Ny Randers Havn

Høringen er afsluttet

Forslag til Kommuneplantillæg 51 til Randers Kommuneplan, Lokalplan 706 Ny Randers Havn og afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport

Byrådet vedtog den 14.06.2021 Forslag til Kommuneplantillæg 51 og Lokalplan 706 med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering/miljørapport til offentlig høring i 10 uger, jf. planlovens § 24. Høringsperioden er forlænget da den løber hen over sommerferien.

Den nye lokalplan skal imødekomme havnens ønsker til opførelse af kontorbyggeri til et fælles domicil for havnen og Vandmiljø Randers og kontorbyggeri til andre virksomheder uden havnerelation.  

Lokalplan 706 Ny Randers Havn

Området er i dag omfattet af lokalplan 567 Udvidelse af Randers Havn. Lokalplanforslag 706 viderefører de fleste bestemmelser og principper fra lokalplan 567. Ligesom den gamle lokalplan giver den nye lokalplan mulighed for etablering af et nyt havnebassin med fremskudt kaj på en del af kajstrækningen og giver mulighed for havnebebyggelse i 3 etager og i 13 meters højde.

Ændringerne i forhold til den gamle lokalplan består i en anden afgrænsning mod vest, samt at udlægget til havnens administrationsbygning flyttes fra placeringen mod nord ved kajen til en placering mod syd ved Kristrup Engvej, ved havnens sydlige indkørsel. Udlægget til administrationsbygning ændres til også at omfatte andre erhverv end havneerhverv. Ligeledes åbner lokalplanen mulighed for at opføre yderligere kontorbyggeri til udlejning, ved siden af domicilbygningen, så der opstår en såkaldt erhvervsklynge. Dette for at synergier i form af kantine, administration mm. kan udnyttes.

Forslag til lokalplan 706 øger rammen for domicil/administrationsbygningens højde fra 20 til 21 meter og øger ligeledes det bebyggede areal (fodaftryk) fra 200 m² til 750 m² for denne bygning. Her ud over udlægges areal til andet kontorbyggeri, der må opføres i max. 3 etager i max. 13 meters højde og med et fodaftryk på i alt maks. 1.500 m².

I forslaget udtages bestemmelserne vedr. beplantningsbælter langs to af vejene på havnen.

Lokalplanforslaget udlægger areal til følsom anvendelse i form af kontorerhverv, miljøklasse 1-2.

Lokalplanforslaget udlægger ligeledes areal til miljøtunge virksomheder helt op til miljøklasse 7, som er den tungeste kategori. For at undgå miljøkonflikter, er miljøklasserne i havnens vestlige del derfor ændret til 3-4.

Læs forslag til Lokalplan 706 her

Kommuneplantillæg 51 til Randers Kommuneplan 2017

Området er i Kommuneplan 2017 udlagt til Erhvervshavn, med en generel anvendelse til havne- og fiskeriformål.

Området er omfattet af retningslinjer for Naturområder, Område med særlige landskabelige interesser (bevaringsværdigt landskab), Kystnærhedszonen, Grønt Danmarkskort, Lavbundsarealer, Naturpark Randers Fjord, Planlagte veje, Skovrejsning uønsket, Støjbelastede arealer, Områder med geologisk interesse, virksomheder med særlige beliggenhedskrav.

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår udlæg til kontorerhverv, bygningshøjde på 21 m og miljøklasser.

Der er derfor udarbejdet et forslag til Tillæg 51 til kommuneplanen. Med tillægget oprettes et nyt rammeområde, der udlægges til erhverv i form af kontor- og serviceerhverv med en tilladt bygningshøjde på 21 m og et bebygget areal på i alt 2.250 m2. For det øvrige havneområde justeres miljøklasserne fra 4-7 til 3-7.

Med kommuneplantillægget udtages endvidere mindre områder af den nationale udpegning af områder af særlig landskabelig interesse samt områder med geologisk interesse.

Læs forslag til Tillæg 51 til Kommuneplan 2017 her

Miljøvurdering

Udviklingsudvalget har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen er 6 uger fra offentliggørelse og udløber den 05.08.2125. Klagefristen er forlænget, da den løber hen over sommerferien.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

5 svar
- Blanketnummer: 16290

Lokalplan 706 Ny Randers Havn

Ifbm med Høring af Forslag til Lokalplan 706 Ny Randers Havn, Forslag til Tillæg 51 til Kommuneplan 21 samt miljøvurdering, har vi følgende kommentarer og spørgsmål.

