Organisering af 10. klasse

Høringen er afsluttet

Høring: Forslag om ny organisering af 10. klasse i Randers Kommune, så Tirsdalens Skole får mulighed for at drive en 10. klasse samtidig med, at Centerlinje 10 på Nørrevangsskolen opretholdes, sendes hermed i høring.

Byrådet godkendte den 6. april 2021 et forslag om, at Tirsdalens Skole får mulighed for at drive en 10. klasse samtidig med, at Centerlinje 10 på Nørrevangsskolen opretholdes, og godkendte samtidig, at forlaget sendes i høring.

Elevers søgemønstre er i høj grad styret af geografi. Ved at organisere 10. klasse i Randers Kommune, så der både findes et tilbud i Nordbyen på Nørrevangsskolen og i Sydbyen på Tirsdalens Skole får flere elever mulighed for at søge en almen kommunal 10. klasse nær deres bopæl.

En opsplitning med to tilbud vil også give mulighed for, at de to skoler kan udvikle forskellige profiler i deres tilbud, så eleverne i Randers får mulighed for at vælge en kommunal 10. klasse både efter placering og indhold.

Forvaltningen vurderer, at elevgrundlaget er stort nok til begge tilbud.
Efter høringsperioden behandles sagen politisk igen.

Læs forslag til organisering af 10. klasse her

Høringssvar

4 svar
- Blanketnummer: 14353

Høringssvar fra skolebestyrelsen Tirsdalens Skole

Skolebestyrelsen og ledelse har af flere omgange drøftet sagen omkring etablering af 10.klasses tilbud på Tirsdalens Skole.

Vi imødeser 10. klasser på Tirsdalens Skole med interesse, og Tirsdalens Skole har både faciliteter og faglige/trivselsmæssige kompetencer til at lave et attraktivt 10. klassestilbud.

Det er en vigtig pointe i organiseringen af det kommunale 10. klassestilbud i Randers, at det bør være muligt at gå i 10. klasse både nord og syd for åen. Hvis der kun etableres ét kommunalt 10. klassestilbud i kommunen, er det en bekymring, at elever fra Nordbyen vil være svære ”at lokke” til Sydbyen og omvendt den anden vej.

Skolebestyrelsen ser det særdeles vigtigt for kvaliteten af tilbuddet, at der tildeles de nødvendige ressourcer til iværksættelse af tilbuddet. Konkret tænkes her på den aktuelle elevtildeling, men også tildeling til administration, ledelse, markedsføring og opstart af tilbuddet. Desuden forventes det, at Tirsdalens Skole selv får mulighed for at rekruttere og ansætte personale til opgaven, ligesom det ønskes, at Tirsdalens Skole selv får mulighed for at sætte retning på tilbuddet.

Skolebestyrelsen ønsker at nævne flere væsentlige forhold, der afdækkes yderligere inden en endelig beslutning. Dette kunne dreje sig om eventuelle kapacitetsudfordringer på sigt i form af faglokaler og idrætslokaler, såfremt søgningen til Tirsdalens Skole stiger. Der ses en befolkningstilvækst med udbygning af områder i Haslund, Romalt og Munkdrup, hvor Tirsdalens Skole er det naturlige valg. Vi bemærker i denne sammenhæng, at planlægningstallet for næste skoleår peger på 7 nye 7. klasser for første gang i ”nye” Tirsdalens Skole historie.

Det er derfor relevant at kigge nærmere på en elevtalsfremskrivning. Skolebestyrelsen har i den sammenhæng et ønske om, at forvaltningen fremstiller fremskrivningsscenarier for antal elever i distriktet for at lave det bedst kvalificerede tilbud.

 

Maj 2021

Skolebestyrelsen Tirsdalens Skole

  Skolebestyrelsen Tirsdalens Skole 8960 Randers SØ
  - Blanketnummer: 14234

  Høringssvar fra Randers Lærerforening

  Randers Lærerforenings høringssvar til forslaget om etablering af yderligere et 10. klassescenter

  Randers Lærerforening er positiv overfor forslaget om oprettelse af yderligere et 10. klassestilbud i folkeskolen i Randers Kommune.

  I sagsfremstillingen er der en række gode argumenter for bevarelse af det nuværende tilbud – Centerlinje 10 på Nørrevangsskolen og oprettelsen af et nyt tilbud på Tirsdalens Skole, hvorfor vi ikke vil tilføje yderligere til denne argumentation.

  Vi vil i stedet understrege vigtigheden af og den store betydning, det har for eleverne i Nordbyen og den nordlige del af kommunen, at der også i fremtiden er et 10. klassestilbud på Nørrevangsskolen. Tilsvarende deler vi også den overbevisning, at det for en gruppe af elever - særligt de, der er bosiddende syd for åen/fjorden – vil være attraktivt at søge et alment 10. klassestilbud på en folkeskole beliggende i den sydlige del af Randers. Dette understøtter målet med at gøre folkeskolen til det naturlige førstevalg.

