Ny Havnevej

Randers Kommune er i fuld gang med at planlægge hvordan en ny forbindelse over Randers fjord kan lette Randersbro for trafik.

Afgiv dit høringssvar i bunden af siden.

Randers Kommune er i fuld gang med at planlægge hvordan en ny forbindelse over Randers fjord kan lette Randersbro for trafik.

Lige nu er det meget aktuelt hvordan den nye bro forbindes til de store veje syd for fjorden. Da byrådet har besluttet at anlæg af den nye vej til Havnen skal starte næste år bliver det nu muligt at kommentere på et af de helt centrale spørgsmål i projektet; nemlig om den nye havnevej og forbindelsen til den kommende bro, Klimabroen skal tænkes sammen.

Kommunes forvaltning har siden efteråret 2019 arbejdet med linjeføringen for klimabroens forbindelsesvej mod syd og linjeføringen af Ny Havnevej. Undersøgelserne har vist, at det vil give god mening at sammentænke de 2 vejforbindelser og ikke mindst deres opkobling på det overordnede vejnet mod syd.

På byrådsmødet den 27. marts besluttede byrådet derfor, at sende forslag til fælles linjeføring i offentlig høring.

Forhistorie

Byrådet besluttede d. 10. oktober 2019 at igangsætte geotekniske undersøgelser og fastlæggelse af linjeføring for ”Klimabroen”, og besluttede desuden d. 9.december 2019 at frigive midler til projektering mm. af Havnevejen.

Samtidig har byrådet i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2020 besluttet, at anlæg af den nye Havnevej skal være påbegyndt i 2021. Det er derfor nødvendigt at linjeføringen af Havnevejen fastlægges i løbet af foråret 2020.

Forvaltningen har siden arbejdet videre med dette. Under arbejdet er det blevet klart, at der er væsentlige synergier ved at sammentænke linjeføringerne af Klimabroens forbindelsesvej mod syd og Ny havnevej. Ikke mindst deres opkobling på det overordnede vejnet mod syd vil blive mere logisk hvis forbindelserne har sammenfaldende linjeføring.

Undersøgte alternativer og den foreslåede løsning i syd

Forvaltningen har undersøgt mange forskellige løsninger og forslag på både Havnevejen og Klimabroens linjeføring. Særligt opkoblingen på det overordnede vejnet har været skitseret på forskellig vis, og der har været dialog med Havnen om deres ønsker.

Byrådet har besluttet at der skal arbejdes videre med de linjeføringer for Klimabro og Havnevejen, hvor Havnevejen kobles på Klimabroens forbindelsesvej. Havnevejen og Klimabroens forbindelsesvej tilkobles det overordnede vejnet ved krydset Ørneborgvej/Grenåvej/Clausholmsvej. Clausholmsvej optimeres, så tung trafik kan ledes denne vej ud til Hammelvej og videre til Sdr. Borup motorvejsafkørslen.

Dette forslag kan ses på kortbilag her.

Trafikale beregninger af den fremtidige trafik viser hvor meget Randers Bro og Havnegade bliver aflastet, når Klimabroen er etableret. Med denne løsning vil Randers Bro bliver aflastet med ca. 22.100 biler/døgn og trafikken på Clausholmvej vil stige med ca 4.100 biler i døgnet.

Forslaget som nu kommer i offentlig høring indebærer:

 • Den nye Havnevej/vej til klimabro udføres med 2 spor i begge retninger og med cykelsti i begge sider.
 • Ørneborgvej nedlægges på strækningen mellem Grenåvej og Brødstelundvej.
 • Ejendomme beliggende i området mellem Ørneborgvej – Grenåvej –Kristrup Engvej får ny vejadgang fra Kristrup Engvej via ny vej der etableres mellem Kristrup Engvej og Brødstedlundvej.
 • Randers Havn laver ny vej til deres nye havneområde, der tilsluttes den nye vej til Klimabroen.
 • Romalt Boulevard forlænges mod nordvest og sluttes på den nye Havnevej.
 • Kristrup Engvej nedlægges/afbrydes på strækningen mellem den nye vej til Klimabroen og rensningsanlægget.
 • Der vil komme mere trafik på Clausholmvej.

Bemærkninger til dette forslag

Det er nu mulig, via denne side, at komme med bemærkninger til det fremsatte forslag om linjeføring for Klimabroens og Ny Havnevejs tilkobling til det overordnede vejnet. Bemærkningerne skal indsendes via formularen i bunden af denne side.  Bemærk at alle svar løbende vil blive offentliggjort på siden.

Borgermøde

Den 19. maj kl 17. vil der blive afholdt et borgermøde for alle interesserede. Mødet bliver på grund af Corona-situationen situationen afholdt via Facebook. Deltag i mødet på Facebook her

 

Høringssvar

49 svar
- Blanketnummer: 5758

Tænk sammenhængene ift. fremtiden!

Randers har helt klart brug for en ny infrastruktur, som både hænger sammen, men som også giver giver mening. En ny bro (evt. tunnel, hvorfor endeligt ikke?) er yderste nødvendigt, dog synes jeg godt, man kan tænke fremsigtet, og dermed fremlægge planerne for hele infrastrukturen - i hvert fald ift. vejnettet - for Randers. Hvad er planerne på nordsiden?

Alternativ 1., vil måske give mindre bekymringer hos borgerne end alternativ 2., ift. Clausholmvej. MEN hvis byrådet vælger alternativ 2., så skylder man borgerne, at anlægge cykelsti og støjdæmpende foranstaltninger. 
 

OG! Den nye klimabro ender ud i Udbyhøjvej. Det betyder at rundkørslen ved Dragon/Østervangs/Udbyhøjsvej vil få mere trafik. Denne rundkørsel er slet ikke optimalt i øjeblikket. I bør og skal gøre noget ved rundkørslen. Der burde ske ændringer her! 
 

Og hvad er blander for Ringboulevarden der stopper oppe ved Hadsundsvej? Man kunne passende lade den fortsætte ned til Dronningborg/Tjærby. Der er allerede massivt pres på Mariagervej/Hobrovej/Tørvebryggen. 
 

I synes at glemme hele grunden til trafikken centralt i Randers!? Borgerne inde i Randers har ikke et reelt alternativ til at komme ind/ud af byen. En lille indre ringvej (rineboulevarden/ og en tættere østbro) vil løse problemet. 
 

ROS for at I vil gøre noget - men kig nu venligst én gang til på planerne og tænk tingene i helhed og fremsigtet.

  Farid Sahel
  - Blanketnummer: 5756

  Direkte eller inddirekte berørte

  Vi har i de første artikler læst at alle direkte eller inddirekte berørte er informeret direkte. Nu skriver jeg for både nr 19 og 21 på Præstemarken. Vi kunne pludselig læse at vores nærmeste nabo skulle væk og virksomheden fjernes for at lægge jord til en 4 sporet vej. Vi synes at når nu vores nærmeste nabo forsvinder, til fordel for en vej var det på sin plads at informere os fra starten. Det giver i hvertfald en anden udsigt når vi sidder i vores haver, som kommer til at være lige op til vejen. Vores huse er bygget i 00'erne og vi blev pålagt at etablere en støjvold ud mod Grenåvej på vores egne grunde, noget de andre på vejen ikke har. Vi håber som så mange andre at denne løsning, som vi mener er helt galt bliver revurderet meget kraftigt for Clausholmvej er ikke gearet til lastbiler og cyklister på samme tid.

  Hvis det skulle ende med at dette projekt bliver vedtaget, hvilket vi ikke håber. Går vi ud fra vi at der er tænkt i en eller anden form for støjdæmpende foranstaltninger for når I som kommune mener at vi skulle lave noget ud mod vejen skal det vel gå begge veje.

  Der er i de sidste mange år opkøbt huse langs Århusvej, er det projekt så langt i skuffen for vi går ud fra at det var for at gøre vejen bredere fra det gamle Hansen Møbler og ned til Bojesvej. Vi kunne se i mødet på Facebook at Århusvej gik fra at være rød til grøn på bekostning at Kristrup.

  Venlig hilsen

  Beboerne på Præstemarken 19 og 21

   Lars Nørlund 8960 Randers SØ
   - Blanketnummer: 5755

   ændring i strategi og byens identitet

   Standpunkt indtil man tager et nyt?

   Hvorfor ændre man i tidligere strategier og i byens historie og identitet?

   Se vedhæftede høringssvar

   Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
   - Blanketnummer: 5752

   Høringssvar ny havnevej

   Deler generelt bekymringerne med andre beboere i Romalt omkring en evt. øget trafikmængde på Romalt Boulevard. 

   Vi oplever en del tung trafik på vejen og frygter at dette vil blive forøget ved den nye vejføring.

   I forbindelse med tilladelse til ny vaskehal og rekreativt område i lokalplan 708 som pt. er under behandling af byrådet, angiver man at området ved Rema,hallen, skole og institutioner ses som et knudepunkt Romalt. Dette risikere med disse planer at ende i trafik kaos.

   Der er allerede meget trafik ind til indkøb og institutioner i dag på begge sider af vejen, og fordelingen sker i et sving med chikaner hvor udsynet ikke er optimalt.

   Man bør derfor analysere grundigt hvordan den nye vejføring vil påvirke Romalt Boulevard. Det vil være en meget dårlig behandling af denne hastigt voksende bydel, hvis man tillader en så befærdet vej midt i bydelen. Hvis forvaltningen når frem til at de tunge køretøjer ikke vil benytte denne rute, bør kommunen stå ved det og gøre det forbudt for lastbiler at benytte Romalt Boulevard.

