse indenfor kirkebyggelinjen er overholdet. Stiftet sætter dertil pris på, at der ikke planlægges byudvikling i området vest for kirken, hvor der er registreret et kirkeindsigtsområde. 

     Aarhus Stift 8000 Aarhus C
     - Blanketnummer: 59551

     Udstykning ved Erantisvej / Holmevej

     Vi ønsker at henlede opmærksomheden på, at det grønne område (grønne kile) ved udstykningen er ført ind over vores matrikel 24bg.

     Arealet indeholder beplantning og ejendommens jordvarmeslanger, så der skal findes en løsning på dette.

      Lars Riisager 8920 Randers NV
      - Blanketnummer: 59444

      Udstykninger i Øster Bjerregrav

      Vi har tidligere skrevet da vi er imod i vælger at udstykke lige bag vores ejendom på Erantisvej. Jeg syntes det er meget ærgeligt at kommunen ikke lytter til de beboere det går ud over når man udstykker ud fra interesse om blot at tjene flest penge på at finde de bedste byggegrunde end at tænke på de personer det går ud over når dette bliver gjort. Vi ønsker at sælge vores hus til kommunen i den anledning. Da vi mener vores hus mister alt for meget i værdi og med den nye ejendomsvurdering som kommunen har for 2024 er vi interesseret i en dialog omkring dette inden vores fine udsigt bliver ødelagt totalt af huse i stedet for det som vi har idag dejlig natur. Det er klart at borgere der ikke selv bor på Erantisvej kan have interesse i at byforny i vores retning. Men kan se der er flere andre steder i byen hvor der er forslag om byggegrunde. Her vil genen ikke være den samme, da vores jo netop har udsigt og ligger høj. Derved vil vi kunne se ind i siden/delvist tag på et hus istedet for det som vi købte huset for netop udsigten. Jeg forstår som tidligere nævnt ikke at det udelukkende må være en forespørgsel udelukkende mellem de huse der bliver berørte og ikke af andre der kan have andre interesser som at købe en grund der selv, kommunen kan lettere sælge udsigtsgrunde, flere borgere til kommunen grundet attraktive grunde osv. Dette alt samme på bekostning af dem der iforvejen har købt et hus som idag lå uden naboer til den side og en dejlig udsigt. Disse huse skal da kompenseres eller have mulighed for opkøb. Det er derefter op til hvem end der ønsker at sælge disse grunde, at vurdere om økonomien hænger fint sammen efter dette opkøb/kompensation. Vi har vurderet at et tab på 200.000 ikke er urealistisk og er derfor strækt imod, at det blot bliver trukket ned over hovederne på os alle op af denne side af Erantisvej. Vi ønsker ingen udstykning her. Men det flyttet til andre brugbare steder. 

       Unique Management 8920 Randers NV