Omdannelse af området ved Gjerlev-Enslev skole

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag til Lokalplan 721 - samt afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering

Byrådet vedtog den 07.12.2020 Forslag til Lokalplan 721 – Omdannelse af området ved Gjerlev-Enslev skole - med afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering til offentlig høring i 5 uger, jf. planlovens § 24.

Lokalplanforslaget udlægger området til offentligt formål, lettere erhverv og rekreative formål. Planforslaget skal sikre, at der skabes et grønt område i forbindelse med Gjerlev aktivitetshus samt et udendørs aktivitetsområde i forlængelse af halbygningen. Bebyggelse kan opføres i maks. 2 etager og i en højde af maks. 8,5 meter. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at eksisterende sti, opstammede træer og lunde skal bevares, samt at der kan opstilles legeredskaber, bænke, pavilloner o.lign. som understøtter de rekreative arealer.

Læs hele forslaget til Lokalplan 721 her

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af planforslagets redegørelse.

Hvis du vil klage over at der ikke laves en miljøvurdering, skal det ske til Planklagenævnet.

Klagefristen udløber den 05.01.2021.

Vær opmærksom på, at alle svar løbende vil blive offentliggjort herunder. Læs mere om Randers kommunes behandling af persondata.

Høringssvar

2 svar
- Blanketnummer: 9842

Aarhus Stift høringsbrev

Kære Randers Kommune

Aarhus Stift har modtaget ovennævnte plansag fra stifternes plancenter (Aalborg Stift) den 16. december 2020 med frist for eventuelle svar den 15. januar 2021.

Det berørte område ligger inden for kirkebyggelinjen til Havndal Kirke.

Lokalplanen omfatter ikke nybyggeri men omdannelse af eksisterende bebyggelse til andet formål.

Aarhus Stift har derfor ingen bemærkninger til det fremsendte forslag.

Med venlig hilsen

Ulrika G. Adams

AC-fuldmægtig

  Aarhus Stift 8000 Aarhus C
  - Blanketnummer: 9364

  Ikke "erhvervsformål".

  Jeg foreslår, at i "1.1" udgår ordene "lettere erhvervsformål".

   

  Det medfører så, at ordene "lettere erhvervsformål" udgår andre steder, blandt andet under "baggrund for forslaget".

   Ole Garba Balslewv 8983 Gjerlev J