Ny Havnevej

Høringen er afsluttet

Randers Kommune er i fuld gang med at planlægge hvordan en ny forbindelse over Randers fjord kan lette Randersbro for trafik.

Afgiv dit høringssvar i bunden af siden.

Randers Kommune er i fuld gang med at planlægge hvordan en ny forbindelse over Randers fjord kan lette Randersbro for trafik.

Lige nu er det meget aktuelt hvordan den nye bro forbindes til de store veje syd for fjorden. Da byrådet har besluttet at anlæg af den nye vej til Havnen skal starte næste år bliver det nu muligt at kommentere på et af de helt centrale spørgsmål i projektet; nemlig om den nye havnevej og forbindelsen til den kommende bro, Klimabroen skal tænkes sammen.

Kommunes forvaltning har siden efteråret 2019 arbejdet med linjeføringen for klimabroens forbindelsesvej mod syd og linjeføringen af Ny Havnevej. Undersøgelserne har vist, at det vil give god mening at sammentænke de 2 vejforbindelser og ikke mindst deres opkobling på det overordnede vejnet mod syd.

På byrådsmødet den 27. marts besluttede byrådet derfor, at sende forslag til fælles linjeføring i offentlig høring.

Forhistorie

Byrådet besluttede d. 10. oktober 2019 at igangsætte geotekniske undersøgelser og fastlæggelse af linjeføring for ”Klimabroen”, og besluttede desuden d. 9.december 2019 at frigive midler til projektering mm. af Havnevejen.

Samtidig har byrådet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 besluttet, at anlæg af den nye Havnevej skal være påbegyndt i 2021. Det er derfor nødvendigt at linjeføringen af Havnevejen fastlægges i løbet af foråret 2020.

Forvaltningen har siden arbejdet videre med dette. Under arbejdet er det blevet klart, at der er væsentlige synergier ved at sammentænke linjeføringerne af Klimabroens forbindelsesvej mod syd og Ny havnevej. Ikke mindst deres opkobling på det overordnede vejnet mod syd vil blive mere logisk hvis forbindelserne har sammenfaldende linjeføring.

Undersøgte alternativer og den foreslåede løsning i syd

Forvaltningen har undersøgt mange forskellige løsninger og forslag på både Havnevejen og Klimabroens linjeføring. Særligt opkoblingen på det overordnede vejnet har været skitseret på forskellig vis, og der har været dialog med Havnen om deres ønsker.

Byrådet har besluttet at der skal arbejdes videre med de linjeføringer for Klimabro og Havnevejen, hvor Havnevejen kobles på Klimabroens forbindelsesvej. Havnevejen og Klimabroens forbindelsesvej tilkobles det overordnede vejnet ved krydset Ørneborgvej/Grenåvej/Clausholmsvej. Clausholmsvej optimeres, så tung trafik kan ledes denne vej ud til Hammelvej og videre til Sdr. Borup motorvejsafkørslen.

Dette forslag kan ses på kortbilag her.

Trafikale beregninger af den fremtidige trafik viser hvor meget Randers Bro og Havnegade bliver aflastet, når Klimabroen er etableret. Med denne løsning vil Randers Bro bliver aflastet med ca. 22.100 biler/døgn og trafikken på Clausholmvej vil stige med ca 4.100 biler i døgnet.

Forslaget som nu kommer i offentlig høring indebærer:

 • Den nye Havnevej/vej til klimabro udføres med 2 spor i begge retninger og med cykelsti i begge sider.
 • Ørneborgvej nedlægges på strækningen mellem Grenåvej og Brødstelundvej.
 • Ejendomme beliggende i området mellem Ørneborgvej – Grenåvej –Kristrup Engvej får ny vejadgang fra Kristrup Engvej via ny vej der etableres mellem Kristrup Engvej og Brødstedlundvej.
 • Randers Havn laver ny vej til deres nye havneområde, der tilsluttes den nye vej til Klimabroen.
 • Romalt Boulevard forlænges mod nordvest og sluttes på den nye Havnevej.
 • Kristrup Engvej nedlægges/afbrydes på strækningen mellem den nye vej til Klimabroen og rensningsanlægget.
 • Der vil komme mere trafik på Clausholmvej.

Bemærkninger til dette forslag

Det er nu mulig, via denne side, at komme med bemærkninger til det fremsatte forslag om linjeføring for Klimabroens og Ny Havnevejs tilkobling til det overordnede vejnet. Bemærkningerne skal indsendes via formularen i bunden af denne side.  Bemærk at alle svar løbende vil blive offentliggjort på siden.

Borgermøde

Den 19. maj kl 17. vil der blive afholdt et borgermøde for alle interesserede. Mødet bliver på grund af Corona-situationen situationen afholdt via Facebook. Deltag i mødet på Facebook her

 

Høringssvar

88 svar
- Blanketnummer: 6533

Indsigelse vedr. ny Havnevej (Clausholmvej)

Se vedlagte pdf

Kristrup Menighedsråd 8960 Randers SØ
- Blanketnummer: 5870

Høringssvar vedrørende den nye Havnevej

Høringssvar vedr. den nye Havnevej 

Grundejerforeningen Christianelund 8960 Randers SØ
- Blanketnummer: 5855

Trafik ud af byen, så Østbroen først

På borgermødet kom det frem at Udbyhøjvej skal lægge ryg til betydeligt mere trafik, og det smukke  kulturhistoriske område ved rundkørslen  - som politiet tilmed har erklæret som det sikreste fremfor et lyskryds - skal endnu engang i spil og ombygges. Husene ligger meget tæt ved denne vej, og det er uhørt ligefrem at flytte mere trafik til gaden som er rigeligt belastet i forvejen. Det er i øvrigt imod forvaltningens egne principper: 'trafik må ikke flyttes fra et område for at belaste et andet'.

En ensretning af trafikken udad på det første stykke af Udbyhøjvej og indad via Toldbodgade burde være indført for længst. Det tager presset af knudepunktet og reducere støj og forurening ved beboelserne. endvidere vil det lede trafikken direkte til lyskryds og P huset.

Trafikken skal naturligvis dirigeres uden om byen, ikke durk igennem.

Trafik uden ærinde skal ledes udenom bykernen, ikke ledes ind i de i forvejen belastede beboelses gader.

Der er mange argumenter på de sociale medier som jeg bakker fuldt op om og med tilladelse bringer uddrag af her:

- En såkaldt klimabro med en enorm trafikgennemstrømning klods op af sporbyen med en blindgyde/trafikprop på Udbyhøj vil efter al sandsynlighed kræve inddragelse af det skønne grønne rekreative område ved Bækkestien - med en ‘løsning’ der vil dele byen i øst og vest i stedet for at samle den via en østbro og en ringvej rundt om byen med afkørsler ind til byen.

- Den trafikale blindgyde ved Udbyhøjvej er så stort et problem ved linieføringen af Klimabroen. En Østbro vil meget bedre kunne fjerne den tunge trafik og dens larm og forurening fra, og vil fint kunne bakke op om visionerne bag de flotte visioner om Flodbyen Randers og de nye planer for Randers Havn.

- En rigtig ringvejsløsning vil ikke bare være den rigtige løsning for byens trafik, den vil også fint kunne understøtte planerne om Flodbyen Randers og udflytningen af Randers Havn. Og klimasikringer vil sagtens kunne gennemføres uden den såkaldte Klimabro. Man kan endda med rimelighed hævde at en Østbro vil være bedre for byens klima end Klimabroen, idet en Østbro vil føre meget af den tunge trafik uden om byens midte.

- Min personlige holdning er at planerne om en Klimabro bør skrottes til fordel for en Østbro, som kan give Randers by og opland en balanceret og fremtidssikret infrastruktur, så "byen med de 13 landeveje" kan betjene disse med en rigtig ringvejsløsning!

- Linjeføringen af Klimabroen op til Udbyhøjvej og Bækkestien er problematisk fordi det med eller uden Østbro er en trafikal blindgyde - med mindre Bækkestien inddrages.

- Udbyhøjvej kan ikke tage al den trafik.

- Jeg mener at Randers Kommune burde inddrage byens borgere i en overordnet diskussion af fordele og ulemper ved hhv. "ringgade" og "ringvejs" løsninger for byens infrastruktur, inden man starter på at gennemføre dyre delprojekter, som maler byens infrastruktur op i et uheldigt hjørne. Jeg har personligt hørt mange borgere fra forskellige dele af byen og oplandet give udtryk for, at de ser en ringvejsløsning baseret på en Østbro som den helt naturlige prioritet i Randers.

- Det vil også være en mulighed at kigge på den VVM fra 2006 hvor Ringboulevarden forlænges og faktisk rammer ca samme sted for en østbro. så kan den nye Ringvej nord om Randers bygges på senere. for jeg tænker en forlængelse vil være en billigere løsning. Toldbodgade forlænges.

- Det er jo så indlysende en løsning med linieføringen med en østbro. Klimabroen er en  forfejlet investering. Håber at selv vores folkevalgte kan få øjnene op for det

- Lidt spøjst at ‘klimabroen’ ikke er den grønne linje - og at den nok ender med en håbløs trafikprop midt i byen, så Bækkestien højst sandsynligt må ofres.

- Jeg kan ikke forstå man vil lave en bro i byen som det første. Tror det bedste ville være at lave østbroen som klimabro som det første og så vente med de massive investeringer i midtbyen. Der er vel osse større mulighed for statsstøtte med østbroen.

 

 

  Maria Fangel 8930 Randers NØ
  - Blanketnummer: 5854

  Stor bekymring

  Vi bor på Christiansborgvej, som slutter op til det mest fantastiske og eneste grønne område i nordøst. Vi foregriber sagen idet høringen handler om havnevejen. Men vores bekymring er jo at med havnevejen og klimabroen, får man på trods af vejtællinger og beregninger behov for at sluse biler ad andre veje end Toldbodgade og Udbyhøjvej. Efter den meget grundige og meget spændende livestreamninge af mødet, var vi egentlig ret beroliget. Men vi må sige at tankerne omkring en evt nedlæggelse af Bækkestien ved Ladegårdsbækkens løb fra bunden af Platanvej til Udbyhøjvej, er så vigtige at vi er nødt til at ytre vores mening og bekymring des angående. Selvom området er fredet er det blot at træffe en anden politisk beslutning, som bevares kan volde udfordringer men dog ændres. Det vil være en katastrofe for hele boligeområdet grænsende op til Bækkestien, hvis vi mister dette aktiv og for rigtig mange en transportvej ned til byen og hjem. (Vejen er ikke så stejl som de øvrige transporteveje er )

  vi takker for muligheden af at kunneo afgive vores høringssvar. 
  Med venlig hilsen 

  beboerne i Christiansborgvej 20

  Henrik og Christina Lyager

   Christina Tibirke Lyager 8930 Randers NØ
   - Blanketnummer: 5847

   Clausholmvej

   1. Det er bekymrende at der ikke foreligger en mere samlet plan for vejforbindelsen ind/ud af byen i forbindelse med Klimabroen og Ny Havnevej. Hvordan forventer man at de 22.000 biler i døgnet som ikke skal over Randers bro kører gennem de forskellige veje i Kristrup, Grenåvej med videre (og tilsvarende på Dronningborg-siden)?

    

   2. Vi bor ud til krydset Clausholmvej - Holger Danskes vej og observerer at der allerede nu er trafikale udfordringer i udkørselen fra Holger Danskes vej. 

   Hvordan planlægger kommunen at minimere den trafik der smutter igennem boligkvarteret fordi det er nemmere end at køre udenom?

   Hvis der planlægges at lave f.eks. lyskryds og lukke Absalonsvej, vil vi foreslå at der laves en ny indkørsel tættere på Grenåvej, hvor der ikke umiddelbart er beboelse ud til krydset - som et led i at reducere gener fra støj og forurening.

    

   3. Vi kan læse at Clausholmvej ikke er konstrueret til at bære belastningen fra tung trafik, hvilke tanker har kommunen gjort omkring  dette?

    

   4. Øget trafik giver øget støjbelastning og forurening - hvilke tanker har kommunen gjort sig omkring at reducere støj og forurening i de påvirkede områder?

    

   5. Og det er afgørende for ikke at stavnsbinde os til huset at kommunen fremlægger planer for hvad man vil gøre med Clausholmvej, hvis ny Havnevej vedtages.

    

   Vi ønsker at kommunen vurderer igen at etablere Østbroen inden Klimabroen, for at den tunge trafik og anden ikke “by-relevant” sendes udenom Randers, for at reducere både støj og forurening i byen og i boligområderne.

    Kjersti Dirksen 8960 Randers SØ
    - Blanketnummer: 5845

    Fra en gruppe beboere på Gavnøvej

    Vi ønsker en klar politisk stillingtagen til følgende punkter: 

    1) Skal naturområet Bækkestien nedlægges og anvendes til en vejforbindelse mellem eksistende vejnet og Klimabroen? 

    2) Hvordan skal Klimabroen forbindes til det eksisterende vejnet nord for fjorden - her ønskes en udførlig plan over vejforbindelsen ligesom den, der allerede er lagt frem syd for fjorden. 

    3) Der ønskes politiske stillingtagen til Peter Kjekdsens indlæg  - Trafik på Randers Bro: facts og prognoser, bragt på Facebook tirsdag den 26. maj. 

     

     

     Signe Sigsgaard von Burg 8930 Randers NØ
     - Blanketnummer: 5843

     Hvordan sikrer vi, at Bækkestien ikke inddrages i broprojekt?

     Efter deltagelse i dialogmøde om Ny Havnevej, synes det meget usikkert, om resultatet af en evt. ny vej, vil medføre så store trafikale problemer, at man ser sig nødsaget til at lave Bækkestien om til en vej.

     Vi mener, at det er problematisk, at tillæg 17 i kommuneplanen (”Retningslinjer for reservation til Klimabroen og vejanlæg”) på forsiden viser, at Bækkestien kan inddrages til vej, når det til borgermødet afvises, at Bækkestien kommer til at blive inddraget i ”det projekt, vi skal tage stilling til nu”. Det virker som en politisk afledningsmanøvre, at Randers Kommune laver delprojekter for på den måde at undgå at liste mulige konsekvenser, førend man har gennemført dele af projektet, og mulighederne således er blevet indskrænket.

     Helt konkret forestiller vi os, at man står med massive trafikale problemer, når Klimabroen ender på Nordsiden, og eftersom den på det tidspunkt er gennemført, bliver ”man jo nødt til” at inddrage Bækkestien i en løsning.

     Bækkestien er et betydeligt rekreativt område med et rigt dyreliv (frøer, egern, rådyr, harer mv), der bruges meget flittigt af alle aldersgrupper gennem hele året. At Randers Kommune overvejer at inddrage dette område i et vejprojekt viser desværre, at Kommunen har nogle helt skæve prioriteter.

     Vi vil derfor gerne indstille til, at Randers Kommune udskyder en beslutning om Klimabroen, til der en færdigtænkt løsning, som både Kommune og borgere kan forholde sig til.

      Stine Rønde 8930 Randers NØ
      - Blanketnummer: 5827

      Se vedhæftede

      "Høringssvar om hvordan en ny forbindelse over Randers fjord kan lette Randersbro for trafik"

      Lidt misvisende præsentation af høringen.

      Martin R. Geer 8960 Randers SØ
      - Blanketnummer: 5820

      høringsfrist

      Undrer mig lidt over høringsfristen den 1. juni 2020. Skulle være i høring i 6 uger, men kan vel ikke være i høring før byrådet beslutter det? Det gjorde de den 27. april 2020. 6 uger til, så er vi på den 8. juni 2020.

