Ny tildelingsmodel til folkeskolerne i Randers Kommune

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til en ny tildelingsmodel til folkeskolerne i Randers Kommune i høring frem til d. 14. august 2020

Byrådet besluttede den 15. juni 2020 at sende et forslag til en ny tildelingsmodel til folkeskolerne i Randers Kommune i høring.

Følger du nedenstående link, kan du i dokumentet ”Scenarieberegning for en ny tildelingsmodel på skoleområdet i Randers Kommune” læse en beskrivelse af forslaget til den nye tildelingsmodel. Du kan også læse om de økonomiske konsekvenser for alle folkeskolerne i Randers Kommune.

Læs om forslaget til den nye tildelingsmodel til folkeskolerne i Randers Kommune her.

Du kan høre udvalgsformand for skole- og uddannelsesudvalget Steen Bundgaard fortælle om tankerne bag forslaget til den nye tildelingsmodel.

Hør Steen Bundgaard fortælle om forslaget til den nye tildelingsmodel her.

En af de nye ting i tildelingsmodellen er måden, hvorpå der tildeles midler til de elever, som har brug for ekstra hjælp gennem inklusionsindsatser og specialundervisning. Dette kan være lidt teknisk og svært at forstå. Derfor har Index100 lavet en videoforklaring.

Hør om, hvordan midler til specialundervisning og inklusion fordeles her.

Hvis du vil dykke dybere ned i materialet om forslaget til den nye tildelingsmodel, kan du se alle relevante dokumenter på sag nr. 226 på byrådets dagsorden d. 15. juni 2020. Her kan du blandt andet finde en evaluering af Randers Kommunes nuværende tildelingsmodel, tidsplan og et notat om den økonomiske effekt af en ny socioøkonomisk tildeling.

Læs om den politiske behandling af den nye tildelingsmodel her.

Vær opmærksom på, at alle høringssvar løbende vil blive offentliggjort herunder.

Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

30 svar
- Blanketnummer: 7078

Høringssvar fra Skolerådet i Randers Kommune

Skolerådet har på møde den 12. august drøftet tildelingsmodellen, der er i høring. Skolerådets høringssvar udgør en spørgeskemaundersøgelse blandt rådets medlemmer. Se vedhæftet (pdf).

Skolerådet i Randers Kommunne 8900 Randers C
- Blanketnummer: 7060

Høringssvar fra Fårup skole og Børneby

 

Høringssvar vedr. forslag til ny tildelingsmodel til folkeskolerne.

I Fårup skole og Børnebys Fællesbestyrelse og MED-udvalg har vi gennemlæst forslaget og ser positive på den nye tildelingsmodel, da den er mere gennemsigtig, overskuelig og retfærdig.

Vi er som landsbyskole især glad for klassetildeling og fremfor elevtildeling. Det betyder meget i forhold til kvaliteten og måden at drive god skole på, således at elevernes trivsel og læring bliver så højt som muligt.

Vi er også glade for, at det er ved 15 elever, at der tildeles ekstra, hvilket ligeledes har stor betydning for vores skole.

Dog er det er svært at se, hvilken betydning en ændret tildelingsmodel har for fremtiden. Her bliver vi som en lille skole mere udsat og der skal ikke meget til at vælte vores økonomi. Det kan være svært at læse ud af modellen om der er ”penge nok” til ex. Mellemrumstilbud og forbyggende arbejde på skolen.

Hvis folkeskolen skal være første valg, er det vigtigt at de økonomiske forhold er tilstrækkelige for at tiltrække og fastholde eleverne.

På Fårup skole og Børneby har vi oplevet faldende elevtal, derfor er vi bekymret for den del af modellen som vedrører elevtildelingen, vi vil derfor anbefale, at der i elevtalsfordelingen altid tildeles til et fast grundelevtal pr. klasse.

 

 

Fårups Skole og Børnebys Fællesbestyrelse.