 

 

§ 5.4 Der beskrives at der skal tages højde for trykledninger bl.a. på areal nummer 5 (kajareal) Vi ønsker at vide hvad dette kan få for implikationer, samt hvem som afholder omkostninger hermed. Vi ser en risiko for at kajarealet opdeles således at man ikke kan anvende kajlængden sammenhængende , hvilket er ufordelagtigt for en fremtidig effektiv og konkurrencedygtig drift af Randers havn.

 

§7.2 Bygningshøjde begrænses til 13 meter. Det fremgår ikke at pakhuse er anses som et teknisk anlæg. Forholdet vil forhindre effektiv opførsel af pakhuse relevant for flere typer af gods til skibe.

Bl.a. betyder det at man ikke effektivt vil kunne "tippe" gods indendørs hvilket bl.a. vil medføre mulige støvgener samt markant nedsætte effektivitet og konkurrence evne hos Randers havn ift. omkringliggende havne.

Vi anbefaler at klassificere Pakhuse som tekniske anlæg således at de evt. kan opføres højere efter en konkret vurdering.

 

§ 11.1 Ny bebyggelse kan ikke tages i brug før grønne arealer er etablerede.

Hvad er tanken ift. etablering af disse? Hvem etablerer dem, hvornår og i hvilket omfang skal de være etablerede. Opvokset, beplantet med træer, eller blot etableret med græs dække el. lignende.

 

§ 11.3 Ny bebyggelse kan ikke tages i brug førend beredskabsbassiner er etableret. Hvad er tidsrammen for etablering af disse?

 

 

Med venlig hilsen

SDK Shipping A/S - Randers

Tronholmen 49

8960 Randers SØ

  SDK Shipping A/S Randers 8960 Randers SØ
  - Blanketnummer: 15476

  Miljøstyrelsens bemærkninger

  Kommuneplantillæg 51, Randers Kommune - Miljøstyrelsens bemærkinger vedr. nationale naturbeskyttelsesinteresser

   

  Til Randers Kommune

  Miljøstyrelsen har i forbindelse med høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 51 for Randers Kommune følgende bemærkninger, for så vidt angår varetagelsen af nationale naturbeskyttelsesinteresser.

  Af kommuneplanen ses det, at ændringen overlapper med naturbeskyttelsesinteresser under Grønt Danmarkskort.

  Af Randers kommuneplan 2021 fremgår følgende retningslinjer for naturområder:

  "Na. 2 Det samlede areal af § 3-beskyttede naturområder skal opretholdes, og arealerne skal søges forbedrede som levesteder for vilde dyr og planter."

  "Na. 4 I forbindelse med projekter af stor samfundsmæssig betydning, hvor der helt undtagelsesvis inddrages § 3 beskyttede naturområder, skal der som udgangspunkt udlægges erstatningsarealer i forholdet 1:2 eller mere."

  Miljøstyrelsen finder desuden, at der mangler en konkret vurdering af, hvilke konsekvenser planen eventuelt vil medføre for de naturinteresser, der i henhold til kommuneplanens retningslinjer skal varetages inden for udpegningerne, herunder om funktionen af udpegningerne kan opretholdes. Endeligt bør der fremgå en vurdering af, hvorledes kommunens egen retningslinjer vurderes overholdt, hvilket Miljøstyrelsen finder vanskeligt at vurdere.

  Det bemærkes, at ovenstående ikke er en indsigelse mod planforslaget, men en bemærkning om gældende regler. Såfremt Randers Kommune har bemærkninger til ovenstående, er I velkomne til at kontakte undertegnede.

   

  Venlig hilsen

  Katrine Skovsen

  Miljø- og Fødevareministeriet

  Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

   Miljøstyrelsen 5000 Odense C
   - Blanketnummer: 15359

   Høring

   Vedr. lokalplan 706

   Vi har ingen kommentarer til vedrørende lokalplan. Vi beder dog kommunen forholde sig til fremtidige miljøgodkendelser for det pågældende område, og minde om at Yara Danmark A/S, Tronholmen 59 er en kolonne 3 risikovirksomhed. Der skal derfor tages særligt hensyn til brandspredning fra andre virksomheder, da dette er et særligt følsomt scenarie for vores virksomhed.

   Vi vil derfor gerne bede om høring i samtlige miljøgodkendelser sager for nærliggende områder i forhold til Yara Danmark A/S, Tronholmen 59. Samtidigt bede kommunen i miljøgodkendelsessammenhænge, at forhold sig til konsekvensområderne noteret i virksomhedens sikkerhedsrapport.