   I lighed med mange andre høringssvar støtter jeg meget opkring østforbindelsen, da beregningerne viser at denne forbindelse er den mest rentable investering i forhold cost / benefit.

    Jacob Mørch Pedersen 8960 Randers SØ
    - Blanketnummer: 5751

    Ny Havnevej

    Angående den nye Havnevej. Jeg forstår ikke hvorfor der ikke er lavet et ordenlig materiale omkring dette projekt. Det der er lavet nu berøre rigtig mange mennesker. Da jeg har snakket med en del mennesker om dette projekt kan jeg forstå at der er mange der føler sig taget  ved næsen. Jeg er bekymret over den stigende trafik der vil komme i kristrup. Jeg syntes man skal starte med en østbro som jo har været på tegnebrættet i mange år. Så kære politiker i Randers hør nu efter hvad folket siger. Tror desværre der er mange der ikke orker at indgive svar da det ligger i kortene at det er afgjort. Så kære politiker jeg viser gerne rundt i kristrup og tageren dialog med jer og det tror jeg også der er andre der gerne vil. For det her det er en ommer mvh Jesper Pedersen 

     Jesper Støkmark Pedersen 8960 Randers SØ
     - Blanketnummer: 5750

     Hokus pokus trafik tal

     Hokus pokus trafiktal

     Kommunen bedes redegøre for spørgsmål om trafiktal i øst og vej og forskellige og fejlbehæftede tal på fremlagt materiale.

     Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
     - Blanketnummer: 5749

     Trafikgener på Romalt boulevard

     Jeg er bekymret for hvorvidt Romalt boulevard bliver offer for endnu mere tung trafik idet Romalt boulevard forventeligt bliver en genvej for trafik mellem Grenåvej og Ørneborgvej - i begge retninger. På Romalt boulevard færdes i forvejen dagligt mange børn og unge, med deres forældre, til og fra skole og daginstitutioner. Den i forvejen massive mængde trafik i området, grundet megen nybyg, bekymrer i forvejen de som bor i området, om hvorvidt deres børn kan færdes trygt, hvorfor yderligere trafik vil føre til flere gener og bekymringer i dagligdagen. 

      Rasmus Vibæk Søgaard 8960 Randers SØ
      - Blanketnummer: 5746

      Høringssvar Ny Havnevej

      Høringssvar vedr. Ny Havnevej

       

      Vi bor på Bjarkesvej i Kristrup, og vi ser følgende problematikker ifm. udvidelsen:

       

      Pga. den øgede trafik på Clausholmvej, af primært tung trafik, vil vi opleve massiv øgning af forurening, trafikstøj, og trafikale udfordringer.

      Som det er nu, oplever vi allerede, at der opstår trafikprop op ad Clausholmvej, i myldretiden, fordi blot 2 lastbiler med anhænger, fylder vejen op, op til det nye kryds.

      Yderligere, er vi bekymrede for, hvor meget den øgede trafik, kommer til at blokere adgangen fra Holger Danskes vej, og ud på Clausholmvej.

      Dernæst er der strækningen fra det første kryds, og op til krydset,ud mod Hammelvej.

       

      Her vil trafikken stagnere, pga. det øgede antal biler og lastbiler på strækningen. Mængden af udstødningsgasser vil blive massiv.

      Især den tunge trafik, vil give vibrationsskader, som helt sikkert, vil blive en belastning for mange af de omkringliggende ejendomme.

       

      Man kan sagtens forestille sig, den betydelige værdiforringelse af de berørte ejendomme, som følge heraf.

      Vi er rystede over den manglende oplysning fra kommunens side, i forbindelse med den påtænkte udvidelse.

      Hvorfor har der, på intet tidspunkt, været nabohøringer, informationsmøder, eller lignende?

      Vi har en klar forventning om, at projektet ikke bliver en realitet, så længe alle relevante borgere ikke er hørt!

       

       

       Gitte Lykke Meyer 8960 Randers SØ
       - Blanketnummer: 5730

       Spørgsmål om prioritetsrækkefølge Østbro vs. Klimabro

       Prioritetsrækkefølge Østbro vs. Klimabro

       Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
       - Blanketnummer: 5728

       Betragninger og forslag omkring Klimabro høring

       Hermed indgives høringssvar i vedhæftede PDF, idet en fremstilling er for kompleks til blot at skrive i prosa her. Grundlæggende bør der principielt anlægges flere forbindelser på tværs af Gudenåen, men dette kan ikke ske uden skyldig hensyntagen til infrastruktur og borgere på begge sider af floden. Vi lever omkring en floddal og må indrette os efter at trafikken foregår omkring denne. En ny forbindelse må ikke skabe unødig gene for borgerne i Randers på bekostning af ambitionen om prestigeprojektet "Flodbyen i Randers", hvilket for øjeblikket synes at være tilfældet. I de nuværende planer afskæres den sydlige og østlige del af Randers reelt fra centrum, hvilket forhåbetlig ikke er intentionen.

       Med venlig hilsen

       Michael Gamtofte

       Michael Gamtofte 8930 Randers NØ
       - Blanketnummer: 5724

       Høringssvar Houlberg & Wittrup A/S

       Se vedhæftede 

       PMJ Advokater P/S 8920 Randers NV
       - Blanketnummer: 5718

       bekymring for den decentrale vandforsyning

       Kristrup Vandværk finder den påtænkte løsning for at være kortsigtet uden at tage hensyn til lokale forhold. Vandværket har kildeplads og produktionsanlæg der har facade til Clausholmvej. Vi må gå ud fra at byrådet stadig går ind for den decentrale vandforsyning i kommunen, hvorfor der bør tages hensyn til eksisterende kildepladser. Selv om Kristrup Vandværk ligger uden for OSD (Område med Særlige Drikkevandsinteresser) bør byrådet tage hensyn til en lokal vandforsyning ejet af andelshaverne i Kristrup. Drikkevandet i Kristrup er særdeles godt beskyttet, idet den foretagne kulstof-14 analyse viser en alder på 15.000 år. Det vil kort sagt være ikke mindre end en katastrofe, hvis kildepladsen forurenes ved uheld på Clausholmvej. Må vi der erindre om at det jo ikke er en naturlig stigning i trafikmængden, men alene en stigning pga. omlægning af trafikken. Da den også skal fungere som adgangsvej til havnen vil en ikke ubetydelig del af den øgede trafik mængde være tung trafik, herunder modulvogntog.

        For så vidt det drejer sig om det nye vejanlæg på nordsiden af Grenåvej, vil det have den betydning at vandværket, ud over at miste en af sine større kunder, vil få en ikke ubetydelig udgift i størrelsesordenen kr. 150.000 til ledningsomlægning, som kun andelshaverne i Kristrup skal betale.

        Kristrup Vandværk a.m.b.a. 8960 Randers SØ
        - Blanketnummer: 5705

        Nord Øst bro - ja tak

        En bro igennem centrum løser kun sliddet af Randers bro. FÅ nu den bro uden om bymidten, fortsæt ringvejen ud over, syd for Harridslev og nord for Tjærby, med en bro over fjorden hvor den er smallest. SÅ alt trafikken til djursland går helt udenom centrum!!! Alt kørsel vest og nordfra til djursland og nordlige del af Århus, ville kunne køre ad ringvejen og over broen.

        Det er en skam man tænker kun til næsetippen. Hvis man på sigt(f.eks. 10-20 år) fik al tung havne industri ud af by midten kunne man virkelig lave en masse "Randers ved floden", ikke kun af navn men også af gavn. Kultur og bymidte, havnebad ville blomstre sig til mere end hvad Århus har at byde på. En nord-østbro gennem ringvejen ville virkelig vil sætte sit præg på byen og  ville være et innovativt tigerspring for byen. Og ikke endnu en Randers historie som resten af landet kan grine over at man ligge en bro i en i forvejen overbelastet midtby, og ovenikøbet kalder den en klimabro.  Tænk fremad og ikke i begrænsninger.

        Tak for ordet. 

         Nyvang Frits 8920 Randers NV
         - Blanketnummer: 5703

         Høringssvar fra skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole

         Høringssvar fra Skolebestyrelsen ved Tirsdalens Skole.

          

         Vi er mange forældre, der har børn, der selv sørger for at transportere sig til skole - enten på cykel eller knallert. Vi er meget bekymrede for den øgede trafik tværs gennem vores skoledistrikt, hvor mange elever skal krydse Clausholmvej, men også den øgede trafik på mange af de andre veje. Det er specielt kombinationen af de bløde trafikanter og den tunge trafik, der er stærkt bekymrende.

          

         Skolebestyrelsen er fokuseret på at få de unge elever til at cykle i skole, hvilket også er i tråd med Randers som cykelby. Det kan give nogle farlige/alvorlige situationer på den primære skolevej. Vi har selvfølgelig også vores bekymringer i relation til eleverne på Kristrup skole i tankerne.

          

         Vi håber, at den foreslåede linjeføring bliver taget til genovervejelse, og at der som minimum bliver lavet foranstaltninger, der gør, at elever kan få en tryg og sikker skolevej.