Michelle Heegaard                                                Stinne Knudsen                                                  Wivi Hoijer  

Formand for Fællesbestyrelsen                          Næstformand MED                                              Skoleleder

 

 

 

 

 

  Fårup skole og Børnebys Fællesbestyrelse og MED-udvalg 8990 Fårup
  - Blanketnummer: 7059

  Høringssvar fra Sektor MED Skole

  Høringssvar fra Sektor-MED Skole vedrørende ny tildelingsmodel til skoleområdet

  Sektor-Med skole har med stor interesse læst forslaget til ny tildelingsmodel på skoleområdet og har følgende kommentarer/betragtninger:

   

  • I kommunen er der megen nybyggeri, der sker pt en fraflytning fra kommunen, prognoserne taler om faldende elevtal og privatskolerne udvider. Hvordan påvirker det søgningen mod de enkelte skoler, og derved skolernes økonomi?
  • Fremadrettet skal der være råd til, at alle skoler har mulighed for at drive skole på forsvarlig vis på niveau svarende til nuværende, uanset udviklingen i elevtal.
  • I starten af processen med udarbejdelse af ny tildelingsmodel, blev det italesat sådan, at alle skoler ville have minimum nuværende økonomiske ramme. Det er ikke længere tilfældet, hvor fire skoler mister en del midler.
  • Muligheden for en kollektiv forpligtigelse (”Fælleskassen”) i forhold til elever, der bliver visiteret til tilbud svarende til Vesterbakkeskolens tilbud (hvor der ikke er opkrævet betaling hidtil).
  • Uddannelse af ledelse, tillidsvalgte, MED-udvalg og skolebestyrelser med henblik på at kvalificere budgetprocessen på den enkelte skole ud fra den nye tildelingsmodel.
  • Evaluering af hvordan man får budgetprocesser m.m. til at fungere på de enkelte skoler i forhold til samarbejde, MNED-udvalg og skolebestyrelse
  • Den nye tildelingsmodel er så simpel, at den ikke tegner nogen retning overhovedet. Sektor MED mener, at der skal sikres holdepunkter, en fælles retning og fælles visioner for Randers Kommunes samlede skolevæsen.

   

  På vegne af Sektor-MED Skole
  Leif Plauborg
  Næstformand 

   Sektor-MED Skole 8920 Randers NV
   - Blanketnummer: 7055

   Høringssvar vedr. den nye tildelingsmodel

   Fællesbestyrelse og MED-udvalg har gennemlæst forslaget og ser positive på den nye tildelingsmodel, da den er mere gennemsigtig, overskuelig og retfærdig.

   Vi er som landsbyskole især glad for klassetildeling og fremfor elevtildeling. Det betyder meget i forhold til kvaliteten og måden at drive god skole på, således at elevernes trivsel og læring bliver så højt som muligt.

   Vi er også glade for, at det er ved 15 elever, at der tildeles ekstra, hvilket ligeledes har stor betydning for vores skole.

   Dog er det er svært at se, hvilken betydning en ændret tildelingsmodel har for fremtiden. Her bliver vi som en lille skole mere udsat og der skal ikke meget til at vælte vores økonomi. Det kan være svært at læse ud af modellen om der er ”penge nok” til ex. Mellemrumstilbud og forbyggende arbejde på skolen.

   Hvis folkeskolen skal være første valg, er det vigtigt at de økonomiske forhold, er der for at tiltrække og fastholde eleverne.

   På Fårup skole og Børneby har vi oplevet faldende elevtal, derfor er vi bekymret for den del af modellen som vedrører elevtildelingen, vi vil derfor anbefale, at der i elevtalsfordelingen altid tildeles til et fast grundelevtal pr. klasse.

    

    

   Fårups Skole og Børnebys Fællesbestyrelse.

   Michelle Heegaard                                                Stinne Knudsen                                                      Wivi Hoijer  

   Formand for Fællesbestyrelsen                          Næstformand MED                                              Skoleleder

    

    

    Fællesbestyrelse og MED-udvalg 8990 Fårup
    - Blanketnummer: 7054

    Høringssvar fra Skolelederforeningen i Randers

    Skolelederforeningen anerkender behovet for en kortlægning af den nuværende resursetildelingsmodel og forsøget på at udvikle en ny resursetildelingsmodel på skoleområdet, hvor målet er en forenklet model med en højere grad af gennemsigtighed og oplevet retfærdighed.