    

   Vedr. Tillæg 51 til kommuneplanen

   ” Der er derfor udarbejdet et forslag til Tillæg 51 til kommuneplanen. Med tillægget

   oprettes et nyt rammeområde, der udlægges til erhverv i form af kontor- og

   serviceerhverv med en tilladt bygningshøjde på 21 m og et bebygget areal på i alt

   2.250 m2, miljøklasse 1-2. For det øvrige havneområde justeres miljøklasserne fra 4-7

   til 3-7.”

   Vi vil blot sikre os at det nye rammeområde i miljøklasse 1-2 ikke omfatter vores område.

   Hvis ikke, har vi ingen kommentarer til, men henviser igen til at en udvidelse til miljøklasse 3 virksomheder nærliggende vores virksomhed skal vurderes i henhold til vores placering, risikoaspekter og konsekvenszoner.

    

   Miljøstyrelsen er informeret om sagen.

   MVH

    

   Bo Wendel

    Yara Danmark A/S 7000 Fredericia
    - Blanketnummer: 15315

    Høringssvar fra Banedanmark

    Banedanmark har modtaget en høring vedr. forslag til Lokalplan 706 Ny Randers Havn med tilhørende tillæg, mv.

    På nuværende stadie vil planen lige netop kollidere med den gamle Strømmenbane, som Banedanmark ejer. Hvis det viser sig tilfældet, forventer Banedanmark at blive kontaktet snarest muligt.

    Til orientering er Banestrækningen pt. lånt ud til Randers Kommune til Skinnecykelformål og der har løbende været dialog med kommunen vedr. frasalg af den samlede strækning fra hvor Srømmenbanen slutter til Hovedbanen ved Storkengsprojektet og ud til øst for Ørneborgvej. Dialogen vedr. salg hænger ligeledes sammen med projektet "Storkeengen".

    Banedanmarkønsker ikke at frasælge delarealer, men er indforstået med at afhænde Strømmenbanen i sin helhed. 

    Banedanmark har netop ligeledes modtaget forslag til Lokalplan 717 - Ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn og har svaret nogenlunde enslydende på denne høring. Se vedlagte aktbilag.

     Banedanmark 8000 Aarhus C
     - Blanketnummer: 15166

     Vedligeholdelse

     Tænker, at det er gode tanker om opgradering af havnåderne.
     .
     Læg rigtig meget vægt på vedligeholdelsesopgaven både i design og budget. Vil det koste 2 eller 3 mand plus udstyr og materialer at renholde, vedligeholde og løbende opgradere området. Det er let at blive imponeret af arkitektens flotte 3D præsentaion og glemme, at dagen efter projektet er færdig begynder forfaldet. Vedligehold bliver som oftest glemt, nedprioriteret eller ignoreret. Det er også sket i Randers: se på det højt promoverede stiiområde langs Gudenåen. Det er jo ubærligt, at gå en tur der. Der er huller i stien, ofte med vandpytter, som giver våde sokker (Stier rettes af så de er højest på midten og vandet kan løbe ned i gr øfterne. På den måde kommer der ikke til at stå vand på stierne og der kommer derfor heller ikke huller. Men det kræver naturligvis, at gartnerafdelingen gør det. Det sker ikke af selv og opgaven skal gentages med jævve mellemrum). Ukrudt og grene vokser ind over stierne, så de generer og tager udsigten. Eller Østervold - alt skal vedligeholdes for at det ikke skal forgå.
     Lad os alle ændre holdningen fra: "Hvad kan vi nøjes med" til "Hvor godt kan det gøre". Let the city shine - til glæde for borgere og gæster. Hold den ren både gader, fortorve, pladser, parker, havneområdet og hvor ellers mennesker færdes og nyder livet og familein. Hvis porten trænger til maling, så mal den. Hvis lampen er revnet, så skift den. Gror der ukrudt, så fjern det, er plænen plevet lang, så slå den. Flee steder er der begyndt at gro ukrudt rundt omkring. Lad biodiversitetn udfolde sig, hvor den hører til, men lad områderne, som er tiltænkt os mennesker være friseret, velholdt, opdateret, smukke med blomster til glæde og trivsel for borgerne. Andre byer kan: Haderslev, Sønderborg for ikke at tale om Singaporer, Perth, mv. Randers behøver ikke længere at ligge under for mindreværdet. Lad os rejse os til glæde for nuværende og kommende generationerr.

      Jan Vestergaard Olsen 8960 Randers SØ