          

         På vegne af Skolebestyrelsen på Tirsdalens Skole

          

         Lars Graulund Jespersen

         Skolebestyrelsesformand

          Skolebestyrelsen Tirsdalens skole
          - Blanketnummer: 5696

          Nej tak til klimabro

          Østbro er en langt bedre og fremsynet løsning. 

           Ole Skjøtt Rasmussen 8930 Randers NØ
           - Blanketnummer: 5681

           Høringssvar vedr. ny Havnevej i Randers.

           Tak for en spændende gennemgang af planerne om etablering af en ny Havnevej fra syd og øst til det nye havneområde syd for Randers Fjord.

           Som supplement til planerne om den nye Havnevej, kom I også ind på Klimabroen som plan for klimabeskyttelse og en tredje forbindelse over Randers Fjord.

            

           Efter min mening er det vigtig at skelne mellem de to opgaver:

           Formålet med Havnevejen er:

           1. At aflaste Aarhusvej for den tunge trafik til det nye havneområde
           2. At skabe en ny adgangsvej for tung trafik til det nye havneområde syd for Randers Fjord

           Formålet med Klimabroen er:

           1. At sikre mod oversvømmelse af Randers i tilfælde af højvande, der kommer ude fra fjorden, så overfladevand fortsat kan flyde frit fra de højtliggende områder i Randers til opmagasinering i havnebassinets bag Klimabroens sluse.
           2. At etablere en tredje overkørsel over Randers Fjord/Gudenåen for den lette trafik

            

           Med den skelnen synes det også klart, at Havnevejen primært vil blive benyttet til den tunge trafik mellem havnen og Djursland/E45 Syd, mens Klimabroen primært er til den lette trafik mellem Dronningborg og Randers NØ til Djursland/E45 Syd.

           Ved at etablere den nye Havnevej fjernes potentielt 12% af trafikken fra Randers Bro (se trafikmåling fra 2018: http://vej08.vd.dk/komse/nytui/komse/komSe.html?noegle=4780523458&log=0).

           Og da det er tung trafik, der fjernes, vil det opleves som en langt højere aflastning end de 12%.

           Der er ikke belæg for, at trafikken på Raders Bro er stigende, hvis der tage udgangspunkt i trafikdata, der er henvist til tidligere - nærmest en faldende trafik.

           Når Havnevejen er fuldt indfaset, vil trafikken på Randers Bro opleves som i dag eller måske ovenikøbet lettere, da den tunge trafik, der forlægges til Havnevejen, hovedsageligt ligger i de samme timer som myldretidstrafikken i den lette trafik.

            

           Så Havnevejen er en rigtig god idé - den skal bare have en anden føring, end den der foreslås.

           Se Fig 1.

           I stedet for at vælge en meget dyr løsning, der vil give mange gener for beboerne og institutionerne i Kristrup, og hvor der skal laves rigtig meget trafikregulering mv., så vil det være langt billigere og til gene for stort set ingen, hvis Havnevejen på den første strækning føres, hvor Østforbindelsen tænkes ført.

           Lige før Randers Fjord føres Havnevejen ind mod det nye havneområde langs med sydsiden af fjorden.

           På den måde er der både etableret en billigere Havnevej, og der er taget første spadestik til Østforbindelsen.

           Så handler det kun om at regulere den tunge trafik, så de ikke vælger Aarhusvej, men Havnevejen, hvor der er direkte og ureguleret adgang til det nye havneområde.

            

           Næste etape af Østforbindelsen vil så bestå af en bro over eller en tunnel under Randers Fjord, samt en forlængelse af Havnevejen på nordsiden af fjorden, så den får forbindelse til Hadsundvej og Mariagervej, og dermed åbner for den tunge trafik fra Mariager og Hadsund.

           Ved en samtidig forbindelse mellem Havnevejen og Toldbodgade vil Randers Bro og Klimabroen igen blive aflastet for trafik for pendlere, der bor i Dronningborg og Randers NØ og arbejder på Djursland og i Aarhus området.

           Klimabroen kan vise sig alene at blive sikkerhed for fremkommelighed, hvis Randers Bro af en eller anden grund skulle blive blokeret i længere tid.

           Endelig vil området omkring Dronningborg blive endnu mere attraktivt at bosætte sig i, da der er gode forbindelser til E45 både mod syd og mod nord, ligesom det er tilfældet i Hornbæk-området.

            

           Vi må gerne tænke stort i Randers - især når det giver en bedre og billigere løsning.

            

           Jørgen Mogensen 8900 Randers C
           - Blanketnummer: 5663

           Høringssvar Clausholmvej Ny Havnevej

           Høringssvar Ny Havnevej

           Høringssvar vedr. Ny Havnevej:

           Som beboere på Clausholmvej, med indkørsel tæt på nyopført lyskryds, er vi direkte berørte af planerne for Ny Havnevej og især ved valg af alternativ 2. 

           Det vil få store negative konsekvenser for os som beboere.

           Vores hus har allerede mistet stor værdi. Vi er i forvejen kraftigt generet af voldsomme rystelser fra tung trafik på Clausholmvej. Der vil, for os, være tale om en betydelig øgning af støjforurening samt betydelig øget risiko for vibrationsskader i huset.

           (Havnevejen og Klimabroens forbindelsesvej tilkobles det overordnede vejnet ved krydset Ørneborgvej/Grenåvej/Clausholmvej. Clausholmvej optimeres, så tung trafik kan ledes denne vej ud til Hammelvej og videre til Sdr. Borup motorvejsafkørslen.)???Hvad mener man med dette???

           Der har været tale om at der skal til at køres med modulvogntog, lastvognstog på op til 25,25 meters i længde og en samlet vægt på 60 tons, hvor der i dag er lovligt at køre med 18,75 meter og en totalvægt på 48 tons, dette kræver da lidt mere end en optimering af Clausholmvej.

           Vi er på nuværende tidspunkt stavnsbundet til vores bolig. Vi anmoder derfor om en stillingtagen til, om Randers kommune har interesse i at foretage ekspropriation, herunder totalekspropriation af vores bolig / grund.

           Vi har et ønske om at få en konkret aftale om at Randers kommune opkøber vores bolig. Denne proces skaber uro og usikkerhed. Vi har brug for at få en afklaring på vores fremtid.

            

           Hilsen Jan og Camilla Bahr

            Jan Bahr 8960 Randers SØ
            - Blanketnummer: 5659

            Økonomiske grundlag for ny havnevej med og uden klimabro

            Økonomiske grundlag for Ny Havnevej med og uden Klimabro

            Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
            - Blanketnummer: 5648

            En kortsigtet løsning med konsekvenser for Randers NØ

            At sige ja til en løsning syd for åen før, der ligger en løsning fast nord for åen, er som at købe katten i sækken. Hvilke konsekvenser for dette for Randers NØ?

            Lad os få en samlet oversigt over planerne inden den ene halvdel vedtages. 

            Man kan mistænke planlæggerne for at snige en kommendende rydning af Bækkestien ind ad bagdøren idet dette kan blive den eneste løsning på en nordlig ringvej, når nu den sydlige del er vedtaget - og evt udført. 

            At omdanne Bækkestien til en vej er den kæmpe fejlfortolkning af en klimaløsning. Det skriger til himlen at nedlægge et grønt åndehul for at lave plads til mere trafik.

            En samlet løsning, der ligger længere øst på har større fremtidsudsigter, og vil give en større aflastning, da trafikken ledes væk fra byen ud på en egentlig ringvej - der kan hægtes på hængslet ved Sdr Borup/Assentoft. 

             Heidi Fredholm Jepsen
             - Blanketnummer: 5629

             Høringssvar om VVM tilladelse?

             Er gældende VVM tilladelse lovlig, når forudsætninger og vejforløb er ændret væsentlig?

             Se venligst vedhæftede brev med høringssvar.

             Erik Bo Andersen 8930 Randers NØ
             - Blanketnummer: 5626

             Bækkestien

             Vi er mange bekymrede borgere nær Bækkestien, som frygter for udsigterne til en vej herigennem. Med afslutning af vejen netop ved Bækkstien på Udbyhøjvej frygter vi, at der allerede er truffet beslutning om, at der med tiden vil blive anlagt en vej gennem disse dejlige rekreative områder.

             Bækkestien benyttes i stor stil af privatpersoner såvel som nærliggende institutioner, som på daglig basis benytter stien til udflugter med børn. Der ligger et væld af dejlige villakvarterer, som vil blive ødelagt, hvis bækkens hyggelige susen skiftes ud med støj fra en stor vej. Selv bor jeg på Stjernevej få hundrede meter fra Bækkestien. Hvis der anlægges en vej her, vil vores hus miste markant værdi, og dertil vil vi, og mange andre, se os nødsaget til at flytte. Hele vores vej, og mange andre veje i området, er båret af disse rekreative områder, hvorigennem vi på få minutter kan komme til skov og sø. Områdets attraktivitet falder markant uden Bækkestien.

             Forslag: Kan man i stedet for at lade vejen gå igennem Bækkestien tænke den videre ad Udbyhøjvej, hele vejen ud til Dronningborghallen, og her skabe en tilkobling til ringvejen? I et sådant tilfælde ville man kunne lede noget af trafikken fra det hastigt voksende boligområde omkring Dronningborg/Harridslev ud af byen.

