Ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn samt erhvervsområder

Høringen er afsluttet

Forslag til Lokalplan 717 og forslag til Tillæg 60 til Kommuneplan 2017 - Ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn samt erhvervsområder - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering/miljørapport.

Byrådet vedtog 14. juni 2021 forslag til Lokalplan 717 og forslag til Tillæg 60 til kommuneplanen - Ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn samt erhvervsområder - med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering/miljøkonsekvensrapport til offentlig høring i 10 uger, jvf. Planlovens § 24.

Lokalplanforslaget omfatter et område nord for Kristrup mellem Grenåvej og Kristrup Engvej, og lokalplanområdet udgør et areal på ca. 12,16 ha., der udlægges til infrastruktur, tekniske anlæg og erhvervsformål.

Lokalplanforslaget giver mulighed for at anlægge en ny tilkørselsvej til Ny Randers Havn. Den nye tilkørselsvej skal fungere som en forlægning af den nuværende vejforbindelse (Ørneborgvej) hvormed der kan etableres et regulært firbenet kryds hvor Clausholmvej møder Grenåvej.

Lokalplanforslaget giver desuden mulighed for nye vejanlæg til de arealer hvis vejforhold påvirkes af den nye tilkørselsvej.

Læs forslag til Lokalplan 717 her

Kommuneplantillæg

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for ændret anvendelse i enkelte rammeområder, foruden at de nye vejanlæg har en udstrækning, som krydser flere rammeområder og det er derfor hensigtsmæssigt at optage de fremtidige vejanlæg i ét sammenhængende rammeområde.

Læs forslag til Tillæg 60 til Kommuneplan 2017 her

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslagene ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslagene vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber 21. juli 2021.

Miljøkonsekvensvurdering

Ørneborgvej var som tilkørselsvej til Ny Randers Havn tidligere omfattet af den VVM-undersøgelse, som blev udarbejdet i forbindelse med planlægningen for Ny Randers Havn.

Da lokalplanforslaget giver mulighed for at etablere et større vejanlæg, der skal fungere som en forlægning af den tidligere vejforbindelse via Ørneborgvej, er selve anlægsprojektet blevet anmeldt jvf. ’Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)’.

Der er efterfølgende udarbejdet udkast til screeningsafgørelse om, at anlægsprojektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM). Udkast til screeningsafgørelse sendes i partshøring sideløbende med den offentlige høring af lokalplanforslag og kommuneplantillæg.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

2 svar
- Blanketnummer: 16201

Parkeringslommerne på Grenåvej

I forbindelse med etablering af de nye veje omkring Ørneborgvej, er vi bekymrede over, om vores kunder kan komme hen til Grønvang Grill. Vi har en del kunder "fra vejen" som parkerer ud for Grønvang Grill. Vi håber, at der vil være mulighed for at passere på Grenåvej samt at parkeringslommerne vil være fri til parkering.

Ligeledes er vi bekymrede for, om der også vil være parkeringslommer på Grenåvej, når de nye veje står færdige, så der fortsat er mulighed for at parkere, når man skal hente mad/is på Grønvang.

Vi håber ligeledes, at man i planlægningen tænker på de erhvervsdrivende i området, så man ikke lukker af for kunderne, som det skete på Mariagervej for nogle år siden.

 

  Mette Holme 8960 Randers SØ
  - Blanketnummer: 16156

  Opmærksomhed på trafikforhold ved Kristrup Kirke

  Aarhus Stift videresender hermed høringssvar fra Kristrup Menighedsråd høringssvar om Lokalplan 717, som kommunen bedes forholde sig til efter udløb af høringsfristen.

   

  På forhånd tak.

   

  Med venlig hilsen

  Pernille Lystbæk Facius

  Specialkonsulent

  Aarhus Stift

  8000 Aarhus C

  Aarhus Stift 8000 Aarhus C