    I et fælles kommunalt skolevæsen, hvor det politiske mål er høj faglighed og høj grad af elevtrivsel, er det af stor betydning, at alle skoler har midler til at holde en høj standard på undervisning af alle skolens elever, også de med særlige behov af forskellig karakter. Man må spørge, om udmøntningen af resurserne i den påtænkte model giver alle byens skoler mulighed for dette?
    De mange høringssvar fra byens skoler viser med al tydelighed, at der ikke er konsensus og fælles fodslag i høringssvarene. Det var forventeligt, og skolelederforeningen vil gerne i sit høringssvar bede politikerne overveje nedenstående punkter:

    Er basistallet på 15 elever som den klassestørrelse, der udløser en lærer for lavt? Kunne man for at fremme den oplevede retfærdighed overveje elementer fra den nuværende model, hvor der differentieres mellem små, mellemstore og store klassestørrelser?

    Er det hensigtsmæssigt i et fælles skolevæsen, at nogle skoler vil kunne fortsætte med den kendte ”indskolingsmodel”, mens andre vil gå andre veje, når der fremtidigt ikke er øremærkede midler til pædagoger i indskolingen?

    Vi har tidligere i skolelederforeningen – for det er ikke første gang, at der har været forslag om at ændre  resursetildelingsmodellen – gjort opmærksom på, at eleverne på nuværende Vesterbakkeskolen ikke burde være omfattet af ”det økonomiske incitament”, som der refereres til i modellen. Enkelte skoler bliver og kan fremtidigt blive urimeligt hårdt ramt ved at have en stor andel elever tilknyttet Randers Specialskole boende i sit skoledistrikt.

    Når de socioøkonomiske forhold får større vægt, vil det være anbefalelsesværdigt at opdatere de resursetildelende data hvert år. En revurdering hvert tredje år synes ikke tilstrækkelig.
    Skolelederforeningen kunne ønske sig, at ikke kun skolelederens estimerede løn på 700.000 kr., men på de større skoler også viceskolelederens, blev tildelt skolerne fra centralt hold. Ligeledes med sekretærbistanden; der er risiko for meget uensartede standarder i det administrative niveau og dermed den service som elever, personale og ikke mindst forældre vil komme til at opleve.

    Er det lykkedes at lave en mere gennemskuelig og retfærdig model? Det afhænger af øjnene, der ser. Set i et skolelederperspektiv er modellen blevet meget forenklet med størst fokus på de grundlæggende elementer i en drift af skolerne. Vi kunne ønske os, at tildelingsmodellen også er tænkt som en understøttelse af de strategiske ambitioner for byens skoler.

    Det ville være ønskeligt, at modellen i højere grad forholder sig til vigtigheden af at tildele midler til udvikling af de politisk fastsatte indsatsområder.

    På vegne af Skolelederforeningens bestyrelse

    Carsten F. Andersen, formand


     

     Carsten Andersen 8920 Randers NV
     - Blanketnummer: 7053

     Høringssvar vedr. den nye tildelingsmodel

     Læs BUPL Østjyllands reaktion på den nye tildelingsmodel.

     BUPL Østjylland 8000 Aarhus C
     - Blanketnummer: 7052

     Høringssvar vedr. ny tildelingsmodel

     Hermed høringssvar fra Bjerregrav Skole

     Bjerregrav Skole 8920 Randers NV
     - Blanketnummer: 7051

     Høringssvar fra BUPL Østjylland

     Høringssvar vedr. den nye tildelingsmodel.