              Ida Sørensen 8930 Randers NØ
              - Blanketnummer: 5619

              Høringssvar

              Jeg har hørt online borgermøde d. 19.05.2020 og har følgende høringssvar og spg:

               

              1. God ide med sluser ved halvø til at kontrollere den øgede vandmængde.

              2. Absolut dårlig ide at placere den 4 sporede vej igennem Sporbyen.

              3. Mit forslag er at anlægge sluser ved halvø, og anlægge 4 sporet vej og bro længere østpå, hvor en sådan er til mindre helbredsmæssige gener for beboere i Randers.

              Randers kommune er forpligtiget overfor borgerne i Randers i at tænke langsigtet. Endvidere at finde den bedst mulige løsning - også selvom der "skal spares op til" en sådan.

               

              Fakta er:

              Der bliver bygget 1000 boligenheder i Sporbyen. Planen er at føre den 4 sporede vej direkte igennem Sporbyen.

              Ifølge en lokal ejendomsmægler, så er der ingen, der vil bo ved siden af Klimabroen med nuværende placering pga vejstøj.

               

              Ifølge Miljøstyrelsen og WHO, så medfører vejstøj gener og helbredseffekter som: kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger. Dertil påvirker vejstøj børns ydeevne, motivation og indlæring.

              Der dør flere hundrede af vejstøj om året.

              Dertil kommer mellem 900 til 1000 dødsfald om året, hvor den direkte årsag er bilos fra biler, jf. Danmarks Statistik.

               

              Der kommer til at køre ca. 22.000 biler i døgnet gennem Sporbyen ifgl Amtsavisen. Dette medfører en kraftig forøget risiko for ovenstående. Dette er meget kritisabelt og en gamling med voksnes og børns helbred.

               

              Spg 1: I hvilken grad er ovenstående fakta tilsidesat/været en del af beslutningen om anlæggelse af Klimabro med nuværende placering? Og hvad har overvejelserne og argumenterne været?

               

              Der blev sagt på online borgermødet d. 19.05.2020 i forbindelse med spg om Bækkestien, at "hvis der anlægges vej på jomfruelig jord, hvor der ikke tidligere har været vej, så gælder der anden lovgivning og regler mht støjværn mm.

               

              Spg. 2: Hvilken lovgivning og regler er dette? Der ønskes beskrivelse og henvisning til konkret loving og paragraf.

               

              Spg. 3. Kommer der ny høring i sagen? Og hvis ja, hvornår?

               

               

               

               

               Kathe Thomasen
               - Blanketnummer: 5549

               De nye tilkørselsforhold via Kristrup Engvej

               De forslåede nye tilkørselsforhold til området Brødstedlund via Kristrup Engvej, vækker nogle bekymringer ved os som kolonihaveejere.
               Vi deler i øjeblikket tilkørselsforhold med industrien via Brødstedlundvej, dette fungere udmærket da dette er en meget bred vej. Kristrup Engvej er ca. halvt så bred og det er i forvejen svært for 2 personbiler at passere hinanden. Hvis der skal være tung lastbiltrafik herpå, vil det give en del udfordringer.

               Udover de rent pladsmæssige udfordringer ved tilkørsel via Kristrup Engvej, vil der uden tvivl også komme mere støj og støv ind over kolonihaveområdet. Specielt da området ligger i niveau under industrigrundene.
               Vi vil gerne opfordre til at der tænkes en løsning ind for at minimere dette, da det ellers vil gå udover alle de mange haver. Både langs Kristrup Engvej, men også langs de nye veje mellem Kristrup Engvej og den nuværende Brødstedlundvej

               Hvis muligt vil tilkørsel til industrigrundene via Grenåvej fjerne de gener som den forslåede tilkørsel via Kristrup Engvej vil tilføre.
               Et alternativ kan være at lade Ørneborgvej gå ned til Brødstedlundvej, i stedet for at lukke den helt.

               Vi vil meget gerne vise rundt og fortælle om området, samt vores tanker omkring dette. Til alle de ansatte der arbejder med projektet, samt politikkere der skal være med til at træffe beslutningerne herom.

                

                Lene Annette Ulstrup Pedersen 8960 Randers SØ
                - Blanketnummer: 5537

                Høringssvar vedr. Havnevej

                Godt nok ser det ud til, at sagen om Ny Havnevej mht. Clausholmvej kun handler om stykket fra Grenåvej til Hammelvej. Der er dog flere, der påvirkes af de ændrede forhold på Clausholmvej.

                Grundejerforeningen: Afroditevej, Harmoniavej og Dionevej, har eksisteret siden 2007 og ligger lige op ad Clausholmvej over for Lykkeshøjvej. I hele perioden har beboerne oplevet en stigning af trafikken, herunder særligt tunge lastbiler fra den nærliggende grusgrav, som også er blevet udvidet lige siden. Samt en øget trafik efter åbningen af motortrafikvejen ”Det Nordlige Hængsel” i 2014. Dette har selvfølgelig også medvirket til et øget trafik- og dermed støjniveau fra Clausholmvej.

                I marts 2016 leverede Rambøll en ”Miljømåling-trafikstøj”, som beskrev vejtrafikstøjberegninger på Clausholmvej, målt over en strækning på 260 meter ud af en strækning på 3,7 km af Clausholmvej, som bliver berørt af den øgede trafik fra ”Det Nordlige Hængsel”. Her har man valgt at måle støjniveauet, hvor der ikke er boliger op til vejen, men med henblik på udstykning af området.  Konklusion i rapporten er en støjvold på 2,5 meter for at kunne overholde de gældende krav for trafikstøj. 

                Man kunne derfor drage den konklusion, at dette også måtte gælde for resten af Clausholmvej (mellem Grenåvej og ”Det Nordlige Hængsel”, hvis Randers Kommune påtænker at gøre alvor af udvidelsen af trafikken. En støjmåling af hele strækningen kunne danne et fornuftigt grundlag for de evt. øgede udgifter der måtte komme til støjdæmpning.

                Vi må desværre indrømme, at vi siden vores start i 2007 ikke har følt os synderligt hørt af Randers Kommune, når vi har forsøgt at have en dialog vedr. støjniveauet fra Clausholmvej. Og at den pågældende del af Clausholmvej, som vedrører vores grundejerforening ikke er medtaget i dialogen om Ny havnevej, føler vi endnu engang, at vores område ikke er højt prioriteret hos Randers Kommune. Det blev udtalt på det digitale borgermøde d. 19. maj, at Randers Kommune ikke har pligt til at udbedre stigende støjbelastning, når stigningen skyldes byens udvikling. Dette er vi ret uforstående over for, da Randers Kommunes engagement i borgernes ve og vel alt andet lige ville gøre byen mere attraktiv.

                Hvis tanken er, at Kristrup og Paderup med tiden skal smelte sammen med boliger langs Clausholmvej og sikkert også Hammelvej, burde det være i Kommunens interesse at sikre de bedste forhold og derigennem gøre området attraktivt.

                Vi kan derfor kun tilslutte os, at en havnevej til en klimabro i centrum ikke er optimalt for de borgere, der direkte involveres i de ændrede forhold. I det mindste kunne Østbroforbindelsen være 1. projekt i stedet for som nu at være 2. projekt. Med en Østbroforbindelse vil en udenoms-føring af den øgede og tunge trafik aflaste en god del og med stor gavn for boligkvartererne. Om en klimabro med et vejnet tættere på centrum så stadig er den rette løsning for projekt 2, vil være nemmere at vurdere efterfølgende. 

                Der må være andre måder at kunne tilføre byen samme beskyttelse mht. vandmiljøet, som den planlagte klimabro kan.   

                 

                Venlig hilsen

                Stefan Nonboe,

                Formand for grundejerforeningen

                Afroditevej, Dionevej og Harmoniavej

                Paderup

                8960 Randers sø

                http://www.afroditevej.dk/

                 

                 Grundejerforening Afroditevej, Dionevej og Harmoniavej 8960 Randers SØ
                 - Blanketnummer: 5408

                 Anlæggelse af Ny Havnevej og effekten på vores virksomhed Vink Plast

                 Høringssvar fremsendt i vedlagte PDF-fil

                 Venlig hilsen

                 Morten Grue Jakobsen

                  

                  

                 Vink Plast ApS 8960 Randers SØ
                 - Blanketnummer: 5384

                 Mulig støv fra nye tilkørselsveje

                 I forbindelse med de nye tilkørselsforhold til erhvervejsområdet omkring Brødstedlundvej, er der lagt op til at det skal forgå via Kristrup Engvej.
                 Der må forventes at der skal køre en del tung trafik til virksomhederne.
                 Denne trafik vil komme til at køre meget tæt op af Kolonihaveforeningen Brødstedlund, hvor jeg blandt andet har en have med skel op imod Kristrup Engvej.

                 Med bekymring for om vi vil få øget støjniveau i vores haver, vil jeg gerne opfordre til at der tages hensyn til dette.
                 Hvis tilkørselsvejen fra Kristrup Engvej ikke kan flyttes, kan man måske tænke en form for "støjmur" ind. Evt. i forbindelse med den nu nedlagte jernbane, der løber imellem haverne og Kristrup Engvej.

