Infrastrukturplan 2020

Byrådet har vedtaget at sende et forslag til Infrastrukturplan 2020 i offentlig høring.

Infrastrukturplanen indeholder en beskrivelse af de største udfordringer for god mobilitet i Randers Kommune, og beskriver i prioriteret rækkefølge de projekter, der kan være med til at sikre en god mobilitet for alle borgere i Randers Kommune.

Infrastrukturplanen indeholder både initiativer for biler, cykler og den kollektive trafik ligesom der også er mere tværgående tiltag.

Udfordringer på statsvejnettet i Randers Kommune er også medtaget i denne infrastrukturplan, da den statslige infrastruktur i Randers Kommune er meget afgørende for, hvordan mobiliteten i Randers Kommune kan sikres.

Forhistorie

Byrådet har i budget 2019-2022 og i budget 2020-2023 besluttet, at der skal udarbejdes en samlet infrastrukturplan for Randers Kommune. Som indledning til arbejdet blev der i efteråret 2019 afholdt en infrastrukturkonference med over 100 deltagere.

På baggrund af input fra konferencen og en samlet kortlægning af de største trafikale udfordringer er der udarbejdet et forslag til Infrastrukturplan, som byrådet har besluttet at sende i offentlig høring.

Infrastrukturplanens indhold

Infrastrukturplanen er delt op i temaer:

 • Vejnet
  • Den blå barriere for nord-syd gående trafik
  • Øst-vestgående trafik i Randers
  • Veje i Landdistriktet
 • Cykeltrafik
 • Kollektiv trafik
 • Tværgående tiltag

De konkrete projekter er beskrevet mere detaljeret i det tilhørende Projektkatalog. Under hvert tema er de højest prioriterede projekter beskrevet enkeltvis med hensyn til, hvordan projektet indgår i planen, hvad projektet omfatter, hvilken effekt projektets realisering må forventes at have og endelig et skøn over anlægsudgiften.

Forslag til Infrastrukturplan 2020

Forslag til Infrastrukturplan 2020, Projektkatalog

Behandling af høringssvar

Det er nu muligt, via denne side, at komme med bemærkninger til det fremsatte forslag til Infrastrukturplan 2020. Bemærkningerne skal indsendes via formularen i bunden af denne side.

Alle høringssvar vil løbende blive offentliggjort på høringsportalen. Eventuelle høringssvar fra personer med navne- og adressebeskyttelse, vil blive anonymiseret inden offentliggørelse.

Høringssvarene vil blive opdelt i emner, og derefter besvaret samlet. Alle besvarelser vil blive offentlig tilgængelige, hvorfor der ikke sendes personligt svar til afsender af høringssvaret.

Sideløbende miljøvurdering

Der udarbejdes en miljøvurdering af infrastrukturplanen, som sendes i offentlig høring fra 10. december. Den offentlige høring for miljøvurderingen finder sted således, at disse to offentlige høringer har samme høringsfrist.

Borgermøde

Den 8. december kl. 17.00-19.00 afholder Randers Kommune digitalt borgermøde om infrastrukturplanen. På mødet vil forslaget blive uddybet, ligesom det vil være muligt at kommentere og stille spørgsmål. Flere informationer om mødet og hvordan du deltager kommer her, når datoen nærmer sig.

Høringsfrist

Du kan afgive høringssvar til forslaget til Infrastrukturplan 2020 med tilhørende miljøvurdering frem til og med torsdag den 21. januar 2021.

Høringssvar

8 svar
- Blanketnummer: 9267

Nordøst Ringvejen er vigtigst NU

Uanset, hvilken ekstra fjordforbindelse, der - engang - iværksættes, kan man simpelthen ikke være bekendt at lade det Nordlige "hængsel" - ringvejen fra Mariagervej til Udbyhøjvej forsat svæve i det uvisse. Allrede nu er der problemer på visse tidspunkter af døgnet i Toldbodgade, på Udbyhøjvej, gennem Havnegade og Markedsgade.

