Høring af udkast til naturplan for Læsten Bakker

Høringen er afsluttet

Den Danske Naturfond har i samarbejde med Randers Kommune fået udarbejdet et udkast til en Naturplan for de dele af Læsten Bakker som Den Danske Naturfond er ejer af.

Naturplanen gælder både for arealer som Den Danske Naturfond ejer nu og sætter rammerne for forvaltning af fremtidige jordtilliggender.

Målet er at opretholde og forbedre naturværdien i Læsten Bakker.

Det er muligt at komme med bemærkninger til udkastet til Naturplan for Læsten Bakker i perioden frem til den 6. januar 2022.

Se udkastet til naturplanen for Læsten Bakker.

LIFE IP Natureman

LIFE IP Natureman er et EU-støttet projekt, hvis formål bl.a. er at beskytte sjælden og truet natur.

Naturplanen for Læsten bakker indgår også i Randers Kommunes arbejde via LIFE IP Natureman, hvor Randers Kommune i samarbejde med lodsejere vil arbejde for, at den særlige natur – overdrev, kildevæld og rigkær – får det endnu bedre via en målrettet naturpleje. Den Danske Naturfond er en af lodsejerne.

De øvrige lodsejere i området er således også velkommen til at kontakte os for at høre om deres muligheder og få hjælp og vejledning.

Høringssvar

5 svar
- Blanketnummer: 20552

Bekymringer og løsningsforslag i forhold til kreaturer i Læsten Bakker

Vi bakker også helt overordnet op om projektet med at bevare den unikke natur i Læsten Bakker – men kan som andre være bekymrede for om det langhornede kvæg vil holde mennesker ude af indhegningen.

Hvis man fra Læsten vil gå en tur, som ikke bare er ud og hjem af samme vej, så kan man ”gå bakkerne rundt”. D.v.s. ned af Engtoften til nr. 29, ind ad stien mod vest – op gennem bakkerne og hjem ad Rosebakken. Og det er ikke bare indbyggerne i Læsten, som går den tur – vi kan se mange ”gæster”, som parkerer ved Kirken, på den lille p-plads på Rosebakken, eller i vejkanten ved Engtoften 29 – og går samme rundtur.

Selvom der allerede i dag går kvæg – og man måske er lidt bekymret ved det - så kan man alligevel gå turen fordi man ved, man kan komme ”i sikkerhed” det meste af vejen og kun på overskuelige stykker skal ud mellem kvæget.
Hvis alt indre hegn fjernes, så har man en tur på 12-1300 meter gennem området, hvor man ikke har ”helle” nogen steder. Og det tror vi som nævnt, kan afholde mange fra at gå turen. Det kan også afholde mange fra at tage turen til ”Kragebjerg”, som der nu ellers igen er blevet adgang til.

Vi er også godt med på, at hegn langs hele stien, vil dele området i 2, hvor dyrene ikke kan komme fra det ene område til det andet. Et par forslag kunne derfor være:

1.
I princippet beholde hegnet hele vejen langs den øst-vestgående sti gennem området og op gennem bakkerne i den vestlige side – MEN - lave så mange huller i det som man vurdere er nødvendigt for, at dyrene kan færdes. Hvis man måler op, ender der måske med at være mere hul end hegn – men det vil betyde, at man som menneske kan få ”helle” i undervejs, hvis man er utryg.
Man kan kunne ligefrem gøre lidt ud af en eller flere af ”hellerne” og placerer en bænk, så man trygt kan tage et hvil og nyde naturen – og det langhornede kvæg…

2.
Mange vil nok tilsvarende synes det bliver for udfordrende at komme på Kragebjerg ad de nuværende stier, når hegnene forsvinder. Det kunne man måske kompensere for ved at genetablerer ”den gamle adgang” ud til Kragebjerg – nu er det jo Naturfonden, som ejer alt jorden derud.  Så kan man komme derud fra nordsiden, uden at skulle gå meget op og ned.