                  Lone Charlotte Ulstrup Kristensen 8960 Randers SØ
                  - Blanketnummer: 5373

                  Høringssvar

                  1. For meget støj
                  2. For mange rystelser så mit hus revner mere af alle de tunge lastbiler
                  3. At det bliver helt umuligt at bakke ud på Clausholmvej for det er jo også meget aslemt i dag
                  4.Endnu mere forurening fra lastbiler

                   Pseudonym .
                   - Blanketnummer: 5367

                   Høringssvar Ny Havnevej

                   Høringssvar vedr. Ny Havnevej:

                   Som beboere på Clausholmvej, i et hus der ligger mindre end 1½ meter fra selve vejen, må vi undre os over, at man ikke har påtænkt en udvidelse af Clausholmvej, såfremt man ønsker at så stor en del tung trafik skal ledes denne vej.

                   Der er dårligt udsyn ned til det nye lyskryds når man kommer fra Hammelvej ned mod Grenåvej, dette giver en øget risiko for alvorlige uheld med bløde trafikanter, da de tunge vogntog ikke vil have ret mange meter at bremse på.

                   Ligeledes undrer vi os over den konstante sammenligning med Hobrovej. Hobrovej har ikke tung trafik, der er dårlig mulighed for at forcere fart. Ligeledes er husene trukket længere væk fra vejen, grundet cykelsti og brede fortov på begge sider af vejen.

                   Vi oplever allerede på nuværende tidspunkt, at farten på Clausholmvej er øget efter lyskrydset blev færdiggjort.

                   Der er som vejen er nu ikke plads til, at der kan køre tunge vogntog i begge retninger, samtidig med at en cyklist vil kunne færdes forsvarligt ved vejen, ja, det er sågar et lidt vovet liv som fodgænger, da fortovet er smalt.

                   Vi mener bestemt ikke at vejen, i sin nuværende forfatning, er gearet til den mængde trafik der lægges op til og stiller os undrende overfor, at vi som beboere op til vejen ikke har været inddraget yderligere eller før i forhold til denne proces.

                   Der vil, for os, være tale om en betydelig øgning af støjforurening samt betydelig øget risiko for vibrationsskader i huset. Så vidt vi kan læse os til, vil støjforureningen stige til et niveau der ligger over hvad der kan være rimeligt man som borger skal udsættes for.

                   I forhold til fremkommeligheden og en glidende trafik, vil vi, når vi returnerer fra arbejde, være en prop i trafikken. Det vil blive svært at komme ind i indkørslen. Dette vil stoppe trafikken der skal op mod Hammelvej.

                   Af VVM 2014 fremgår det at hovedforslaget var det bedste alternativ, alligevel vælger man at gå med det alternative forslag, dette ovenikøbet uden at medtage udvidelsen som der anbefales i VVM 2014.

                   Vi vil gerne tilføje, at det opleves en kende respektløst, at man som den orienterende del til et informationsmøde ikke har sat sig ind i de omgivelser de beboere men har inviteret til mødet bor i. Dette må som udgangspunkt være det mindste man kan gøre, når man er inde at skulle orientere om noget, der har så stor en indflydelse på folks liv.

                   I sammenhæng med dette, blev der på orienteringsmøde ligeledes sagt, at man måske ikke ønsker cyklister på Clausholmvej. Men hvad så med os der bor her? Dette blev fulgt op af en udtalelse om, at man skal finde ud af hvad der skal ske med de beboere der bor på strækningen.

                   Det fremgår af referat fra byrådsmødet den 27. april, at vi beboere på clausholmvej på mødet ville blive orienteret om konsekvenser og om mulige afværgeforanstaltninger der vil blive iværksat. Vi har i midlertidig intet hørt om afværgeforanstaltninger.

                   På nuværende tidspunkt er vi stavnsbundet til vores bolig, vi ønsker at der snarest bliver taget stilling til om der skal eksproprieres.

                   Rie og Jacob

                   Clausholmvej

                    

                    Rie Abrahamsen 8960 Randers SØ
                    - Blanketnummer: 5349

                    Ny Havnevej, trafikken fra syd.

                    Som beboere på Valdemarsvej er vi bekymrede for den ekstra trafik, beregnet til ca. 1.000 ekstra biler i døgnet, den nye Havnevej vil medføre. Vores vej ligger i et dejligt ældre villakvarter, der i givet fald vil blive ændret fuldstændigt til stor gene for beboerne med den megen ekstratrafik.

                    Vi forstår ikke at trafikken skal ledes ad Valdemarsvej, den bør da ledes uden om velfungerende villakvarterer.

                    Vi foreslår at trafikken ledes uden om store dele af det gamle Kristrup, ad Hammelvej og Clausholmvej, der for bilisterne også vil være en mere bekvem rute.  Dette kan ske ved skiltning m.m. der anviser ruten til den nye Havnevej. 

                    Vi håber at vores forslag vil blive anerkendt som et godt alternativ.

                    Anette og Thorben,  Valdemarsvej

                     

                     

                    Vi håber at vores forslag vil 

                     

                     

                     

                     Thorben Tscherning Møller 8960 Randers SØ
                     - Blanketnummer: 5347

                     Østbro

                     Den eneste fremtidssikre løsning er en østbro så trafikken ledes udenom midtbyen på en ringvej øst om Randers.

                      Henning Møhl Jørgensen 8960 Randers SØ
                      - Blanketnummer: 5342

                      Kommunens plan er for kortsigtet

                      Der er et stort behov for at aflaste den centrale bro i Randers, så tanken om endnu en bro er meget velkommen. Der er dog et basalt problem med det forslag som er fremkommet, og det er at trafikken mellem Randers N og Randers S fortsat ledes gennem centrum af Randers. Hvis der skal bygges en bro, skal den flyttes ud i periferien af byen og sikre nem adgang på tværs af byen, og ikke mindst lette adgangen fra den del af byen som ligger nord for fjorden til E45. Der er lavet en fin motortrafikvej fra sdr. Borup til Assentoft, som ville være perfekt til en udbygning over fjorden til den nordlige del af byen. Mange af byens butikker såsom Bilka, Bauhaus og butikkerne på marsvej ville være indenfor rimelig rækkevidde for byens borgere nord for fjorden med denne alternative løsning. - Derfor NEJ TAK til endnu en bro i Centrum af Randers.

                      Pseudonym Hildesheim 8960 Randers SØ
                      - Blanketnummer: 5341

                      Ny Havnevej

                      Lad os nu få ledt trafikken udenom by og boligområder. Det giver ikke mening at lede så tung trafik gennem Kristrup. Som beboer i Romalt har vi jo kunne konstatere at lastbilerne har brugt Romalt Boulevard som smutvej mens der er blevet kørt sand på til den ny havn. Hvordan kan vi være sikker på at dette ikke fortsætter???

                      Som forældre til børn der cykler i skole, og som krydser Clausholmvej, er vi enorm glade for det nye lyskryds. Lad nu være med at ødelægge en lidt sikre skolevej for vores børn ved at tilføje en massiv mængde trafik til dette lyskryds. 
                      En østbro vil være en meget bedre løsning, en løsning som kommer til at løse flere problemer, end en klimabro vil gøre, den vil kun tilføje andre problemer. 
                       

                      Lisa Jørgensen

                      Takslunden 1

                       

                       Lisa Bjerregaard Jørgensen 8960 Randers SØ
                       - Blanketnummer: 5334

                       Klimabro

                       Jeg fatter ikke at man vil satse på så snæver en løsning. Den giver ingen mening. Det eneste rigtige er at få lavet den Ringvej, helt uden om Randers. Det kan kun gå for langsomt. Den vil aflaste midtbyens trafik kolossalt og være med til at huspriserne stiger og bliver attraktive, nordøst for byen.

                       Der kunne skrives mange flere goder her, men de er vist så rigeligt blevet nævnt tidligere i mange andre sammenhænge, så det undlader jeg her

                       Ole Østergaard

                       Også virksomhedsejer med flere vogne der ville benytte Ringvejen til og ofte, her ude fra Djurslands kanten.

                        Ole Edvard Østergaard 8960 Randers SØ
                        - Blanketnummer: 5333

                        Jeg går ind for en omfartsvej ved Romalt/Assentoft.

                        Jeg ønsker at den nye forbindelse skal følge den grønne linje, og altså ikke den røde klimabro- linje. Via den grønne linje trækkes trafikken længere ud af byen.

                         

                         Lars Bering Pedersen 8960 Randers SØ
                         - Blanketnummer: 5332

                         Østbroen

                         Hej.

                         Vi skal ikke have en klimabro ned midt igennem Randers. Vi skal have gjort den østbro færdig, så vi kan få alt den tunge trafik væk fra Havnegade/Toldbodgade/Udbyhøjvej/Østervangsvej/Randers bro da der vil komme meget mere tryk på nu da sporbyen åbner op....

                          

                         Mvh Lars Qra.

                          Lars Qra 8930 Randers NØ
                          - Blanketnummer: 5328

                          Man kunne også tænkere længere Østover!

                          Jeg håber forvaltningen i Randers Kommune også har set seriøst på en linjeføring som Henrik Møller har illustreret. Når man ser på dén, tænker man: Naturligvis! Den vil genere færrest mulige i etableringsfasen, og i brug. Ikke mindst er den absolut visionær, både i forhold til den nye Havns placering.Tung trafik til havnen, der ikke skal gennem beboet område. Klimabroens afvikling af trafik, kobling til Motorvej. Og til en kommende Østbro. Vil være optimal også til det nye beboelsesområde mellem Assentoft og Romalt - når Daka er flyttet.