       Michael Mose 8960 Randers SØ
       - Blanketnummer: 5815

       Ny Havnevej

       Til en start vil jeg anerkende behovet for klimabroen og en tilhørende ny vej til den igangværende flytning af havnen i Randers. Strækningen med den nye havnevej fra Udbyhøjvej til Grenåvej, har jeg ingen bemærkning til. Mit høringssvar vil være fokuseret på delen af Clausholmvej mellem Grenåvej og Hammelvej.

       På baggrund af tidligere gennemført VVM undersøgelse fra 2014, kan jeg konstatere at hovedforslaget heri er fravalgt fuldstændigt i det nu fremlagte forslag. Det er ganske enkelt ikke til at forstå for en borger i Kristrup.

       VVM undersøgelsens hovedforslag leder trafikken fra havnevejen via venstresving på Grenåvej til ud- og ombygget fletteanlæg ved Hammelvej, derfra videre til E45 mm. Det bemærkes at Grenåvej var en hovedlandevej indtil det sydlige hængsel blev bygget, rute 16, og har cykelsti i begge sider af vejen. Der er gangtunnel under Grenåvej hvor Gammel Romaltvej og Erik Klippings Vej møder Grenåvej.

       Her skal også nævnes den meget uheldige sammenligning med Hobrovej, da dens karakter er væsentlig anderledes end Clausholmvej. Hobrovej har f.eks. fortov og cykelsti fra dens begyndelse ved Vestervold til på den anden side af bygrænsen (ubrudt cykelsti til Hobro). Det er muligt at trafikmængden er sammenlignelig, men andelen af tung trafik på store dele af Hobro vil jeg sætte et stort spørgsmålstegn ved, om den kan sammenlignes med de kommende forhold på Clausholmvej, hvis det fremlagte forslag gennemføres.

       Med passende forbud mod gennemkørende tung trafik på Clausholmvej, vil hovedforslaget fra VVM undersøgelsen betyde at lokalområdet spares for en massiv trafikstrøm gennem den gamle del af Kristrup.

       Som daglig bruger af Clausholmvej på det omtalte stykke, kan jeg allerede i dag se udfordringer for cykellister på strækningen. Der er næsten ingen plads til cykeltrafik.  Der bliver også kørt med ganske høj hastighed fra mange køretøjers side på strækningen.

       En række forhold er også problematiske. Venstresving fra Holger Danskes Vej/Esbern Snares Vej, Absalonsvej og Eskildsvej er allerede i dag en udfordring morgen og aften.

       Boliger ved Clausholmvej har behov for at kunne anvende deres indkørsel uden risiko. Den ene p-pladse ved Kristrup kapel har også udkørsel direkte over fortov til Clausholmvej.

       Hvis det fremlagte forslag gennemføres, vil følgende tiltag være nødvendige for at hindre yderligere trafik gennem et stort villa kvarter:

       Ny lysregulering ved Esbern Snares Vej/Holger Danskes Vej da strækningen bruges af bybusser og anden off. transport.

       Afspærring af Absalonsvej ved Clausholmvej, alternativt efter indkørsel til Kristrup kapel fra Absalonsvej. Eller forbud mod gennemkørende trafik og trafikdæmpende bumpe og chikaner (som på R. Hougårdsvej ved daginstitution og skole). Strækningen af Absalonsvej fra Clausholmvej til Asser Rigs Vej oplever allerede i dag, en del trafik med høj hastighed.

       Dertil kommer behov for løsninger for de øvrige sideveje og mange ejendomme langs Clausholmvej.

       Min holdning er klar: Find pengene til at gennemføre hovedforslaget fra VVM undersøgelsen med udvidet fletteanlæg Grenåvej/Hammelvej og spar Clausholmvej og borgerne i Kristrup for en massiv forøgelse af den tunge trafik.

        Carsten Hjorth 8960 Randers SØ
        - Blanketnummer: 5810

        Lyt til folket – Lav en Østbro

        Som en såkaldt ”by i udvikling” må man som borger forvente et vis medansvar fra kommunens side overfor de klimaforandringer/problemer vi alle står overfor. At kalde sig selv for en cykelby og navngive en ny bro ”klimabroen” løser ingen af disse problemer, selvom det måske lyder godt på papiret. Der må ydes noget hvor det har en effekt, såsom bedre cykelstier, kollektiv trafik og generelt set mere beplantning, der kan hjælpe med, at sluge alt den CO2 som denne trafik medfører.

        En sluse til overskydende regnvand er ikke argument nok til at destruere bydele og folks personlige ejendele, om det så er erhverv eller beboelse. Der må kunne laves en sådan sluse på andre måder.

        Det kan ikke være tilfældigt at så mange mennesker, både private såvel som erhvervsejere kan se at en Østbro vil være et langt bedre alternativ. Hvordan kan det stå så klart for mange, men ikke for de der laver planerne? Hvis en Østbro alligevel etableres om 20 år (som det blev nævnt ved seneste online borgermøde) vil denne jo fuldstændig ubrugeliggøre den nye klimabro, og dermed vil den nye klimabro ikke kun være til gene for mange mennesker, den vil også være penge ud af vinduet.

        Hvordan hænger det sammen at der skal spares på plejehjem, skoler, børnehaver, osv. men når det kommer til bygning af broer eller udvidelser af veje (jeg tænker her specifikt på planen om en udvidelse af Århusvej. En udvidelse der aldrig skete på trods af, at der blev smidt jeg ved ikke hvor mange millioner efter projektet, inden dette blev droppet) så kræver det ikke mange argumenter eller langtidstænkning, så gør man det bare.

        Man kan ikke kalde det for en klimabro hvis man blot giver efter for at ”trafikken eftersigende stiger”, og ødelægger grønne områder og gamle beboelsesområder i processen.

        Privatpersoner vil lide under lyd- og luftforurening, og mulige rystelsesskader på deres ejendomme alt imens de bliver stavnsbundne i huse de muligvis ikke ønsker at bo i længere. Kan man være det bekendt? Skal vi alle være bange for fremtidige planer kommunen måtte have? For hvem går det udover næste gang? Det er utrygt, at bo i en kommune der ikke har skrupler over at ødelægge folks hjem/liv over økonomisk styrede beslutninger.

        Man kan kun se undrende til og spørge sig selv: ”Hvordan kan disse planer blive til?” og ”Hvor bor mon de der har lavet dem?” - For man kan da kun regne med, at de ikke bor i de ramte områder.

        Det er idioti at tilføje en bro der blot leder trafikken ned hvor den allerede er, og dermed kun letter trykket for en stund for så blot at skabe nye problemer i de samme områder.

        Tung trafik må ledes udenom byen, ikke ind i byen af en ny bro.                         

         Line Jensen 8960 Randers SØ
         - Blanketnummer: 5809

         Ødelæg ikke to bydele

         En østbro er langt at foretrække. Linieføringen gennem Kristrup og Dronningborg vil ødelægge to bydele med øget trafik, støj og forurening. Virksomheder må flytte, private beboere langs vejen bliver kraftig generet, huse taber værdi, og folk risikerer at blive stavnsbundne.

         Samtidig virker det som om man prøver at presse en løsning igennem, hvor man slet ikke har styr på konsekvenserne.

          Marianne Jensen 8960 Randers SØ
          - Blanketnummer: 5807

          Klimabro eller Østbro - inddrag borgerne i denne vigtige beslutning

          Den vedhæftede pdf-fil indeholder en begrundet opfordring til at man inddrager borgerne tidligt, inden der politisk træffes beslutning om en Klimabro eller en Østbro.

          Peter Møller Kjeldsen 8930 Randers NØ
          - Blanketnummer: 5806

          Trafikal blindgyde og Bækkestien - moralske og juridiske aspekter

          Den vedhæftede pdf-fil indeholder et høringsvar som stiller moralske og juridiske spørgsmål til fremgangsmåden ved den igangværende høring.

          Peter Møller Kjeldsen 8930 Randers NØ
          - Blanketnummer: 5804

          Hvad med nordsiden?

          Helt overordnet set giver det fremlagte materiale og det afholdte borgermøde flere usikkerheder end svar. På det grundlag er der svært at give et fyldestgørende svar, og der ligger derfor er håb om en ny høring med et bedre dokumentet og detaljeret beslutningsgrundlag. 

          Tilbage står dog, at sen foreslåede linjeføring og klimabroen synes at give flere negative end positive sider. Dette særligt når der sammenlignes med en mulig østforbindelse, som det må opfordres til at genoverveje om ikke skulle være første broforbindelse. 

          Mange af nedenstående bekymringer om sydsiden er meget forståelige og vi håber disse imødekommes. 

          For os på nordsiden er usikkerheden dogv total, det er ikke i noget af det fremlagte officielt er taget nogen stilling til trafikafvikling og mulige nye forbindelse på nordsiden. Dette blandt andet den øgede trafik på Udbyhøjvej. Det er svært at forestille sig hvordan denne skal tage mere trafik u nuværende form. 

          Dertil kommer usikkerheden om fremtiden for Bækkestien. Den nye vej ender i bunden af bækkestien, og et nyt kryds vil komme til at gøre indhug i denne. Desuden virker det alt andet lige sandsynligt, at der for at afvikle den øgede trafik vil blive ført en vejen gennem bækkestien. 

          Det vil ødelægge bynær natur, som ellers er en del af strategien for flodby randers. En natur der benyttes af rigtig mange. Det vil gøre vejen usikker for mange skole og institutions børn, og endelig vil de betyde store værditab for de huse, der vil få sådan en vej i baghaven. Der ønskes derfor klart svar og strategi for nordsiden af broen inden der tages en politisk beslutning om den øvrige linjeføring. Herunder om østforbindelsen vil påvirke færre mennesker og i mindre grad skære byen midt over. 

           

           Steffan Frostholm 8930 Randers NØ
           - Blanketnummer: 5802

           Spørgsmåltegn ved den nye bro.

           Hej. Jeg har for nylig kigget på planerne over den nye "klima bro" som man påtænker at lave gennem Randers, for at lette trafikken over den nuværende Randers bro. 

           Jeg er dybt dybt forundret over at man overhovedet overvejere at lave en 4 sporet vej tværs igennem, for mig, værende det største potentielle kultur hotspot i Randers. Nemlig havne området. Det er meget meget problematisk at man ved opførelsen af denne bro totalt afskærer den inderste havn for større både, og samtidlig vælger føre vejen igennem 2 af de nuværende sejklubber. Randers´s største fremtidige force vil være gudenåen. Mere end fremtidig end industri eller anden virksomhed, fordi et større kulturelt og, tør man sige det, mere luksiorøst område i Randers vil tiltrække mennesker med større økonomisk rådighed til Randers. Vi har så stor en mulighed for at udvikle Randers til en kultur by, og en kultur havn, hvor sejlere vil tage den 4 timer lange tur ind til Randers, for at ligge i en havn. Som det er nu, er der måske ikke så meget at sejle ind til, men med den nye bro vil det da være totalt ødelagt. 

           Samtidig planlægger man at føre vejen tværs over den "tange" hvor skrothandleren ligger, som på et tidspunkt kan blive et super attraktivt sted for både boliger, cafeer og restauranter. Men tror man virkelig at der er nogle der vil etablerer noget som helst i nærheden af en 4 sporet vej, tværs igennem det landskab? 

           Og hvorfor er det vi vil bruge så mange penge på sådan en vej? Pga for høj trafik, 2 timer midt på dagen?? For på alle andre tidspunkter af dagen er det ikke noget problem at kører direkte igennem og over Randers bro.. Så i teorien er den 4 sporede vej, udelukkende for at aflast trafikken gennem Randers, 2 timer om dagen?? Jeg syntes det er hovedløst overhovedet at overveje denne plan, da den som sagt, i mine øjne, smadrer vores størte potentille aktiv for at lave et kultur område i Randers. Det ville svare til at Silkeborg valgte at fylde deres søer op med cement, for at bygge en parkeringsplads.

           Det kan simpelthen ikke være rigtig at vi bliver ved med at ofre Randers midtby for trafikanter der måske slet ikke bruger midtbyen, men forbliver ude i deres parcelhuse med grill og diverse, for Randers kan ikke udvikle sig, med mindre vi begynder at bevæge os væk fra en arbejder by, til en kulturel storby.... og en 4 sporet vej, mindre en 1 kilometer fra Randers bro, er så langt fra Kultur som noget kan være. Det bliver til et nyt "Østervold", som efter planen skulle have været Randers kulturelle midtpunkt, men mere er en vindtunnel, der stort set ikke kan bruges til noget som helst. 

           Et simpelt eksempel på noget vi ikke længere kan i Randers er det årlige regatta... Det om noget må da være et lyspunkt i en ellers forholdsvis kedelig Randers uge, og hvad med det store Lys Show der blev afholdt i Randers for år tilbage? Hvis man har planer om at føre industrien væk fra havnen i Randers, men de gode intentioner om Randers til vandet.... så harmonerer det jo overhovedet ikke med at etablerer en 4 sporet vej tværs igennem byen, hvor der ellers er rimelig fredeligt. Jeg ved ikke hvem der har udtænkt denne plan, men jeg er 100 procent sikker på at det ikke er med de fleste Randers Borgere i mente, og jeg håber at Randers Borgerne vil nægte at denne plan bliver udført, da det, i mine øjne, vil være døde for havne området og dets potentiale. 

           Hvis man vil føre trafikken udenom Randers, så må den eneste løsning være den bro man har planlagt længere ude i fjorden, og kun som tunnel under gudenåen. Det kan simpelthen ikke passe at man vil spare de resourcer ved sådan et byggeri, på bekostning af gudenåen..... det kan simpelthen ikke passe at der er nogen i Randers kommune der vil tillade dette, når alle andre kommuner ville være misundelige på det potentiale vi har i Randers havn.             

            Peter Rafn Christensen 8900 Randers C
            - Blanketnummer: 5801

            Høringssvar

            Som villaejer ud til Romalt Boulevard er vi meget bekymret for placeringen af den nye havnevej og klimabroen. Vi frygter, at den tunge trafik fra havnen (samt øget trafik generelt) vil gå ad Romalt Boulevard og øst ud af byen. Det er både et uheldigt scenarie i forhold til friskolen og daginstitutioner, men også en klar værdiforringelse af vores boliger langs Romalt Boulevard. Da vi købte grund for blot 5 år siden var dette ikke en del af overvejelserne, da vi udelukkende har hørt og læst om en østforbindelse. Allerede nu oplever vi en del tung trafik, da genbrugspladsen bruger Romalt Boulevard som "smutvej" øst ud af byen. Vi oplever, at den tunge trafik kører MEGET stærkt og larmer meget. Hvilke overvejelser har Kommunen gjort sig omkring øget trafik på Romalt Boulevard?

            Hvorfor er Klimabroen og den nye Havnevej pludseligt blevet 1. prioritet, når man tilsyneladende har gjort flere foranstaltninger for at forberede en øst-forbindelse? Det virker meningsløst, at man i Randers vil lede trafikken gennem byen og ikke udenom byen. Dette til stor gene for rigtig mange af byens beboere og meget ødelæggende for forstæderne (Kristrup, Romalt, Dronningborg).