Der udbygges fortsat i den østlige del af byen. Hovedparten af disse beboere er erhvervsaktive med både 1 og 2 biler. Dertil kommer sporbyens beboere. Trafikken er typisk gennemkørsel til/fra E45. Blandt andet derfor må ringvejen sættes igang så hurtigt som muligt, da trafikken fra Østbyen jo vil have langt nemmere adgang til E45 ad denne. Uanset om det ad åre ender med en Østbro (al logik taler for dét) , eller en "Klimabro", vil Ringvejsforbindelsen tage toppen af trængslen ad de tilstødende veje til Havnegade/ Randers Bro.

 

  Søren christensen 8900 Randers C
  - Blanketnummer: 9198

  Fejl i nøgletal og manglende dokumentstyring

  Høringssvar - Infrastrukturplan 2020:
  Fejl i nøgletal og manglende dokumentstyring

  Dette høringssvar påpeger væsentlige problemstillinger vedr. det datagrundlag som Randers Kommune stiller til rådighed for byens politikere og byens borgere. Når kvalitetssikringen af datagrundlaget bag byrådets beslutninger ikke er i orden, stiller det naturligvis spørgsmålstegn ved beslutningerne.

  Der påpeges to specifikke eksempler på manglende kvalitetssikring af vigtige nøgletal, der er yderst relevante som faktuelt grundlag for Infrastrukturplan 2020:

  ●  Måling af lastbiltrafik på Randers Bro

  ●  Rapport om befolknings prognosen for Randers Kommune

  Dertil kommer, at Randers Kommune jf. vedlagt mail materiale hævder, at der ikke findes et tilgængeligt overblik over hvilke oplysninger og rapporter, som er up-to-date, og hvilke informationer der ikke længere er aktuelle.

  Jeg spørger derfor:

  ●  Hvordan man som borger kan være sikker på, at vores politikere har et retvisende overblik over relevante fakta vedr. de milliard store beslutninger som knytter sig til Infrastrukturplan 2020?

  ●  Hvilken kvalitetssikring foretager Randers Kommune af tal og rapporter?

  ●  Hvilken dokumentstyring anvender man for at sikre at up-to-date information er tilgængelig for beslutningstagere såvel som byens borgere?

  Se vedhæftede pdf-fil for at se hele høringssvaret.

  Med venlig hilsen

  Peter Møller Kjeldsen

  Bjellerup Alle 36
  8930 Randers
  Tlf.: 29891119
  E-mail: peter.kjeldsen.123@gmail.com

  Peter Møller Kjeldsen 8930 Randers NØ
  - Blanketnummer: 9104

  Omfartsvej ved Langå

  Den omfartsvej, burde være etableret for mange år siden.

  Alle de tunge biler stopper i hvert fald ikke op, for at chaufførerne kan handle i Langå.

  Byen bliver mere sikker for de bløde trafikanter.

  Der bliver langt færre start / stop situationer i trafikken, hvilket sparer brændstof, spare tid, og gør trafikken mere smidig, til gavn og glæde for miljø og pengepung, og mange andre fordele.

  Jeg kan slet ikke se nogle ulemper ved at få etableret denne omfartsvej.

  MVH Niels

   Niels Drescher Pedersen 8870 Langå
   - Blanketnummer: 9094

   Omfartsvej i Langå.

   Langå by og langås borgere har brug for en omfsrtsvej.

   Byen er ikke bygget til tung trafik og store lastbiler. Der er små gader, og jeg er utryg ved forholdene når mine børn inden længe skal cykle rundt i byen, uden gode trafik forhold. Vejene ved skolen er bedre gearet til at have tung trafik, hvor cyklisterne er mere skærmet fra bilerne. 

    Mette Hyldahl Jensen 8870 Langå
    - Blanketnummer: 8815

    Omfartsvej i Langå

    Selvfølgelig skal Langå have en omfartsvej.. den har vi ventet på i mange mange år💪💪

     Gitte Neubert Skotland 8870 Langå
     - Blanketnummer: 8812

     Se data, analyser og planer med relevans for infrastrukturplanen

     Du kan på denne side se data, analyser og planer, der giver dig et bedre grundlag for at udarbejde dit høringssvar.