                          Så: What is not to like Randers? Tjo, det bliver vel dyrere på den måde - umiddelbart. Men skulle omkostningen vise sig at være højere for den absolut bedste, og fremtidssikrede løsning, der fremover kun vil genere nogle kolonihaver på Kommunens jord, vil en mindre afgift kunne finansiere en stor del af anlægsomkostningerne. Der vil formentlig også kunne spares mange penge til støjsikring, ekspropriering m.v. ved Henrik Møllers forslag til linjeføring. Så Randers Kommune - I må tilbage til tegnebordet!!

                          Søren Christensen 8900 Randers C
                          - Blanketnummer: 5327

                          Byen almene vel må stå over de få negative meninger

                          Til den nye Havnevej, kan jeg kun sige:

                          Det er et rigtig godt og gennemtænkt projekt, der løser flere problemer mht. afvikling af trafikken på bedst mulig måde. OG: Ikke míndst indenfor en overskuelig årrække. Det er naturligvis til at forudse, der kommer indvendinger fra Postnummer 8960, og især fra de, der bor i nærheden af Clausholmvej. "Ingen ønsker aben" - men alle er eninge om, der skal gøres noget ved problemet med den - altså trafikafviklingen.

                          Den skitserede løsning er den eneste praktisk mulige, når der skal tages hensýn til at genere færrest mulige. Blev den flyttet Østover, ville hele Romalt jo protestere og linjeføringen ville blive laaangt dyrere.

                          Klimabroen har lange udsigter  - og hvem ved - måske kommer der indenfor de næste 10 år andre Østligere løsninger?. Måske flytter Daka, så der i det område kan åbnes for nye bebyggelser - og en Østbro.. Men hovedsagen er: Randersbro er ældgammel, og nærmer sig et sammenbrud. Den må og skal aflastes indenfor de næste 5 år, og især for tung trafik. Nu har byens Centrum og beboere også i mange år lidt under de store trafikmængder. Og Byen til Vandet tager langsomt form til en langt mere attraktiv Randers ved vandet. Det vil blive godt for byen, også i Postnummer 8960

                          Set fra Kristrup, hvor man har sit dagligliv syd for Broen og kører i Storcentret og handler, er mange jo ret ligeglade med Randers midtby.  Det kan lyde kynisk:

                          Men de få, der skulle blive påvirkede af den kommende Havnevej, må ofre sig for almenvellet, og glemme egoismen. 

                           

                           

                           Søren Christensen 8900 Randers C
                           - Blanketnummer: 5319

                           Beboere ved og langs Clausholmvej i Kristrupvej - I skylder os nogle svar!

                           Vi er som beboere ved og langs med Clausholmvej i Kristrupvej direkte berørte af planerne for Ny Havnevej og ved valg af især alternativ 2, som forvaltningen anbefaler.

                           Vi er meget uforstående overfor dette forslag. Det vil få store negative konsekvenser for os som beboere, der er direkte berørte. Vores huse har allerede mistet stor værdi, og vi vil være som stavnsbundet hertil. For hvem vil bo op ad sådan en vej?

                           Udover dette, vil det berøre hele Kristrup. I peger på en løsning, som vil splitte en hel bydel af. Clausholmvej er ikke et industriområde, men et boligområde med både folkeskoler og kirke tæt ved. Jeres forslag vil betyde en forringelse for hele Kristrup. Kristrup er et attraktivt sted at bo. Det vil det ikke blive ved med at være, hvis I vælger at gøre Clausholmvej til en stærkt trafikeret vej. Det vil betyde en markant stigning i både støjniveau og forurening. Tung trafik vil også medføre sætningsskader, som vil ødelægge vores huse. 

                           1. VVM - rapport fra maj 2014.

                           Vi undrer os over, at I pludselig ændrer adgangsvejen til havnen. I jeres hovedforslag vil adgangen til det nye havneområde ske fra motorvej E45 via Hammelvej og Grenåvej til Ørneborgvej, og herfra videre til nyanlagt adgangsvej til havneområdet.

                           Under pkt. 6.3.1 "Variant - alternativ vej"(s.74) står der: 

                           "I den alternative vejbetjening ad de nye havnearealer sker adgangen tolk motorvej E45 via Hammelvej og Clausholmvej til Ørneborgvej og herfra videre til den nyanlagte adgangsvej til havneområdet. Den alternative vejadgang betragtes som en variant, da den ikke påvirker selve projektområdet. 

                           Clausholmvej er af historiske årsager en del af trafiknettet i Randers. Imidlertid er Clausholmvej i dag omkranset af bolig - og erhvervsområder, og en udvidelse af Clausholmvej vil få konsekvenser for området omkring vejen. "

                           Desuden står der under "Anlægsfase" at "Vejalternativet omfatter etablering af Ny Havnevej, ombygning af krydset mellem Ørneborgvej - Grenåvej - Clausholmvej, samt udvidelse af Clausholmvej som forbindelse til Hammelvej. Udvidelse af Clausholmvej erstatter dermed udbygningen af fletteanlægget mellem Hammelvej og Grenåvej, og trafikken til og fra havnen skal anvende Clausholmvej."

                           Clausholmvej er ikke godkendt til tung trafik. Men ved informationsmødet d. 13/5-20 oplyser, I at vejen er godkendt til tung trafik, og at det er småjusteringer, der skal til for at gøre vejen klar. I understreger også, at Clausholmvej ikke skal udvides. 

                           Vi ønsker dokumentation for denne godkendelse og plantegning for jeres såkaldte småjusteringer af vejen. 

                           Desuden ønsker vi begrundelser for hvorfor, I har ændret jeres hovedforslag, hvor den primære vejadgang var Hammelvej/Grenåvej/Ørneborgvej. 

                           I rapporten står også: " Varianter med alternativ vej har hovedsageligt lokale konsekvenser i forhold til hovedforslaget, i det der stort set udelukkende foretages en omfordeling af trafikken på Hammelvej og Grenåvej til Clausholmvej. Dette er indlysende som følge af, at alternativet netop omhandler udbygning af Clausholmvej som trafikveje mellem Hammelvej og Grenåvej med henblik på at betjene havnen via denne." 

                           Sammenfattende vurderer VVM - rapporten følgende: 

                           "Sammenfattende er det vurderingen, at af de undersøgte alternativer for vejbetjening af en ny Randers Havn, vil hovedforslaget være den mest hensigtsmæssige."

                           Hvordan kan I gå imod denne vurdering? Vi ønsker en fyldestgørende begrundelse for dette. 

                           2. Trafikale beregninger. 

                           På Clausholmvej kører der pt. ca. 5500 biler/døgn. I skriver, at ved alternativ 2 vil Randers bro blive aflastet med 22.100 biler/døgn, mens trafikken på Clausholmvej vil stige med 4100 biler/døgn. 

                           På informationsmødet d. 13/5-20 kunne I ikke redegøre for jeres trafikale beregninger.

                           Vi ønsker en redegørelse for dette regnestykke. 

                           3. Afvikling af trafikken gennem Kristrup. 

                           Der har været flere forskellige udmeldinger fra jer om mulige lukninger af vejene langs Clausholmvej i Kristrup.

                           Hvordan vil trafikken blive afviklet igennem Kristrup ved vedtagelse af alternativ 2?

                           Vi ønsker at se hele plantegningen. 

                           4. Trafiksikkerhed.

                           Vi har (samt skolebestyrelse på de omkringliggende folkeskoler og forældre til skolebørn) flere gange henvendt os til Randers kommune vedr. et ønske om at optimere trafiksikkerheden i krydset Kristrupvej/Clausholmvej, samt selve Clausholmvej på strækningen tæt ved skolevejene.

                           På byrådsmødet d. 14/1-19 blev det vedtaget, at opføre et nyt lyskryds for at optimere trafiksikkerheden tæt på disse skoler.

                           Vi tænker, at denne beslutning ikke stemmer overens med planerne for den såkaldte alternativ 2 linjeføring, hvor Ny Havnevej og klimabroens forbindelsesvej vil få samme linjeføring og blive koblet på Clausholmvej og videre til den sydlige omfartsvej. Dette vil øge trafikken markant, og dermed gå i direkte modsigelse af byrådets argument for at opføre et lyskryds. 

                           Vi ønsker en forklaring på dette, og en stillingstagen til hvordan I tænker trafiksikkerheden ind i jeres planer. 

                           I må kunne komme med et bedre argument, end at et lyskryds er den bedste måde at trafiksikre vejen for skolebørnene. Det kan ikke være et argument, når der tales om, at gøre Clausholmvej til en stærkt trafikeret vej. 

                           5. Manglende information.

                           Vi oplever generel manglende information omkring planerne for Ny Havnevej og vejadgangene dertil. Det har været på jeres tegnebræt i flere år, men flere af os er først blevet bekendt med dette for få uger siden. Projektet er dårligt belyst, og vi føler, at der er truffet beslutninger uden om os. Beslutninger som får store konskvenser for os. 

                           Vi er dårligt informeret, men hvad med samtlige husstande på sidevejene til Clausholmvej, de vil ligeledes blive direkte berørte af de trafikale omlægninger som følge af projektet. Er de direkte informeret? 

                           6. Afklaring.

                           Vi oplever generelt rod i jeres materiale og modstridende informationer.

                           Vi har som grundejere behov for en hurtig afklaring af jeres planer, samt hvordan I vil løse de negative konsekvenser, som vi som beboere og virksomheder vil blive ramt af. 