Som minimum kan der blot etableres en låge i hegnet ved Engtoften, inden det begynder at gå ned ad bakke.
Hvis man vil gøre det mere trygt, kan man ligesom beskrevet tidligere, også her lave et par ”heller” – nogle indhegninger - som vi mennesker kan søge ind i, hvis vi føler os utrygge ved kvæget.

3.
Endelig vil vi gerne bakke om forslaget om en nordlig sti mellem Engtoften og Rosebakken. Det kan jo gøres relativt enkelt ved at Naturfonden placerer sit hegn 2 meter længere mod syd, så man bare kan lave en trampesti lige uden for hegnet – men på Naturfondens jord.
Det vil give mulighed for en kort ”rundtur” som vi tror mange Læsten-borgere vil sætte pris på. Og det vil give folk, der går tur fra Fussingø-siden, en mulighed for endnu en rute.

 

Til sidst blot en lille undren. Det er beskrevet i materialet, at man tænker der (måske) skal være adgang for råvildt og kronvildt – men der er hegn hele vejen rundt…. Er det fordi kreaturhegnet er så lavt at man forventer vildtet springer over – eller etableres der passager?

M.v.h.

Hanne Kahr & Dirch Lind
Kirkestien 3, Læsten.

  Dirch Lind 8920 Randers NV
  - Blanketnummer: 20551

  Informativ og grundig naturplan

  Danmarks Naturfredningsforening, Randers Afdeling, vil gerne kvittere for en informativ naturplan, der lover godt for udviklingen af området.

  Basisanalysen er usædvanligt grundig og informativ, ikke mindst for de ofte oversete svampe. Dermed danner basisanalysen også et godt grundlag for den fremtidige monitering, ligesom den kan fungere som guide til interesserede besøgende.

  Naturplanen indeholder ikke en konkret moniteringsplan, men anbefaler at der udarbejdes en sådan. DN Randers kan tilslutte sig denne anbefaling.

  DN Randers bifalder planens frahegning af sårbare kulturspor som diger. Vi kan foreslå, at man sikrer at besøgende kan passere disse hegn med simple stenter for på den måde at tilbyde ’heller’ til besøgende, der bliver utrygge ved det græssende kvæg. En stente sydvest for Kragebjerg høj vil også lette passagen mellem den frahegnede høj og de afgræssede arealer.

  I områdebeskrivelsen anføres det, at gyvel findes på arealerne, men er holdt nede af kreaturerne. I plejeplanen indgår en manuel rydning af gyvel og andre problemarter, hvis det efter 5 år viser sig, at de breder sig. Det ser nu ud til, at gyvelbevoksningen allerede er ganske tæt i visse områder, og vi vil opfordre til at en manuel rydning sættes i gang uden at afvente 5 års udvikling. Hvis det er ønskes, vil DN Randers gerne forsøge at aktivere vore medlemmer til en frivillig rydningsindsats.

   

  På afdelingens vegne

  Christian Halgreen

   Christian Halgreen 8870 Langå
   - Blanketnummer: 20507

   Ønsker og bekymring ang. ændring af hegn i Læsten bakker

   Generelt er vi spændte på hvad der kommer til at ske i vores ”baghave” den kommende tid men håber det bliver godt.

   Vi bor i Læsten by og har et stort ønske om en mulighed for at komme ind og ud af indhegningen i det nord/østlige hjørne ved engtoften. Det vil give os og alle andre mulighed for at benytte arealerne mere, hvis vi ikke skal gå ad landevejen ned igennem svingene inden vi kan komme ind på arealet.

   Vi har ikke personligt de store bekymringer ved at gå i indhegningen med dyr. Vi undre os dog over, at det er planen at fjerne de indhegnede stier som blev lavet for få år siden, netop for at sikre adgang til Kragebjerg. Stierne har været meget flittigt benyttet siden de blev etableret. Selvfølgelig kræver de vedligehold og der er behov for at lave ”huller” hvor dyrene kan passere uden at skulle uden om et langt hegn. Men hvis hensigten er, at arealerne også skal være for ”publikum” og til gavn for den danske befolkning, børn, unge og ældre, så er indhegnede stier nok en nødvendighed. Der er ikke mange der er opvokset med store dyr og ved hvordan man skal færdes blandt dem, især når de har kalve eller er i brunst.

