Kloakering af Dronningborg Byggeprojekt. Hal, daginstitution og plejehjem.

Høring: Forslag om tillæg til spildevandsplan for kloakering af Dronningborg Byggeprojekt. Hal, daginstitution og plejehjem.

Spildevandsplan

Byrådet vedtog på mødet den 7. september 2020 at et forslag til spildevandsplan for Dronningborg Byggeprojekt sendes i offentlig høring. Spildevandsplanen omfatter forslag til lokalplan 713, der ligeledes er sendt i offentlig høring.

I forslaget til spildevandsplan planlægges området separatkloakeret. Spildevand fra området ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. Tag- og overfladevand ledes til recipienten Rismølle Bæk. 

Læs planforslaget: Planforslag

Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelsen er følgende:

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Randers Kommune har lagt vægt på, at afledningen af tag- og overfladevand bliver renset og neddroslet inden udledning til Rismølle Bæk, således at den hydrauliske belastning bliver formindsket, og udledningen af næringsstoffer bliver reduceret til minimum (BAT-niveau). Bassiner skal etableres med membran således, at der ikke sker nedsivning af forurenende stoffer. Det vurderes på denne baggrund at der ikke vil være en forurening af drikkevandsressourcen. Desuden ledes spildevand fra området til Randers Centralrenseanlæg, som har kapacitet til at modtage spildevandet.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Klagefristen udløber den 12. oktober 2020.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen om at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar

0 svar