                            Christina Kriegbaum Lindholm-Hansen 8960 Randers SØ
                            - Blanketnummer: 5311

                            Bækkestien

                            Anlæggelse af den nye Havnevej, vil efter min mening ødelægge en del af den naturmæssige værdi på Bækkestien og dermed områdets beboere og de øvrige indbyggere i Randers. 
                             

                            Er samtidig af den overbevisning at Dronningborg og Udbyhøjvej ikke kan håndtere den øgede trafik mængde

                             

                            Per Kragelund Christensen 

                            Løvenholmvej 150

                            8930 Randers NØ

                             Per Kragelund Christensen 8930 Randers NØ
                             - Blanketnummer: 5287

                             Et vigtigt spørgsmål.

                             Hvorfor mener man, at det er vigtigere at føre projektet igennem tæt beboede områder både nord og syd for havnen, (Dronningborg og Kristrup), og endda henover pieren, og samtidig ødelægge et helt unikt parkområde, (Bækkestien), når man kunne forlænge Nordre Ringvej og fortsætte til en østbro over/under fjorden ved Tjærby, alt langt væk fra tæt beboede områder?

                             Klima- støj- og forureningsmæssigt er det nuværende udkast vel det værst tænkelige scenarie.

                             Mvh. Hasse M. Pedersen

                              Hasse Pedersen 8981 Spentrup
                              - Blanketnummer: 5281

                              Høringssvar til linjeføring af Ny Havnevej

                              Som beboer på Clausholmvej må jeg stille mig uforstående overfor kommunes forslag.  At man overhovedet finder det fornuftigt at lede så meget trafik ind gennem Kristrup,er ærligt talt meget bekymrende og giver anledning til en del spørgsmål og konstateringer:

                              - Det må forventes at der kommer en stor del tunge lastbiler, er vejens beskaffenhed overhovedet egnet til det? Forventer man at Clausholmvej kan klare trafik med modulvogntog i nuværende form?

                              - Der er mange tinglyste byggelinjer langs vejen. Vil byrådet garantere, at der ikke er planlagt en stor udvidelse af Clausholmvej indenfor få år? Med endnu større trafikmængde til følge. Man kan let få mistanke om at en udvidelse til flere spor allerede er planlagt, da Clausholmvej i det nuværende materiale vil virke som en flaskehals.  

                              - Boligpriserne i området vil falde. Og så længe byggelinjerne langs Clausholmvej opretholdes, vil det ikke være realistisk at få solgt husene. Er kommunen villig til at opkøbe/kompensere?

                              - Hvad er der planlagt for at minimere støj?

                              - De mange tunge køretøjer vil forurene og skabe rystelser. Husene langs Clausholmvej er gamle, og man kan frygte vibrationsskader på sokler osv.

                              - Randers er cykelby og vil gerne være grøn. Hvor er det tænkt ind i planerne? Altså lige undtaget for området omkring Randers bro og centrum?

                              - Hvor skal adgangen til Kristrup Kirkegård være? Fra Absolonsvej?  

                              - Villavejene op til Clausholmvej vil også få øget trafik. Hvad siger beboerne der til det?

                              Jeg må erklære mig enig med mange af de andre høringssvar i, at forslaget virker ugennemtænkt og at så meget trafik flyttes væk fra skoler, institutioner og boligområder. Jeg håber byrådet vil lytte til alle de gode indsigelser, og indse at der skal en anden løsning til.

                              Med venlig hilsen

                              Johnni Næsted

                               

                               

                               

                               Johnni Næsted 8960 Randers SØ
                               - Blanketnummer: 5280

                               Grenåvej

                               Jeg har et par spørgsmål vedr. Grenåvej

                               1. bliver den mere belastet.

                               2. har man lavet beregninger/målinger på dette.

                               3. hvis støjen og trafikmængden stiger hvorledes vil man kompensere beboerne der bor langs vejen her tænker jeg hus priser eller evt støjværn som det ses ved den nye del i Kristrup syd.

                               4. Hvad gør Randers kommune ved den øgede forurening, vil man inføre miljøsoner for tunge køretøjer, har man beregnet på risikoen for uheld.

                                Jens Schmidt 8960 Randers SØ
                                - Blanketnummer: 5279

                                Mulig øget trafik på Romalt boulevard

                                Med det nye vejforløb er der en stor sandsynlighed for øget trafik på Romalt Boulevard, også med tung trafik.

                                Vi har i dag en del tung trafik til genbrugspladsen, der kører meget stærkt, har man tænkt sig at gøre noget for at trafikken (både biler og lastbiler) på Romalt Boulevard ikke bliver øget yderligere?

                                Der har været trafiktælling på Romalt Boulevard for nylig, så I må have gjort jer nogle tanker i den retning.

                                Jeg er bange for at Romalt Boulevard vil blive en smutvej for trafikken fra djursland, til den nye havnevej og den nye bro.

                                 Ulrik Ørnsholt
                                 - Blanketnummer: 5260

                                 Skandale..

                                 Det vil være en skandale at ødelægge bækkestien, en sti som bliver brugt af rigtig mange institutioner som
                                 børnehaver og vuggestuer, en sti som rummer så meget natur i rolige omgivelser det ville være så forkert at
                                 ødelægge noget så smukt og erstattet det med noget så forfærdelig som en vej 😡 det vil slet ikke lette
                                 trafikken som i mener, tværtimod det vil gøre den mere tæt.. Jeg har desværre ikke mulighed for at deltage i
                                 mødet, men håber der er mange der stemmer imod dette latterlige forslag..

                                 Borger med navne- og adressebeskyttelse .
                                 - Blanketnummer: 5257

                                 Uhensigtsmæssig linieføring ad Clausholmvej

                                 Som beboer på Holger Danskes Vej,  - 200 meter fra Clausholmvej, er jeg total uforstående og rystet over dette forslag,  om en top belastet / trafikeret vej med tung trafik.  Vi er et skoleområde med diverse institutioner i nærområdet, og absolut ikke et ”industrikvarter”, hvor et sådant tiltag ikke er til nogen gene.

                                  

                                 Hensynet til skolebørn i området  burde især tilgodeses.  Der er endda etableret et nyt lyskryds for at minimere  mulige trafikuheld i den heftige trafik, og sikre en mere sikker skolevej for  vores børn/børnebørn. Mange unge  krydser ligeledes ind på Holger Danskes Vej og fortsætter til en af de mange uddannelsesinstitutioner i Paderup.

                                  

                                 Hvordan skal Clausholmvej kunne klare en så stor trafikforøgelse 24-7 ?

                                 Hvor er hensynet til  fastboende i området?

                                 Hvordan minimeres støj ?

                                 Hvordan mindskes den øgede forurening ?

                                  

                                 Hensynet til borgerne burde komme før det økonomiske aspekt og derfor er en oplagt løsning  selvfølgelig at guide denne tunge trafik uden om beboelsesområder/skoler.

                                 Et sådant forslag  er allerede fremsat.

                                 Hvem ville bryde sig om at blive nabo til dette ?  Det vil blot resultere i en ringere livskvalitet med vedvarende støj og forurening. (Samtidig vil boligpriserne uden tvivl blive væsentlig forringet, som en sidebemærkning.)

                                  

                                 Jeg håber,  at det fremsatte forslag vil blive nedstemt og hensynet til byens borgere prioriteret og hørt.

                                 Jeg har tiltro til at vores folkevalgte og kompetente  Byråd vil lytte til deres vælgere / borgere.

                                  

                                 Venlig hilsen en bekymret borger

                                 Bodil Amdi Nielsen

                                  Bodil Amdi Nielsen 8960 Randers SØ
                                  - Blanketnummer: 5251

                                  Høringssvar til Linjeføring af Ny Havnevej.

                                  Hørringssvar til Linjeføring af Ny Havnevej.

                                  Som beboer på Esbern Snares vej 8960 sender jeg hørringssvar med bekymring for linjeføring af Ny Havnevej og den planlagte kobling til E45 via Clausholmvej.
                                  Materiale er så mangelfuldt og dårligt beskrevet at det nærmest er ubrugeligt for borgere. Derfor kan man ikke respondere fyldestgørende på materiale.
                                  Hvilket kræver at der bør laves nyt materiale og dertil en ny tidsfrist

                                  Klagepunkter

                                  1.

                                  Der er i materiale ingen forslag eller modeller der angiver hvorledes trafik kan tilkobles fra Holger Danskes vej og Absalonsvej. I dag hvis man skal på E45 nord med udkørsel ad Clausholmvej/Hammelvej er gennemsnits tiden 3 minutter. Kørsel gennem Kristrup ad Århusvej/Hammelvej er over 7minutter i dagtimerne (7-18).
                                  Det er derfor ikke muligt at få overblik over konsekvenserne uden et fyldestgørende materiale.

                                  2.

                                  Materiale beskriver ikke hvor mange biler der dagligt er på Clauholmvej.
                                  Vi som beboer kender det trafikale tryk som i dag er middel til svær at passere fra eks. Holger Danskes vej. En trafikal forøgelse med 4100 køretøjer i døgnet kan umuliggøre en kobling som vi kender i dag.

                                  3.