            Hvordan vil man sikre sikker skolevej for Romaltbørn til Kristrup Skole? Den øgede trafik - og især den store mængde tunge trafik, som forventes på Clausholmvej vil på sigt koste liv! Det er rigtig fint, at der nu langt om længe er kommet lyskryds, men det giver stadig ikke en sikker skolevej for de små børn til Kristrup Skole! En afledt konsekvens af dette må forventes at være øget trafik omkring Kristrup Skole, da nuværende foranstaltninger ikke anses som sikre ved en øget trafikmængde på Clausholmvej.

            Vi finder det ærgerligt, at det på borgermødet virkede til, at Klimabroen er vedtaget og at man mere eller mindre fik indtryk af, at østforbindelse  aldrig bliver en realitet! I vores øjne giver det enormt stor mening at lave en østforbindelse som minimerer støjgener i byen, minimere forureningen i byen og aflaster det hårdt pressede vejnet i byen. Vi har svært ved at få øje på de store fordele i forslagets placering af Klimabroen og den nye Havnevej. Vi savner et reelt alternativ til den forslåede placering. Det eneste fornuftige alternativ i vores øjne er østforbindelsen med en tilhørende Havnevej. Østforbindelsen bør være en helt klar 1. Prioritet!

             Tina Kuntz Ørnsholt
             - Blanketnummer: 5800

             Høringssvar Ny Havnevej - Beton Genbrug ApS m. fl.

             Se vedhæferde 

             Beton Genbrug ApS, H.E.C Udlejning A/S, Design Smedie ApS 8920 Randers NV
             - Blanketnummer: 5799

             Kraftig opskrevet trafik prognose - "brændende platform" for Klimabroen?

             Den vedhæftede pdf-fil indeholder et høringssvar som kommenterer på trafikprognoserne der er blevet fremlagt i forhold til Klimabroen, og fremhæver at disse - uden at der er fremlagt data som kan understøtte dette - er blevet voldsomt opskrevet i forhold til tidligere trafikprognoser.

             Peter Møller Kjeldsen 8930 Randers NØ
             - Blanketnummer: 5798

             Meningsmålinger på Facebook Randers bør give stof til eftertanke

             Den vedhæftede pdf-fil redegør for to meningsmålinger, som er blevet foretaget af enkeltpersoner på Facebook Randers.

             Begge undersøgelser viser stor tilslutning til en Østbro og ringe tilslutning til en Klimaforbindelse.

             Budskabet i dette svar er ikke at man skal bruge meningsmålinger som de er - men at man skal overveje om de markante holdninger, som går imod de fremlagte planer for Klimabroen, burde give anledning til at Randers Kommune selv undersøgte borgernes holding til de forskellige muligheder. 

             Peter Møller Kjeldsen 8930 Randers NØ
             - Blanketnummer: 5797

             Vedr. linjeføring af ny havnevej

             Som beboere langs Clausholmvej er vi meget forundret over udmeldingen om at følge alternativ 2 til den nye havnevej.

             I VVM rapporten fra 2014 anbefales det at følge hovedforslaget om linjeføring af nye havnevej og ikke gå vidre med alternativ 2, som nu er i høring.

             I skriver nu:                                                                                                                                                                                      Clausholmvej optimeres så tung trafik kan ledes denne vej ud til Hammelvej og vidre til Sdr.Borup motorvejsafkørslen.                      Denne optimering er vi selvfølgelig meget interesserde i at vide mere om. Den nye havnevej skal gå fra at være 4-sporet til at være 2-sporet opad Clausholmvej. De 2 spor er uden cykelsti og skal kunne rumme øget tung trafik, med bl.a. modulvogntog. På onlineborgermødet d.19. maj blev der oplyst at man ikke skal cykle på Clausholmvej, og derfor er der ikke udmidlerbart ikke på nuværende tidspunkt indtænkt en cykelsti. Hvor skal vi der bor her, så cykle?

             Den øgede trafik vil uden tvivl også betyde øget støj, forurening og øgede vibrationer i husene langs vejen. Vi har tidligere i både høringssvar og henvendelser til forvaltningen, beskrevet hvordan husene langs Clausholmvej har gener af de vibrationer som vi allerede oplever på nuværende tidspunkt. Disse gener må vi desværre formode forværres, med en tungere og øget trafik.

             Udover disse gener, må vi formode at påregne en stor værdiforringelse af vores ejendom. Dette giver selvfølgelig stor uro og usikkerhed ift om vi er stavsbundet med et usælgeligt hus.

             Vi er derfor personligt interesserede i at vide hvad kommunen tænker ift opkøb af vores ejendom.

             På byrådsmøde d.14. januar 2019 besluttes det at etablerer et lyssignal i krydset Clausholmvej/Kristrupvej. På dette møde fortælles der endvidere, at havnevejen ikke kommer denne vej og det derfor relative dyre lyssignal godt kan etableres. Inden lyssignalet var taget i brug, var alterantiv 2 til havnevejen i spil, dette undre os meget!

             Vi mener stadig at hovedforslaget fra VVM undersøgelsen er et meget mere trafiksikkert forslag. Hvis alternativ 2 fastholdes håber vi at trafiksikkerhed samt hensynstagen til os der bor "midt på den nye havnevej" tages med i betragtning.

             Vi håber på en fair behandling.

             Camilla Flarup Kristensen og Heinrich Steen Kristensen - 8960 Randers SØ

              

              

              Camilla Flarup Kristensen 8960 Randers SØ
              - Blanketnummer: 5790

              Tung trafik på de overordnede veje

              Overordnet er jeg positivt stemt for klimabroen, og kan sagtens se fornuften i at aflaste Randers Bro og fremtidssikre fremkommeligheden over fjorden. Dog stopper forståelsen når man på den sydlige side planlægger at bruge en boligvej som forbindelsesvej, og derved øge ÅDT med 100%, for at spare lastbilerne for 800m kørsel af de omkringliggende hovedveje. Jeg synes at man skal kigge på en ombygning af Grenåvej/Hammelvej fletningen, såman via en shunt kan komme fra Hammelvej østgående til Grenåvej vestgående, og modsat den anden vej. Dette vil ikke give flere knudepunkter end i dag og kan endda reducere knudepunkterne med et yderligere, hvis det kombineres med en højreshunt i det nye kryds Clausholmvej/Grenåvej, for de køretøjer som skal mod havnen og den nye klimabro. For at forhindre den tunge trafik i at "sive" ned ad Clausholmvej, foreslås det at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af bump på strækket mellem Absalonsvej og Grenåvej. Ovenstående løsning vil som sidegevinst gøre krydsningen af Clausholmvej meget mere sikker for de mange skolebørn som hver dag bevæger sig fra Romalt og dyrekvarteret mod Kristrup Skole.

              På vedlagte kort ses med røde streger de nye shunts i ombygningen af sammenfletningen Grenåvej/Hammelvej og den nye højreshunt som foreslås i krydset Clausholmvej/Grenåvej (krydset markeret med rød cirkel. Den grønne streg er den strækning hvor der foreslås etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger på Clausholmvej fra Absalonsvej til Grenåvej.

              På forhånd tak fordi I lyttede.

              Martin Boutrup 8960 Randers SØ
              - Blanketnummer: 5789

              Bækkestien

              Det er bekymrende at den planlagte klimabro med tilkørsel ender ved Bækkestien - der skal ikke meget fantasi til at regne ud, at for at lede bilerne væk fra Udbyhøjvej og forbinde broen med Ringboulevarden , er Bækkestien oplagt at inddrage som vej.!!

              Det er et grønt område ,som bliver brugt af rigtig mange mennesker - den må ikke forsvinde.

              Jeg er bekymret også for den ekstra trafik, der vil komme på vejene nord for Udbyhøjvej- de små villaveje vil blive brugt som smutveje op til Boulevarden.

               Anna Lisbeth Nielsen 8930 Randers NØ
               - Blanketnummer: 5784

               Havnevej,Klimabro og Østforbindelsen

               Nu er der talt om en ekstra bro for at aflaste Randers bro i ca 30 år eller mere og så vil man begynde med at fjerne Mazda på Ørneborgvej ,det syntes jeg er fuldstændig hovedløst.Start med broen og byg dernest tilkørselsvejene så de berørte får kortest mulig gene i anlægsperiodenJeres foreslag til vejføring Clausholmvej,Ørneborgvej og videre til den nye havn over fjorden og igennem sporbyen giver jo ingen mening når man ser på hvilke konsekvenser det får for alle implicerede beboere og virksomheder i området . Hvis kommunen fastholder dette ville jeg foreslå vejføring Clausholmvej,Grenåvej til krydset Kristrup Engvej/Engboulevarden til alternativ 1.Når det er sagt vil jeg anbefale den nye øst bro fra Kronjydekrydset med tilkørsel til den nye havn via Kristrup Engvej , det vil spare jer for uoverskuelige problemer som jeres oprindelige forslag vil medfører

               Ligger der beregninger på prisen på de forskellige linjedøringer alt incl og hvor kan man se dem ?

                Christen Voergaard Bonde 8960 Randers SØ
                - Blanketnummer: 5783

                Manglende høring af borgere udenfor projektet, og lovligheden af opdeling

                Manglende høringer af borger udenfor selve planen som i den grad bliver påvirket af mere trafik som konsekvens af en klimabro, og i det hele taget lovligheden i at opdele et sådan projekt i del høringer og etaper+

                Se høringssvar vedlagt

                Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
                - Blanketnummer: 5782

                motorvejstrafik i Kristrup

                se venligst vedhæftede.

                Michael Mose 8960 Randers SØ
                - Blanketnummer: 5780

                Høringssvar - Hvorfor ikke kystsikring af hele Randers Fjord

                Randers Fjord er udpeget af Staten som 1 af 14 projekter der er udfordret ved stormflod. Hvorfor sikre man så kun Randers Midtby?

                Høringssvar vedlagt.

                Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
                - Blanketnummer: 5777

                Høringssvar Houlberg & Wittrup A/S

                Høringssvar - se vedhæftede 

                Houlberg & Wittrup A/S 8920 Randers NV
                - Blanketnummer: 5776

                Bevar Bækkestien

                Høringssvar til østbro/Klimabro

                Jeg synes først og fremmest, at det er en rigtig god ide med en østbro og det er på tide at Randers får en. Jeg vil foretrække, at det bliver en klimabro, så der kan slås to fluer med et smæk. Men jeg kan ikke gennemskue, hvor vejen skal forbindes på nordsiden og det lader til at selve vedhæftningen til det videre forløb slet ikke er på plads. Derfor mener jeg, at projektet bør udskydes til den endelig plan foreligger og borgerne kan få det fulde overblik over konsekvenser og fordele.

                Jeg mangler også et helt klart svar på, at Bækkestien ikke ofres i denne plan - dette blev nemlig ikke bortvist på det borgermøde, der blev streamet fra Randers Kommune, så vidt jeg forstod. Randers har unikke steder i byen, så folk der ikke er mobile, også har en mulighed for at nyde naturen. Netop hele området øst for Østre Kirkegård og Tøjhusparken har ikke grønne anlæg og lign. som resten af byen, derfor må man bevare Bækkestien, som den er - nemlig en perle med rindende vand, der klukker i takt med fuglekvidder - helt unikt.

                Og så må man for alt i verden heller ikke ødelægge Tøjhusparken - Danmarks ældste offentlige haveanlæg.

                 Pia Asvig Iversen
                 - Blanketnummer: 5775

                 Beregning af Samfundsøkonomisk intern rente

                 Fremlæg beregningsgrundlaget for den samfundsøkonomiske gevinst med en påståede interne rente på 18%

                 Høringssvar vedlagt

                 Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
                 - Blanketnummer: 5773

                 Forventet øgning af trafikken på Valdemarsvej

                 Som beboere på Valdemardsvej er vi bekymrede for den skitserede, forventede øgning af trafikken på vejen som en oplagt smutvej til Grenåvej og den nye broforbindelse.  På Valdemarsvej bor der mange familier med børn, som frekventerer Kristrup Skole, og det har længe været et problem, at fartgrænsen ikke overholdes. Der køres i dag alt, alt for stærkt på vejen.  Vi vil derfor opfordre til, at der allerede nu etableres vejchikaner på Valdemarsvej, akkurat som det er sket på de nærliggende veje - Vennelystvej og Kristrupvej. Med chikaner vil Valdemarsvej blive mindre attraktiv som smutvej til Grenåvej og medvirke til at trafikken ledes uden om det gamle Kristrup. Den allerbedste løsning ville dog være at lukke Valdemarsvej ud mod Århusvej helt. 

                 Venlig hilsen

                 Lene og Niels Steppinge

                  Lene Marie Steppinge 8960 Randers SØ
                  - Blanketnummer: 5772

                  Østbro som første prioritet

                  Denne høring drejer sig om vejforholdene syd for den påtænkte Klimabro. Det er imidlertid fuldstændig uhørt, at man planlægger dyre anlægsarbejder syd for Klimabroen, uden at man samtidig ser på forholdene nord for broen. Som det ser ud lige nu, ender Klimabroen i en trafikal blindgyde på Udbyhøjvej.

                  Nord for Klimabroen, påtænker man at lede op mod 22.000 biler i døgnet ud på en i forvejen trafikalt belastet Udbyhøjvej, og videre op ad den ligeså trafikalt belastede Dronningborg Boulevard. I myldretiden er der i forvejen lange køer begge steder, så det forekommer helt ugennemtænkt at man vil belaste disse veje endnu mere. Men det vil man måske heller ikke? Måske har man i stedet tænkt sig at lade klimabroen fortsætte ad det smukke og rekreative område Bækkestien, hvilket vil være en katastrofe for naturen i byen. På borgermødet var der rigtig mange bekymrede spørgsmål om Bækkestien – spørgsmål som ikke blev besvaret med klare svar. Jeg er som mange andre svært bekymret, både for alt for meget trafik på Udbyhøjvej/Dronningborg Boulevard og ved udsigten til en 4 sporet vej på Bækkestien.

                  Uanset om planen er at lede trafikken ad Udbyhøjvej eller Bækkestien, er det efter min mening den helt forkerte løsning, som betyder alt for megen trafik i tæt bebyggende områder både nord og syd for broen, og i hele midtbyen. Den eneste rigtige løsning er at lede trafikken udenom byen, via en Østbro. Østbroen bør ikke planlægges som anden, men som første prioritet.  Lad os nu få trafikken ledt udenom byen, og ikke igennem byen!

                  Med venlig hilsen LIselotte Batsberg

                   Liselotte Batsberg 8930 Randers NØ
                   - Blanketnummer: 5771

                   Forventet øgning af trafikken på Valdemarsvej

                   Som beboere på Valdemardsvej er vi bekymrede for den skitserede, forventede øgning af trafikken på vejen som en oplagt smutvej til Grenåvej og den nye broforbindelse.  På Valdemarsvej bor der mange familier med børn, som frekventerer Kristrup Skole, og det har længe været et problem, at fartgrænsen ikke overholdes. Der køres i dag alt, alt for stærkt på vejen.  Vi vil derfor opfordre til, at der allerede nu etableres vejchikaner på Valdemarsvej, akkurat som det er sket på de nærliggende veje - Vennelystvej og Kristrupvej. Med chikaner vil Valdemarsvej blive mindre attraktiv som smutvej til Grenåvej og medvirke til at trafikken ledes uden om det gamle Kristrup. Den allerbedste løsning ville dog være at lukke Valdemarsvej ud mod Århusvej helt. 