     BUPL Østjylland 8000 Aarhus C
     - Blanketnummer: 7043

     Høringssvar fra Østervangsskolens Skolebestyrelse og MED-udvalg

     Høringssvar vedr. forslag om ny tildelingsmodel fra Østervangsskolens bestyrelse og MED-udvalg

     Østervangsskolens Skolebestyrelse 8930 Randers NØ
     - Blanketnummer: 7040

     Høringssvar vedr. ny tildelingsmodel

     Høringssvar fra Søndermarkskolen

     Søndermarkskolens Bestyrelse 8960 Randers SØ
     - Blanketnummer: 7038

     Høringssvar vedrørende tildelingsmodel v/Skolebestyrelsen Assentoftskolen

     10. august 2020

     Høringssvar vedrørende tildelingsmodel på skoleområdet, Randers Kommune
     v/Skolebestyrelsen Assentoftskolen

     Skolebestyrelsen på Assentoftskolen bakker op om, at Randers Kommune har taget initiativ til at revidere tildelingsmodellen på skoleområdet.

     Vi har følgende bemærkninger til tildelingsmodellen:

     I indledningen til høringsmaterialet fremgår det, at der var behov for en ny model, som er forenklet og øger gennemsigtigheden i fordelingen af budgetmidler til skolen. Vi anerkender denne målsætning.

     Vi finder imidlertid, at modellen er blevet meget forenklet med et overvejende fokus på få og basale elementer i en drift af skolerne. Vi anbefaler, at en tildelingsmodel forholder sig til flere dele af skoledrift og viser mere ambition. Det vil være relevant, at tildelingsmodellen i videre udstrækning understøtter de strategiske ambitioner, der er for Randers Kommunes folkeskoler. Konkret savner vi, at modellen forholder sig til vigtigheden af at allokere ressourcer til udvikling.

     Vi har endvidere vanskeligt ved at gennemskue dele af modellen.

     Af konsekvensberegningerne kan vi se, at en ny tildelingsmodel giver væsentlige ændringer i bevillingen for en række af skolerne i Randers Kommune. Det er vanskeligt at gennemskue baggrunden for hhv. en forringet eller markant forbedret tilførsel af budgetmidler, samt om det er hensigtsmæssigt i forhold til de aktuelle omstændigheder på de pågældende skoler. Vi anbefaler en konkret stillingtagen til konsekvenserne for de pågældende skoler.

     Herudover er det vanskeligt at gennemskue de statistiske modeller. Det fx både modellerne for fordeling af midler til specialtilbud og inklusion samt grundlaget for skyggemodellen.

     Det er vanskeligt at gennemskue i hvilket omfang faktorerne i de statistiske modeller varierer, og dermed i hvilket omfang den enkelte skoles finansieringsgrundlag kan variere fra år til år. Vores bekymring går på, at det er vigtigt for den enkelte skole at have et kendt og forudsigeligt finansieringsgrundlag. Vi anbefaler derfor, at der udarbejdes flere konsekvensberegninger med udgangspunkt i forskellige scenarier, der tester og synliggør modellens følsomhed i forhold til variationer. Den præsenterede konsekvensberegning er et øjebliksbillede, og vi anbefaler, at modellen vurderes dynamisk.

     Herudover er vi usikre på, hvorvidt de statistiske modeller afspejler den virkelighed, som skolerne oplever, samt hvor ofte, der sker en opdatering af data samt opdatering med nye relevante faktorer. Skolerne er sårbare overfor forandringer eksempelvis forandringer i optageområdet. Derfor anbefaler vi, at Randers Kommune sikrer løbende kvalificering af de statiske modeller og/eller supplerer modellerne løbende med en kvalitativ vurdering, så tildelingen svarer til de aktuelle opgaver og situationer på skolerne. Vi anbefaler, at det ikke bliver de statistiske modeller, der afgør, hvad der er skolernes aktuelle situationer. 

     Slutteligt ønsker vi at bemærke, at det af høringsmaterialet er uklart, om tildelingsmodellen medfører nye opgaver/områder, som skolerne fremover skal finansiere selv eller omvendt ikke længere skal finansiere, samt hvilken betydning det har for skolernes økonomi.