      Jens Peter Hansen 8990 Fårup
      - Blanketnummer: 8811

      Omfartsvej Langå

      Omfartsvejen har stor betydning for infrastrukturen fra Bjerringbro, Randers,Århus siden af tung trafik og pendlere. Borgmester Hanne Nielsen er eneste politiker, der har haft fremtidsvisioner og fremsynethed. Langå midtbys tilgang er knudepunkt hvor tung trafik, pendlere, cyklister, gående og skoleelever skal passere/mødes  gennem smal vej, dårlig sigtbarhed, revne huse mm. Skoleelever, borgere fra bl.a. gl Langå, dårlig gående borgere fra bl.a. Kildevang, borgere fra Sølyst( villa kvarteret nede bag skolen v/Randersvej), løbere, cyklister, fitnesshold får nem adgang til cykelsti, Gudenåen, til Randers mm. Med fokus på bevægelse i naturen, skoleelevers bevægelse, biologividen mm og i det hele taget forurening af trafikken gennem smalle gader, dårlig sigtbarhed, sikkerhed for bløde trafikanter kan Randers Kommune da ikke blive ved at negligere Langå. Den før største by i Randers, er blevet nedgjort til miniputlandsby efter sammenlægningen. Der er aktive butikker, foreninger, fin skole, idrætscenter og friluftsbad.Snart med fin integrerert børnehave, hvor I også forsøgte at spare. Men godt den kommer og placeret det rigtige sted. Omfartsvejen er vigtig for både Langå og Randers. Byggemodning af grunde mod Randers g deraf tilflyttere. Bus/tog og bil forbindelser til Århus, motorvej mm er super og endnu bedre med omfartsvejen

       

       

       Susanne Holten Rasmussen 8870 Langå
       - Blanketnummer: 8810

       Omfartsvej Langå

       Vi havde håbet, at der i den her omgang ville være medtaget en plan for en omfartsvej i Langå. 

       Vi bor selv i området ved skolen, altså op til randersvej, og der er virkelig meget trafik og farlige situationer på daglige basis fordi der er så stor en mængde af biler, lastbiler, landbrugskøretøjer og så vores dyrebareste bløde trafikanter i form af cyklister og fodgængere på vej til skole, børnehave, idrætshal mv.

       Der er i øjeblikket ved at blive bygget en superinstitution på Vennevej 1, det vil absolut ikke hjælpe til at mindske antallet af farlige situationer at man fra næste år samler alle børnehavebørn et sted i byen, hvor de indtil nu har været fordelt på 3 adresser i byen - rundkørslen randersvej-gydevej, som er knudepunkt både ind til skolen og den nye institution er samtidig trafikåre fra alt tung trafik der skal fra Randers og imod Bjerringbro / Ans / Viborg inde fra Randers C. Med en omfartsvej må det kunne laves på en meget mere sikker måde til gavn for både tung og lette trafikanter, skolepatruljer mv. 

       Alt andet tung trafik der kommer fra paderup / borup kører over hammelvej til jebjerg og ind igennem langås centrum i et meget lille lyskryds hvor oversigtsforholdene er så dårlige, at vi lokale nærmest ikke tør bruge fodgængerfeltet af farer for, at blive kørt ned af højresvingende køretøjer nede fra Væthvej. Hertil kommer alle de rystelser, larm og forurening der hver dag påvirker midtbyen samt gener for de cyklende.

       Nu har vi lige fået godkendt cykelstien fra jebjerg og med en omfartsvej fra denne side og ud til rundkørslen randersvej gydevej ville de omkringliggende forhold med at åbne op fra skolen ned imod den fantastiske natur ved gudenåen kunne blive en realitet, ligesom man vil skabe en meget sikrere skolevej for alle de børn der kommer fra skovlyst og jebjerg. Sidst men ikke mindst ville der igen være mange flere som ville få gavn af den flotte cykelsti der er bygget langs gudenåen og der ville på den måde være mange flere der kunne motionere væk fra de store veje og flere der kunne fiske. Vi bor fx så vi kan sidder og se ned på åen men grundet et hegn dbs har sat op skal vi ud på en omvej på 2,5 km ind til mosevej i skovlyst for at komme på cykelstien der går til Randers.

       Vi håber i vil tage alle eksemplerne med i jeres overvejelser. 

        Heidi Guldbrand 8870 Langå