                   Venlig hilsen

                   Lene og Niels Steppinge

                    Lene Marie og Niels Steppinge 8960 Randers SØ
                    - Blanketnummer: 5769

                    Høringssvar ny Havnevej/Klimabro

                    1. Tung trafik på Clausholmvej

                    Clausholmvej er ikke godkendt til tung trafik modulvogntog mv., men ved informationsmødet på Randers kommune d. 13.05.2020 som jeg deltog i oplyser I, at vejen er godkendt til tung trafik, og at det er småjusteringer der skal til for at gøre vejen klar.

                    Vi ønsker dokumentation for denne godkendelse og plantegning for det der blev sagt på mødet d. 13.05.2020 med såkaldte småjusteringer af vejen, så vidt jeg er informeret er det trafikstyrelsen som skal godkende sådan en vej og det havde man på daværende tidspunkt tydeligvis ikke undersøgt.

                    2. Støj og forurening langs Clausholmvej og dens beboer

                    Der er ikke lavet en handlings plan, hvor vidt man vil lave støjskærme/støjisolering mv. langs Clausholmvej da det vil give store støj gener når man vil fordoble mængden af trafik og en stor part vil være tung trafik, vi ønsker en udmelding for dette før en evt. vedtagelse i byrådet af dette projekt.  

                    3. Trafikale beregninger.

                    På Clausholmvej kører der pt. ca. 5500 biler/døgn. I skriver at ved alternativ 2 vil Randers bro blive aflastet med 22.100 biler/døgn, mens trafikken på Clausholmvej vil stige med 4100 biler/døgn.

                    I kunne ikke på informationsmødet d. 13.05.2020 redegøre for jeres trafikale beregninger.

                    Vi ønsker en redegørelse for dette regnestykke.

                    4. Ud/indkørsel til Clausholmvej 17 og 21

                    Med minimum 9.600 biler og lasbiler pr. døgn se vi det meget svært, hvordan vores ind og udkørsel bliver både for os som privat og som erhverv fra vores grund, samt de kunde/patienter som kommer til og fra Clausholmvej 21 i bil, på cykel og gående

                    Vi ønsker en redegørelse for, hvordan det skal løses.

                    5. Afklaring.

                    Vi har oplevet generelt rod i jeres materiale og modstridende informationer gennem årene omkring Clausholmvej og vejbyggelinjer.

                    Vi har som ejere af bolig og erhverv behov for en hurtig afklaring af jeres planer samt, hvordan I vil løse de negative konsekvenser som vi som ejer og virksomhedsejer på Clausholmvej 17 og 21 vil blive ramt af.

                    6. Vi beder om en afklaring og en konkret aftale.

                    Om evt. opkøb eller erstatning af vores huse og forretninger mv. på Clausholmvej, så frem at det bliver vedtaget.

                    Per Wissendorff

                    8960 Randers  

                     Per Wissendorff Jensen 8960 Randers SØ
                     - Blanketnummer: 5766

                     Høringssvar Houlberg og Wittrup A/S

                     Se vedhæftede høringssvar 

                     Houlberg & Wittrup A/S 8920 Randers NV
                     - Blanketnummer: 5765

                     Høringssvar ny Havnevej/Klimabro

                     1. Tung trafik på Clausholmvej

                     Clausholmvej er ikke godkendt til tung trafik modulvogntog mv., men ved informationsmødet på Randers kommune d. 13.05.2020 som jeg deltog i oplyser I, at vejen er godkendt til tung trafik, og at det er småjusteringer der skal til for at gøre vejen klar.

                     Vi ønsker dokumentation for denne godkendelse og plantegning for det der blev sagt på mødet d. 13.05.2020 med såkaldte småjusteringer af vejen, så vidt jeg er informeret er det trafikstyrelsen som skal godkende sådan en vej og det havde man på daværende tidspunkt tydeligvis ikke undersøgt.

                     2. Støj og forurening langs Clausholmvej og dens beboer

                     Der er ikke lavet en handlings plan, hvor vidt man vil lave støjskærme/støjisolering mv. langs Clausholmvej da det vil give store støj gener når man vil fordoble mængden af trafik og en stor part vil være tung trafik, vi ønsker en udmelding for dette før en evt. vedtagelse i byrådet af dette projekt.  

                     3. Trafikale beregninger.

                     På Clausholmvej kører der pt. ca. 5500 biler/døgn. I skriver at ved alternativ 2 vil Randers bro blive aflastet med 22.100 biler/døgn, mens trafikken på Clausholmvej vil stige med 4100 biler/døgn.

                     I kunne ikke på informationsmødet d. 13.05.2020 redegøre for jeres trafikale beregninger.

                     Vi ønsker en redegørelse for dette regnestykke.

                     4. Ud/indkørsel til Clausholmvej 21

                     Med minimum 9.600 biler og lasbiler pr. døgn se vi det meget svært, hvordan vores ind og udkørsel bliver både for os som privat og som erhverv fra vores grund, samt de kunde/patienter som kommer til og fra Clausholmvej 21 i bil, på cykel og gående

                     Vi ønsker en redegørelse for, hvordan det skal løses.

                     5. Afklaring.

                     Vi har oplevet generelt rod i jeres materiale og modstridende informationer gennem årene.

                     Vi har som ejere af bolig og erhverv behov for en hurtig afklaring af jeres planer samt, hvordan I vil løse de negative konsekvenser som vi som ejer og virksomhedsejer på Clausholmvej 21 vil blive ramt af.

                     6. Vi beder om en afklaring og en konkret aftale.

                     Om evt. opkøb eller erstatning af vores huse og forretninger mv. på Clausholmvej 21 så fremt at det bliver vedtaget.

                     Charlotte W. Jensen

                     Per Wissendorff Jr.

                     Clausholmvej 21

                     8960 Randers SØ.

                      Per Wissendorff Jensen Jensen 8960 Randers SØ
                      - Blanketnummer: 5763

                      KRAKA - Landets bedste infrastruktur projekter - Østforbindelse

                      KRAKA - Landets bedste infrastruktur projekter - Østbro

                      Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
                      - Blanketnummer: 5762

                      Østbro

                      Østbro udarbejdet af Transportministeriet, Vejdirektorratet og Randers Kommune

                      Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
                      - Blanketnummer: 5761

                      Randers er bedre tjent med en Østbro

                      Randers er bedre tjent med en Østbro

                      Se vedlagte høringssvar

                      Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
                      - Blanketnummer: 5758

                      Tænk sammenhængene ift. fremtiden!

                      Randers har helt klart brug for en ny infrastruktur, som både hænger sammen, men som også giver giver mening. En ny bro (evt. tunnel, hvorfor endeligt ikke?) er yderste nødvendigt, dog synes jeg godt, man kan tænke fremsigtet, og dermed fremlægge planerne for hele infrastrukturen - i hvert fald ift. vejnettet - for Randers. Hvad er planerne på nordsiden?

                      Alternativ 1., vil måske give mindre bekymringer hos borgerne end alternativ 2., ift. Clausholmvej. MEN hvis byrådet vælger alternativ 2., så skylder man borgerne, at anlægge cykelsti og støjdæmpende foranstaltninger. 
                       

                      OG! Den nye klimabro ender ud i Udbyhøjvej. Det betyder at rundkørslen ved Dragon/Østervangs/Udbyhøjsvej vil få mere trafik. Denne rundkørsel er slet ikke optimalt i øjeblikket. I bør og skal gøre noget ved rundkørslen. Der burde ske ændringer her! 
                       

                      Og hvad er blander for Ringboulevarden der stopper oppe ved Hadsundsvej? Man kunne passende lade den fortsætte ned til Dronningborg/Tjærby. Der er allerede massivt pres på Mariagervej/Hobrovej/Tørvebryggen. 
                       

                      I synes at glemme hele grunden til trafikken centralt i Randers!? Borgerne inde i Randers har ikke et reelt alternativ til at komme ind/ud af byen. En lille indre ringvej (rineboulevarden/ og en tættere østbro) vil løse problemet. 
                       

                      ROS for at I vil gøre noget - men kig nu venligst én gang til på planerne og tænk tingene i helhed og fremsigtet.

                       Farid Sahel
                       - Blanketnummer: 5756

                       Direkte eller inddirekte berørte

                       Vi har i de første artikler læst at alle direkte eller inddirekte berørte er informeret direkte. Nu skriver jeg for både nr 19 og 21 på Præstemarken. Vi kunne pludselig læse at vores nærmeste nabo skulle væk og virksomheden fjernes for at lægge jord til en 4 sporet vej. Vi synes at når nu vores nærmeste nabo forsvinder, til fordel for en vej var det på sin plads at informere os fra starten. Det giver i hvertfald en anden udsigt når vi sidder i vores haver, som kommer til at være lige op til vejen. Vores huse er bygget i 00'erne og vi blev pålagt at etablere en støjvold ud mod Grenåvej på vores egne grunde, noget de andre på vejen ikke har. Vi håber som så mange andre at denne løsning, som vi mener er helt galt bliver revurderet meget kraftigt for Clausholmvej er ikke gearet til lastbiler og cyklister på samme tid.

                       Hvis det skulle ende med at dette projekt bliver vedtaget, hvilket vi ikke håber. Går vi ud fra vi at der er tænkt i en eller anden form for støjdæmpende foranstaltninger for når I som kommune mener at vi skulle lave noget ud mod vejen skal det vel gå begge veje.

                       Der er i de sidste mange år opkøbt huse langs Århusvej, er det projekt så langt i skuffen for vi går ud fra at det var for at gøre vejen bredere fra det gamle Hansen Møbler og ned til Bojesvej. Vi kunne se i mødet på Facebook at Århusvej gik fra at være rød til grøn på bekostning at Kristrup.

                       Venlig hilsen

                       Beboerne på Præstemarken 19 og 21

                        Lars Nørlund 8960 Randers SØ
                        - Blanketnummer: 5755

                        ændring i strategi og byens identitet

                        Standpunkt indtil man tager et nyt?

                        Hvorfor ændre man i tidligere strategier og i byens historie og identitet?

                        Se vedhæftede høringssvar

                        Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
                        - Blanketnummer: 5752

                        Høringssvar ny havnevej

                        Deler generelt bekymringerne med andre beboere i Romalt omkring en evt. øget trafikmængde på Romalt Boulevard. 

                        Vi oplever en del tung trafik på vejen og frygter at dette vil blive forøget ved den nye vejføring.

                        I forbindelse med tilladelse til ny vaskehal og rekreativt område i lokalplan 708 som pt. er under behandling af byrådet, angiver man at området ved Rema,hallen, skole og institutioner ses som et knudepunkt Romalt. Dette risikere med disse planer at ende i trafik kaos.

                        Der er allerede meget trafik ind til indkøb og institutioner i dag på begge sider af vejen, og fordelingen sker i et sving med chikaner hvor udsynet ikke er optimalt.

                        Man bør derfor analysere grundigt hvordan den nye vejføring vil påvirke Romalt Boulevard. Det vil være en meget dårlig behandling af denne hastigt voksende bydel, hvis man tillader en så befærdet vej midt i bydelen. Hvis forvaltningen når frem til at de tunge køretøjer ikke vil benytte denne rute, bør kommunen stå ved det og gøre det forbudt for lastbiler at benytte Romalt Boulevard.

                        I lighed med mange andre høringssvar støtter jeg meget opkring østforbindelsen, da beregningerne viser at denne forbindelse er den mest rentable investering i forhold cost / benefit.

                         Jacob Mørch Pedersen 8960 Randers SØ
                         - Blanketnummer: 5751

                         Ny Havnevej

                         Angående den nye Havnevej. Jeg forstår ikke hvorfor der ikke er lavet et ordenlig materiale omkring dette projekt. Det der er lavet nu berøre rigtig mange mennesker. Da jeg har snakket med en del mennesker om dette projekt kan jeg forstå at der er mange der føler sig taget  ved næsen. Jeg er bekymret over den stigende trafik der vil komme i kristrup. Jeg syntes man skal starte med en østbro som jo har været på tegnebrættet i mange år. Så kære politiker i Randers hør nu efter hvad folket siger. Tror desværre der er mange der ikke orker at indgive svar da det ligger i kortene at det er afgjort. Så kære politiker jeg viser gerne rundt i kristrup og tageren dialog med jer og det tror jeg også der er andre der gerne vil. For det her det er en ommer mvh Jesper Pedersen 

                          Jesper Støkmark Pedersen 8960 Randers SØ
                          - Blanketnummer: 5750

                          Hokus pokus trafik tal

                          Hokus pokus trafiktal

                          Kommunen bedes redegøre for spørgsmål om trafiktal i øst og vej og forskellige og fejlbehæftede tal på fremlagt materiale.

                          Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
                          - Blanketnummer: 5749

                          Trafikgener på Romalt boulevard

                          Jeg er bekymret for hvorvidt Romalt boulevard bliver offer for endnu mere tung trafik idet Romalt boulevard forventeligt bliver en genvej for trafik mellem Grenåvej og Ørneborgvej - i begge retninger. På Romalt boulevard færdes i forvejen dagligt mange børn og unge, med deres forældre, til og fra skole og daginstitutioner. Den i forvejen massive mængde trafik i området, grundet megen nybyg, bekymrer i forvejen de som bor i området, om hvorvidt deres børn kan færdes trygt, hvorfor yderligere trafik vil føre til flere gener og bekymringer i dagligdagen. 

                           Rasmus Vibæk Søgaard 8960 Randers SØ
                           - Blanketnummer: 5746

                           Høringssvar Ny Havnevej

                           Høringssvar vedr. Ny Havnevej

                            

                           Vi bor på Bjarkesvej i Kristrup, og vi ser følgende problematikker ifm. udvidelsen:

                            

                           Pga. den øgede trafik på Clausholmvej, af primært tung trafik, vil vi opleve massiv øgning af forurening, trafikstøj, og trafikale udfordringer.

                           Som det er nu, oplever vi allerede, at der opstår trafikprop op ad Clausholmvej, i myldretiden, fordi blot 2 lastbiler med anhænger, fylder vejen op, op til det nye kryds.

                           Yderligere, er vi bekymrede for, hvor meget den øgede trafik, kommer til at blokere adgangen fra Holger Danskes vej, og ud på Clausholmvej.

                           Dernæst er der strækningen fra det første kryds, og op til krydset,ud mod Hammelvej.

                            

                           Her vil trafikken stagnere, pga. det øgede antal biler og lastbiler på strækningen. Mængden af udstødningsgasser vil blive massiv.

                           Især den tunge trafik, vil give vibrationsskader, som helt sikkert, vil blive en belastning for mange af de omkringliggende ejendomme.

                            

                           Man kan sagtens forestille sig, den betydelige værdiforringelse af de berørte ejendomme, som følge heraf.

                           Vi er rystede over den manglende oplysning fra kommunens side, i forbindelse med den påtænkte udvidelse.

                           Hvorfor har der, på intet tidspunkt, været nabohøringer, informationsmøder, eller lignende?

                           Vi har en klar forventning om, at projektet ikke bliver en realitet, så længe alle relevante borgere ikke er hørt!