     Samtidig er vi usikre på, hvorvidt de 25 mio. kr., der er bevilliget til skoleområdet er en flerårig bevilling og således fortsætter de kommende år. Hvis ikke anbefaler vi, at der tages højde for det i konsekvensberegningerne.

      

     /På vegne af Skolebestyrelsen, Assentoftskolen

     Med venlig hilsen

     Kathrina Kjærsgaard
     Formand

      Skolebestyrelsen, Assentoftskolen 8960 Randers SØ
      - Blanketnummer: 7037

      Høringssvar vedrørende ny tildelingsmodel

      Vedhæftet høringssvar fra Skolebestyrelsen og MED-udvalget på Langå Skole

      Langå Skole MED-udvalg og skolebestyrelse 8520 Lystrup
      - Blanketnummer: 7026

      Høringssvar fra Rismølleskolens skolebestyrelse

      Se vedhæftede dokument.

      Rismølleskolens skolebestyrelse 8930 Randers NØ
      - Blanketnummer: 7024

      Høringssvar fra Langå skole

      Vedhæftet Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED-udvalget på Langå Skole

      Langå skole Skolebestyrelsen 8520 Lystrup
      - Blanketnummer: 7020

      MED Kristrup Skole afgiver høringssvar til ny tildelings-model

      Behandlet på lokalt MED-udvalgsmøde den 5. august 2020

      MED-udvalg Kristrup Skole 8940 Randers SV
      - Blanketnummer: 7008

      Høringssvar fra Randers Lærerforening

      Høringssvar fra Randers Lærerforening
      Vores høringssvar består af en række opfordringer, der er blevet til som følge af en række overvejelser, spørgsmål m.m., som vi enten har stillet os, har givet grund til underen eller som virker som et godt tiltag, og en række betragtninger (tanker og spørgsmål), som materialet har givet anledning til.  Spørgsmålene, overvejelserne m.m. er beskrevet i den sidste del af høringssvaret.

      Vi har følgende opfordringer:

      • At man sætter vedtagelsen i bero, indtil man har den nødvendige klarhed over konsekvenserne gennem
       • Analyse af følgerne ved de kommende års forventede ændringer i elevtal for hver skole
       • Konsekvensberegninger ved nuværende søgning mod privatskolerne
       • Bosætning i kommunen
      • At man laver en pulje i tildelingen, der dækker en række udgifter, der er fælles (ud fra en minimumsstandard) på alle skoler, fx åbningstid i det pædagogiske læringscenter/skolebibliotek, krav til administrationen på skolen, medarbejderdeltagelse i skolebestyrelsen…
      • At der opretholdes en pujle centralt til at dække udgifter, der kan ramme skolerne meget tilfældigt, fx behovet for praktisk medhjælp til elever med særlige behov.
      • At man centralt hold sikrer, at selv små skoler kan klare en øget belastning af elever, der visiteres til specialtilbud.
      • At man som foreslået, med passende mellemrum, opdaterer datamaterialet der anvendes til fordeling af de socio-økonomiske midler.
      • At der i tildelingsmodellen (evt. som et tilhørende bilag) laves en opsamling på, hvilke politiske beslutninger, der er gældende og skal opfyldes.
      • At timetallet, der er anvendt i beregningen af klassetildelingen ændres fra det forkerte tal på 760 timer til 740, hvilket vil være i overensstemmelse med tidligere politiske beslutninger. Det drejer sig om mere end 5 millioner, der skal fordeles anderledes. Derved forhøjes beløbet til klassetildelingen og det elevafhængige beløb reduceres en smule.
      • At man som foreslået fastholder en klassetildeling, der sikrer, at der er midler til at alle klasse kan undervises jf. gældende lovgivning, overenskomster, aftaler m.m.
      • At man forud for næste skoleårs planlægning gennemfører en form for uddannelse af skoleledelser, MED-udvalg , tillidsvalgte og skolebestyrelser i forhold til den valgte model. Dette bør ske i samarbejde med de faglige organisationer.
      • At man – uanset hvilken model, der vælges – gennemfører evalueringer af hvordan modellen virker, både med hensyn til tildelingen, den socio-økonomiske model og hvordan udmøntningen fungerer i praksis ude på de enkelte skoler set i forhold til inddragelse af MED-udvalg, personalet i øvrigt og skolebestyrelsen.

