Kloakering af erhvervsområde ved Fladbrovej, Hornbæk

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag om tillæg til spildevandsplan for kloakering af erhvervsområde ved Fladbrovej, Hornbæk.

Spildevandsplan

Byrådet vedtog på mødet den 26. april 2021 at et forslag til spildevandsplan for et erhvervsområde ved Fladbrovej, Hornbæk sendes i offentlig høring. Spildevandsplanen omfatter forslag til lokalplan 725, der ligeledes er sendt i offentlig høring.

I forslaget til spildevandsplan planlægges området spildevandskloakeret. Spildevand fra området ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. Tag- og overfladevand nedsives indenfor erhvervsområde.

Læs planforslaget: Planforslag

Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelsen er følgende:

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Randers Kommune har lagt vægt på, at afledningen af tag- og overfladevand fra byggemodningen ikke må give anledning til en væsentlig ekstra belastning af Gudenåen. Dette sikres ved nedsivning af tag- og overfladevand indenfor lokalplanområdet. Vand fra veje og parkeringsarealer nedsives diffust og i trug. Der er drikkevandsboring på naboejendom. Der skal holdes en afstand på 25 meter fra nedsivningsanlæg til tagvand til drikkevandsboring. Det vurderes på denne baggrund, at der ikke vil være en risiko for forurening af drikkevandsboring. Desuden ledes sanitært spildevand spildevand fra lokalplanområdet til Randers Centralrenseanlæg, som har kapacitet til at modtage spildevandet.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Klagefristen udløber den 27. maj 2021.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen om at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar

0 svar