                            

                            

                            Gitte Lykke Meyer 8960 Randers SØ
                            - Blanketnummer: 5730

                            Spørgsmål om prioritetsrækkefølge Østbro vs. Klimabro

                            Prioritetsrækkefølge Østbro vs. Klimabro

                            Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
                            - Blanketnummer: 5728

                            Betragninger og forslag omkring Klimabro høring

                            Hermed indgives høringssvar i vedhæftede PDF, idet en fremstilling er for kompleks til blot at skrive i prosa her. Grundlæggende bør der principielt anlægges flere forbindelser på tværs af Gudenåen, men dette kan ikke ske uden skyldig hensyntagen til infrastruktur og borgere på begge sider af floden. Vi lever omkring en floddal og må indrette os efter at trafikken foregår omkring denne. En ny forbindelse må ikke skabe unødig gene for borgerne i Randers på bekostning af ambitionen om prestigeprojektet "Flodbyen i Randers", hvilket for øjeblikket synes at være tilfældet. I de nuværende planer afskæres den sydlige og østlige del af Randers reelt fra centrum, hvilket forhåbetlig ikke er intentionen.

                            Med venlig hilsen

                            Michael Gamtofte

                            Michael Gamtofte 8930 Randers NØ
                            - Blanketnummer: 5724

                            Høringssvar Houlberg & Wittrup A/S

                            Se vedhæftede 

                            PMJ Advokater P/S 8920 Randers NV
                            - Blanketnummer: 5718

                            bekymring for den decentrale vandforsyning

                            Kristrup Vandværk finder den påtænkte løsning for at være kortsigtet uden at tage hensyn til lokale forhold. Vandværket har kildeplads og produktionsanlæg der har facade til Clausholmvej. Vi må gå ud fra at byrådet stadig går ind for den decentrale vandforsyning i kommunen, hvorfor der bør tages hensyn til eksisterende kildepladser. Selv om Kristrup Vandværk ligger uden for OSD (Område med Særlige Drikkevandsinteresser) bør byrådet tage hensyn til en lokal vandforsyning ejet af andelshaverne i Kristrup. Drikkevandet i Kristrup er særdeles godt beskyttet, idet den foretagne kulstof-14 analyse viser en alder på 15.000 år. Det vil kort sagt være ikke mindre end en katastrofe, hvis kildepladsen forurenes ved uheld på Clausholmvej. Må vi der erindre om at det jo ikke er en naturlig stigning i trafikmængden, men alene en stigning pga. omlægning af trafikken. Da den også skal fungere som adgangsvej til havnen vil en ikke ubetydelig del af den øgede trafik mængde være tung trafik, herunder modulvogntog.

                             For så vidt det drejer sig om det nye vejanlæg på nordsiden af Grenåvej, vil det have den betydning at vandværket, ud over at miste en af sine større kunder, vil få en ikke ubetydelig udgift i størrelsesordenen kr. 150.000 til ledningsomlægning, som kun andelshaverne i Kristrup skal betale.

                             Kristrup Vandværk a.m.b.a. 8960 Randers SØ
                             - Blanketnummer: 5705

                             Nord Øst bro - ja tak

                             En bro igennem centrum løser kun sliddet af Randers bro. FÅ nu den bro uden om bymidten, fortsæt ringvejen ud over, syd for Harridslev og nord for Tjærby, med en bro over fjorden hvor den er smallest. SÅ alt trafikken til djursland går helt udenom centrum!!! Alt kørsel vest og nordfra til djursland og nordlige del af Århus, ville kunne køre ad ringvejen og over broen.

                             Det er en skam man tænker kun til næsetippen. Hvis man på sigt(f.eks. 10-20 år) fik al tung havne industri ud af by midten kunne man virkelig lave en masse "Randers ved floden", ikke kun af navn men også af gavn. Kultur og bymidte, havnebad ville blomstre sig til mere end hvad Århus har at byde på. En nord-østbro gennem ringvejen ville virkelig vil sætte sit præg på byen og  ville være et innovativt tigerspring for byen. Og ikke endnu en Randers historie som resten af landet kan grine over at man ligge en bro i en i forvejen overbelastet midtby, og ovenikøbet kalder den en klimabro.  Tænk fremad og ikke i begrænsninger.

                             Tak for ordet. 

                              Nyvang Frits 8920 Randers NV
                              - Blanketnummer: 5703

                              Høringssvar fra skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole

                              Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Tirsdalens Skole.

                               

                              Vi er mange forældre, der har børn, der selv sørger for at transportere sig til skole - enten på cykel eller knallert. Vi er meget bekymrede for den øgede trafik tværs gennem vores skoledistrikt, hvor mange elever skal krydse Clausholmvej, men også den øgede trafik på mange af de andre veje. Det er specielt kombinationen af de bløde trafikanter og den tunge trafik, der er stærkt bekymrende.

                               

                              Skolebestyrelsen er fokuseret på at få de unge elever til at cykle i skole, hvilket også er i tråd med Randers som cykelby. Det kan give nogle farlige/alvorlige situationer på den primære skolevej. Vi har selvfølgelig også vores bekymringer i relation til eleverne på Kristrup skole i tankerne.

                               

                              Vi håber, at den foreslåede linjeføring bliver taget til genovervejelse, og at der som minimum bliver lavet foranstaltninger, der gør, at elever kan få en tryg og sikker skolevej.

                               

                              På vegne af Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole

                               

                              Lars Graulund Jespersen

                              Skolebestyrelsesformand

                               Skolebestyrelsen Tirsdalens skole
                               - Blanketnummer: 5696

                               Nej tak til klimabro

                               Østbro er en langt bedre og fremsynet løsning. 

                                Ole Skjøtt Rasmussen 8930 Randers NØ
                                - Blanketnummer: 5681

                                Høringssvar vedr. ny Havnevej i Randers.

                                Tak for en spændende gennemgang af planerne om etablering af en ny Havnevej fra syd og øst til det nye havneområde syd for Randers Fjord.

                                Som supplement til planerne om den nye Havnevej, kom I også ind på Klimabroen som plan for klimabeskyttelse og en tredje forbindelse over Randers Fjord.

                                 

                                Efter min mening er det vigtig at skelne mellem de to opgaver:

                                Formålet med Havnevejen er:

                                1. At aflaste Aarhusvej for den tunge trafik til det nye havneområde
                                2. At skabe en ny adgangsvej for tung trafik til det nye havneområde syd for Randers Fjord

                                Formålet med Klimabroen er:

                                1. At sikre mod oversvømmelse af Randers i tilfælde af højvande, der kommer ude fra fjorden, så overfladevand fortsat kan flyde frit fra de højtliggende områder i Randers til opmagasinering i havnebassinets bag Klimabroens sluse.
                                2. At etablere en tredje overkørsel over Randers Fjord/Gudenåen for den lette trafik

                                 

                                Med den skelnen synes det også klart, at Havnevejen primært vil blive benyttet til den tunge trafik mellem havnen og Djursland/E45 Syd, mens Klimabroen primært er til den lette trafik mellem Dronningborg og Randers NØ til Djursland/E45 Syd.

                                Ved at etablere den nye Havnevej fjernes potentielt 12% af trafikken fra Randers Bro (se trafikmåling fra 2018: http://vej08.vd.dk/komse/nytui/komse/komSe.html?noegle=4780523458&log=0).

                                Og da det er tung trafik, der fjernes, vil det opleves som en langt højere aflastning end de 12%.

                                Der er ikke belæg for, at trafikken på Raders Bro er stigende, hvis der tage udgangspunkt i trafikdata, der er henvist til tidligere - nærmest en faldende trafik.

                                Når Havnevejen er fuldt indfaset, vil trafikken på Randers Bro opleves som i dag eller måske ovenikøbet lettere, da den tunge trafik, der forlægges til Havnevejen, hovedsageligt ligger i de samme timer som myldretidstrafikken i den lette trafik.

                                 

                                Så Havnevejen er en rigtig god idé - den skal bare have en anden føring, end den der foreslås.

                                Se Fig 1.

                                I stedet for at vælge en meget dyr løsning, der vil give mange gener for beboerne og institutionerne i Kristrup, og hvor der skal laves rigtig meget trafikregulering mv., så vil det være langt billigere og til gene for stort set ingen, hvis Havnevejen på den første strækning føres, hvor Østforbindelsen tænkes ført.

                                Lige før Randers Fjord føres Havnevejen ind mod det nye havneområde langs med sydsiden af fjorden.

                                På den måde er der både etableret en billigere Havnevej, og der er taget første spadestik til Østforbindelsen.

                                Så handler det kun om at regulere den tunge trafik, så de ikke vælger Aarhusvej, men Havnevejen, hvor der er direkte og ureguleret adgang til det nye havneområde.

                                 

                                Næste etape af Østforbindelsen vil så bestå af en bro over eller en tunnel under Randers Fjord, samt en forlængelse af Havnevejen på nordsiden af fjorden, så den får forbindelse til Hadsundvej og Mariagervej, og dermed åbner for den tunge trafik fra Mariager og Hadsund.

                                Ved en samtidig forbindelse mellem Havnevejen og Toldbodgade vil Randers Bro og Klimabroen igen blive aflastet for trafik for pendlere, der bor i Dronningborg og Randers NØ og arbejder på Djursland og i Aarhus området.

                                Klimabroen kan vise sig alene at blive sikkerhed for fremkommelighed, hvis Randers Bro af en eller anden grund skulle blive blokeret i længere tid.

                                Endelig vil området omkring Dronningborg blive endnu mere attraktivt at bosætte sig i, da der er gode forbindelser til E45 både mod syd og mod nord, ligesom det er tilfældet i Hornbæk-området.

                                 

                                Vi må gerne tænke stort i Randers - især når det giver en bedre og billigere løsning.

                                 

                                Jørgen Mogensen 8900 Randers C
                                - Blanketnummer: 5663

                                Høringssvar Clausholmvej Ny Havnevej

                                Høringssvar Ny Havnevej

                                Høringssvar vedr. Ny Havnevej:

                                Som beboere på Clausholmvej, med indkørsel tæt på nyopført lyskryds, er vi direkte berørte af planerne for Ny Havnevej og især ved valg af alternativ 2. 

                                Det vil få store negative konsekvenser for os som beboere.

                                Vores hus har allerede mistet stor værdi. Vi er i forvejen kraftigt generet af voldsomme rystelser fra tung trafik på Clausholmvej. Der vil, for os, være tale om en betydelig øgning af støjforurening samt betydelig øget risiko for vibrationsskader i huset.

                                (Havnevejen og Klimabroens forbindelsesvej tilkobles det overordnede vejnet ved krydset Ørneborgvej/Grenåvej/Clausholmvej. Clausholmvej optimeres, så tung trafik kan ledes denne vej ud til Hammelvej og videre til Sdr. Borup motorvejsafkørslen.)???Hvad mener man med dette???

                                Der har været tale om at der skal til at køres med modulvogntog, lastvognstog på op til 25,25 meters i længde og en samlet vægt på 60 tons, hvor der i dag er lovligt at køre med 18,75 meter og en totalvægt på 48 tons, dette kræver da lidt mere end en optimering af Clausholmvej.

                                Vi er på nuværende tidspunkt stavnsbundet til vores bolig. Vi anmoder derfor om en stillingtagen til, om Randers kommune har interesse i at foretage ekspropriation, herunder totalekspropriation af vores bolig / grund.

                                Vi har et ønske om at få en konkret aftale om at Randers kommune opkøber vores bolig. Denne proces skaber uro og usikkerhed. Vi har brug for at få en afklaring på vores fremtid.

                                 

                                Hilsen Jan og Camilla Bahr

                                 Jan Bahr 8960 Randers SØ
                                 - Blanketnummer: 5659

                                 Økonomiske grundlag for ny havnevej med og uden klimabro

                                 Økonomiske grundlag for Ny Havnevej med og uden Klimabro

                                 Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
                                 - Blanketnummer: 5648

                                 En kortsigtet løsning med konsekvenser for Randers NØ

                                 At sige ja til en løsning syd for åen før, der ligger en løsning fast nord for åen, er som at købe katten i sækken. Hvilke konsekvenser for dette for Randers NØ?

                                 Lad os få en samlet oversigt over planerne inden den ene halvdel vedtages. 

                                 Man kan mistænke planlæggerne for at snige en kommendende rydning af Bækkestien ind ad bagdøren idet dette kan blive den eneste løsning på en nordlig ringvej, når nu den sydlige del er vedtaget - og evt udført. 

                                 At omdanne Bækkestien til en vej er den kæmpe fejlfortolkning af en klimaløsning. Det skriger til himlen at nedlægge et grønt åndehul for at lave plads til mere trafik.

                                 En samlet løsning, der ligger længere øst på har større fremtidsudsigter, og vil give en større aflastning, da trafikken ledes væk fra byen ud på en egentlig ringvej - der kan hægtes på hængslet ved Sdr Borup/Assentoft. 

                                  Heidi Fredholm Jepsen
                                  - Blanketnummer: 5629

                                  Høringssvar om VVM tilladelse?

                                  Er gældende VVM tilladelse lovlig, når forudsætninger og vejforløb er ændret væsentlig?

                                  Se venligst vedhæftede brev med høringssvar.

                                  Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
                                  - Blanketnummer: 5626

                                  Bækkestien

                                  Vi er mange bekymrede borgere nær Bækkestien, som frygter for udsigterne til en vej herigennem. Med afslutning af vejen netop ved Bækkstien på Udbyhøjvej frygter vi, at der allerede er truffet beslutning om, at der med tiden vil blive anlagt en vej gennem disse dejlige rekreative områder.

                                  Bækkestien benyttes i stor stil af privatpersoner såvel som nærliggende institutioner, som på daglig basis benytter stien til udflugter med børn. Der ligger et væld af dejlige villakvarterer, som vil blive ødelagt, hvis bækkens hyggelige susen skiftes ud med støj fra en stor vej. Selv bor jeg på Stjernevej få hundrede meter fra Bækkestien. Hvis der anlægges en vej her, vil vores hus miste markant værdi, og dertil vil vi, og mange andre, se os nødsaget til at flytte. Hele vores vej, og mange andre veje i området, er båret af disse rekreative områder, hvorigennem vi på få minutter kan komme til skov og sø. Områdets attraktivitet falder markant uden Bækkestien.

                                  Forslag: Kan man i stedet for at lade vejen gå igennem Bækkestien tænke den videre ad Udbyhøjvej, hele vejen ud til Dronningborghallen, og her skabe en tilkobling til ringvejen? I et sådant tilfælde ville man kunne lede noget af trafikken fra det hastigt voksende boligområde omkring Dronningborg/Harridslev ud af byen.

                                   Ida Sørensen 8930 Randers NØ
                                   - Blanketnummer: 5619

                                   Høringssvar

                                   Jeg har hørt online borgermøde d. 19.05.2020 og har følgende høringssvar og spg:

                                    

                                   1. God ide med sluser ved halvø til at kontrollere den øgede vandmængde.

                                   2. Absolut dårlig ide at placere den 4 sporede vej igennem Sporbyen.

                                   3. Mit forslag er at anlægge sluser ved halvø, og anlægge 4 sporet vej og bro længere østpå, hvor en sådan er til mindre helbredsmæssige gener for beboere i Randers.

                                   Randers kommune er forpligtiget overfor borgerne i Randers i at tænke langsigtet. Endvidere at finde den bedst mulige løsning - også selvom der "skal spares op til" en sådan.

                                    

                                   Fakta er:

                                   Der bliver bygget 1000 boligenheder i Sporbyen. Planen er at føre den 4 sporede vej direkte igennem Sporbyen.

                                   Ifølge en lokal ejendomsmægler, så er der ingen, der vil bo ved siden af Klimabroen med nuværende placering pga vejstøj.

                                    

                                   Ifølge Miljøstyrelsen og WHO, så medfører vejstøj gener og helbredseffekter som: kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger. Dertil påvirker vejstøj børns ydeevne, motivation og indlæring.