                                  Der har netop foregået etablering af lyskryds ved Kristrupvej/Clausholmvej.
                                  Netop det kryds viser ikke at der er taget højde for nogen særlig trafikal vækst på Clausholmvej med 1 spor og tung trafik der skal sætte i gang på af byens stejleste bakker med placering på primær rute gennem Randers. De forskellige støjniveauer på et styrende og trækkende vogntog er op til 1000% på gennemsnits vejforløb "kilde: Referencelaboratoriet".
                                  Materiale beskriver ikke andel af hvor meget der er tung trafik. Det er derfor uklart hvilke konsekvens det har for borgerne på beboerne på Bjarkes vej, Esbern Snares vej, Absalonsvej og Clausholmvej i forhold til støj.

                                  4.

                                  Der er i materiale ikke beskrevet i hvilken omfang man ønsker at opklassificere Clausholmvej i forhold til belægning og lys.

                                  På baggrund de ovenstående hovedpunkter kan jeg ikke anerkende adgang til Ny Havnegade via Clausholmvej på baggrund af fremlagte materiale.
                                  Nyt materiale bør derfra sendes i ny offentlig hørring.

                                   

                                  Med venlig hilsen
                                  Martin Knudsen
                                  Esbern Snaresvej 3
                                  8960 Randers SØ

                                   Martin Knudsen 8960 Randers SØ
                                   - Blanketnummer: 5250

                                   Lad nu venligst være med, at forcere en "hovsa-løsning".

                                   Som beboer i Kristrup vil jeg blive kraftigt påvirket af denne omlægning af trafik.

                                   Mine 2 børns skolevej vil blive bebyrdet med 4-5.000 biler mere pr. døgn. Dette er på baggrund af en beregning. Hvor langsigtet er denne beregning? Er det 7-8.000 biler om 5 år? Hvor meget trafik forventer man der vil komme til det fremtidige havneområde når dette er fuld udbygget?

                                   Vi har netop fået etableret et fint lydskryds, så børnene nu kan krydse Clausholmvej mere sikkert. Det er vi meget taknemmlige for. Men at man etablerer et kryds, med så smal en vejbane, at der ikke kan køre en cyklist og en lastbil imellem kantsten ved fortov og helleanlæg midt på kørebanen - det er ikke langsigtet planlægning, når man vil øge trafikmængden på en vejstrækning med 4-5.000 biler i døgnet. Det må anses som en "hovsa-løsning".

                                   Derfor beder jeg om langsigtet og nøje ovevejet planlægning af denne nye Havnevej. Den løsning som Randers Kommune har vedhæftet høringen, giver for mig ingen mening. Det er en "hovsa-løsning".

                                   Man vil sende masser af tung trafik ind gennem et tæt befolket beboelsesområde. Hvad forventer man, at den store Bosal grund skal anvendes til? Det ville give god mening at udstykke bynære byggegrunde. Industrigrunde har vi nok af, ude ved motorvejen. Endnu et incitament til at begrænse traffikken gennem Kristrup.

                                   Kigger jeg overordnet på den linieføring der vises, så vil bl.a. den trafikale adgang til byens Genbrugsplads, blive via venstresving på den nye Havnevej. Dette er ikke trafikalt hensigtsmæssigt og kan potetielt skabe kø og farlige situationer for de svingende og den tunge trafik til havnen. De erhvervsdrivende ved Grenåvej/Ørneborgvej vil også få deres adgangsvej betydeligt forringet.

                                   Henrik Skriver Møllers svar med vedhæftede linieforslag "Klimabro" giver meget mere mening. Få trafikken ledt helt udenom bymæssig bebyggelse på omfartsvejen og herefter direkte ind til havnen. Al infrastruktur i byen vil være intakt som idag, havneområdet bliver ikke "delt" i to, skolebørn får mindre trafik og Aarhusvej / Hammelvej / Clausholmvej vil aflastes betydeligt. 

                                   Lad os nu få trafikken flyttet ordentligt UD af byen og ikke bare flytte den rundt INDE i byen. Byen vokser og det vil være en stor fejl, at etablere en ny tungt belastet vej, tværs gennem Kristrup. Det vil også give store konsekvenser for indstri og boliger på den nordlige side af havnen, hvis den nye bro laves lige ved siden af den eksisterende. Flyt den ud øst for Dronningborg og få etableret en ordentlig forbindelse til E45, nord om Randers. Se vedhæftede.

                                   Det vil i mine øjne give god mening og indgribe mindst i byens struktur, både for private og erhverv. 

                                   Mit motto har altid været - Skal man gøre noget -  så skal man gøre det ordentligt. En udvidelse af Clausholmvej og alternativ 2 på jeres skitse, er efter min mening, absolut ikke ordentligt. Tværtimod så er det en "hovsa-løsning"

                                    

                                   P.S. En helt anden tanke kunne jo være at flytte havnen. Men det kommer nok ikke på tale. Se en masse fede boliger og parker, man kunne etablere langs med Gudenåen. 

                                   Morten Bak-Fredslund 8960 Randers SØ
                                   - Blanketnummer: 5249

                                   Problematik omkr. Clausholmvej/Kristrup ifm. trafik fra klimabro

                                   Hvordan forholder man sig til at kalde sig selv for cykelby og samtidig planlæggge at skulle lede trafik fra 2 sporet klimabro inkl. cykesti, samt tung trafik fra ny Havnevej via Clausholmvej, som grænser op til Kristrup skole med 633 indskolingsbørn. Det kan virke lidt som at blæse, samt at have mel i munden samtidigt. Hver morgen krydses Clausholmvej af adskillige bløde trafikanter, som transportere sig selv til og fra skolen, som netop passere denne nye forbindelsesåre. Vi kan konstatere at der er blevet installeret nyt lys signal i krydset Kristrupvej/Clausholmvej, som jo er en opdatering som benævnes. Ønsker kommunen virkelig at skabe flere farlige cykelkryds lig overgang ved Kulholmsvej og Havnegade, men nu i et område hvor en stor del af kommunens mindste og blødeste trafikanter passerer dagligt. Finder kommunen det acceptabelt at den øgede tunge trafik ledes gennem områder, hvor større konecentration af de mindste bløde trafikanter befinder sig? Clausholmvej er IKKE 2 sporet, har ingen cykelsti hvorfor det må forventes at trafikken bliver tæt. Læg dertil at den tunge trafik nu planlægges, at skulle ledes ud denne vej. En stigning med 4100 bilister i døgnet, siger ikke noget om hvor stor en andel trafikken forøges, ligesom denne ej heller indikere om andelen af tung trafik, stammende fra NY Havnevej er inkluderet. "Der vil komme mere trafik på Clausholvej" er en forventing samt konstatering, men er der nok til at kunne et træffe et sagligt argument for denne løsning er acceptabel? Hvad med øget trafik gennem villavejene i Kristrup, denne benævnes ikke. Hvordan sikre man der eksempelvis ikke kommer øget trafik på stykket fra Clausholmvej til Kristrup Torv, hvor passagen i forvejen er snørklet. Kan dette stykke i virkeligheden bære et øget pres? Ingen kan forudsige at ikke denne del ikke også vil bllive påvirket. 

                                   Der er ingen tvivl om at en ny overgang over havn/fjord er en rigtig løsning, ligesom det er rigtigt at sikre gode til og frakørselsforhold til kommende nyt havneområde. Et nyt og forbedret havneområde med potentiale til at sætte skub i udviklingen og væksten i byen, men også på godt ondt med tanke på yderlige tung trafik. Men at springe over hvor gærdet er lavest, fremfor at sikre en god infrastruktur som rækker ud i fremtiden, således fremtidig trafik kan afhændes sikkert, må være en fejl. Det må tages hensyn til løsninger som ikke påvikrer byens mindste og blødeste trafikanter. Trafikken må nødvendigvis finde en vej udenom, således at denne udmunder længere væk, i særdeleshed fra de mindste trafikanter. Kun på den måde, kan vi stadig med god ro i maven kan tillade os at kalde os selv for cykelby, og holde fast i som vi sigeri: "Randers Cykelby arbejder for at få endnu flere borgere i alle aldre til at springe på jernhesten, fordi det er sundt, sjovt og nemt og gavner miljøet. Derfor laver Cykelbyen kampagner, cykelstier, cykelløb og service som cykelparkeringer og udlån af cykler i et tæt samarbejde med borgere, skoler, foreninger, organisationer og idrætsklubber." som i øvrigt ogsbå bakker op iRanders og målene - Verdensmål #3 Sundhed og Trivsel & #9 Industri, Innovation og infrastruktur - "I fællesskab kan vi række efter at nå FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig verden. Lad os samle Randers på tværs af foreninger, virksomheder, institutioner m.v."  Der siges de rigtige ting, nu mangler der bare der handles derefter. 

                                    Kenneth Mogensen Pedersen 8960 Randers SØ
                                    - Blanketnummer: 5224

                                    Linieføring af vej - Alternativ III

                                    En lettelse af trafikken i hele Randers SØ vil være en løsning, hvor en Østbro ligeledes forberedes. Venligst se vedhæftede kort.

                                    Markeret med grøn vil være den første fase, der fører trafikken til og fra byen via den kommende Klimabro og blå vil udgøre en kommende Østbro. Det vil alt andet lige fjerne store mængder trafik fra bebyggede områder i Randers SØ generelt.

                                    Tung trafik ledes den bedste vej ud af byen til og fra havnen og andet trafik vil få lettere adgangsforhold.

                                    Samtidig vil bekymringer om sikre trafikveje for byens bløde trafikkanter være tilfredsstillet.

                                    Henrik Skriver Møller 8960 Randers SØ