      Hele høringssvaret kan læses i vedhæftede fil eller på vores hjemmeside www.dlfranders.dk

      Randers Lærerforening 8900 Randers C
      - Blanketnummer: 7002

      Tirsdalens Skole - Skolebestyrelse/MED-udvalg - Høringssvar.

      Høringssvar fra Tirsdalens Skole - Skolebestyrelse/MED-udvalg.

      Skolebestyrelse og MED-udvalg Tirsdalens Skole 8870 Langå
      - Blanketnummer: 6993

      Høringssvar ny budgettildelingsmodel

      Se vedhæftede høringssvar

      MED udvalg ved Havndal Børneby 8970 Havndal
      - Blanketnummer: 6991

      Høringssvar nye budgettildelingsmodel

      Se vedhæftede høringssvar

      Skolebestyrelse ved Havndal Børneby 8970 Havndal
      - Blanketnummer: 6974

      Høringssvar i forbindelse med ny tildelingsmodel

      Skolebestyrelsen på Blicherskolen har modtaget, læst og drøftet det tilsendte materiale i forbindelse med ovenstående høring. 

      Vi har ikke nogen specifikke bemærkninger til forslaget, men finder overordnet at det umiddelbart virker som en fornuftig løsning for den fremtidige tildelingsmodel.

       

      På skolebestyrelsen vegne

      Inge Qvortrup, formand

       Skolebestyrelsen, Blicherskolen 8981 Spentrup
       - Blanketnummer: 6951

       Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Hornbæk Skole

       Se vedlagte dokument. 

       Skolebestyrelse og MED udvalg, Hornbæk Skole 8900 Randers C
       - Blanketnummer: 6944

       Skolebestyrelsen på Kristrup Skole

       På bestyrelsesmøde er materialet gennemgået, og umiddelbart finder vi, at det er en god ide at se på fordelingsmodellen. Vi synes dog, det er svært at se, hvilken betydning en ændret tildelingsmodel har for fremtiden. 

       Vi synes ikke, at materialet giver os mulihged for at forstå modellen i tilstrækkeligt omfang til at give et gennemarbejdet svar, og vi har følgende kommentarer og mangler svar på nogle spørgsmål, som fx:

       • Hvorfor afskaffes trappemodellen ift. store klasser, sådan at der ikke længere differentieres mellem klassestørrelser, når klassestørrelsen overstiger 15 elever? Der er stor praktisk og undervisningsmæssig forskel på, om der er 22 eller 28 elever i en klasse, og den foreslåede model vil derfor straffe de skoler, der har store klasser. 
       • Vi synes, der mangler væsentlige elementer ift. udgiftsbehovet til basisundervisning pr. elev. Er der fx medtaget udgiifter til bibliotek, madordning/kantine mv.?
       • Det er ikke beskrevet, at forebyggende indsatser også indgår i midlerne til inklusion
       • Vi mangler information om, hvordan økonomistyring foretages i den nye model. 

       Skolebestyrelsen på Kristrup Skole

        Kristrup Skoles Skolebestyrelse
        - Blanketnummer: 6939

        Høringssvar fra Grønhøjskolen

        Høringssvar fra Grønhøjskolens bestyrelsen vedrørende ny tildelingsmodel

        På Skolebestyrelsesmøde den 17 juni 2020 blev materialet for den nye tildelingsmodel gennemgået og drøftet.

        Skolebestyrelsen ser positivt på den måde Randers Kommune har valgt at gøre det på, og har derfor ingen kommentarer dertil.