                                   Der dør flere hundrede af vejstøj om året.

                                   Dertil kommer mellem 900 til 1000 dødsfald om året, hvor den direkte årsag er bilos fra biler, jf. Danmarks Statistik.

                                    

                                   Der kommer til at køre ca. 22.000 biler i døgnet gennem Sporbyen ifgl Amtsavisen. Dette medfører en kraftig forøget risiko for ovenstående. Dette er meget kritisabelt og en gamling med voksnes og børns helbred.

                                    

                                   Spg 1: I hvilken grad er ovenstående fakta tilsidesat/været en del af beslutningen om anlæggelse af Klimabro med nuværende placering? Og hvad har overvejelserne og argumenterne været?

                                    

                                   Der blev sagt på online borgermødet d. 19.05.2020 i forbindelse med spg om Bækkestien, at "hvis der anlægges vej på jomfruelig jord, hvor der ikke tidligere har været vej, så gælder der anden lovgivning og regler mht støjværn mm.

                                    

                                   Spg. 2: Hvilken lovgivning og regler er dette? Der ønskes beskrivelse og henvisning til konkret loving og paragraf.

                                    

                                   Spg. 3. Kommer der ny høring i sagen? Og hvis ja, hvornår?

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    Kathe Thomasen
                                    - Blanketnummer: 5549

                                    De nye tilkørselsforhold via Kristrup Engvej

                                    De forslåede nye tilkørselsforhold til området Brødstedlund via Kristrup Engvej, vækker nogle bekymringer ved os som kolonihaveejere.
                                    Vi deler i øjeblikket tilkørselsforhold med industrien via Brødstedlundvej, dette fungere udmærket da dette er en meget bred vej. Kristrup Engvej er ca. halvt så bred og det er i forvejen svært for 2 personbiler at passere hinanden. Hvis der skal være tung lastbiltrafik herpå, vil det give en del udfordringer.

                                    Udover de rent pladsmæssige udfordringer ved tilkørsel via Kristrup Engvej, vil der uden tvivl også komme mere støj og støv ind over kolonihaveområdet. Specielt da området ligger i niveau under industrigrundene.
                                    Vi vil gerne opfordre til at der tænkes en løsning ind for at minimere dette, da det ellers vil gå udover alle de mange haver. Både langs Kristrup Engvej, men også langs de nye veje mellem Kristrup Engvej og den nuværende Brødstedlundvej

                                    Hvis muligt vil tilkørsel til industrigrundene via Grenåvej fjerne de gener som den forslåede tilkørsel via Kristrup Engvej vil tilføre.
                                    Et alternativ kan være at lade Ørneborgvej gå ned til Brødstedlundvej, i stedet for at lukke den helt.

                                    Vi vil meget gerne vise rundt og fortælle om området, samt vores tanker omkring dette. Til alle de ansatte der arbejder med projektet, samt politikkere der skal være med til at træffe beslutningerne herom.

                                     

                                     Lene Annette Ulstrup Pedersen 8960 Randers SØ
                                     - Blanketnummer: 5537

                                     Høringssvar vedr. Havnevej

                                     Godt nok ser det ud til, at sagen om Ny Havnevej mht. Clausholmvej kun handler om stykket fra Grenåvej til Hammelvej. Der er dog flere, der påvirkes af de ændrede forhold på Clausholmvej.

                                     Grundejerforeningen: Afroditevej, Harmoniavej og Dionevej, har eksisteret siden 2007 og ligger lige op ad Clausholmvej over for Lykkeshøjvej. I hele perioden har beboerne oplevet en stigning af trafikken, herunder særligt tunge lastbiler fra den nærliggende grusgrav, som også er blevet udvidet lige siden. Samt en øget trafik efter åbningen af motortrafikvejen ”Det Nordlige Hængsel” i 2014. Dette har selvfølgelig også medvirket til et øget trafik- og dermed støjniveau fra Clausholmvej.

                                     I marts 2016 leverede Rambøll en ”Miljømåling-trafikstøj”, som beskrev vejtrafikstøjberegninger på Clausholmvej, målt over en strækning på 260 meter ud af en strækning på 3,7 km af Clausholmvej, som bliver berørt af den øgede trafik fra ”Det Nordlige Hængsel”. Her har man valgt at måle støjniveauet, hvor der ikke er boliger op til vejen, men med henblik på udstykning af området.  Konklusion i rapporten er en støjvold på 2,5 meter for at kunne overholde de gældende krav for trafikstøj. 

                                     Man kunne derfor drage den konklusion, at dette også måtte gælde for resten af Clausholmvej (mellem Grenåvej og ”Det Nordlige Hængsel”, hvis Randers Kommune påtænker at gøre alvor af udvidelsen af trafikken. En støjmåling af hele strækningen kunne danne et fornuftigt grundlag for de evt. øgede udgifter der måtte komme til støjdæmpning.

                                     Vi må desværre indrømme, at vi siden vores start i 2007 ikke har følt os synderligt hørt af Randers Kommune, når vi har forsøgt at have en dialog vedr. støjniveauet fra Clausholmvej. Og at den pågældende del af Clausholmvej, som vedrører vores grundejerforening ikke er medtaget i dialogen om Ny havnevej, føler vi endnu engang, at vores område ikke er højt prioriteret hos Randers Kommune. Det blev udtalt på det digitale borgermøde d. 19. maj, at Randers Kommune ikke har pligt til at udbedre stigende støjbelastning, når stigningen skyldes byens udvikling. Dette er vi ret uforstående over for, da Randers Kommunes engagement i borgernes ve og vel alt andet lige ville gøre byen mere attraktiv.

                                     Hvis tanken er, at Kristrup og Paderup med tiden skal smelte sammen med boliger langs Clausholmvej og sikkert også Hammelvej, burde det være i Kommunens interesse at sikre de bedste forhold og derigennem gøre området attraktivt.

                                     Vi kan derfor kun tilslutte os, at en havnevej til en klimabro i centrum ikke er optimalt for de borgere, der direkte involveres i de ændrede forhold. I det mindste kunne Østbroforbindelsen være 1. projekt i stedet for som nu at være 2. projekt. Med en Østbroforbindelse vil en udenoms-føring af den øgede og tunge trafik aflaste en god del og med stor gavn for boligkvartererne. Om en klimabro med et vejnet tættere på centrum så stadig er den rette løsning for projekt 2, vil være nemmere at vurdere efterfølgende. 

                                     Der må være andre måder at kunne tilføre byen samme beskyttelse mht. vandmiljøet, som den planlagte klimabro kan.   

                                      

                                     Venlig hilsen

                                     Stefan Nonboe,

                                     Formand for grundejerforeningen

                                     Afroditevej, Dionevej og Harmoniavej

                                     Paderup

                                     8960 Randers sø

                                     http://www.afroditevej.dk/

                                      

                                      Grundejerforening Afroditevej, Dionevej og Harmoniavej 8960 Randers SØ
                                      - Blanketnummer: 5408

                                      Anlæggelse af Ny Havnevej og effekten på vores virksomhed Vink Plast

                                      Høringssvar fremsendt i vedlagte PDF-fil

                                      Venlig hilsen

                                      Morten Grue Jakobsen

                                       

                                       

                                      Vink Plast ApS 8960 Randers SØ
                                      - Blanketnummer: 5384

                                      Mulig støv fra nye tilkørselsveje

                                      I forbindelse med de nye tilkørselsforhold til erhvervejsområdet omkring Brødstedlundvej, er der lagt op til at det skal forgå via Kristrup Engvej.
                                      Der må forventes at der skal køre en del tung trafik til virksomhederne.
                                      Denne trafik vil komme til at køre meget tæt op af Kolonihaveforeningen Brødstedlund, hvor jeg blandt andet har en have med skel op imod Kristrup Engvej.

                                      Med bekymring for om vi vil få øget støjniveau i vores haver, vil jeg gerne opfordre til at der tages hensyn til dette.
                                      Hvis tilkørselsvejen fra Kristrup Engvej ikke kan flyttes, kan man måske tænke en form for "støjmur" ind. Evt. i forbindelse med den nu nedlagte jernbane, der løber imellem haverne og Kristrup Engvej.

                                       Lone Charlotte Ulstrup Kristensen 8960 Randers SØ
                                       - Blanketnummer: 5373

                                       Høringssvar

                                       1. For meget støj
                                       2. For mange rystelser så mit hus revner mere af alle de tunge lastbiler
                                       3. At det bliver helt umuligt at bakke ud på Clausholmvej for det er jo også meget aslemt i dag
                                       4.Endnu mere forurening fra lastbiler

                                        Pseudonym .
                                        - Blanketnummer: 5367

                                        Høringssvar Ny Havnevej

                                        Høringssvar vedr. Ny Havnevej:

                                        Som beboere på Clausholmvej, i et hus der ligger mindre end 1½ meter fra selve vejen, må vi undre os over, at man ikke har påtænkt en udvidelse af Clausholmvej, såfremt man ønsker at så stor en del tung trafik skal ledes denne vej.

                                        Der er dårligt udsyn ned til det nye lyskryds når man kommer fra Hammelvej ned mod Grenåvej, dette giver en øget risiko for alvorlige uheld med bløde trafikanter, da de tunge vogntog ikke vil have ret mange meter at bremse på.

                                        Ligeledes undrer vi os over den konstante sammenligning med Hobrovej. Hobrovej har ikke tung trafik, der er dårlig mulighed for at forcere fart. Ligeledes er husene trukket længere væk fra vejen, grundet cykelsti og brede fortov på begge sider af vejen.

                                        Vi oplever allerede på nuværende tidspunkt, at farten på Clausholmvej er øget efter lyskrydset blev færdiggjort.

                                        Der er som vejen er nu ikke plads til, at der kan køre tunge vogntog i begge retninger, samtidig med at en cyklist vil kunne færdes forsvarligt ved vejen, ja, det er sågar et lidt vovet liv som fodgænger, da fortovet er smalt.

                                        Vi mener bestemt ikke at vejen, i sin nuværende forfatning, er gearet til den mængde trafik der lægges op til og stiller os undrende overfor, at vi som beboere op til vejen ikke har været inddraget yderligere eller før i forhold til denne proces.

                                        Der vil, for os, være tale om en betydelig øgning af støjforurening samt betydelig øget risiko for vibrationsskader i huset. Så vidt vi kan læse os til, vil støjforureningen stige til et niveau der ligger over hvad der kan være rimeligt man som borger skal udsættes for.

                                        I forhold til fremkommeligheden og en glidende trafik, vil vi, når vi returnerer fra arbejde, være en prop i trafikken. Det vil blive svært at komme ind i indkørslen. Dette vil stoppe trafikken der skal op mod Hammelvej.

                                        Af VVM 2014 fremgår det at hovedforslaget var det bedste alternativ, alligevel vælger man at gå med det alternative forslag, dette ovenikøbet uden at medtage udvidelsen som der anbefales i VVM 2014.

                                        Vi vil gerne tilføje, at det opleves en kende respektløst, at man som den orienterende del til et informationsmøde ikke har sat sig ind i de omgivelser de beboere men har inviteret til mødet bor i. Dette må som udgangspunkt være det mindste man kan gøre, når man er inde at skulle orientere om noget, der har så stor en indflydelse på folks liv.

                                        I sammenhæng med dette, blev der på orienteringsmøde ligeledes sagt, at man måske ikke ønsker cyklister på Clausholmvej. Men hvad så med os der bor her? Dette blev fulgt op af en udtalelse om, at man skal finde ud af hvad der skal ske med de beboere der bor på strækningen.

                                        Det fremgår af referat fra byrådsmødet den 27. april, at vi beboere på clausholmvej på mødet ville blive orienteret om konsekvenser og om mulige afværgeforanstaltninger der vil blive iværksat. Vi har i midlertidig intet hørt om afværgeforanstaltninger.

                                        På nuværende tidspunkt er vi stavnsbundet til vores bolig, vi ønsker at der snarest bliver taget stilling til om der skal eksproprieres.

                                        Rie og Jacob

                                        Clausholmvej

                                         

                                         Rie Abrahamsen 8960 Randers SØ
                                         - Blanketnummer: 5349

                                         Ny Havnevej, trafikken fra syd.

                                         Som beboere på Valdemarsvej er vi bekymrede for den ekstra trafik, beregnet til ca. 1.000 ekstra biler i døgnet, den nye Havnevej vil medføre. Vores vej ligger i et dejligt ældre villakvarter, der i givet fald vil blive ændret fuldstændigt til stor gene for beboerne med den megen ekstratrafik.

                                         Vi forstår ikke at trafikken skal ledes ad Valdemarsvej, den bør da ledes uden om velfungerende villakvarterer.

                                         Vi foreslår at trafikken ledes uden om store dele af det gamle Kristrup, ad Hammelvej og Clausholmvej, der for bilisterne også vil være en mere bekvem rute.  Dette kan ske ved skiltning m.m. der anviser ruten til den nye Havnevej. 

                                         Vi håber at vores forslag vil blive anerkendt som et godt alternativ.

                                         Anette og Thorben,  Valdemarsvej

                                          

                                          

                                         Vi håber at vores forslag vil 

                                          

                                          

                                          

                                          Thorben Tscherning Møller 8960 Randers SØ
                                          - Blanketnummer: 5347

                                          Østbro

                                          Den eneste fremtidssikre løsning er en østbro så trafikken ledes udenom midtbyen på en ringvej øst om Randers.

                                           Henning Møhl Jørgensen 8960 Randers SØ
                                           - Blanketnummer: 5342

                                           Kommunens plan er for kortsigtet

                                           Der er et stort behov for at aflaste den centrale bro i Randers, så tanken om endnu en bro er meget velkommen. Der er dog et basalt problem med det forslag som er fremkommet, og det er at trafikken mellem Randers N og Randers S fortsat ledes gennem centrum af Randers. Hvis der skal bygges en bro, skal den flyttes ud i periferien af byen og sikre nem adgang på tværs af byen, og ikke mindst lette adgangen fra den del af byen som ligger nord for fjorden til E45. Der er lavet en fin motortrafikvej fra sdr. Borup til Assentoft, som ville være perfekt til en udbygning over fjorden til den nordlige del af byen. Mange af byens butikker såsom Bilka, Bauhaus og butikkerne på marsvej ville være indenfor rimelig rækkevidde for byens borgere nord for fjorden med denne alternative løsning. - Derfor NEJ TAK til endnu en bro i Centrum af Randers.

                                           Pseudonym Hildesheim 8960 Randers SØ
                                           - Blanketnummer: 5341

                                           Ny Havnevej

                                           Lad os nu få ledt trafikken udenom by og boligområder. Det giver ikke mening at lede så tung trafik gennem Kristrup. Som beboer i Romalt har vi jo kunne konstatere at lastbilerne har brugt Romalt Boulevard som smutvej mens der er blevet kørt sand på til den ny havn. Hvordan kan vi være sikker på at dette ikke fortsætter???

                                           Som forældre til børn der cykler i skole, og som krydser Clausholmvej, er vi enorm glade for det nye lyskryds. Lad nu være med at ødelægge en lidt sikre skolevej for vores børn ved at tilføje en massiv mængde trafik til dette lyskryds. 
                                           En østbro vil være en meget bedre løsning, en løsning som kommer til at løse flere problemer, end en klimabro vil gøre, den vil kun tilføje andre problemer. 
                                            

                                           Lisa Jørgensen

                                           Takslunden 1

                                            

                                            Lisa Bjerregaard Jørgensen 8960 Randers SØ
                                            - Blanketnummer: 5334

                                            Klimabro

                                            Jeg fatter ikke at man vil satse på så snæver en løsning. Den giver ingen mening. Det eneste rigtige er at få lavet den Ringvej, helt uden om Randers. Det kan kun gå for langsomt. Den vil aflaste midtbyens trafik kolossalt og være med til at huspriserne stiger og bliver attraktive, nordøst for byen.

