Kloakering af nyt boligområde nord for Nordskellet i Randers

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag om tillæg til spildevandsplan for kloakering af nyt boligområde nord for Nordskellet i Randers.

Spildevandsplan

Byrådet vedtog på mødet den 18. november 2019, at et forslag til spildevandsplan for et nyt boligområde nord for Nordskellet sendes i offentlig høring. Området  er omfattet af Randers Kommunes kommuneplan som et kommende boligområde. Byggemodningen for området forventes gennemført i 4 etaper. Spildevandsplanen omfatter alle 4 etaper.

I forslaget til spildevandsplan planlægges området spildevandskloakeret, såfremt nedsivningsforholdene er acceptable. Spildevand fra området ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg, og tagvand vil blive nedsivet indenfor området. Vand fra veje og parkeringspladser vil blive ledt til recipienten Oks Bæk. Hvis der ikke er acceptable nedsivningsforhold vil tagvand sammen med vand fra veje og parkeringspladser blive ledt til Oks Bæk.

Læs planforslaget: Planforslag

Du har mulighed for at komme med et høringssvar til planen.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Begrundelsen er følgende:

Planforslaget vurderes på baggrund af screeningen ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Randers Kommune har lagt vægt på, at sanitært spildevand fra boligområdet ledes til Randers Centralrenseanlæg, som har kapacitet til at modtage og rense spildevandet. Desuden ledes tag- og overfladevand fra boligområdet til rensning i regnvandsbassin inden udledning til recipienten. Ved gode nedsivningsforhold i større felter indenfor boligområdet vil tagvandet evt. blive ledt til nedsivning. Nedsivning af tagvand er ikke i strid med drikkevandsinteresser i området. Vejvand og vand fra parkeringspladser vil på grund af drikkevandsinteresser ikke blive ledt til nedsivning.

Afgørelsen herom kan for så vidt angår retslige spørgsmål påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indenfor 4 uger. Klage skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Du kan læse mere om, hvordan du klager over afgørelsen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/

Klagefristen udløber den 20. december 2019.

Hvis du vil klage over, at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar til planen vil ikke blive betragtet som en klage over afgørelsen om at der ikke foretages en miljøvurdering af planen og videregives ikke til Natur- og Fødevareklagenævnet.

Høringssvar

1 svar
- Blanketnummer: 1961

Afledning af regnvand

Vandmiljø Randers har overordnet vurderet på afvandingen i området.  Af hensyn til den fremtidige håndtering af regnvand (Regnvandsafledning til afløbssystem, afstrømningsforholdene ved ekstremregn, forholdene ved vand på terræn) i området og for at forberede til kommende yderligere områder [Desuagtet at der pt. i kommuneplanen ikke belæg for disponering af områder nordvest for det aktuelle område. Der er dog fremtidige byvækstområder lagt ud både vest for Helsted Husevej og sydvest for krydset Hobrovej/Nordskellet. Sidstnævnte vil også give udfordringer, når det kommer på tale.], har VMR ønske om at få grundlaget for den fremtidige afvandingsstruktur i området sikret i forbindelse med lokalplanen og spildevandsplantillæg.  Der er i dag ikke tilstrækkelig kapacitet i de eksisterende afvandingsanlæg til at sikre den fremtidige håndtering af regnvand fra området.

 

Regnvandsafledning fra de kommende områder, som ligger nord for og op til Nordskellet forslås overordnet ledt til Oks Bæk, via et forløb langs Nordskellet med tre forbindelser til Oks Bæk gennem de grønne korridorer i de eksisterende boligområder i Helsted.

Der forventes at være behov for på sigt fire bassinanlæg langs Nordskellet. Til håndtering af de senere kommende udbygninger i området forudses et behov for en yderligere afvandingslinje nord for med forventeligt tre regnvandsbassiner.

De østligste bassiner (B1 og B2) er omtrent sammenfaldende med de i lokalplansforslaget/spildevandsplanudkast skitserede bassiner (det allerede placerede bassin i første etape og det skitserede (B2) til de kommende etaper). De øvrige bassiner forslås med en beliggenhed ved Højmarksvej, Helsted Husevej og Borup Kirkevej.

 

Den overordnede struktur er skitseret på vedhæftede tegning og er et udtryk for de forhold, som VMR for nuværende ønsker medtaget i det omfang, det er sammenhængende med lokalplanen og spildevandsplantillæg, men også at de indgår i kommunens overvejelser for helhedsplanlægningen i området. Dette gælder især de skitserede hovedvandveje/transportkorridorer og bassinplaceringer. Særligt vigtigt er i første omgang at der skabes mulighed for at sikre at korridoren og bassinanlæggene langs Nordskellet kan etableres på et senere tidspunkt.

Vandmiljø Randers A/S 8900 Randers C