         Skolebestyrelsen på Grønhøjskolen 8983 Gjerlev J
         - Blanketnummer: 6938

         Høringssvar vedr. den nye tildelingsmodel på skoleområdet i Randers Kommune

         Til skole- og uddannelsesudvalget

         Randers Kommune

          

         Hermed følger høringssvar vedr. den nye tildelingsmodel på skoleområdet i Randers kommune fra MED-udvalget og skolebestyrelsen på Vestervangsskolen.

         Skolebestyrelsen og MED-udvalget har drøftet og debatteret forslaget.

         Skolebestyrelsen og MED finder, at den nye model er enkel og gennemskuelig. Et fast grundbeløb til en skoleleder og et fast grundbeløb, der dækker én underviser i hver klasse. Det er et valg, der sikrer alle skoler det samme udgangspunkt i forhold til elevtal. Endvidere et beløb, der dækker en enhedstakst til specialelever i specialklasser og på specialskoler, til inklusion på egen skole, til specifikke skoleudgifter og et beløb pr elev over 15 i klasserne. Det er enkelt.

         Skolebestyrelsen og MED drøfter retfærdighedsprincippet meget, men synes, det er svært at gennemskue.

         Men det er positivt, at der endelig er gjort op med budgetterne efter kommunesammenlægningen, at der er nye parametre i forhold til den socioøkonomiske nøgle og at der er taget udgangspunkt i skolernes elevgrundlag af nyere dato og at der efterfølgende løbende laves nye beregninger i forhold til den socioøkonomiske nøgle.

         Skolebestyrelsen og MED finder, at tildelingen af ekstra midler til klasser med et større antal end 15 elever starter meget lavt. Man kunne ønske sig en differentiering som den, vi kender i dag. Bestyrelsen er klar over, at det vil betyde, at beløbene vil tages et andet sted fra i tildelingsmodellen.

         MED-udvalget påpeger, at det kan være problematisk, at man fjerner tildelingen til indskolingensmodellen og i stedet udelukkende tildeler til klasser og til klasser med mange elever. Det betyder ikke, at man nødvendigvis fjernet indskolingssamarbejdet, men man har nu ikke længere besluttet politisk at give særskilt midler til dette.

         Skolebestyrelsen vil gerne give ros for de vedlagte videoer, der er med som bilag til materialet.

         Videoerne er meget informative.

          

          

         På vegne af skolebestyrelsen og MED-udvalget på Vestervangsskolen.

          

          

         Britta Snog                                               Kristian B. Lundsgaard       Elsebeth Andersen

         Formand for skolebestyrelsen                 Næstformand i MED          Skoleleder

          MED-udvalget Vestervangsskolen Skolebestyrelsen samt MED-udvalget Vestervangsskolen 8920 Randers NV
          - Blanketnummer: 6920

          Høringssvar Munkholmskolen

          Høringssvar vedhæftet

          Skolebestyrelsen Munkholmskolen 8870 Langå
          - Blanketnummer: 6585

          Høringssvar MED-udvalget Hobrovejens Skole

          Hermed vedhæftet høringssvar vedr. evt. ny tildelingsmodel på skoleområdet

          MED-udvalget Hobrovejens Skole 8900 Randers C
          - Blanketnummer: 6584

          Høringssvar fra skolebestyrelsen Hobrovejens Skole

          Hermed vedhæftet høringssvar fra skolebestyrelsen på Hobrovejens Skole vedr. evt. ny tildelingsmodel på skoleområdet

          Hobrovejens Skole 8900 Randers C
          - Blanketnummer: 6473

          Høringssvar Asferg Skole

          ...

          Asferg Skole 8990 Fårup
          - Blanketnummer: 6448

          Korshøjskolens skolebestyrelse og MED-udvalg

          Hermed vedhæftes høringssvar fra Korshøjskolens skolebestyrelse og MED-udvalg. 

          Korshøjskolens skolebestyrelse og MED-udvalg 8930 Randers NØ
          - Blanketnummer: 6384

          Skolebestyrelsen og MED på Nørrevangsskolen

          Nørrevangsskolens høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet

          Skolebestyrelsen og MED på Nørrevangsskolen 8930 Randers NØ