                                            Der kunne skrives mange flere goder her, men de er vist så rigeligt blevet nævnt tidligere i mange andre sammenhænge, så det undlader jeg her

                                            Ole Østergaard

                                            Også virksomhedsejer med flere vogne der ville benytte Ringvejen til og ofte, her ude fra Djurslands kanten.

                                             Ole Edvard Østergaard 8960 Randers SØ
                                             - Blanketnummer: 5333

                                             Jeg går ind for en omfartsvej ved Romalt/Assentoft.

                                             Jeg ønsker at den nye forbindelse skal følge den grønne linje, og altså ikke den røde klimabro- linje. Via den grønne linje trækkes trafikken længere ud af byen.

                                              

                                              Lars Bering Pedersen 8960 Randers SØ
                                              - Blanketnummer: 5332

                                              Østbroen

                                              Hej.

                                              Vi skal ikke have en klimabro ned midt igennem Randers. Vi skal have gjort den østbro færdig, så vi kan få alt den tunge trafik væk fra Havnegade/Toldbodgade/Udbyhøjvej/Østervangsvej/Randers bro da der vil komme meget mere tryk på nu da sporbyen åbner op....

                                               

                                              Mvh Lars Qra.

                                               Lars Qra 8930 Randers NØ
                                               - Blanketnummer: 5328

                                               Man kunne også tænkere længere Østover!

                                               Jeg håber forvaltningen i Randers Kommune også har set seriøst på en linjeføring som Henrik Møller har illustreret. Når man ser på dén, tænker man: Naturligvis! Den vil genere færrest mulige i etableringsfasen, og i brug. Ikke mindst er den absolut visionær, både i forhold til den nye Havns placering.Tung trafik til havnen, der ikke skal gennem beboet område. Klimabroens afvikling af trafik, kobling til Motorvej. Og til en kommende Østbro. Vil være optimal også til det nye beboelsesområde mellem Assentoft og Romalt - når Daka er flyttet.

                                               Så: What is not to like Randers? Tjo, det bliver vel dyrere på den måde - umiddelbart. Men skulle omkostningen vise sig at være højere for den absolut bedste, og fremtidssikrede løsning, der fremover kun vil genere nogle kolonihaver på Kommunens jord, vil en mindre afgift kunne finansiere en stor del af anlægsomkostningerne. Der vil formentlig også kunne spares mange penge til støjsikring, ekspropriering m.v. ved Henrik Møllers forslag til linjeføring. Så Randers Kommune - I må tilbage til tegnebordet!!

                                               Søren Christensen 8900 Randers C
                                               - Blanketnummer: 5327

                                               Byen almene vel må stå over de få negative meninger

                                               Til den nye Havnevej, kan jeg kun sige:

                                               Det er et rigtig godt og gennemtænkt projekt, der løser flere problemer mht. afvikling af trafikken på bedst mulig måde. OG: Ikke míndst indenfor en overskuelig årrække. Det er naturligvis til at forudse, der kommer indvendinger fra Postnummer 8960, og især fra de, der bor i nærheden af Clausholmvej. "Ingen ønsker aben" - men alle er eninge om, der skal gøres noget ved problemet med den - altså trafikafviklingen.

                                               Den skitserede løsning er den eneste praktisk mulige, når der skal tages hensýn til at genere færrest mulige. Blev den flyttet Østover, ville hele Romalt jo protestere og linjeføringen ville blive laaangt dyrere.

                                               Klimabroen har lange udsigter  - og hvem ved - måske kommer der indenfor de næste 10 år andre Østligere løsninger?. Måske flytter Daka, så der i det område kan åbnes for nye bebyggelser - og en Østbro.. Men hovedsagen er: Randersbro er ældgammel, og nærmer sig et sammenbrud. Den må og skal aflastes indenfor de næste 5 år, og især for tung trafik. Nu har byens Centrum og beboere også i mange år lidt under de store trafikmængder. Og Byen til Vandet tager langsomt form til en langt mere attraktiv Randers ved vandet. Det vil blive godt for byen, også i Postnummer 8960

                                               Set fra Kristrup, hvor man har sit dagligliv syd for Broen og kører i Storcentret og handler, er mange jo ret ligeglade med Randers midtby.  Det kan lyde kynisk:

                                               Men de få, der skulle blive påvirkede af den kommende Havnevej, må ofre sig for almenvellet, og glemme egoismen. 

                                                

                                                

                                                Søren Christensen 8900 Randers C
                                                - Blanketnummer: 5319

                                                Beboere ved og langs Clausholmvej i Kristrupvej - I skylder os nogle svar!

                                                Vi er som beboere ved og langs med Clausholmvej i Kristrupvej direkte berørte af planerne for Ny Havnevej og ved valg af især alternativ 2, som forvaltningen anbefaler.

                                                Vi er meget uforstående overfor dette forslag. Det vil få store negative konsekvenser for os som beboere, der er direkte berørte. Vores huse har allerede mistet stor værdi, og vi vil være som stavnsbundet hertil. For hvem vil bo op ad sådan en vej?

                                                Udover dette, vil det berøre hele Kristrup. I peger på en løsning, som vil splitte en hel bydel af. Clausholmvej er ikke et industriområde, men et boligområde med både folkeskoler og kirke tæt ved. Jeres forslag vil betyde en forringelse for hele Kristrup. Kristrup er et attraktivt sted at bo. Det vil det ikke blive ved med at være, hvis I vælger at gøre Clausholmvej til en stærkt trafikeret vej. Det vil betyde en markant stigning i både støjniveau og forurening. Tung trafik vil også medføre sætningsskader, som vil ødelægge vores huse. 

                                                1. VVM - rapport fra maj 2014.

                                                Vi undrer os over, at I pludselig ændrer adgangsvejen til havnen. I jeres hovedforslag vil adgangen til det nye havneområde ske fra motorvej E45 via Hammelvej og Grenåvej til Ørneborgvej, og herfra videre til nyanlagt adgangsvej til havneområdet.

                                                Under pkt. 6.3.1 "Variant - alternativ vej"(s.74) står der: 

                                                "I den alternative vejbetjening ad de nye havnearealer sker adgangen tolk motorvej E45 via Hammelvej og Clausholmvej til Ørneborgvej og herfra videre til den nyanlagte adgangsvej til havneområdet. Den alternative vejadgang betragtes som en variant, da den ikke påvirker selve projektområdet. 

                                                Clausholmvej er af historiske årsager en del af trafiknettet i Randers. Imidlertid er Clausholmvej i dag omkranset af bolig - og erhvervsområder, og en udvidelse af Clausholmvej vil få konsekvenser for området omkring vejen. "

                                                Desuden står der under "Anlægsfase" at "Vejalternativet omfatter etablering af Ny Havnevej, ombygning af krydset mellem Ørneborgvej - Grenåvej - Clausholmvej, samt udvidelse af Clausholmvej som forbindelse til Hammelvej. Udvidelse af Clausholmvej erstatter dermed udbygningen af fletteanlægget mellem Hammelvej og Grenåvej, og trafikken til og fra havnen skal anvende Clausholmvej."

                                                Clausholmvej er ikke godkendt til tung trafik. Men ved informationsmødet d. 13/5-20 oplyser, I at vejen er godkendt til tung trafik, og at det er småjusteringer, der skal til for at gøre vejen klar. I understreger også, at Clausholmvej ikke skal udvides. 

                                                Vi ønsker dokumentation for denne godkendelse og plantegning for jeres såkaldte småjusteringer af vejen. 

                                                Desuden ønsker vi begrundelser for hvorfor, I har ændret jeres hovedforslag, hvor den primære vejadgang var Hammelvej/Grenåvej/Ørneborgvej. 

                                                I rapporten står også: " Varianter med alternativ vej har hovedsageligt lokale konsekvenser i forhold til hovedforslaget, i det der stort set udelukkende foretages en omfordeling af trafikken på Hammelvej og Grenåvej til Clausholmvej. Dette er indlysende som følge af, at alternativet netop omhandler udbygning af Clausholmvej som trafikveje mellem Hammelvej og Grenåvej med henblik på at betjene havnen via denne." 

                                                Sammenfattende vurderer VVM - rapporten følgende: 

                                                "Sammenfattende er det vurderingen, at af de undersøgte alternativer for vejbetjening af en ny Randers Havn, vil hovedforslaget være den mest hensigtsmæssige."

                                                Hvordan kan I gå imod denne vurdering? Vi ønsker en fyldestgørende begrundelse for dette. 

                                                2. Trafikale beregninger. 

                                                På Clausholmvej kører der pt. ca. 5500 biler/døgn. I skriver, at ved alternativ 2 vil Randers bro blive aflastet med 22.100 biler/døgn, mens trafikken på Clausholmvej vil stige med 4100 biler/døgn. 

                                                På informationsmødet d. 13/5-20 kunne I ikke redegøre for jeres trafikale beregninger.

                                                Vi ønsker en redegørelse for dette regnestykke. 

                                                3. Afvikling af trafikken gennem Kristrup. 

                                                Der har været flere forskellige udmeldinger fra jer om mulige lukninger af vejene langs Clausholmvej i Kristrup.

                                                Hvordan vil trafikken blive afviklet igennem Kristrup ved vedtagelse af alternativ 2?

                                                Vi ønsker at se hele plantegningen. 

                                                4. Trafiksikkerhed.

                                                Vi har (samt skolebestyrelse på de omkringliggende folkeskoler og forældre til skolebørn) flere gange henvendt os til Randers kommune vedr. et ønske om at optimere trafiksikkerheden i krydset Kristrupvej/Clausholmvej, samt selve Clausholmvej på strækningen tæt ved skolevejene.

                                                På byrådsmødet d. 14/1-19 blev det vedtaget, at opføre et nyt lyskryds for at optimere trafiksikkerheden tæt på disse skoler.

                                                Vi tænker, at denne beslutning ikke stemmer overens med planerne for den såkaldte alternativ 2 linjeføring, hvor Ny Havnevej og klimabroens forbindelsesvej vil få samme linjeføring og blive koblet på Clausholmvej og videre til den sydlige omfartsvej. Dette vil øge trafikken markant, og dermed gå i direkte modsigelse af byrådets argument for at opføre et lyskryds. 

                                                Vi ønsker en forklaring på dette, og en stillingstagen til hvordan I tænker trafiksikkerheden ind i jeres planer. 

                                                I må kunne komme med et bedre argument, end at et lyskryds er den bedste måde at trafiksikre vejen for skolebørnene. Det kan ikke være et argument, når der tales om, at gøre Clausholmvej til en stærkt trafikeret vej. 

                                                5. Manglende information.

                                                Vi oplever generel manglende information omkring planerne for Ny Havnevej og vejadgangene dertil. Det har været på jeres tegnebræt i flere år, men flere af os er først blevet bekendt med dette for få uger siden. Projektet er dårligt belyst, og vi føler, at der er truffet beslutninger uden om os. Beslutninger som får store konskvenser for os. 

                                                Vi er dårligt informeret, men hvad med samtlige husstande på sidevejene til Clausholmvej, de vil ligeledes blive direkte berørte af de trafikale omlægninger som følge af projektet. Er de direkte informeret? 

                                                6. Afklaring.

                                                Vi oplever generelt rod i jeres materiale og modstridende informationer.

                                                Vi har som grundejere behov for en hurtig afklaring af jeres planer, samt hvordan I vil løse de negative konsekvenser, som vi som beboere og virksomheder vil blive ramt af. 

                                                 Christina Kriegbaum Lindholm-Hansen 8960 Randers SØ
                                                 - Blanketnummer: 5311

                                                 Bækkestien

                                                 Anlæggelse af den nye Havnevej, vil efter min mening ødelægge en del af den naturmæssige værdi på Bækkestien og dermed områdets beboere og de øvrige indbyggere i Randers. 
                                                  

                                                 Er samtidig af den overbevisning at Dronningborg og Udbyhøjvej ikke kan håndtere den øgede trafik mængde

                                                  

                                                 Per Kragelund Christensen 

                                                 Løvenholmvej 150

                                                 8930 Randers NØ

                                                  Per Kragelund Christensen 8930 Randers NØ
                                                  - Blanketnummer: 5287

                                                  Et vigtigt spørgsmål.

                                                  Hvorfor mener man, at det er vigtigere at føre projektet igennem tæt beboede områder både nord og syd for havnen, (Dronningborg og Kristrup), og endda henover pieren, og samtidig ødelægge et helt unikt parkområde, (Bækkestien), når man kunne forlænge Nordre Ringvej og fortsætte til en østbro over/under fjorden ved Tjærby, alt langt væk fra tæt beboede områder?

                                                  Klima- støj- og forureningsmæssigt er det nuværende udkast vel det værst tænkelige scenarie.

                                                  Mvh. Hasse M. Pedersen

                                                   Hasse Pedersen 8981 Spentrup
                                                   - Blanketnummer: 5281

                                                   Høringssvar til linjeføring af Ny Havnevej

                                                   Som beboer på Clausholmvej må jeg stille mig uforstående overfor kommunes forslag.  At man overhovedet finder det fornuftigt at lede så meget trafik ind gennem Kristrup,er ærligt talt meget bekymrende og giver anledning til en del spørgsmål og konstateringer:

                                                   - Det må forventes at der kommer en stor del tunge lastbiler, er vejens beskaffenhed overhovedet egnet til det? Forventer man at Clausholmvej kan klare trafik med modulvogntog i nuværende form?

                                                   - Der er mange tinglyste byggelinjer langs vejen. Vil byrådet garantere, at der ikke er planlagt en stor udvidelse af Clausholmvej indenfor få år? Med endnu større trafikmængde til følge. Man kan let få mistanke om at en udvidelse til flere spor allerede er planlagt, da Clausholmvej i det nuværende materiale vil virke som en flaskehals.  

                                                   - Boligpriserne i området vil falde. Og så længe byggelinjerne langs Clausholmvej opretholdes, vil det ikke være realistisk at få solgt husene. Er kommunen villig til at opkøbe/kompensere?

                                                   - Hvad er der planlagt for at minimere støj?

                                                   - De mange tunge køretøjer vil forurene og skabe rystelser. Husene langs Clausholmvej er gamle, og man kan frygte vibrationsskader på sokler osv.

                                                   - Randers er cykelby og vil gerne være grøn. Hvor er det tænkt ind i planerne? Altså lige undtaget for området omkring Randers bro og centrum?

                                                   - Hvor skal adgangen til Kristrup Kirkegård være? Fra Absolonsvej?  

                                                   - Villavejene op til Clausholmvej vil også få øget trafik. Hvad siger beboerne der til det?

                                                   Jeg må erklære mig enig med mange af de andre høringssvar i, at forslaget virker ugennemtænkt og at så meget trafik flyttes væk fra skoler, institutioner og boligområder. Jeg håber byrådet vil lytte til alle de gode indsigelser, og indse at der skal en anden løsning til.