  Når man træffer beslutningen, er det vigtigt, at man i byrådet holder fokus på, at såvel Nørrevangsskolen som Tirsdalens Skole, skal have mulighed for og ressource til at udarbejde profiler for deres kommende tilbud således, at tilbuddene kan være klar til præsentation forud for, at eleverne i 9. årgang i starten 2022 skal vælge mellem de forskellige muligheder i skoleåret 2022/2023.

  En af konsekvenserne kan være, at arbejdet med et eller flere øvrige indsatsområder må udskydes, mens arbejdet med profil m.m. for 10. klasse står på.

  Tiltaget vil være godt i forhold til at skaffe en bredere profil og flere muligheder for elever, der overvejer 10. klassestilbuddene. Alle har en interesse i, at der i folkeskoleregi laves de bedst mulige tilbud for de elever, der ikke efter 9. årgang starter på en ungdomsuddannelse.


  På vegne af styrelsen i Randers Lærerforening

  Leif Plauborg
  Formand
  Randers Lærerforening

   Randers Lærerforening 8900 Randers C
   - Blanketnummer: 14157

   Høringssvar vedr. organisering af 10. klasse

   Høringssvar fra Skolebestyrelsen og MED på Vestervangsskolen.
    

   Forslaget om ny organisering af 10. klasse i Randers Kommune, så Tirsdalens Skole får mulighed for at drive en 10. klasse samtidig med at Centerlinje 10 på Nørrevangsskolen opretholdes, er blevet drøftet på skolebestyrelsesmød den 28. april samt i skolens MED-udvalg den 3. maj 2021.

    

   Det er i den forbindelse besluttet at lave et fælles høringssvar.

    

   Overordnet set ser vi det som en styrke, at der skabes mulighed for etablering et 10. klassestilbud i den sydlige del af Randers, og ser placeringen på Tirsdalens Skole som det naturlige førstevalg. Dette vil give Tirsdalens skole en endnu stærkere profil, med et attraktivt og udviklende ungemiljø.

    

   Et tilbud i sydbyen og et evt. samarbejde med centerlinje 10 på Nørrevangsskolen vil formodentligt bidraget til en større tilslutning til Folkeskolen som førstevalg frem for privatskolerne.

    

   Vi har dog følgende opmærksomhedspunker:

   • Opmærksomhed på udviklingen på Nørrevangsskolen og den reelle søgning til begge tilbud. Øges det eller fordeles eleverne blot ud på flere matrikler?
   • Evaluering og mulighed for at følge udviklingen tæt de første år

    

   Britta Snog, Formand for skolebestyrelsen og Trine Vasegaard, Konstitueret skoleleder


    

    Vestervangsskolen 8920 Randers NV
    - Blanketnummer: 13706

    Opbakning til forslag om 10. klasse på Tirsdalen skole

    Høringssvar fra Kristrup Skoles skolebestyrelse

    (Behandlet på skolebestyrelsesmøde tirsdag den 20. april 2021)

    Unge mennesker i Randers Syd bør have et lokalt tilbud i folkeskoleregi, så de også i forbindelse med valg af 10. klasses skole ser Folkeskolen som deres førstevalg frem for privatskoler.

    I forbindelse med etableringe af ungemiljø i sydbyen ,blev der oprettet udskolingsskole på Trisdalens Skole, men netop tilbud om 10. klasser mangler i den forbindelse. Derfor synes vi, at det er oplagt, at fuldende ungemiljøet med et sådant tilbud, for at opretholde den røde tråd i uddannelsesforløbet og sikre optimal brobygning til ungdomesuddannelserne i nærområdet.

    Den store vækst i Randsers kommune sker i høj grad i sydbyen og med de gode faciliteter med store arealer og gode haller inkl. svømmehal, er det oplagt at placere tilbuddet på Tirsdalens Skole. Skolen er decideret indrettet til udskolingselever med kantine og udendørs facilitetere. Både i og efter skoletid er faciliteterne til rådighed, idet det også er på Tirsdalens Skole, at Randers Ungdomsskole Syd har lokaler.

    Et 10. klasses tilbud på Tirsdalens Skole vil være en natulig forlængelse af de tilbud, der i forvejen er på Tirsdalens Skole og på sigt rumme mulighed for at etablere talent-/eliteidrætslinjer.

    Kristrup Skoles skolebestyrelse bakker derfor op om etableringe af et 10. klasses tilbud på Tirsdalens Skole

     Kristrup Skoles skolebestyrelse 8940 Randers SV