   Et andet ønske som dog ikke direkte vedrører denne høring, er en mulig sti fra det nord/vestlige hjørne ud til Rosenbakken. Dette vil selvfølgelig kræve jord fra anden lodsejer, men ville give flere muligheder for adgang til arealet også fra parkeringspladsen på Rosenbakken samt mulighed for forskellige kortere gå ture.

   I forhold til de Skotsk højlandskvæg der går på arealerne bekymrer det lidt, at der startes ud med 0,3 SK/ha, når I allerede nu i samme afsnit ikke kan udelukke at det er for mange og 0,1-0,2 SK/ha er mere passende! Skulle I så ikke starte der og øge antallet, hvis arealet kan bære det. Historier om for mange dyr i dårligt huld er ikke noget vi ønsker at høre om i Læsten bakker.

   Vedhæftet dokument: "LæstenBakkerBilag" indeholder kort med forklaring til vores ønsker.

   Lasse Nyvang 8920 Randers NV
   - Blanketnummer: 20320

   Ingen, eller meget få, tør gå i området når projektet er gennemført

   Overordnet betragtning: Vi støtter til fulde projektet, med de fine initiativer der er skitseret, og med formålet at fremme den fantastiske natur i Læsten Bakker. Vi er naboer til Læsten Bakker, da vi bor på ejendommen Engtoften 29, og er daglige brugere af stierne i bakkerne og over til Fussingø skov. Det er et dejligt sted at få nogle bakkemeter i benene og et godt sted at luften hunden. Og det er vi ikke ene om, kan vi se på alle de der går ture og lufter hunde der.

   Bekymring: Ingen, eller meget få, tør gå i området når projektet er gennemført.

   Når projektområdet omkranses af ét sammenhængende hegn, vil man møde det skotske højlandskvæg med de meget store horn. Og selv om denne race skulle være meget lidt nysgerrig, er det ikke vores erfaring når vi går ture. De kommer ofte helt hen til hegnet og når en moderko er der med kalv er hun ganske aggressiv. Også selv om hund er i kort snor helt op af os.

   Under Corona 2020 oplevede vi en markant publikumsopblomstring, der fortsatte lige frem til det skotske højlandskvæg blev sat ind. Herefter har vi talt med flere, der ikke længere tør gå der – og det endda medens der stadig er et stisystem.

   I målbeskrivelsen for projektet fremgår det ikke at projektet også er til for publikum – udelukkende for naturen. Det skyldes muligvis, som der står i afsnittet ”baggrund”, at ”Naturplanen skal ses i sammenhæng med en friluftsplan, som skal sikre gode naturoplevelser i området og sammenhæng med oplevelser i nærområdet”. Vi kender ikke denne friluftsplan, men tror ikke at den vil hjælpe, da publikums anvendelse af den smukke natur står og falder på sikker adgang uden at risikere at møde de store kreaturer.

   Så projektet om beskyttelse af naturen bliver uden tvivl en succes, men der bliver ingen at dele den med, da ingen tør gå der.

    Jens Terkildsen 8920 Randers NV
    - Blanketnummer: 20197

    Høringssvar fra Naturstyrelsen Kronjylland vedr. Læsten Bakker

    Naturstyrelsen Kronjylland har ingen bemærkninger til naturplanen. Det bemærkes, at det nævnes, at ”Naturplanen skal ses i sammenhæng med en friluftsplan, som skal sikre gode naturoplevelser i området og sammenhæng med oplevelser i nærområdet.” Der gøres i den forbindelse opmærksom på nærheden til Fussingø og eventuel sammenhæng med stisystemer mv.

    Venlig hilsen

    Matilde Krogh Raahede
    Projektleder | Kronjylland
    +45 93 56 32 38 | matkr@nst.dk

    Miljøministeriet
    Naturstyrelsen | Vasevej 7 | 8920 Randers NV | Tlf. +45 72 54 39 20 | kjy@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk

     

     Naturstyrelsen Kronjylland 8920 Randers NV