                                                   Med venlig hilsen

                                                   Johnni Næsted

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    Johnni Næsted 8960 Randers SØ
                                                    - Blanketnummer: 5280

                                                    Grenåvej

                                                    Jeg har et par spørgsmål vedr. Grenåvej

                                                    1. bliver den mere belastet.

                                                    2. har man lavet beregninger/målinger på dette.

                                                    3. hvis støjen og trafikmængden stiger hvorledes vil man kompensere beboerne der bor langs vejen her tænker jeg hus priser eller evt støjværn som det ses ved den nye del i Kristrup syd.

                                                    4. Hvad gør Randers kommune ved den øgede forurening, vil man inføre miljøsoner for tunge køretøjer, har man beregnet på risikoen for uheld.

                                                     Jens Schmidt 8960 Randers SØ
                                                     - Blanketnummer: 5279

                                                     Mulig øget trafik på Romalt boulevard

                                                     Med det nye vejforløb er der en stor sandsynlighed for øget trafik på Romalt Boulevard, også med tung trafik.

                                                     Vi har i dag en del tung trafik til genbrugspladsen, der kører meget stærkt, har man tænkt sig at gøre noget for at trafikken (både biler og lastbiler) på Romalt Boulevard ikke bliver øget yderligere?

                                                     Der har været trafiktælling på Romalt Boulevard for nylig, så I må have gjort jer nogle tanker i den retning.

                                                     Jeg er bange for at Romalt Boulevard vil blive en smutvej for trafikken fra djursland, til den nye havnevej og den nye bro.

                                                      Ulrik Ørnsholt
                                                      - Blanketnummer: 5260

                                                      Skandale..

                                                      Det vil være en skandale at ødelægge bækkestien, en sti som bliver brugt af rigtig mange institutioner som
                                                      børnehaver og vuggestuer, en sti som rummer så meget natur i rolige omgivelser det ville være så forkert at
                                                      ødelægge noget så smukt og erstattet det med noget så forfærdelig som en vej 😡 det vil slet ikke lette
                                                      trafikken som i mener, tværtimod det vil gøre den mere tæt.. Jeg har desværre ikke mulighed for at deltage i
                                                      mødet, men håber der er mange der stemmer imod dette latterlige forslag..

                                                      Borger med navne- og adressebeskyttelse .
                                                      - Blanketnummer: 5257

                                                      Uhensigtsmæssig linieføring ad Clausholmvej

                                                      Som beboer på Holger Danskes Vej,  - 200 meter fra Clausholmvej, er jeg total uforstående og rystet over dette forslag,  om en top belastet / trafikeret vej med tung trafik.  Vi er et skoleområde med diverse institutioner i nærområdet, og absolut ikke et ”industrikvarter”, hvor et sådant tiltag ikke er til nogen gene.

                                                       

                                                      Hensynet til skolebørn i området  burde især tilgodeses.  Der er endda etableret et nyt lyskryds for at minimere  mulige trafikuheld i den heftige trafik, og sikre en mere sikker skolevej for  vores børn/børnebørn. Mange unge  krydser ligeledes ind på Holger Danskes Vej og fortsætter til en af de mange uddannelsesinstitutioner i Paderup.

                                                       

                                                      Hvordan skal Clausholmvej kunne klare en så stor trafikforøgelse 24-7 ?

                                                      Hvor er hensynet til  fastboende i området?

                                                      Hvordan minimeres støj ?

                                                      Hvordan mindskes den øgede forurening ?

                                                       

                                                      Hensynet til borgerne burde komme før det økonomiske aspekt og derfor er en oplagt løsning  selvfølgelig at guide denne tunge trafik uden om beboelsesområder/skoler.

                                                      Et sådant forslag  er allerede fremsat.

                                                      Hvem ville bryde sig om at blive nabo til dette ?  Det vil blot resultere i en ringere livskvalitet med vedvarende støj og forurening. (Samtidig vil boligpriserne uden tvivl blive væsentlig forringet, som en sidebemærkning.)

                                                       

                                                      Jeg håber,  at det fremsatte forslag vil blive nedstemt og hensynet til byens borgere prioriteret og hørt.

                                                      Jeg har tiltro til at vores folkevalgte og kompetente  Byråd vil lytte til deres vælgere / borgere.

                                                       

                                                      Venlig hilsen en bekymret borger

                                                      Bodil Amdi Nielsen

                                                       Bodil Amdi Nielsen 8960 Randers SØ
                                                       - Blanketnummer: 5251

                                                       Høringssvar til Linjeføring af Ny Havnevej.

                                                       Hørringssvar til Linjeføring af Ny Havnevej.

                                                       Som beboer på Esbern Snares vej 8960 sender jeg hørringssvar med bekymring for linjeføring af Ny Havnevej og den planlagte kobling til E45 via Clausholmvej.
                                                       Materiale er så mangelfuldt og dårligt beskrevet at det nærmest er ubrugeligt for borgere. Derfor kan man ikke respondere fyldestgørende på materiale.
                                                       Hvilket kræver at der bør laves nyt materiale og dertil en ny tidsfrist

                                                       Klagepunkter

                                                       1.

                                                       Der er i materiale ingen forslag eller modeller der angiver hvorledes trafik kan tilkobles fra Holger Danskes vej og Absalonsvej. I dag hvis man skal på E45 nord med udkørsel ad Clausholmvej/Hammelvej er gennemsnits tiden 3 minutter. Kørsel gennem Kristrup ad Århusvej/Hammelvej er over 7minutter i dagtimerne (7-18).
                                                       Det er derfor ikke muligt at få overblik over konsekvenserne uden et fyldestgørende materiale.

                                                       2.

                                                       Materiale beskriver ikke hvor mange biler der dagligt er på Clauholmvej.
                                                       Vi som beboer kender det trafikale tryk som i dag er middel til svær at passere fra eks. Holger Danskes vej. En trafikal forøgelse med 4100 køretøjer i døgnet kan umuliggøre en kobling som vi kender i dag.

                                                       3.

                                                       Der har netop foregået etablering af lyskryds ved Kristrupvej/Clausholmvej.
                                                       Netop det kryds viser ikke at der er taget højde for nogen særlig trafikal vækst på Clausholmvej med 1 spor og tung trafik der skal sætte i gang på af byens stejleste bakker med placering på primær rute gennem Randers. De forskellige støjniveauer på et styrende og trækkende vogntog er op til 1000% på gennemsnits vejforløb "kilde: Referencelaboratoriet".
                                                       Materiale beskriver ikke andel af hvor meget der er tung trafik. Det er derfor uklart hvilke konsekvens det har for borgerne på beboerne på Bjarkes vej, Esbern Snares vej, Absalonsvej og Clausholmvej i forhold til støj.

                                                       4.

                                                       Der er i materiale ikke beskrevet i hvilken omfang man ønsker at opklassificere Clausholmvej i forhold til belægning og lys.

                                                       På baggrund de ovenstående hovedpunkter kan jeg ikke anerkende adgang til Ny Havnegade via Clausholmvej på baggrund af fremlagte materiale.
                                                       Nyt materiale bør derfra sendes i ny offentlig hørring.

                                                        

                                                       Med venlig hilsen
                                                       Martin Knudsen
                                                       Esbern Snaresvej 3
                                                       8960 Randers SØ

                                                        Martin Knudsen 8960 Randers SØ
                                                        - Blanketnummer: 5250

                                                        Lad nu venligst være med, at forcere en "hovsa-løsning".

                                                        Som beboer i Kristrup vil jeg blive kraftigt påvirket af denne omlægning af trafik.

                                                        Mine 2 børns skolevej vil blive bebyrdet med 4-5.000 biler mere pr. døgn. Dette er på baggrund af en beregning. Hvor langsigtet er denne beregning? Er det 7-8.000 biler om 5 år? Hvor meget trafik forventer man der vil komme til det fremtidige havneområde når dette er fuld udbygget?

                                                        Vi har netop fået etableret et fint lydskryds, så børnene nu kan krydse Clausholmvej mere sikkert. Det er vi meget taknemmlige for. Men at man etablerer et kryds, med så smal en vejbane, at der ikke kan køre en cyklist og en lastbil imellem kantsten ved fortov og helleanlæg midt på kørebanen - det er ikke langsigtet planlægning, når man vil øge trafikmængden på en vejstrækning med 4-5.000 biler i døgnet. Det må anses som en "hovsa-løsning".

                                                        Derfor beder jeg om langsigtet og nøje ovevejet planlægning af denne nye Havnevej. Den løsning som Randers Kommune har vedhæftet høringen, giver for mig ingen mening. Det er en "hovsa-løsning".

                                                        Man vil sende masser af tung trafik ind gennem et tæt befolket beboelsesområde. Hvad forventer man, at den store Bosal grund skal anvendes til? Det ville give god mening at udstykke bynære byggegrunde. Industrigrunde har vi nok af, ude ved motorvejen. Endnu et incitament til at begrænse traffikken gennem Kristrup.

                                                        Kigger jeg overordnet på den linieføring der vises, så vil bl.a. den trafikale adgang til byens Genbrugsplads, blive via venstresving på den nye Havnevej. Dette er ikke trafikalt hensigtsmæssigt og kan potetielt skabe kø og farlige situationer for de svingende og den tunge trafik til havnen. De erhvervsdrivende ved Grenåvej/Ørneborgvej vil også få deres adgangsvej betydeligt forringet.

                                                        Henrik Skriver Møllers svar med vedhæftede linieforslag "Klimabro" giver meget mere mening. Få trafikken ledt helt udenom bymæssig bebyggelse på omfartsvejen og herefter direkte ind til havnen. Al infrastruktur i byen vil være intakt som idag, havneområdet bliver ikke "delt" i to, skolebørn får mindre trafik og Aarhusvej / Hammelvej / Clausholmvej vil aflastes betydeligt. 

                                                        Lad os nu få trafikken flyttet ordentligt UD af byen og ikke bare flytte den rundt INDE i byen. Byen vokser og det vil være en stor fejl, at etablere en ny tungt belastet vej, tværs gennem Kristrup. Det vil også give store konsekvenser for indstri og boliger på den nordlige side af havnen, hvis den nye bro laves lige ved siden af den eksisterende. Flyt den ud øst for Dronningborg og få etableret en ordentlig forbindelse til E45, nord om Randers. Se vedhæftede.

                                                        Det vil i mine øjne give god mening og indgribe mindst i byens struktur, både for private og erhverv. 

                                                        Mit motto har altid været - Skal man gøre noget -  så skal man gøre det ordentligt. En udvidelse af Clausholmvej og alternativ 2 på jeres skitse, er efter min mening, absolut ikke ordentligt. Tværtimod så er det en "hovsa-løsning"

                                                         

                                                        P.S. En helt anden tanke kunne jo være at flytte havnen. Men det kommer nok ikke på tale. Se en masse fede boliger og parker, man kunne etablere langs med Gudenåen. 

                                                        Morten Bak-Fredslund 8960 Randers SØ
                                                        - Blanketnummer: 5249

                                                        Problematik omkr. Clausholmvej/Kristrup ifm. trafik fra klimabro

                                                        Hvordan forholder man sig til at kalde sig selv for cykelby og samtidig planlæggge at skulle lede trafik fra 2 sporet klimabro inkl. cykesti, samt tung trafik fra ny Havnevej via Clausholmvej, som grænser op til Kristrup skole med 633 indskolingsbørn. Det kan virke lidt som at blæse, samt at have mel i munden samtidigt. Hver morgen krydses Clausholmvej af adskillige bløde trafikanter, som transportere sig selv til og fra skolen, som netop passere denne nye forbindelsesåre. Vi kan konstatere at der er blevet installeret nyt lys signal i krydset Kristrupvej/Clausholmvej, som jo er en opdatering som benævnes. Ønsker kommunen virkelig at skabe flere farlige cykelkryds lig overgang ved Kulholmsvej og Havnegade, men nu i et område hvor en stor del af kommunens mindste og blødeste trafikanter passerer dagligt. Finder kommunen det acceptabelt at den øgede tunge trafik ledes gennem områder, hvor større konecentration af de mindste bløde trafikanter befinder sig? Clausholmvej er IKKE 2 sporet, har ingen cykelsti hvorfor det må forventes at trafikken bliver tæt. Læg dertil at den tunge trafik nu planlægges, at skulle ledes ud denne vej. En stigning med 4100 bilister i døgnet, siger ikke noget om hvor stor en andel trafikken forøges, ligesom denne ej heller indikere om andelen af tung trafik, stammende fra NY Havnevej er inkluderet. "Der vil komme mere trafik på Clausholvej" er en forventing samt konstatering, men er der nok til at kunne et træffe et sagligt argument for denne løsning er acceptabel? Hvad med øget trafik gennem villavejene i Kristrup, denne benævnes ikke. Hvordan sikre man der eksempelvis ikke kommer øget trafik på stykket fra Clausholmvej til Kristrup Torv, hvor passagen i forvejen er snørklet. Kan dette stykke i virkeligheden bære et øget pres? Ingen kan forudsige at ikke denne del ikke også vil bllive påvirket. 

                                                        Der er ingen tvivl om at en ny overgang over havn/fjord er en rigtig løsning, ligesom det er rigtigt at sikre gode til og frakørselsforhold til kommende nyt havneområde. Et nyt og forbedret havneområde med potentiale til at sætte skub i udviklingen og væksten i byen, men også på godt ondt med tanke på yderlige tung trafik. Men at springe over hvor gærdet er lavest, fremfor at sikre en god infrastruktur som rækker ud i fremtiden, således fremtidig trafik kan afhændes sikkert, må være en fejl. Det må tages hensyn til løsninger som ikke påvikrer byens mindste og blødeste trafikanter. Trafikken må nødvendigvis finde en vej udenom, således at denne udmunder længere væk, i særdeleshed fra de mindste trafikanter. Kun på den måde, kan vi stadig med god ro i maven kan tillade os at kalde os selv for cykelby, og holde fast i som vi sigeri: "Randers Cykelby arbejder for at få endnu flere borgere i alle aldre til at springe på jernhesten, fordi det er sundt, sjovt og nemt og gavner miljøet. Derfor laver Cykelbyen kampagner, cykelstier, cykelløb og service som cykelparkeringer og udlån af cykler i et tæt samarbejde med borgere, skoler, foreninger, organisationer og idrætsklubber." som i øvrigt ogsbå bakker op iRanders og målene - Verdensmål #3 Sundhed og Trivsel & #9 Industri, Innovation og infrastruktur - "I fællesskab kan vi række efter at nå FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig verden. Lad os samle Randers på tværs af foreninger, virksomheder, institutioner m.v."  Der siges de rigtige ting, nu mangler der bare der handles derefter. 

                                                         Kenneth Mogensen Pedersen 8960 Randers SØ
                                                         - Blanketnummer: 5224

                                                         Linieføring af vej - Alternativ III

                                                         En lettelse af trafikken i hele Randers SØ vil være en løsning, hvor en Østbro ligeledes forberedes. Venligst se vedhæftede kort.

                                                         Markeret med grøn vil være den første fase, der fører trafikken til og fra byen via den kommende Klimabro og blå vil udgøre en kommende Østbro. Det vil alt andet lige fjerne store mængder trafik fra bebyggede områder i Randers SØ generelt.

                                                         Tung trafik ledes den bedste vej ud af byen til og fra havnen og andet trafik vil få lettere adgangsforhold.

                                                         Samtidig vil bekymringer om sikre trafikveje for byens bløde trafikkanter være tilfredsstillet.

                                                         Henrik Skriver Møller 8960 Randers SØ